Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
AΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(197-2015 )
ΕΣΤΙΑ Φ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη
12 Μαΐου 2022
ίου έπισκ. Κωνσταντίας Κύπρου . Γερμανο0 Κωνίπόλεως
Σελήνη 12ήμερων ! Ανατολή ήλίου 6.18 - Δύσις ήλίου 8.26
ΑΤΙΚΗ Αϊθριος καιρός μέ μετρίους βορείους άνέμους. Θερμοκρασία ως 26β.
ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗ Τοπικές νεφσεις καί μέτριοι άνεμοι . Θερμοκρασία έως 25β.
Αριθμ. φύλ. 42253
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5 ε
40 δισ. δολλάρια <δρον στόν Ζελένσκυ
για νά <τινάξευν στόν άέρα την ΕΕ
Αποτυγχάνει ό άντιπερισπασμός τν ΗΠΑ γι τήν διακοπή τής ροής φυσικού άερίου στήν Εύρτη
Μάριο Ντράγκι πρός Μτάιντεν: Όλοι θά πληρνουμε σέρούβλια τόν Πούτιν!
σει κόπλοστάσιο της δημοκρατίας.>
ΟΣΜΗ πολιτικής συναλλαγής μετα
ξύ Ηνωμένων Πολιτειν Αμερικής
και Ούκρανίας φαίνεται πς άναδί
δει ή άπόφασις τής κυβερνήσεως του
Κιέβου νά άποκόψει αίφνιδιαστικς
την Εύρπη άπό τό ρωσσικό φυσικό
άέριο."Ενα 24ωρο μετά την άπόφα ση Ζελένσκυ νά κλείσει τήν κάνουλα, έπικαλούμενος την προθηση ένεργοποιηθεί μόνο μία φορά κατά
τν είσβολέων , ήλθε ή έπιβράβευ - τό παρελθόν: πρόκειται για είδικό
σις άπό τήν Ούάσιγκτων . Ωστόσο,
την ίδια στιγμή, δ Ιταλός Πρωθυ - έποχής του Β Παγκοσμίου Πολέπουργός Μάριο Ντράγκι παρεδέχετο, έπί άμερικανικού έδάφους σημε
ωτέον, ότι οί εύρωπαϊκές έταιρείες Γερμανίας. Ταυτοχρόνως, ή Εύρπη
φυσικού άερίου άνοίγουν λογαρια - άπεστερήθη άπό χθές κρισίμων ποσμούς σέ ρούβλια . Επιβράβευσις σοτήτων φυσικού άερίου, ς άποτ
μέ ένα τεράστιο όσο καί πρωτοφα - λεσματής άποφάσεως του Κιέβου νά
νές κπακέτο βοηθείας ύψους 40 δ σεκατομμυρίων δολλαρίων πρός τήν
Ούκρανία ένέκρινε ή άμερικανική
Βουλή τν Άντιπροσπων, μέ δια κομματική πλειονοψηφία.Ωστόσο,
δέν είναι μόνον τό ύψος της βοηθείας πού έντυπωσιάζει άλλά και τό γε γονός δτι άντίστοιχη βοήθεια είχε
κλείσει τήν (κάνουλα έπικαλούμενη τήν ρωσσική προέλαση Ήδη , οί "Ενα όπλοστάσιο πού, τότε, βοήθησε
ποσότητες φυσικού άερίου πρός τήν
Γερμανία ήσαν κατά 25% μειωμένες
Δυτικοί άναλυτές έστίαζον , πέ ραν άπό τό ούσιαστικό σκέλος της σήμερα χρησιμοποιείται για τήν ένίάμερικανικής άποφάσεως, και τό
συμβολικό, καθς , όπως έπεσήμαιναν , πρόκειται έμμέσως για τήν άμε
ρικανική άπάντηση στήν ρωσσική
Ημέρα Νίκης . Το νομοσχέδιο περί
κδανεισμοϋ καί μισθσεωνν (lendlease) είχε έγκριθεί κατά τήν διάρκεια του Β Παγκοσμίου Πολέμου.
Μέ τόν ίδιο τρόπο σήμερα οί Ηνωμένες Πολιτείες Άμερικής έπιδικουν νά γίνουν αυτό πού δ Φράνκλιν Ντ. Ρούσβελτ είχε άποκαλέάποτελεσματικς τήν Βρεταννία καί
τούς άλλους συμμάχους να πολεμήσουν την Ναζιστική Γερμανία . Καί
σχυση τής Ούκρανίας νά άντιμετωπίσει την Ρωσσική Όμοσπονδία .
Αξίζει νά σημειωθεί ότι ή άμερικανική βοήθεια άνέρχεται στό ύψος
τν 40 δισεκατομμυρίων δολλαρίων,
σέστρατιωτικές, οίκονομικές, άνθρωπιστικές παροχές , είναι άρκετά μεγα
λύτερη άκόμη και άπό το πακέτο
των 33 δισεκατομμυρίων δολλαρίων
πρόγραμμα δανεισμού-μισθσεως
μου, τό όποίο είχε συμβάλει άποφα σιστικς στήν ήττα της ναζιστικής
Συνέχεια στήν σελ. 5
του Μανλη Κοττάκη
Στίς 15/05
Νάρκη στήν έπίσκεψη
Μητσοτάκη
στίς ΗΠΑ ή άπόφασις
για άναβάθμιση
τν τουρκικν F-16
ΕΣΤΙΑ
Οι λογαριασμοί Πούτιν
ρικανού Υπουργού Άμυνας κυρίου
Ώστιν τήν περασμένη έβδομάδα ότι
οί ΗΠΑ έπιδικουν έναν πόλεμο είς
μάκρος κατά της Ρωσσίας μέ στόχο
τήν στρατιωτική έξασθένησή της και
όχι τήν υπεράσπιση της Ούκρανίας.
Σοβαροί άναλυτές της Ούάσιγκτων
όπως ό Τόμας Φρήντμαν έπιτέθηκαν μετά τίς έξελίξεις αυτές στόν
ΣΤΗΝ ΑΓΩΝΙΑ ΤΟΥ νά κάνει άντιπολίτευση έκ του προχείρου στήν Κυβέρνηση, ό Άλέξης Τσίπρας ύποστήριξε ότι οί άκριβοί λογαριασμοί
της ΔΕΗ Φέρουν τό όνοματεπνυμο του Πρωθυπουργου . Γράφουν
έπάνω Κυριάκος Μητσο τάκης.
Ένοχληθείς ό Πρωθυπουργός άπό
τόν λαϊκισμό του άρχηγού τής άξι ωματικής Άντιπολίτευσης άπάντησε πρτα μέσω Πρόεδρο Μπάιντεν κατηγορντας τον για βερτης έφημερίδας το Βημαν και έπειτα μέ τήν δευ- μπαλισμόν , και άποκάλυψαν δτι για τίς πρωτοβουτερολογία του στό Συνέδριο της ΝΔ , ότι αύτοί οί λίες αυτές δέν προηγήθηκε συνεδρίαση του Συνελογαριασμοί δέν φέρουν τό έπνυμό του άλλά δρίου Έθνικής Ασφαλείας! Λίγες μέρες μετά, χθές ,
τό έπνυμο του πραγματικου ύπαιτίου των αύξή - οί HΠΑ ένεργοποίησαν πρτη φορά τήν νομοθεσία
σεων , του Ρσσου Προέδρου . Είναι κλογαριασμοί τους άπό τό 1945 καί ένέκριναν κονδύλι ύψους 40
Πούτιν , δπως είπε ! Κανείς δέν πολυέδωσε σημασία στήν άνούσια κοκκορομαχία μεταξύ των δύο πολιτικν άρχηγν-σέ καμμία έφημερίδα δέν έγιναν νόταν γνωστό αύτό, ή Ούκρανία έκλεινε τήν στρότίτλος τά συνθήματά τους- διότι ήρθε ή ίδια ή ζωή φιγγα ένός άγωγο0 του ρωσσικο0 φυσικού άερίου
και έδωσε μόνη της τήν άπάντησή της . Οί λογαρια- πρός την Εύρπη .
σμοί αυτοί τό νοιθει πλέον κάθε Ελληνας, τό νοιθει καί κάθε Εύρωπαϊος, φέρουν πλήν το0 έπωνύμου του Ρσσου Προέδρου πού ήρξατο χειρν (δικαίων ή άδίκων θά τό κρίνει ό ίστορικός του μέλλο- θέλων , Οποιες καί άν είναι οί συνέπειες για τούς λαντος) και τά έπνυμα του Προέδρου των ΗΠΑΤζ ους της . Ετσι άποφάσισαν οί σύμμαχοι! "Εστω και
Μπάιντεν καί του Προέδρου τής ούκρανίας Βολόντυμυρ Ζελένσκυ. Δέν ύπάρχει πλέον άμφιβοολία έπί Πούτιν γιά νά μήν χάσει τήν πρόσβαση στό φυσικό
αυτου. Η πρτη ένδειξη ήταν οί δηλσεις του Άμε Τιμα την έπέτειο της έπικής Μάχης
τής Κοήτης μέ μία μοναδική έκδοση!
ΕΝΩΟ Κυριάκος Μητσοτάκης τό Σαββατοκύριακο θά εύρίσκέται στήν Ούάσιγκτων , γιά μιά έπίσημη έπίσκεψη στην
όποία ή έλληνική πλευρά έναποθέτει
πολλές έλπίδες για εύνοϊκή έξέλιξη τν
σχέσεων έν γένει μέ τίς ΗΠΑ καί, τής
άμυντικής συνεργασίας ίδιαιτέρως, ή κυ
βέρνησις Μπάιντεν ναρκοθετεί όλες τίς
ύπάρχουσες προοπτικές, Ό άμερικανικός Τύπος άποκαλύπτει ότι ή κυβέρνησις Μπάιντεν έζήτησε ήδη άπό τό Κογκρέσσο νά έγκρίνει τήν ένίσχυση τής
τουρκικής Αεροπορίας μέ συλλογές
Η ΜΑΧΗ
ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ντοκουμέντu καί άπυκυλνπτικό
δισ. δολλαρίων πρός τήν Ούκρανία για τήν ένίσχυση της άμυνάς της. Όλως τυχαίως τήν ήμέρα πού γιΕΣΤΙΑ0
Συνέχεια στήν σελ. 4
Αφου ή Εύρπη δέν θέλει νά άπεξαρτηθεί μέ τό
καλό άπό τήν Ρωσσία, θά άπεξαρτηθεί μέ τό έτσι
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Διεθνής διάκρισις
γιά τόν σχεδιασμό
τής Εθνικής Πινακοθήκης
άν τελικς ή Εύρπη θά πληρσει σέ ρούβλια τον
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
.Ηζωή τν Ρσσων όλιγαρχν θά παρουσιασθεϊκαι στό θέατρο . ΟΠήτερ Μόργκαν, ύποψήφιο
γιά Όσκαρ σεναριογράφος καί δημιουργός τής διάσημης σειράς Ihe Crown , πρόκει ται νά έξερευνήσει τόν κόσμο τν Ρσσων όλιγαρχν σένέα παράσταση στό θέατρο Almeida στό Λονδίνο. Προκειται γιά τήν παράσταση Patriots μέ πρωταγω .
νιστή τόν Τόμ Χόλαντερ, ό όποίος θά ύποδυeεί τόν
πάμπλουτο έπιχειρηματία, Μπόρις Μπερεζόφσκι, ό
όποίος εύρέθη άπαγχονισμένος στό σπίτι Του στό
Μπέρκσαίρ τό 2013 Τό θεαπρικό έργο διαδραματίζεται στήν Ρωσσία καί τήν Βρεταννία και θά κπαί ξεν και ό Πούτιν, άφού ό Μπερεζόφοκ Τόν βοήθησε
στά πρτα χρόνια Τής προεδρίας του Όταν όμως
οί δίο άνδρεs συγχρούστηκαν, Τότε ό όλιγάρχης καΤέφυγε στήν Βρεταννίαγιά νά σωθεί Ρόλον θά έχει
ή Μαρίνα Λιτβινένκο , χήρα του φίλου του Μπτερε
ζόφσκι , Άλεξάντερ Λιτβινένκο , πρην κατασκόπου
πού δολοφονήθηκε μέ δηλητήριο στό Λονδίνο τό
2006, και φυσικά ό Ρόμαν Αμπράμοβιτ Ο τελενταίoς είχε μμά άπίστευτη δικαστική διαμάχη μέ τόν
Μπερεζόφσκι, μέ τόν τελευταίο νά τόν κατηγορεί ότι
του είχε άποσπάσει πέντε δισ. δολλ.
Νέοι φόβοι για μειωμένη
άνάπτυξη τό 2022
Ανίκανοι νά προστατεύσουν
τά Πανεπιστήμια
ΥΠΕΡ τής δημοσιονομικής πειθαρχίας τοποθετείται
ή DBRS Momingstar, ύπογραμμίζοντας πς ή κρίσις
θά ρίξει στό 3,1% τήν άνάπτυξη τό 2022 τής χρας , μέ
τις συνέπειες τής ρωσσικής είσβολής στήν Ούκρα
νία νά μεγεθύνουν τήν άβεβαιότητα . Μέσφ της έκθ σες του , ό οίκος άξιολογήσεως τονίζει πς μιά πιό
μακροχρόνια έπίδρασις στίς τιμές των έμπορευμάτων και τόν πληθωρισμό θά μπορούσενά δδηγήσει σέ
Συνέχεια στήν σελ.2
ΣΤΕΡΝΗ μου γνση νά σέ είχαπρτα, λέειό θυμ
σοφος λαός . Αύτό ίσχύει για την ΝΔ πού δταν ήταν
άντιπολίτευση κατηγορούσε τις έκάστοτε Κυβερνήσεις ότι έχουν άφήσει τά πανεπιστήμια έρμαιο των
μπαχαλάκη δων . Αυτό όμως πού βλέπουμε νά συμβαίνει τις τελευταίες έβδομάδες , κυρίως στό Αριστοτέ
λειο Πανεπιστήμιο, καταδεικνύει ότι και ή ίδια άδυνατεί να άναλάβει τίς άπαραίτητες πρωτοβουλίες ,
Συνέχεια στήν σελ. 3
(σελ. 7)
Η έπιστροφή
τν Marcos
του Α. ΠΔημόπουλου *
ΑΝΑΝΑΤΡΕΞΕΙ κανείς , μισό καί πλέον
αίνα πρίν , στίς έπίσημες φωτογραφίες έκείνης της έποχής , θά προσεγγίσει σίγουρα καλύτερα τήν αίσθηση
της παλινόρθωσης, που βινουν οί
Φιλιπτινες μετά τίς προεδρικές έκλογές τής περασμένης Δευτέρας , όταν
ή χρα έξέλεξε μέ μεγάλη πλειοψη.
φία, ς νέο Πρόεδρο, τόν Ferdinand
Marcos Jr, περισσότερο γνωστό καί ς
Βongbong Marcos (BBM), δηλαδή τόν
γιό του πρην Προέδρου καί έν συνεχεία δικτάτορα (τήν περίοδο 19651986) Ferdinand Marcos και της διάσημης γιά τόν πολυτελή βίο της συζύγου
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Μιά έξαιρετική βραδυά μέ τόν Σταύρο Ξαρχάκο
. Τήν καλύτερη λύση βρήκε ένα νιόπαντρο ζευγά ρι γιά νάάποφασίσει ποιό Τελικά έπίθετο θά κρα τήσουν μετά τόν Υάμο . Ή Πέρλ και ό Κόλλιν παντρεύτηκαν τόν Μάρτιο στήν Βιρτζίνια Είθισται ή
σύζυγος νά είναι έκείνη που παίρνει τό έπίθεττο του
άνδρα της Όμως ή 28χρονη είχε κάποιους ένδοιασμούς, καθς ήταν δασκάλα και θεωρούσε ότι οί μαθητές της δέν θά μπορούσαν να τήν συνηθίσουw μέ
τό νέο έπίθετό της . Τό είπε στόν Κόλλιν καί έκείνος
βρήκε ς λύση να παίξουν κορνα ή γράμμαται
Στόν γάμο τους ό κουμπάρος έρριξε τό νόμισμα τό
όποιο άνέδειξε νικητή τόν 25χρονο . Η Πρλ συμβ
βάσθηκε μέ Τό άποτέλεσμα του στοιχήματOS, καί
πλέον φέρει τό έπίθετο Χάνσεν
πότε ίπτάμενος , μέ έκείνα τά ραμερίσει άπό τήν έλληνική
μουσική πραγματικότητα
Κάποια σττιγμή, στγοΨ
Καθόμουν στήν σειρά
έννέα, μέ τόν Ήλία Άσβεστό - θυρίζαμε κΤά τραίνα που φύ -μικρά άλματα στά φινάλε. .
πουλο, τόν Πασχάλη καί
τόν μάνατζερ Κστα Άρβα
νίτη . Φίλοι παλιοί-έν μουσική- και καλοί, βρεθήκαμε, όρχήστρα μέ τόν γνωστόπροσκεκλημένοι , στήν συναυλία του Στούρου Εαρχά- λαμβάνοντας κάθε νότα καί
κου, στό Δημοτικό Θέατρο τονίζοντας κάθε σημείο , πό Πειραις .
γαν , και είχομε φτιάξει ένα
δμορφο τρίο , καθς ό άειθαλής δημιουργός δηνθυνε τήν
Τόν Εαρχάκο τόν θαυμάζω άπό παιδί . Μέ άγγζαν πάντα oί μελωδίες του .
λάτρεψα τόν τρόπο μέ τον
όποίο μεταχειρίσθηκε τό
μπουζούκι, αύτό τό υπέρο- μουσικής , καθς δ Ξαρχάχο όργανο, τό όποίο ή σημρινή ήλιθιότης τείνει νά παθυμάμαι άκόμη έκείνον
τόν δίσκο , μέ τίτλο Χρματα, που έφερε στό σπίτι ό με
γάλος μου άδελφός Είχα μαYευθεί άπό τήν δύναμη τής
έξουθενωτικό- τρόπο , άποκος χρησιμοποιούσε μεγάλη
Συνέχεια στήν σελ . 4
Τε άπλνοντας τά χέρια καί