Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974 )
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη
11 Μαΐου 2022
Ανάμνησις των έγκαινίων της Κωνίπόλεως
Σελήνη 11 ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 6.19-Δύσις ήλίου 8.25
ΑΤΤΙΚΗ Αίθριος καιρός μέ μετρίους βορείους άνέμους . Θερμοκρασία έως 25β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τοπικές νεφσεις και μέτριοι άνεμοι. Θερμοκρασία έως 25β.
Άριθμ. φύλ. 42252
"Έτος 145ον
Τιμή 1,5 ε
Ηκ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΓΕ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΠΕ ΛΕΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
Πρόεδρος περιορισμένης εύθύνης
Φωταγγησε στά ούκρανικά κίτοινα τό Προεδρικό Μέγαρο ,
άλλά διέγραψε
τό γαλάζιο του Αίγαίου άπό τό λεξιλόγιό της
ΜΕΓΑΛΗ ΕΟΡΤΗ 8η Μαΐου στήν Σύμη . Έξ ίσου σημαντική γιά τά Δωδεκάνησα καθ' όλοκληρίαν . Επιβεβλημένη ή παρουσία τής Προέδρου τής Δημοκρατίας
στίς έπετειακές έκδηλσεις. Όχι μόνον
γιά τό παρελθόν. Άλλά και για τό παρόν
και για τό μέλλον . Θά έπεριμέναμε λοιπόν νά άκούσουμε άπό την κ . Σακελλαρο - άφήσει έρμαιο στίς διαθέσεις της. Θά έπε
πούλουνά έπικεντρνεται στήν άνάγκη να
ύπογραμμίσει πρός τούς άκριτικούς πληθυσμούς τον νησιν τά όποία έπεσκέφθη βρεί λίγο χρόνο άνάμεσα στά φωτοβολταϊ(Χάλκη, Τηλο και Σύμη ) 8τι τελουν ύπό
την σκέπη της πατρίδος πού άπορρίπτει σοβαρά ζητήματα τής έθνικής κυριαρχίας.
δλες τίς έκδηλσεις των άρπακτικν δια- Όμως ή κ. Σακελλαροπούλου ήρκέσθη στά
θέσεων της Τουρκίας . Δέν άρκεί ένα ξερό
κή Πολιτεία είναι κοντά τουρ ούτε άρκεί Χάλκη καί την Τηλο είχα τή χαρά νά συμιά άναφορά στίς απροοπτικές και τό δραμά τους) στά φωτοβολταϊκά πάρκα και τά
κέντρα κκυκλικής καινοτομίας , τά όποια
έπεσκέφθη ή Πρόεδρος τής Δημοκρατίας
στήν Χάλκη.
μέλλον καίνά τούς διαβεβαισω ότι ή Πολιτεία είναι κοντά τους . Ήσταθερή και δημιουργική παρουσία τους έδ , σέ αύτή τή
γεμάτη άπό την έλληνική Ψυχή γωνιά του
Αίγαίου, παρά τά προβλήματα πού άντιμετωπίζουν , άποτελεί παράδειγμα πατριωτι σμού καί μήνυμα έθνικής αυτοπεποίθησης
καί ύπερηφάνειαφ.
Άλλά και έν συνεχεί, στήν Σύμη, όπου
παρέστη στίς έκδηλσεις τής έπετείου της
παραδόσεως τν Γερμανν κατακτητν , ή
Πρόεδρος δέν βρήκε ούτε μία λέξη νά πεί ήταν αύτό πού περίμεναν νά άκούσουν άπό
για τούς σημερινούς έπιδόξους κατακτητές, ή άντιμετπισις τν όποίων είναι κα
θημερινή ύπόθεσις γιά τούς πιλότους μας,
Όλίγες ξερές άναφορές στό παρελθόν και
όλίγες άοριστίες για κάγνες και θυσίερ,
και τά προεδρικά καθήκοντα έξεπληρθησαν: Η 8η Μαΐου 1945 , ήμέρα κατά την
όποία ύπεγράφη στή Σύμη τό πρωτόκολλο
παράδοσης τν Γερμανν στούς Συμμάχους , είναι ή άφετηρία τής ένσωμάτωσης
τν νησιν της Δωδεκάνησου στόν έθνικόκορμό . Οί άγνες καί οί θυσίες τν Δω
δεκανησίων γιά ένωση μέ τή μητέρα πατρίδα άποτελούν διαχρονική τηγή έμπνευ
σης και έξακολουθούν νά μας καθοδηγούν
στήν άδιαπραγμάτευτη προάσπιση τής
έθνικής μας άνεξαρτησίας. "Ήταν δμως
αυτό άρκετό για τούς κατοίκους της Σύμης ,
οι άκρίτες της Δωδεκανήσου, όπως καί
8λων τν νησιν τού Αίγαίου , γνωρίζουν
άπό που προέρχεται ή άπειλή . Γνωρίζουν
τις άξισεις της Τουρκίας για άποστρατι ωτικοποίηση, πού άν ύλοποιηθεί θά τούς
ρίμεναν λοιπόν νά άκούσουν άπό τήν Άνωτάτη Πολιτειακή παράγοντα τής χρας, να
κάκαι τίς άνακυκλσεις, να μιλήσει γιά τά
τήν Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας; Η Εστίων είχε τήν έλπίδα, δτι ή Πρό εδρος θά έθετε τά ζητήματα , τούλάχιστον
στήν χθεσινή συνέντευξή της στήν ΕΡΤ,
άλλά είς μάτην! Ούτε έκεϊ.
τετριμμένα: Κατά τήν έπίσκεψή μου στή
νομιλήσωμέ τούς άκρίτες των νησιν μας,
νά δω άπό κοντά τίς προοπτικές καί τό δραμάτους γιά ένα πιό αίσιόδοξο καί βισιμο
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
Στίς 15/05
Δέχα χρες
της ΕΕ έναντίον
τής καταργήσεως
του βέτο
ΕΣΤΙΑ
Έμείς τί λέμε γιά την κατάργηση του βέτο;
Ή άρχή τού τέλους τής ΕΕ
Τυμά την έπέτειο τής έπιχής Μάχης
της Κρήτης μέ μια μοναδική έκδοση
<ΦΡΑΙΜΟ> στήν προσπάθεια του γαλ λο-γερμανο-ιταλικού άξονος νά έπιφέ
ρει άλλαγές στίς εύρωπαϊκές συνθήκες ,
μέ κυριτερα αυτν , τήν κατάργηση του
βέτο σέ κρισίμους τομείς , δπως ή άμυνα, έπιχειρεί νά θέσει δμάς δέκα κρατν
μελν , μιά ίδιότυπη συμμαχία κρατν
άπό τήν Άνατολική Εύρπη καί την
Σκανδιναβία , ς έπί τό πλείστον. Απου σιάζουν άπό την πρωτοβουλία, άξίζει νά
σημειωθεί Ελλάς και Κύπρος"Όπως έγινε γνωστό άπό την ίστοσελίδα euractiv.
com, πρακτικς μία στίς τρείς χρες της
Εύρωπαϊκής Ενσεως άντιτίθεται στήν
υ Συνέχεια στήν σελ. 5
ΠΡΩΤΟΣ κτύπησε ό πολιτικός λαγός της Ούάσι- που άκόμη και τρα όρθνονται άντιστάσεις στήν
γκτων, ό σουπερ Μάριο Ντράγκι, ό όποτος πρίν άπό λήψη παράλογων άποφάσεων πού θά πλήξουν τις
μερικές μέρες μίλησε στό Εύρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζωές όλων μας, όπως τό αίτημα για έπιβολή έμπάρκαί έρριψε τήν πολιτική βόμβα: άνέπτυξε ένα σχέ - γκοστό ρωσσικό πετρέλαιο, ή κατάργηση του βέτο
διο μεταρρύθμισης τν Εύρωπαϊκν Συνθηκν καθς το ίσχθον δέν δουλεύει, ζήτησε συμφωνία των
χωρν μελν σέ κοινές πολιτικές-μέ πρτη άπό όλες
τήν ένέργεια, και στό τέλος
μας είπε καί τό μυστικό: Πρέπει νά καταργηθεϊ ή όμοφωνία , άλλως πως τό βέτο κάθε κυρίαρχης χρας . Ως έπι βράβευση για τήν θεάρεστη αύτή πράξη του που άν
έφαρμοστεϊ θά μετατρέψει
τήν Εύρπη μας σέ μιά" Ενωση άπό περιστασιακές παρέ ες πού θά διαπραγματεύονται όχι έπί τη βάσει άρχων άλλά μέ τήν άρχή του
έγγύτερου συμφέροντος , ό ταλός Πρωθυπουργός έλαβε έσπευσμένως πρόσκληση νά άπευθυνθεϊ
στό Κογκρέσσο των ΗΠΑ. Στίς όποιες ήδη βρίσκε- εί δημοψήφισμα μέ έρτημα τήν παραμονή της! ) ,
ται. Πρίν άπό τόν δικό μας Κυριάκο Μητσοτάκη. Η
κατάργηση του βέτο είναι ή χαρά τού διαίρει καιβα- άλλαγή , το σύμφωνο σταθερότητας , τούς κανόνες
σίλευε για τήν ύπερδύναμη. Εύκαιρία πρτης τάξεως για διεθνή κρατικό συνδικαλισμό. Σέ μιά"Ενωση
είναι βούτυρο στό ψωμί των έθνικν συμφερόντων
των ΗΠΑ . Καίδευτερευόντως των
λεγόμενων ίσχυρν χωρν της
Ενωσης όπως ή Γαλλία , ή Γερμανία , ή Ίταλία καιί ή Ίσπανία,
οί όποιες πολύ θά ήθελαν νά
άπαλλαγουν άπό τίς άντιρρήσεις των μικρν καί νά κάνουν
6,τι θέλουν μέσα στήν Ένωση .
Η ΜΑΧΗ
ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Για πpτη φομα
τής Μεγαλονήσον ,
ντοκουμέντα καί άποκιλυπτικό
φωτυγραφικό ύλικό
Εύτυχς βεβαίως δέν χάθηκε άκόμη ή έλπίδα : Δέκα τούλάχιστον χρες τής Ενωσης άντιτίθενται σέ αυτήν την
αντεμέκο μεταρρύθμιση των Συνθηκων πού προω
θούν οί κύριοι Ντράγκι- Μακρόν-Σόλτς και έκφρά.
ζουν ήδη άνοικτά τίς άντιρρήσεις τους . Γνωρίζουν
άριστα ότι μέ άφορμή τίς διαφωνίες που διατυπθηκαν στό παρελθόν γιά τό νόμισμα, τό μεταναστευτι κό, τήν Συνθήκη Σένγκεν ( ή Ελβετία πραγματοποι ΕΣΤΙΑ
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΑΞΙΖΕΙΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Ή Άγία Σοφία
στά νέα τουρκικά διαβατήρια
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
τήν άμυντική πολιτική , τήν ένέργεια, τήν κλιματική
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΤURKIYE CUMHURIYΕΤ
REPUBLC OF TURKΕΥ
. Είναι όπιό άκριβοπληρωμένος καλλιτέχνης στόν
κόσμο , μέ τά έργα του να μοσχοπωλούνται στίς
δημοπρασίες, Όμως Τόπολύ γνωστό πορτραϊο
τής ήθοποιού Μαίριλυν Μονρό , μέ τά παράξενα χρματα που φέρει τήν ύπογραφή του Άντυ
Γουρχολ, έπωλήθη έναντι 195 έκατομμυρίων δολλαρίων, σέδημοπρασία του οικου Christies , καθιστντας το τό άκριβότερο έργο τχνης του 20ού
αίνος πού άλλαξε χέρια σέ δημοπρασία Ήμεταξοτυπία Shot Sage Blue Marilyn>, που έφιλοτεχνήθη Τό 1964 , δύο χρόνια μετά τόν μυστηριδη θάνατο του νδάλματος του κινηματογράφου .
έπωλήθη σέ διάστημα τεσσάρων λεπτν έναντι
195,04 έκατ. δολλαρίων, στήν κατάμεστη αίθουσα
του Christies στήν καρδιά του Μανχάτταν Εσπασε έτσι τό προηγούμενο ρεκόρ για ργο Τέχνης το
20ου αινο, που κατείχαν οί <Γίναϊκες του Άλγe
ρίου (σχεδίασμα 0) , τύ Πάμπλο Πικάσσο, πού
έπωλήθη σέ δημοπρασία έναντι 179,4 κατομμυρίων δολλαρίων τόν Μάιο του 2015.
Μπακογιάννης: Υποχωρεί
ή Αστυνομία άπό την Αθήνα
Στά ύψη ό πληθωρισμός ,
έχτός έλέγχου ή βενζίνη
PASAPORT
PASSPOFT .
ΣΕ ΜΕΙΖΟN ΖΗTΗΜΑ με
ταξύ του Δημάρχου Αθηναίων
και του ύπουργού Προστασίας του Πολίτου έξελίσσεται ή
έγκληματικότης στήν πρωτεύουσα, καθς ό τρτος καταγγέλλει ότι ή Άστυνομία ύποχωρεί έν ό δεύτερος άρνείται
ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ . .τής δραχμής γύρισε ό πληθωρισμός καθς τόν Απρίλιο έκτοξεύθηκε σέ διψήφιο ποσοστό 10,2% πού άποτελεί ρεκόρ 28 έτν.
Τά νέα στοιχεία της ΕΑΣΤΑΤ έπικυρνουν ότι
ή άνοδος έπιταχύνεται ταχύτατα ένω οί πρόδρομοι δεϊκτες προοιωνίζονται συνέχεια τν πλη θωριστικν πιέσεων καί τόν μήνα Μάιο . Oί μεγαλύτερες αύξήσεις έχουν έπίκεντρο την ένέργεια,
(σελ. 5 )
<Εδ θρηνούμε
τόν χαμό τής κόρης
του Όμήρουν*
Συνέχεια στήν σελ . 3
Συνέχεια στήν σελ . 2
του Σεβ. Μητροπολίτου Χίου.
Ψαρν καί Οίνουσσν
κ Μάρκου
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
.Ένα άρκουδάκι, μικρότερο καί άπό παιδικό παιγνίδι, εύρέθη να περιφέρεται μόνο του καί πεινασμένο σέ περιοχή τής Φλωρίνης Τό όνομα αύτού
Θωμάς , γιατί οί κάτοικοι του χωριού Πολυπόταμος Τό βρήκαν τήν Κυριακή του Θωμά. Τό ότι
κατάφερε νά έπιβισει άποτελεί θαύμα, γιατί τά
άρκουδάκια σέ αυτήν τήν ήλικία τρέφονται μόνο
μέ μητρικό γάλα. Γιά άγνωστο λόγο έχάθη άπό
την μητέρα του όμως έπεβίωσε έπειδή έμαθε μόνο
του νά Τρι καρπούς καίχόρτα! Τρα εύρίσκεται
στίς έγκαταστάσεις τού Άρκτούρου σέ άριστη κατάσταση, άν και ήταν έλαφρς λιποβαρές όταν διεσθη. Είναι τό πρτο άπό τά 11 άρκουδάκια πού
έχει έπανεντάξει στήν φύση ό Αρκτούρος έως Τρα
που έζησε τόσες ήμέρες χωρς τήν μητέρα του Σ
ένα χρόνο άναμένεται καί αύτό θά άφεθεί έλεύθερος
Δήθεν έρυθρές παρελάσεις
καίμιά γαλαζοκίτρινη κάμηλος
Βγήκε, λοιπόν , δ Βλαδίμηρος ( μέ κουβερτούλα στά
πόδια , δπως οί άναπληρωματικοί ποδοσφαιριστές
που κάθονται στόν πάγκο
δταν κάνει κρύο ) στήν Κόκ
κινη Πλατεία, και ή άνθρωπότης όλόκληρη (καλά, μήν Μάνοs , ίσως νά διάβασε καί
Πόσους ναούς πού έδέχοντο .
τάς πτερωτάς τής πίστεως
προσευχάς καί τά δρα.
πόσους βλαστούς σοφίας ,
πόσας έλπίδας
τρα ή φλόγα
βαρβάρως κατατργει
μισητόν όλοκαύτωμα
ένός τυράννου .
(Ανδρ. Κάλβου είς Χίον)
Συνέχεια στήν σελ. 3
δρκίζεστε) κρεμόταν άπό τά
χείλη του .
τία άπειλές καί προειδοποιήσεις και ότι-μέσα σέ δλα τά
έλλα- θά άναγγείλει καί τήν
Συντέλεια του Κόσμου! Είχαμε στήν γειτονιά μας μά κυρία, που είχε Ελθει έκ Ρωσσίας, oίκογένεια φυγάδων
τό φλυτζάνι έν ούρανοίς ή
άπαρόμιλλη Γεωργία ΒασιΕίχαν φρυάξει οί μάγισ- λειάδου ς Καφετζού, μέ τόν
σες, οι καφετζούδε , οί τσιΥγάνες τουρκογύφτισσες (ατά την Σοκελλάρειον έκφραση τήν όποία μελοποίησε δ
Μίμη Φωτόπουλο ς τσιλιαδόρο! Και τί μας Ελεγαν όλοι
έτούτοι έπί τόσες ήμέρες ;
Ότι ό Βλαδίμηρος θά έκτοξεύσει άπό τήν Ερυθρά ΠλαΣυνέχεια στήν σελ. 4