Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
AΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876.
Τρίτη
10 Μαΐου 2022
Σίμωνος άποστόλου του Ζηλωτου. Λαυρεντίου όσίου τού Μεγαρέως
Σελήνη 10 ήμερν ! Ανατολή ήλίου 6.20-Δύσις ήλίου 8.24
ΑΤΙΚΗ Άραιές νεφσεις μέ ίσχυρούς άνέμους , Θερμοκρασία έως 24β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Τοπκές βροχές καί μέτριοι άνεμοι . Θερμοκρασία έως 24β.
Άριθμ. φύλ . 42251
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5 ε
Όχύριος Σαμαράς ς πιθανός λόγος
έπισπεύσεως έκλογν
τν πρόωρων
Έξοργισμένος καί ήνωχλημένος ό κ. Μητσοτάκης άπό τις άπειλές του πρην Πρωθυπουργου
για τό Αίγαίο-Δέν έπιθυμεί να δσει χρόνο για
τήν όργάνωση κόμματος στά δεξιά τής ΝΔ
Τού Μανλη Κοττάκη
θά μιλήσει ό ύψηλόβαθμος Άμερι
κανός διπλωμάτης πού παρότρυνε
τόν ύπερφιλόδοξο πολιτικό νά κατέλθει ύποψήφιος άρχηγός, προκειμένου νά σπάσει τό καραμανλι
κό μπλόκ σέ συγκεκριμένη περι
οχή, πραγμα τό όποιο έπετεύχθη,
Δέν θά μιλήσουν οί δύο έπιχειρημα
τίες καναλάρχες οί όποίοι άμέσως
μετά τόν πρτο γύρο , δταν είδαν
δτι ή έπιλογή τους άπέτυχε , έρτησαν τότε τόν Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα ποιόν νά στηρίξουν , καί
έθεσε τό call center τής τράπεζάς έκείνος μέσφ άντιπροσπου, ύπέ δειξε τόν κύριο Μητσοτάκη, Δέν
θά μιλήσουν τά κορυφαία στελέχη
του ΠΑΣΟΚ πού ένέγραψαν μαζικά 10.000 μέλη του κόμματός τους
στήν Νέα Δημοκρατία ύπέρ του κυρίου Μητσοτάκη. (Μόνον δ κύριος Βενιζέλος άφησε πρόσφατα μία Δημοκρατίας , πολιτικά του παιδιά
αίχμή ) Δέν θά μιλήσουν οί έται
ρείες κινητής τηλεφωνίας πού άν λαβαν τήν έκδοση τν άποτελεσμά των , ούτε ή πρτη του Νοεμβρίου
πού τίναξε στόν άέρα τίς έκλογές
δταν δ Μεϊμαράκης προηγείτο μέ
50 τοίς έκατό , ούτε ή δεύτερη τού
Ιανουαρίου ή όποία στό παρελθόν
είχε συλλη φθεί νά παρακολουθεί poεδρος τού κόμματος Άνττόν πρην Πρωθυπουργό και Πρό εδρο τής Νέας Δημοκρατίας.
Καραμανλή. Δέν θά μιλήσει βεβαίως , γιατί άπό έκεί πού βρίσκεται δέν
μπορεί , ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, δ όποίος έκανε τά μαγικά του
στήν τελική εύθεία και άδρανοποίησε κορυφαία στελέχη της Νέας
ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ τής έκλογής
του Κυριάκου Μητσοτάκη στήν
άρχηγία της Νέας Δημοκρατίας τόν
Ιανουάριο του 2016 δέν έχει γραφτεί άκόμη. Και θά άργήσει ένδεχομένως , καθς οί βασικοί πρωταγωνιστές και πρωτοστάτες της ύποστηρίξες του μακριά από τά φωτα
τής δημοσιότητας κατά πάσα πιθανότητα δέν θά μιλήσουν . Δέν θά μι
λήσει σίγουρα ό τραπεζίτης πού δι πού έπιθυμοϋσαν συγκεκριμένη
έξέλιξη . Κάποτε θά μάθουμε γιατί
έγινε λευκή άπεργία και άπό ποι ούς, την τελευταία έβδομάδα .
'Υπάρχει όμως κάποιος πού μπορείνά μιλήσει, άν δένάρχισε να μι
λάει. Ο πρην Πρωθυπουργός καί
του γιά νά στηθεί έκεί το στρατηγείο τού Πρωθυπουργού, άπό τό
όποίο έγίνοντο δεκάδες τηλέφωνα πρός τά μέλη του κόμματος . Δέν
νης Σαμαράς, δ όποίος τότε πρός
έκπληξιν όλων τν πολιτικν του
φίλων κινητοποίησε τίς δυνάμεις
του σέ όλη την έπικράτεια ύπέρ τής
έκλογής τού Κυριάκου Μητσοτάκη.
Συνέχεια στήν σελ . 3
του Κστα Κόλμερ
Στίς 15/05
Ό ΟΗΕ άναθέτει
στήν Τουρκία ρόλο
μεσολαβητού μεταξύ
Ρωσσίας-Ούκρανίας
ΕΣΤΙΑ
Λεόντειος συμφωνία
Η ΕΣΤΙΑ ήταν άπό τίς πρωτες έφημερίδεςς-άν όχι
ή πρτη, πού ύπεστήριξε την άνάγκη άνανεσε- άνταλλάγματα , όπως τήν άμερικανική υποστήρι.
ως της Συμφωνίας Αμυντικής Συνεργασίας μέ τις ξη τοϋ έλληνικού δικαιματος διά τήν κήρυξη της
Ηνωμένες Πολιτεΐες έπί μακροπροθέσμου διαρ- ΑΟΖ στό Aίγαlον πέλαγος , τόν σεβασμό του έναερί κείας . Η έτησία παράτασις δέν έξυπηρετούσε ου χρου της Ελλάδος μέ σοβαρές συνέπειες για
ούτε τίς έλληνικές στρατηγικές άνάγκες μήτε τό τις τουρκικές παραβιάσεις και τή διευθέτηση του
Αμερικανικό Κογκρέσσο , που θεωρεί έπιβεβλημέ- Κυπριακού προβλήματος σύμφωνα μέ τίς άρχές του
νο νά διατηρεί έπί μακρόν χρονικόν όρίζοντα τίς διεθνούς δικαίου.
διμερείς σχέσεις στε νά προγραμματίζει έγκαί ρως τήν έκτέλεση άμυντικν σχεδίων καί νά μή
τελεί ύπό τήν "Δαμόκλειο σπάθην του αίφνιδίου
κλεισίματος όπως της βάσεως στό Ίντσιρλίκ της έδάφους άπό τις άμερικανικές Ένόπλους Δυνά Τουρκίας . Η άμερικανική έμπειρία άπό τόν πόλε- μεις, δέν καλύπτει τά έλληνικά συμφέροντα ούτε
μο στό ράκ, όπόταν ή Τουρκία δέν έπέτρεψε τήν τήν έξωθεν αένοπλη έπίθεση και ττήν άπειλήν. Όπόχρησιμοποίηση της άεροπορικής βάσεως αύτης , τε δύναται ό Τουρκος ύπουργός Επιθέσεως Χουπηρξε τραυματική διά τά στρατηγήματα του Αμε- λουσί Άκάρ νά άπειλεϊ τόν έλληνικό πληθυσμό της
ρικανικού Πενταγνου και πολυέξοδος διά τόν Λέσβου ή της Ρόδου και 16 άλλων έλληνικν νησαίΑμερικανό φορολογούμενο .
Από της παραδοχής αύτής όμως μέχρις τής
υπογραφείσης πενταετούς συμφωνίας ΜDCA που ήξεραν τότε οι Τουρκαλάδες ότι θά είχαν νά κάνουν
τίθεται πρός κύρωσιν μεθαύριο στήν Ελληνική μέ μία ίσχυρά Ελλάδα, συνεπικουρουμένην άπό την
Βουλή, υπάρχει τεραστία άπόστασις . Ή κυβέρνη- μεγάλη πέραν του Ατλαντικού δημοκρατία.
σις Κυρ. Μητσοτάκη δέν θά μποροϋσε βεβαίως να
φανεί φειδωλεστέρα τής προηγουμένης ς πρός
τήν διάρκεια και τήν διετή ρήτρα καταγγελίας. Θα λική Μεσόγειος μόνον άσφαλής δέν είναι . Προστίθεέμφανίζετο άριστεροτέρα της άριστερής των Τσ πρα-Καμμένου.
Ημπορούσε όμως νά ζητήσει ούσιαστικότερα
Τιμά τήν έπέτειο της έπικής Μάχης
της Κρήτης μέ μία μοναδική έκδοση
Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Ηνωμένων Έθνν
άναθέτει τρα στήν Άγκυρα ρόλο με σολαβητού μεταξύ τν δύο έμπολέμων
πλευρν Ρωσσίας καί Ούκρανίας , παραβλέποντας προφανς ότι πρόκειται
για μιά χρα πού έχει παραβιάσει κάθε
έννοια διεθνούς δικαίου είσβάλλοντας
στήν έπικράτεια άλλου κράτους (Κυπριακή Δημοκρατία ) . Ήδη, γιά τόν σκοπό
αυτό είδικός άπεσταλμένος του Γενικού
Γραμματέως του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνν ό Μάρτιν Γκρίφφιθς εύρίσκεται
σήμερα στήν τουρκική πρωτεύουσα γιά
περαιτέρω διαβουλεύσεις μέ τόν ύπουργό
Εξωτερικν Μεβλούτ Τσαβούσογλου.
Η ΜΑΧΗ
ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Γu aρτη φοpα)
Η έκτός τής παρούσηςς συμφωνίας έπιστολή
Μπλίνκεν που έδόθη γιά τήν χρήση έξη μεγάλων
στρατιωτικων έγκαταστάσεων έπί του έλληνικού
α τήν Μάη των Υπερηρων
ντοκουμέέντα και άποκαλυπτικό
φωτογραφικό ύλικό
ΕΣΤΙΑΟ
ων έδαφν μέ τ' άποβατικά του γυμνάσια κι ό Χα
λίφης τής Άγκύρας νά βεβηλνει τήν τής.Του Θε ου Σοφίας Ορθόδοξη έκκλησία της Κων/λεως . Θά
Συνέχεια στήν σελ .5
Δέσμευσις της Σκοπιανής
Έκκλησίας νά μήν διεκδικήσει
τό όνομα <Μακεδονικήν
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
"Όπως έχουν σήμερα τά πράγματα, ή ΝοτιανατοΣυγκρατημένος Πούτιν
στήν χθεσινή παρέλαση
Λεπτομέρειες στήν σελ. 3
ται στήν τουρκική κι ή ρωσσική άπειλή . Ό Αμερικανός
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
Έκτοξεύονται οί άποδόσεις
τν έλληνικν όμολόγων
Σημαντικά εύρήματα
άπό τήν ύποβούχια άνασκαφή
στό ναυάγιο Μέντωρ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ΧΩΡΙΣ φρένο ή αύξησις τν άποδόσεων των όμολόγων της Εύρωζνης , μέ τά spreads τν έλληνικν
και των ίταλικν τίτλων νά κινούνται στά ύψηλότερα
έπίτεδα άπό τήν άρχή τής πανδημίας , καθς οί άναλυτές άναμένουν περισσότερες αύξήσεις έπιτοκίων άπό τήν Εύρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα . Η άπό δοσις τν 10ετν όμολόγων του έλληνικού δημοσίου σκαρφάλωσε στό 3,62%, καταγράφοντας άνοδο 8.
Συνέχεια στήν σελ. 2
. Είναι άναμφισβήτητα ό πιό διάσημος ήγέτης
αύτήν τήν στιγμή στόν κόσμο. Σέ διάστημα Τριν
μηνν ό Βολόντυμυρ Ζελένσκν μπήκε στά σπίτια
όλου του κόσμου μέσω τν τηλεοπτικν δηλσεων άλλά και τόν όμιλιν του σέ διάφορα κοινοβούλια . Επομένως δέν προκαλεί έκπληξη ότι μία
άπό τις συνηθισμένες μπλούζες μέ τς όποίες κυκλοφορεί έπωλ ήθη σέ δημοπρασία 100.000 εύρ . Τήν
δημοπρασία όργάνωσε ή ούκρανική πρεσβεία στό
Λονδίνο, προκειμένου. νά συγκεντρωθούν χρήματα
γιά τόν έπανεξοπλισμό είδικού Ιατρικού κέντρου
για παιδιά , στήν δυτική Οίκρανία . Τήν μπλούζα
τήν είχε ύπογράψει ό ίδιος δΟύκρανός Πρόεδρος
Στήν δημοπρασία μέ τίτλο κBrave Ukaine έπολήθησαν μεταξύ άλλων και παιγνίδια που δρισε
ή Πρτη Κυρία Τής Ούκρανία , Όλένα Ζελένσκα
. Λίγες ήμέρες πρίν άπό τόν τελικό τής Eurovisioη
πού θά διεξαχθεί στό Τορίνο, προεκλήθη σκάνδαλο
μέ τήν τραγουδίστρια τν Σκοπίων Άντρέα. Η e .
αρή Τραγουδίστρια φωτογραφήθηκε για τς άνάγκss ου διαγωνισμού , άλλά κάποια στιγμή πέταξε στό πάτωμα τήν σημαία της χρας γιά να πάρει
διαφορετικέ πάζες Πρόκιται όμως γιά μιά κίνηση
που άπαγορεύεται άπό τήν νομοθεσία τν Σκοπί
ων. Σέ άνακοίνωση που έξδωσε Τό κρατικό κανάλι
τν Σκοπίων που είναι υπεύθυνο για τήν συγκεκριμένη τραγουδίστρια, άναφέρει πς ή πράξις της
Άντρέα άποτελεί σοβαρό ποινικό άδίκημα
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ σημαντικό εύρημα της πρόσφατης
ύποβρύχιας άρχαιολογικής έρεύνης στό ίστο ρικό ναυάγιο ΚΜέντωρν
άποτελεϊ δ έντοπισμός τής
βάσεως ένός θεοδολίχου,
( σελ. 5 )
Ήβλάχικη γλσσα
δέν δημιουργεί
έθνική μειονότητα
Συνέχεια στήν σελ. 7
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτη Καπράνου
του Σωτήρη Χατζηγάκη *
ΓΙΑ ΤΗΝ καταγωγή καί τήν προέλευση των Ελληνόβλαχων ή Κουτσόβλαχων άναπτύχθηκαν κατά καιρούς δι
άφορες θεωρίες. Ο άκαδημαϊκός και
καθηγητής στό Πανεπιστήμιο Αθηνν
Α. Κεραμόπουλος μέ ίσχυρά έπιχειρή
ματα άποδεικνύει ότι οί Κουτσόβλαχοι δέν είναι ούτε 'Ιταλοί ούτε λιγότερο Ρωμαίοι. Ούτε ήταν ξένοι λεγεω νάριοι . Απλά ήταν ντόπιοι στρατιτες
που φρουροϋσαν τίς έπαρχίες καί τά
σύνορα του κράτους . Κατά τόν συγγραφέα , οί Βλάχοι ήταν άπόγονοι
Κάτω άπό τίς ψεύτικες μπουκαμβίλιες
στόν Σύριζα! Πήγα κι tyo,
Συνέδρια , Ψηφοφορίες .
έλογή προέδρου, μετονομασίs! Οργασμός στούς κόλπους τν κομμάτων! Στό
γιά νά τις βλέπουν οι άπό
γονοι , καί ή θά λένε μπράβοή νά σιχτρίζουν , είτε γιά
νά κοσμήσεις κάποιο διαψει πρό πολλού νά μέ συστό στέλι μας, ξεχνντας Yκνί ή Ιδέα ένός κομματικού
δύο βασικά πράγματα: ότι
τά καταστήματα ήταν προAεροδρόμιο ή Νέα Δημοκρα - χθές άνοιχτά και δτι δέκα
βήματα πιό πέρα άπό τήν
καφετέριά μας υπήρχε tλoστόν πυρετό τής προετοιμα - γικό κέντρο γιά την έπανασίας γιά τήν έλογή τού ένός βάπτιση του ΠΑΣΟΚ , Γιά
νά είμαι είλικρινής, έει πά
Συνεδρίου . Άν τό κόμμα πο
ύποστηρίζεις είναι κυβέρνηση, θά πάςγιά νά δες κόσμο , φημιστικό , πού θά τό μοιέλπίζοντας σέ κάποιο βόλ
μα άλλά καί γιά νά βγάλεις άποφασίσεις κάτποια στιγμή
τίς άπαραίτητες φωτογραφίs, που κάποια στιγμή θά
σου φανούν χρήσιμες . Είτε
ράζεις ή θά τό στέλνεις άν
Τία, στά κατά τόπους tκλογικά κάντρα τό Κιναλπασόκ,
νά είσαι κάπου ύποψήφιος!
Αν τό κόμμα σου είναι στήν
και μοναδικού ύποψηφίου
Συνόχεια στήν σελ. 4
Συνέχεια στήν σελ. 3