Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΣΑΒΒΑΤΟ 7-ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2022
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ 28028
μww.dimoprasion.gr
email:dimonews @dimoprasion .gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
Σχεδόν 2,4 δισ. το
ΑΠορρόφηση έως 80% του
ενεργειακού κόστους
εμπορικό έλλειμμα τον
Μάρτιο
Αύξηση 13,4% σημείωσε το dλειμμα του εμποριχού ισοζυγίου της χρας τον Μάρτιο εφε.
τος , παρά το γεγονός ότι η ποσοστιαία άνοδος
της αξίας των εξαγωγν ήταν υψηλότερη από εκείνη των εισαγωγν .
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές
Η συνολική αξία των εισαγωγν- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 6.896,1 εκαπ. ευρ έναντι
5.460,1 εκατ. ευρ τον Μάρτιο 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 26,3% (χωρίς τα πετρελαιοειδή πα ρουσίασε αύξηση χατά 857,9 εχατ. ευρ ή 20%, .
ν χωρίς τα πετρελαιοε ιδή και τα πλοία παρουσία .
σε αυξηση χατά 860.4 εκαι . ευρ ή 20,2%) .
Η συνολική αξία των εξαγωγν - αποστολν ανήλθε στο ποσό των 4.510,9 εκαι. ευρ έναντι
3.356,1 εκατ. ευρ τον Μάρτιο 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 34,4% ( χωρίς τα πε .
φελαιοειδή παρουσίασε αιξηση Η 2
Από τα νέα μέτρα της κυβέρνησης
καταβλη θεί (μέσω ειδικής
πλατφόρμας) στον τραπεζ
κό λογαριασμό του χατα ναλωτή. Σημεινε ται ότι .
ως τρα έχουν επιδοτηθεί
οικαταναλσεις για την α.
κατοιχία με 755 εχατ. ευ ρ, εν οικαταναλωτές .
χουν επωμισθεί επιπλέον
κόστος 464 εχατ , εuo , Ο.
πότε, το κόστος της παρέμβασης ανέρχεται σε 280 ε.
κατ. ευρ και θα χαλυφθεί
από τον προίπολογισμό .
3.Συνεχίζεται να επιδο.
τείται στην πηγή το πετρέ .
λαιο χίνησης ( diesel) για
τον Μάιο και τον Ιούνιο με
15 λεπτά το λίτρο . Το κό .
στος ανέρχεται σε 45 εκατ.
ευρ και θα καλυφθεί από
τον προύπολογισμό.
4.Από τον Ιούλιο και . .
Βιομηχανία 4.0 με
επτά Προτάσεις
του ΣEΒ
ως ένα έτος ενισχύεται οριζόντια ο λογαριασμός εκπτσε ων στο ρεύμαγα
να σταθεροποιηθεί η τιμή λιανικής. Εισάγεται μη.
χανισμός απορρόφησης των επιπλέον εσόδων των
παραγωγν στη χονδρική . Ταυτόχρονα, θα προσαρμόζεται σε μηνιαία βάση η επιδότηση στη λιανική ,
προχειμένου οι τιμές να παραμένουν μεσο σταθμικά
σταθερές σε συγκεxοιμένα επίτεδα, χαμηλότερες
από αυτές τους προηγούμενους μήνες και ελαφρά υ.
Ψηλότερα από τα προ χρίσης επίτεδα. Στόχος είνα,
οι τιμές λιανικής να παραμένουν σταθερές σε χαμη
λότερα επίπεδα ανεξάρτητα από την τιμή του φυσιτήσεις των λογαριασμν ρεύματος για όλες τις κατοικίες ( κύριες και δευτε ρεύουσες) και για πρη
φορά καλύπτονται και οι καταναλ σεις άνω των
Ενα πλασιο 7 προτάσεων για την ταχύτερη
υνολικού ύψους 3.2 δισ . ευρ για το υπό .
προσαρμογή της Ελλάδας στη Βιομηχανία 4.0 ο
λοκλήρωσε το Παρατηρητήριο Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ΣΕΒ και οι προτάσεις του δημοσιεύτηκαν στο τελευταίο Spe cial Report του
συνδέσμου με θέμα: "4η Βιομηχανική Επανάσταση: Η Ελλάδα μπορεί να πρωταγωνιστήσει, με
αιχμή την ταχύτερη υλοποίηση στρατηγικν από
Πολιτεία και επιχειρήσεις ν.
Πιο αναλυτικά αναφέρονται τα εξής:
Η προσαρμογή στην 4η Βομηχανική Επανάσταση παραμένει εξαιρετικά επίκαιρη και αποτελεί
σημαντικό παράγοντα ανταγωνιστικότητας . Σε μια
περίοδο ανατροπν στις διεθνείς παραγωγικές α.
λυσίδες μπορεί να δημιουργήσει νέες επενδυτικές
ευχαιρίες . Ο ρόλος του ψη φιακού
μετασοηματισμού παραμένει καθο - 13 Α 5
λοιπο του έτους ( εκ των οποίων το 1,1 δισ . θα
καλυφθεί από τον προϋπολογισμό) είναι οι τέσσε
ρις παρεμβάσεις στην αγορά της ενέργειας, προκειμένου να απορροφηθεί το 70%-80% του κό .
στους για νοικοχυριά και επιχειρήσεις . Παράλληλα, από τις παρεμβάσεις αυτές θα επέλθει μείωση
στον πληθωρισμό κατ ' ελάχιστο μισή μονάδα και
έως μια μονάδα ,
Εξειδικεύοντας τις εν λόγω παρεμβάσεις ο υ.
πουργός Οικο μικν Χρήστος Σταίκούρας , χαθς
και ο αναπληρωτής υπουργός Θόδωρος Σκυλαά χης, ανέφεραν ότι αυτές έχουν ως εξής:
1.Συνεχίζονται τον Μάο και τον Ιούνιο οι επιδο και θα καλυφθεί από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης και το Ειδικό Τέλος 90% στους παραγογούς ενέργειας .
2Τον Ιούνιο επιδοτείται το 60% ης αύξησης για
όλους τους λογαριασμούς ρεύματος που εκδόθηκαν
από τον Δεκέμβρω 2021 έως και τον Μάο 02:
η ατοία δεν έχει χαλυφθεί από τις εκπτσεις . Αφοράστους οικιακούς καταν αλωτές για την κύρια κα.
τοικία και για οικογενειακά εισο δή ματα έως
45.000 ευρ . Καλύπτονται το 90% των νοικοκυριν , με την ελάχιστη επιστροφή να ανέρχεται σε
18 ευρ και την αντατη σε 600 ευρ . Το ποσό θα
Θα επιδοτη θούν σημαντικά τα οικιακά τιμολόγια , οι χαταναλωτές για το σύνολο των χατοικιν τους, όλες αν . 2
Εφτασαν οι συντάξεις εμπι στο σύνηςν και fast track
Σε ομηρία 25
Κίνδυνος να μετατραπεί η Ευρπη σε
κόμβο κο καΐνης
Εεκινά η έχδοση συντάξεων fast track και
εκατ. τόνοι
σιτηρν στην
Ουκρανία
κσυντάξεων εμπιστοσύνηςν, καθς με εγκύκλιο
του διοικητή του ΕΦΚΑ δίνονται κατευθύνσεις
προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του φορέα , για να εφαρμόσουν τις σχετικές προβλέψεις του νόμου
4921/2022 ( άρθ0α 43-54) .
Οπως έχει υπογραμμίσει ο υπουργός Εργασίας
και Κοινονιχν Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης ,
οι δύο αυτοίνέοι θεσμοί έρχονται να προστε θούν
στα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί για την επιτάχυνση
της διαδικασίας απονομής συντάξεων και έχουν ήδη αποδσει καρπούς , κάτι που απο τυπν εται, με.
ταξύ άλλων , στο ρεκόρ όλων των εποχν στην έκδοση χύριων συντάξεων το 2021 και στη μείωση
των εχχρεμν συντάξεεων,
Στάχος των νέων ρυθμίσεων είναι η εξάλειψη
του κστοχν των ληξιπρόθεσμων κύριων συντάξεων
εντός του καλοκαιριού και η έχδοση των νέων συ νπάξεων σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργεί.
ου Εργασίας και Κοινωνικν Υποθέσεων , η επιτάχυνση των συντάξεων θα γίνει μέσω της αξιοποίησης των πληροφοριν που ήδη διαθέτει ο ΕΦΚΑ,
χυρίως στα ηλεκτρονικά του αρχεία και των δηλ .
σεων και των στοιχείων που προσχομίζουν οι ασφα .
λισμένοι, τα οποία τεχμαίρονται
κατ ' αgχήν ως αληθινά ( αρχή της ε- EE 3
Η Ευρ πη γίνεται ολο ένα και περισσότερο ένας κόμβος για την παραωγή και την αποστολή κοκαί
νης σε άλλες περιοχές του κόσμου, εκτός από το ότι είναι μια μεγάλη καταναλωτική αγορά για το ναρκωτικό αυτό , ανέφεραν σήμερα υπηρεσίες της Ευρω παϊκής Ενωσης, που προειδοποίησαν επίσης για τη διευρυνόμενη βιομηχανία της μεθαμφεταμίνης.
Μετά την κάνναβη , η κοκαίνη είναι το ναρχωτικό με τη μεγαλύτερη κατανάλωση στην Ευρτη , με εκατομμύρια χρήστες και πωλήσεις περίτου 10.5 δισεκ. ευρ το 2020, σύμφωνα με κονή έχθε ση της υπηρεσίας της Ε
για την επιβολή του νόμου Europol, χαι του Ευρωπαίκού Κέντρου Παραχολούθησης Ναφχωτικν και Τοξικο
μανίας ( EMCDDA) που παρουσιάστηκε στις Βρυξάλες.
Η ευρωπαϊκή αγορά αυξάνεται, λαμβάνοντας θηση από μια μεγαλύτερη παραγωγή στη Λατινική Αμερι
κή χαι επίσης από τη διεύρυνση της ικανότητας επεξεργασίας του ακατέργαστου ναρχωτιχού στην ίδια την Ευρπη . Θα μπορούσε να αιξηθεί ακόμη περισσότερο με την ανάπιξη νέων ειδν προϊόντων χκαίνης που καπνίζονται , ανέφερε η έχθεση, προειδοποιντας για αυξημένους κινδύνους στην υγεία .
Περισσότερη παραγωγή λαμβάνει επίσης χρα τρα μέσα στην Ευρ πη, υποδειχνύο ,
νπας αλλαγές στον ρόλο της εν λόγω περιφέρειας στο δεθνές εμπόριο της κοκαίνηςν, ανέ.
Σχεδόν 25 εκατ. τόνοι σιτηρν είναι αποκλει σμένοι στην Ουκρανία και δεν μπορεί να μετα
φερθούν εκτός χρας λόγω δυσκολιν στις υποδομές και των αποκλεισμένων λιμανιν της Μαύ ρης Θάλασσας, συμπεριλ αμβανομένης της Μα
ριούπολης , δήλωσε αξιωματούχος του Οργανι
σμού Τροφίμων και Γεωργίας του Ο ΗΕ (FAO).
Οι αποκλεισμοί θεωρούνται ένας από τους παράγοντες που ευθύνονται για τις υψηλές τι μές τροφί
μων, που ανήλθαν τον Μάρτιο σε επίτεδα ρεχόρύ.
στερα απότη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία , πριν
υποχωρήσουν και πάλι ελαφρς τον Απολιο, σύμ φωνα με τον FAO,
Η Ουχρανία ήταν η τέταρτη μεγαλύτερη στον
κόσμο χρα εξαγωγής αραβοσίτου την περίο δο
2020/21 χαι η έχτη μεγαλύτερη στις εξαγωγές σί.
του , σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Συμβουλίου
Στηρν .
Είναι μια σχεδόν αλλόκοτη ΣΑ 2
amoprasion.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Δυνατότητα επαναφόρτισης της ATH.ENA Card σε περίπτερα και μίνι μάρκετ
  Στην περαιτέρω αναβάθμιση του δικτύου πώλησης και επαναφόρτισης εισιτηρίων ATH.ENA Ticket και καρτών ATH.ENA Card των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας, προχωρά ο ΟΑΣΑ. Ο Οργανισμός διευρύνει σε 554 τα συνεργαζόμενα σημεία στην Αττική(περίπτερα, μίνι μάρκετ, κ.α.) όπου το επιβατικό μπορεί να προμηθεύεται εισιτήρια, τα 491 εκ των οποίων, παρέχουν για πρώτη φορά τη δυνατότητα επαναφόρτισης των μηνιαίων καρτών ATH. ENA card. Εκτός από τους σταθμούς της ΣΤΑΣΥ, τα εκδοτήρια της ΟΣΥ και την ιστοσελίδα του ΟΑΣΑ (www.oasa.gr), οι κάτοχοι προσωποποιημένων καρτών ΑΤΗ.ΕΝΑ Card θα μπορούν πλέον να επ�
 • Διπλή «Χρυσή» Βράβευση για ψηφιακή εφαρμογή της ΤΜΕΔΕ
  Το καινοτόμο ψηφιακό μοντέλο λειτουργίας της εταιρείας ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions απέσπασε δύο χρυσά βραβεία, αυτά της Καλύτερης Ψηφιακής Πλατφόρμας (Best Digital Platform) και της Καλύτερης Ψηφιακής Πρωτοβουλίας Χρηματοδότησης για ΜμΕ (Best Consumer / SME Lending Digital Initiative) στα Digital Finance Awards 2024. Τα συγκεκριμένα βραβεία αποτελούν την αναγνώριση της state-of-the-art πλατφόρμας της ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions, η οποία παρέχει πρόσβαση σε χρηματοδότηση, εύκολα, γρήγορα και ψηφιακά σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες του τεχνικού κόσμου, μέλη του ΤΜΕΔΕ. Ο Πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ κ. Κωνσταντίνος Μακέ�
 • Συνεχίζει να ανοίγει η ψαλίδα στο εμπόριο μεταξύ μεγαλύτερων και μικρότερων επιχειρήσεων
  Ανοίγει η ψαλίδα στο εμπόριο μεταξύ μεγαλύτερων και μικρότερων επιχειρήσεων με τη συγκέντρωση της οικονομικής δραστηριότητας να εντοπίζεται, όσο περνάνε τα χρόνια, ολοένα και περισσότερο σε μεγάλες επιχειρήσεις και σε επιμέρους τομείς του κλάδου, με τις προτεραιότητες των μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων να επικεντρώνονται στη βραχυπρόθεσμη βιωσιμότητα και όχι στον μακροχρόνιο μετασχηματισμό. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ανησυχία για το μέλλον των πολύ μικρών και μικρών εμπορικών επιχειρήσεων. Σε αυτό το συμπέρασμα, καθώς και στα προβλήματα της απασχ�
 • Εταιρείες Διαχείρισης Δανείων: Το 83% των δανείων σε ρύθμιση περιλάμβαναν διαγραφή οφειλής
  Η Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ) δημοσιεύει τον απολογισμό έργου για το 2023. Μέσα στο 2023, οι Εταιρείες Διαχείρισης επέτειναν την προσπάθειά τους για επίτευξη συναινετικών λύσεων ρύθμισης με όλους τους δανειολήπτες αναφέρει η Ένωση Εταιρειών Διαχείρησης Απαιτήσεων από Δάνεια και πίστωση (ΕΕΔΑΔΠ) services. Ειδικότερα, στο διάστημα Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2023 προχώρησαν σε συναινετικές ρυθμίσεις προς αποπληρωμή συνολικού ύψους €6,4 δισ. για πάνω από 140.000 οφειλέτες, που θα τους επιτρέψουν σταδιακά να επανέλθουν σε οικονομ
 • Παγκόσμια Ημέρα για τον παιδικό καρκίνο
  Η επιβίωση είναι η πρώτη νίκη. Μετά τι; Στις 15 Φεβρουαρίου, γιατροί, εθελοντές, φίλοι και υποστηρικτές των οργανισμών Make-A-Wish Ελλάδος και ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ-Ενημέρωση για τον Καρκίνο στην παιδική και εφηβική ηλικία, βρέθηκαν στο INNOVATHENS της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων για την ενημερωτική εκδήλωση «Η επιβίωση είναι η 1η νίκη. Μετά, τι;». Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα, οι δύο οργανισμοί αποφάσισαν ενωμένοι να συζητήσουν το περίπλοκο ερώτημα που λίγοι γνωρίζουν και ακόμα λιγότεροι γνωστοποιούν: «Τι ακολουθεί την ίαση του καρκίνου στη μετέπειτα ζωή ενός παιδιού ή έφηβου;�