Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ .
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή
6 Μαΐου 2022
Ιβ του δικαίου. Σεραφίμ όσ. του έν τφ ρει Δομβους
Σελήνη 6 ήμερων ! Ανατολή ήλίου 6.24-Δύσις ήλίου 8.20
ΑΤΤΚΗ Καλοκαιρία μέ μεταβλητούς μετρίους άνέμους Θερμ έως 23β .
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Άνεμοι νοτιοανατολικοί μέτριοι Θερμ έως 21β.
Άριθμ. φύλ. 42248
Ετος 145ον
Τιμή 1,5 ε
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΑΡΓΟΚΙΝΗΤΟ ΥΠΕΡΩΚΕAΝΙΟ Η ΕΥΡΩΠΗ
Ρεύμα πρόωρων έκλογν:
Τό Κράτος πληρνει τούς λογαριασμούς
Αναδρομικά 600 εύρ θά πιστωθούν στούς πολίτες-Ή Πολιτεία καλύπτει τό 50% τν αύξήσεων
για Μάιο-Ιούνιο-90% φόρος στά ύπερκέρδη τν παρόχων-12 μήνες ή διάρκεια του προγράμματος
ΜΗΝΥΜΑ πού δείχνει την σαφή πλέον
πρόθεση προσφυγής σέ πρόωρες έκλογές,
πιθαντατα τό φθινόπωρο , άπηύθυνε χθές ες του πρίν άπό τό προγραμματισμένο συνέ
ό Κυριάκος Μητσοτάκης. Εχοντας άντιληφθεί τίς σοβαρές έπιπτσεις πού έχουν έπί
τής δημοτικότητος τής Κυβερνήσεως καί
του ίδίου, ό Πρωθυπουργός καταβάλλει τρα έντονη προσπάθεια νά άνατάξει τήν είκο
να του , έφαρμόζοντας μέτρα πού θά κοστί σουν περί τά πέντε δισ. εύρ μέχρι τό τέλος
του τρέχοντος έτους. Τό πς και άπό που θά
έξοικονομηθούν οί πιστσεις αυτές (δανει σμός, άποθεματικό 32 δισ., ταμείο ρύπων ) , θά
έξειδικευθεί σήμερα άπό τούς συναρμοδίους
ύπουργούς . Είναι σαφές πάντως ότι δκ. Μητσοτάκης θέλησε νά προβεί στίς έξαγγελί - λωτής είτε ς φορολογούμενος, θά συνεχίάλλου σχολιάζει δτι ό λαός κείτε ς κατανα - χειρήσεων παραγωγής ρεύματος.
κΑγαπητοίμου συμπολίτες ,
4. Νέο πρόγραμμα άνακυκλνων γιά
άντικατάσταση ένεργοβόρων κλιματι στικν καί Ψυγείων .
Ήρωσσική είσβολή στήν Ούκρανία καί
όπόλεμος πού συνεχίζεται έκείχτυπά όλοκληρο τόν κόσμο, τήν Εύρτη άλλά και τή
χρα μας. Καί διεξάγεται όχι μόνο μέ ποραύλους καίβόμβες, άλλά καί μέ όπλο τήν
ένέργεια καί την τιμή του φυσικού άερίου.
πού έχει σκαρφαλσει σέ πρωτοφανή ύψη.
σει νά ματνει.ν
δριο της ΝΔ, καθς ύπήρχαν έκτιμήσεις ότι
τόθέματν λογαριασμν θάκυριαρχούσε σέ
αυτό . Πρός την κατεύθυνση τν πρόωρων
έκλογν δείχνουν και οί άντιδράσεις του
ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ, πού έσπευσαν,
πρίν άκόμη όμιλήσει ό Πρωθυπουργός , νά
πλειοδοτήσουν σέ ύποσχέσεις για παροχες, στίς τιμές του φυσικού άερίου άπό τούς λοΓια λεηλασία νοικοκυρινν κάνει λόγο ό
ΣΥΡΙΖΑ ύποστηρίζοντας πς ό Κυριάκος
Μητσοτάκης συνεχίζει την πρακτική ατής
στήριξης της αίσχροκέρδειας Τό ΚΚΕ έξ
Οι άξονες τν έξαγγελθέντων μέτρων
Μητσοτάκη είναι τέσσερεις:
Όκ. Μητσοτάκης έτόνισε ότι ή Κυβέρνησις λαμβάνει μέτρα έν άναμονή τν
δποιων προσθέτων άποφάσεων λάβει ή
Εύρωπαϊκή"Ενωσις γιά την στήριξη τν πολιτν της, καθς θεωρεί ότι αυτά θά άργή σουν . Έχαρακτήρισε μάλιστα τήν Εύρπη
ς κάργοκίνητο ύπερωκεάνιον
Αναλυτικς , οί έξαγγελίες του Πρωθυπουργού έχουν ς άκολούθως
στούς πολίτες μέ είσόδημα έως 45.000 εύρ .
Αποσύνδεσις των διεθνν αύξήσεων
Αύτή είναι πού προκαλεί διαδοχικές
άνατιμήσεις, και ίδίως στό ήλεκτρικόρεύμα
"Ένα πρόβλημα πού άντιμετωπίζεται στήρί ζα τουμόνομέ ένιαία εύρωταϊκή άπάντηση .
γαριασμούς ρεύματος στήν Ελλάδα.
3. Φορολόγησις μέ είδικό τέλος 90%
τά πρόσθετα συγκυριακά έσοδα των έπι
Συνέχεια στήν σελ. 2
του Μανλη Κοττάκη
Στίς 08/05
Εύρωβαρόμετρο:
Οί μισοί"Ελληνες
κατά τν κυρσεων
στήν Ρωσσία
ΕΣΤΙΑ
Ήγεσίες εύρέος πέλματος
ΠΩΣ Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΕ
ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣΣ
Βρυξέλλες.- Οι άπαντήσεις τν Ελλήνων πολιτν σέ δημοσκόπηση πού έκανε τό Εύρωβαρόμετρο γιά τό ούκρανικό
ζήτημα , καταδεικνύουν διαφωνίες όσον
άφορα τις κυρσεις πρός τήν Μόσχα καί
τους όλιγάρχες , άλλά και μεγάλες διαφορές άντιλήψεως , μέ τούς πολίτες τν
άλλων χωρν τής ΕΕ. Ένω ή συντριπτική πλειονότης τν Εύρωπαίων ( 80%)
έγκρίνει τίς οίκονομικές κυρσεις κατά τής Ρωσσίας , συμφωνεϊ μόνον τό 54%
στήν Ελλάδα. Επίσης, ένω τό 79% των
Συνέχεια στήν σελ . 5
Ο ΕΠΙΜΕΛΗΣ κατά τά λοιπά συνάδελφος δημοσι- στήν Γαλλία . Ένω στήν άρχή το σύνθημα ήταν
ογράφος δέν είχε διαβάσει σωστά τίς κάρτες της "όποιονδήποτε άλλο άλλά όχι τόν Μακρόν", στήν
τελευταίας δημοσκόπησης τής ALCO. Όταν άρχι- τελική εύθεία μόλις είδαν τήν έναλλακτική της Λέ
σε λοιπόν ή ραδιοφωνική συνέντευξη μέ τόν δι - Πέν , έσπευσαν στήν κάλτη κρατντας τήν μύτη
ευθύνοντα της έταιρείας Κστα Παναγόπουλο , τους καί ψήφισαν τόν άλαζόνα Έμμανυέλ μου
κατέθεσε τόν προβληματισμό του, γιατί έν ή ΝΔ σχολίασε ή άγαπητή . Άς μήν πανικοβαλλόμαστε.
έμφανίζεται νά προηγείται μέ 8 μονάδες του ΣΥΡΙ- ούτε ή Γαλλία ούτε ή Έλλάς είναι οί μοναδικές πε
ΖΑ στήν μέτρηση πού πραγματοποίησε γιά λογα - ριπτσεις. Όλος ό κόσμος έτοι ψηφίζει .Άκεφα . Μέ
ριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Open, ή ψαλίδα κριτήριο τίς διαθέσιμες έπιλογές . Στήν Άμερική τό
στήν καταλληλότητα για τήν πρωθυπουργία μετα - κατεστημένο του Δημοκρατικού Κόμματος κινηξύ Μητσοτάκη-Τσίπρα έχει μειωθεϊ στίς 3 μονά - τοποίησε έκατομμύρια κόσμο για νά έκδιξει τόν
δες: 34% για τόν Πρωθυπουργό και 31% για τόν Τράμπ άπό τήν έξουσία (άκόμη καί άποκρύπτοντας
άρχηγό τής Αντιπολίτευσης . "Δέν καταλάβατε καλά! Τό 31% δέν άπαντά ότι είναι κατάλληλος ό Τσί - και σήμερα οί Αμερικανοί κοιμούνται και όνειρεύπρας . Απαντά ότι είναι κατάλληλος ό. κανένας!ν
τόν διόρθωσε μέ έμφαση ό γνωστός δημοσκόπος . άμεσες έκλογές για τόν άπίστευτο πληθωρισμό.
Η καταλληλότητα του Τσίπρα όλίγον μεγαλύτερη Τόσο πολύ τούς ένθουσίασε.
άπό τά ποσοστά του κόμματός του κινεϊται σήμερα
στό 23,5%.Ώστε έτσι λοιπόν! Το 31% των Έλλήνων δέν έγκρίνει κανένα πολιτικό άρχηγό για πρωθυπουργό του ! Εξόχως προβληματικό .
n1 Η ΓΡΜΑΝΑ ΚΑΤΕΣΤΡΕΥΕ
Για πρτη φορό! .
σκάνδαλα του υίου του Μπάιντεν στήν Ούκρανία),
ονται πς νά τιμωρήσουν τόν Μπάιντεν στίς ένδι τo Περιοδικό
ΕΣΤΙΑζω
Στήν Γερμανία έξελέγη καγκελλάριος κάποιος
του όποίου τό κόμμα συγκέντρωσε τήν προτίμηση του 25% του λαου. Μόλις . Στήν Άγγλία ο έλπιδοφόρος Πρωθυπουργός Τζόνσον κατέστη ό περί
Λίγο άργότερα, μέ άλλη άφορμή ίδιο θέμα συ- γελως του Κοινοβουλίου μετά τίς άποκαλύψεις γιά
τά κορωνο-πάρτυ στήν "Ντάουνινγκ Στρήτο . Πατε βρίσκω χρόνο νά μιλ μέ όσους μας διαβάζετε ντου λοιπόν στόν κόσμο μέ τόνέναν ή μέ τόν άλλο
τρόπο κυριαρχεί ό κανένας. Παντου οί λαοί, όπου
"Τί κακό καί αύτό! Ψηφίζουμε πλέον τόν καλύ- υπάρχει δημοκρατία, όπως ύπάρχει , ψηφίζουν γιά
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΕΣΤΙΚΟ
Σαουδάραβες
χρηματοδοτούν τό Tvitter
Λεπτομέρειες στήν σελ . 5
ζήτησης μέ άναγνστρια της έφημερίδας , πάντοΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
- δέν τά ξέρουμε όλα, μαθαίνουμε και άπό έσας.
Πς μού φάνηκε ή νέα ταινία
του Γ.Λάνθιμου
ΠΕΝΝΙΕΣ
τερο μέτριο. Μή τυχόν καί έκλεγείό άλλος. Όπως
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
τής Φαίδρας Βασιλάκη
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
<Συγγνμην Πούτιν άπό
Ίσραήλ γιά τά σχόλια Λαβρφ
Όκτ μνηστήρες
για την Αττική Όδό
. Γνωρίζουμε ότι οί πτερισσότερες Γαλλίδες άγαπουν πάρα πολύ τήν μόδα Αύτό όμως που κανε ή
βουλευτής του κόμματος του Μακρόν, Κοραλί ΝTμπόστ, ξεπερνά κάθε όριο! Μετά άπό λεγχο διεπιστθη ότιχρέωνε τόν γαλλικό λαό μέ 2.000 εύρ
κάθε μήνα για νά άγοράζει έσρουχα και ρούχα!
Έτσι λίγες έβδομάδες πρίν άπό τις βουλευτικές λο
Yές άναγκάσθηκε ή 39χρονη Ντιμπόστ νά ύποβάλει παραίτηση για τό μίνι σκάνδαλο . Καί δέν ήταν
ή μοναδική άτασθαλία Ήνάγκαζε τους συνεργάτες
της νά ακατασκοπεύουν τό προσωπικό τής οίκίας της , νά πηγαίνουν τάρούχα της στό στεγνοκα
θαριστήριο καί τά ύποδήματά της στόν τσαγκάρη. Κάθε Γάλλος βουλευτής μπορείνά δηλνει δαπάνες έως 5.374 εύρ μηνιαίως , πού άφορούν δμως
μόνο στά έπίσημα καθήκοντα
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ του Ισραήλ Ναφτάλι Μπέ νετ δήλωσε χθές δτι δ Πρόεδρος της Ρωσσίας Βλαντιμήρ Πούτιν ζήτησε συγγνμη γιά τις δηλσεις
του ύπουργοϋ Εξωτερικν Σεργκέι Λαβρφ , δ
όποίος είχε ίσχυρισθεϊ δτι δ Άδόλφος Χίτλερ είχε
έβραϊκές ρίζες . Κατόπιν της τηλεφωνικής έπικοινωνίας πού είχε μέ τόν Ρσσο ήγέτη, δ Ναφτάλι
Μπένετ είπε ότι έκανε δεκτή τήν συγγνμη του , τόν
ΜΕΓΑΛΟ όπως άνεμένετο ήταν τό ένδιαφέρον για
τήν Αττική Όδό άφού όκτ ένδιαφερόμενοι ύπέβαλαν φακέλους έκδηλσεως ένδιαφέροντος γιά τη
νέα σύμβαση παραχωρήσεως για τήν χρηματοδότηση, λειτουργία , συντήρηση και έκμετάλλευσή της
για 25 έτη. Ή άγορά προδικάζει ότι θά είναι δ διαγω
νισμός της δεκαετίας καθς πρόκειται γιά μία άπό
τίς σημαντικτερες δδικές ύποδομές της χρας ένω
(σελ. 7 )
Τάγεγονότα
είναι αυταπόδεικτες
άλήθειες
Συνέχεια στήν σελ . 5
Συνέχεια στήν σελ. 2
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Γράφει ό Βύρων Γ Πολύδωρας
Στέκει ό Σουλιτης
ό καλός παράμερα καίκλαίει :
κέρμο τουφέκι σκοτεινό,
τίσ' έχω γ στόχέρι;
Όπού σύμου γινες βαρύ
κι ό Άγαρηνός τό ξέρειν .
. Αύτό πού κυκλοφορούσε ς φήμη έπιβεβαιθη"Έφυγε ένας πολύ χρήσιμος καί δυνατός Έλληνας
τη φορά στίς κάμερες νά μετακινείται μέ άναπηρικό
άμαξίδιο καθς ύποφέρει άπό πόνους στό γόνατο.
Ο 85χρονος ποντίφικας συνηντήθη μέ μοναχές σέ
αίθουσα άκροατηρίου του Βατικανού, μέ συνεργάτες του νάστπρχνουν τό άμαξίδιο. Παρά ταύτα
δέν έχασε τό χαμόγελο κα φαινόταν εύδιάθετος. Τό
πρόβλημα στό γόνατο τόν ταλαιπωρε άπό τόν
περασμένο μήνα , άναγκάζοντάς τον να άκυρσει
όλες τις ύποχρεσεις του. Πληροφορίες άναφέρουν
ότι θά άργήσουμε να τόν δούμε νά περπατά μόνος
του Τό Πάσχα δέν τέλεσε λειτουργίς στήν Βασιλική του ΑΆγίου Πέτρου . Εύχόμαστε νά σταθεί ξανά στά πόδια του .
Μέ τόν Σπύρο Ράνη
γνωρίστηκα τό 1970, σέ μιά έργάζομαι ς δημοσιογράόρειβατική έκδρομή . Είχε μόλοι γίναμε όταν άρχισα νά
τήν ζωή στά 93 του χρόνια , ύπήρξε μέντωρ καί δά
κή του δραστηριότητα, έχοντας άποχωρήσει άπό τό
Λιμενικό Σμα , μέ τόν βαθ μό του πλωτάρχου . Τόν συνάντησα καί σέ άλλες όρει βατικές εξορμήσεις , άλλά φίφος και δή ς ναυτιλιακός
λις άρχίσει τήν έπιχειρηματ - συντάκτης. Μάς έφερε κοντά γνστης τής τέχνης τής
δ άλησμόνητος συνάδελφος
Στάθης Μπάτης, έκ τν σκα
πανέων τού Ναυτιλιακού Pe
Ναυτιλίας, ήταν ένας στο χαστής , ένας βαθειά μορφωμένος άνθρωπος, άριστος χε ριστής τής έληνικής Υλσσας, πιστός στίς παραδόσεις
καί μέ άπόλυτη έμπιστοσύνη
στόν Ελληνα ναυτικό . Πέρασα ρες όλόκληρες στό γρασκαλος , Εκτός άπό άριστος φείο του , μέκπιάτον Τό λιμάν τού Παραις, συζητντας
και έρωτντας . Γνριζε τά
πάντα και ένημερωνόταν συνοχς , Μέχρι πρίν ένα μήήνα,
που συναντηθήκαμε , διάβα ζε τό "Τime " του δποίου
Διονύσιος Σολωμός
" Ελεύθεροι Πολιορκημένοι
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ μολονότι φαίνεται σάν μία πανίσχυρη οίκονομικοπολιτική όντότητα , έν τούτοις , είναι
τό πιό τεχνητό κατασκεύασμα . Τρείς
πορτάζ
Για έμένα , ό Σπύρος Ράνης , που έφυγε χθές άπό
Συνέχεια στήν σελ . 4
Συνέχεια στήν σελ. 5
9771108 70115