Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ Ο
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τρίτη
26Άπρλίου 2022
Ραφαήλ , Νικολάου καί Είρήνης Γλαφύρας και Ίούστας μαρτ.
Σελήνη 25 ήμερων ! Ανατολή ήλίου 6.35 -Δύσις ήλίου 8.11
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία μέ μεταβλητούς μετρίους άνέμους Θερμ . έως 27β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αίθριος καιρός Άνεμοι μεταβλητοί μέτριοι. Θερμ. έως 26β.
Άριθμ . φύλ. 42241
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5 ε
Ό Μακρόν ένίχησε καί έπανεξελέγη
άλλά έψήφισε έθνικισμό
τό 42% τν Γάλλων
Τό πιό ύψηλό ποσοστό τής άκροδεξιάς στήν Εύρπη μετά τόν πόλεμο έλαβε ή ΛέΠέν- Βαθειά
διχασμένη χρα ή Γαλλία -Ανακούφισις καί ταυτοχρόνως προβληματισμός για τό έπέκεινα στήν Δύση
ρα μέ ένδιάμεσο σταθμό τό 34% του 2017.
Θά άνατρέξουμε στό 2002 για νά θυμίσουμε το σύνθημα πολλν ψηφοφόρων πού
έπέλεξαν τόν Ζάκ Σιράκ έναντι του Ζάν
Μαρί Λέ Πέν: Τόν άπατενα καί όχι τόν άκροδεξιάς. Το έρτημα είναι , θά μπορέ
φασίστων! Δέν θά βιασθούμε να χαρακτηρίσουμε άπατενων τόν Ζάκ Σιράκ, άλλά
τό σύνθημα αύτό πού τότε άντιμετωπίσθη- Μακρόν έπαναλαμβάνει τό λάθος πού δια κε μέ έλαφρότητα έμπεριείχε τό σπέρμα
τού διχασμού , άλλά καί της άπορρίψεως
του λεγομένου κσυστήματο9, τν παραδοσιακν πολιτικν δυνάμεων άπό μερίδες κρατικές,Ελαφρα τή καρδία έξορκίζουν
Ψηφοφόρων , οί όποίες σύν το χρόν βαίνουν αύξανόμενες ΟΕμμανυέλ Μακρόν
θς έφερε μιά νέαπνοή στό πολιτικό σκηνικό, είσήγαγε νέες άντιλήψεις και δράματα και άπετέλεσε πραγματική τροχοπέ
δη στήν κατακόρυφη άνοδοτής λεγομένης
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ μόνον τά άποτελέσματα του
δευτέρου γύρου τν προεδρικν έκλογν μή , οί παραδοσιακές πολιτικές δυνάμεις
στήν Γαλλία τού χρήζουν άναλύσεως.
Είναι και οί άντιδράσεις πού ήκολούθησαν
τήν δριστικοποίησή τους . Είναι προφανής
ή άνακούφισις στούς άνά τήν Εύρπη συστημικούς κύκλους άπό την έπανεκλογή
του 'Εμμανυέλ Μακρόν , πού έφθασαν και
στήν ύπερβολή να δμιλοϋν για θρίαμβο .
Για έναν Πρόεδρο δ όποιος πρό πενταετίας έξελέγη μέ 66%, τό 58% δέν είναι θρίαμβος. Είναι άνετη έπικράτησις ή όποία όμως
πρέπει νά προβληματίσει και τον ίδιο και
τούς ύποστηρικτές του . Πόσφ μάλλον πού
δλην την διάρκεια της προεκλογικής
έκστρατείας είχε τήν συστηματική στήρι - έφθασε στό 42% τής Μαρίν Λέ Πέν σήμεξη τν μέσων ένημερσεως. Τήν ίδια στιγτης Γαλλίας έχουν καταποντισθεί. Πς
θά έβλεπε ο Σάρλ ντέ Γκλλ τόν καταποντισμό της ύποψηφίου του κόμματος πού
δίδιος έδημιούργησε μέ τό έξευτελιστικό 4,8%, Τί θά έλεγε ό Φρανσουά Μιττερράν άν έβλεπε πς ή ύποψηφία του σοσι αλιστικού κόμματος περιορίσθηκε σέ ένα
θλιβερό 1,75%
σει νά συνεχίσει έτσι, ή θά δεί καί αυτός τό
άστρο του νά συνεχίσει νά κθαμπνεν, Ο
πράττουν συνεχς οί κεντροδεξιές κυρίως
πολιτικές δυνάμεις της Εύρπης , σταθερά
συνεπικουρούμενες άπό τίς σοσιαλδημοΑπ' έναντίας τό κόμμα του έθνικιστικού χρου , παρουσιάζει μιάν άνοδική έξέ
λιξη πού άπό τό 18% του Ζάν Μαρί Λέ Πέν
ς κάκροδεξιούςν όσους άναζητουν στά
έθνικιστικά κόμματα τήν έλπίδα τήν όποία
έχασαν ψηφίζοντας μετριοπαθείς πολιτικές
γύρο τν έκλογν τού 2002
ροχοπέδη στήν όλοκλη
* Όέτανεχλεγείς Εμμανυέλ Μακρόν
κή κατάρρευση του συστήματος αύτου, κα
Συνέχεια στήν σελ .5
ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤ0 30/04
του Μανλη Κοττάκη
Στόν Λευκό Οίκο
ό Κυριάκος Μητσοτάκης
ΕΣΤΙΑ
Όνέος κόσμος λαμβάνει άποφάσεις
χωρίς την δεδηλωμένη !
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ταξίδι στήν Ούάσιγκτων , ως Πρωθυπουργός, θά πραγματοποιήσει στις 16 Μαΐου δ Κυριάκος Μη
τσοτάκης γιά νά συναντηθεί μέ τόν Πρόεδρο Τζό Μπάιντεν. Είχε προηγηθεί ή
συνάντησις μέ τόν Ντόναλντ Τράμπ , τόν
Φεβρουάριο του 2020 , λίγες έβδομάδες
πρίν άπό τό ξέσπασμα τής πανδημίας . Ο
κορωνοϊός άλλά και οί ραγδαίες έξελίξεις στήν ούκρανία μετέθεταν συνεχς
την ήμερομηνία του ταξιδιού, όμως τό
τηλεφνημα του Αμερικανού ύπουργού
Εξωτερικν Άντονυ Μπλίνκεν πρίν με ταβεί στό Κίεβο στόν Ελληνα Πρωθυπουργό , άναψε τό κπρσινο φς . Η συνάντησις θά πραγματοποιηθεί στήν καλύτερη φάση την όποία διέρχονται οί
έλληνοαμερικανικές σχέσεις Η στάσις
Συνέχεια στήν σελ . 3
το ΤΕΡΑΣΤΙΟ ένδιαφέρον μέ τό όποϊο παρακολου- είσπράττουν τά έπίχειρα άπό τό ένοποημένο κλει θο0ν οι "Ελληνες πλέον τίς έκλογικές άναμετρή- στό παιχνίδι τεσσάρων πέντε ήγετων του πλανήτη .
σεις στό Παρίσι , τήν Ούάσιγκτων , τό Λονδίνο, τό Βερολίνο άλλά καί τίς πολιτικές έξελίξεις στήν Μόσχα
και το Πεκίνο μας δίνει ένα νέο κανόνα! οι Πρόε- ςομενους που θέλουν νά φτιάξουν τήν ζωή τους
δροί μας καί οί Πρωθυπουργοί μας άπό τίς άποφά- Και να παντρευτοϋν μετά άπό μακρόχρονες σχέ σεις των όποίων έξαρτνται οι ζωές μας στόν νέο
αίωνα βρίσκονται έκτός της έπικράτειάς μας. Οι τοπικές έξουσίες που έκλέγουν τά μικρότερα έθνη
κράτη στόν μεταπολεμικό κόσμο άπλως θά διαχει - στην έξουσία στήν Ελλάδα μιλουν άπρόσωπα γιά
ρίζονται τίς συνέπειες άπό τίς άποφάσεις τους! Οι
Έλληνες θά κληθούμε νά ψηφίσουμε Μητσοτάκη , φυσεως ήγεσίες μας . Λένε έκανε, κέρανε κ.λπ
Τσίπρα, Ανδρουλάκη κ.λπ. στίς προσεχείς έκλογές , Δεύτερον, τά αίτήματά τους είναι πολύ άπλά! Ασε
άλλά άντιλαμβανόμαστε σαφς πς άν μας δινόταν δυνατότητα νά ψηφίσουμε στίς ΗΠΑ, τήν Γαλλία, τήν Βρεταννία, τήν Ρωσσία και τό Πεκίνο θά τό
κάναμε τρέχοντας. Η πανδημία πού ταλαιπωρει και δέν ξέρει κάθε μέρα τί του ξημερνει. Ό όποτος
τήν οίκονομία μας γεννήθηκε άλλου . Η κρηξη των άρνειται μέ το δίκιο του νά άποδεχθεί ότι ή ζωή μας
τιμν στήν ένέργεια γεννήθηκε άλλου, οί υπεύθυνοι είναι άλλοι . Η έξαρση των μεταναστευτικν μέ διαλείμματα ήσυχίας.
ρευμάτων όφείλεται άλλου . Είναι άνατριχιαστικό
γιά τόν πολίτη νά συνειδητοποιεί πς πρόεδρός του
και πρωθυπουργός του είναι ό Μπάιντεν, ό Πούτιν ,
Ο ΣΙΤζνπίνγκ , ό Μακρόν, Τζόνσον, ό Σόλτς, άλλά
ή μαύρη άλήθεια είναι αυτή. Άν και τό διακύβευμα
του πολέμου είναι ή διάσπαση τής παγκοσμιοποίησης μέχρι νά φθάσουμε έκει, λαοί και κοινωνίες θά
ΣΜΥΡΝΗ
Μίλησα τήν Μεγάλη Εβδομάδα μέ άπλούς έργασεις. "Η νά κάνουν καί οίκογένεια μέ παιδιά . Αυτά
είναι τά όνειρά τους. Δέν θέλουν πολλά . Μο0 έκαναν έντύπωση τά έξής: πρωτον , όταν άναφέρονται
Σπάνιες φωτογραψt
είκομα γ εiν Σμυη
κάποιον τρίτο . Δέν ύπάρχει ταύτιση μέ τίς πάσης
άπό τόν φακό
του φιλέλλνος Βoissonnns
με νάζήσω! Άσε με νά ήσυχάσω! Δσε μου λίγη σταθερότητα καί γαλήνη. Άσε με Αύτή είναι ή προσ
δοκία ένός βαριά κουρασμένου κόσμου ο όποίος
ΕΣΤΙΑ0
σέ αυτόν τόν τρελλό αίωνα θά είναι διαρκείς κρίσεις
Τό δεύτερο που μου έκανε έντύπωση ήταν που
άπευθύνουν αύτό τό άσε μεν . Έκτός άπότήν δική
μας ήγεσία το άπευθύνουν καί σέ ήγεσίες που δέν
μπορούν νά έλέγξουν μέ τήν ψήφο τους, στήν Δύση και στήν Άνατολή . Καταλαβαίνουν ότι αυτό που
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Βεβήλωσαν
τόν Άγιο εργιο Καρύτση
τήν ήμέρα τής έορτής του
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Γιά μία άκόμη φορά οί Γάλλοι ψηφοφόροι έδειξαν πόσο ευρηματικοί είναι σέ ό,τι έχει νά κάνει μέ
Τις έπιλογέ τους στήν κάλπη Ο Πούτι, λόγω Τής
έπικαιρότητος , Ψηφίσθηκε άπό όρισμένους, όπως
καί ό άείμνηστος Γάλλoς κωμικός Λουί ντέ Φινές νά
στέκεται ς νέος Πρόεδρος Ένας άλλος έγραψε στό
Ψηφοδέλτιο τήν φράση τού πασίγνωστου Yoda ,
του δάσκαλου Τζεντάι άπό τά Star Wars , πάντα
δύο, είναι . οντε περισσότεροι ούτε λιγότεροι Ένας
δάσκαλος ι ό μαθητής του , ύπονοντας ότι Μα κρόν καί Λέ Πάν έχουν παρόμοιες πολιτικές
. Γννήθηκε όταν οί άδελφοί Ράιτ πραγματοποίησαν τήν πρτη μηχανοκίνη τη πτήση καί ή Μαρί Κιουρί έγινε ή πρτηγνναίκα πού τιμήθηκε μέ
βραβείο Νόμπελ . Πρόκειται γιά τήν Κάνε Τανάκα ,
ή όποία γεννήθηκε στήν Φουκουόνα στις άρχές του
1903 καί άπεβίωσε πρίν άπό λίγες ήμέρες σέ ήλικία
119 έτν . Ήταν έπισήμωs ό γηραιότερος άνθρωπος
στόν κόσμο. Ζούσε σέ ένα οίκο εύγηρίας καιί έτπαιζε
έπιτραπέζια παγνίδια καί Ελυνε προβλήματα μαθηματικν , άν οί άδυναμίες της ήτανή σοκολάτα
και ή σόδα Πέρυσι της είχαν προτείνει νά μεταφέ
ρει Τήν Όλυμπιακή Φλόγα στους Άγνες του Τ6
κνο, όμως έκείνη είχε άρνηθεί λόγω Τής πανδημίας
.Ένας άπό τους πιό πετιχημένους ήθοποιους όλων
τν έποχν πού έχει στήν κατοχή του Τρία Οσκαρ
Α' άνδρικού ρόλου, έχει ασυνταξιοδοτηθείν και είναι
πλέον ξυλουργός! Πρόκει ται γιά τόν Ντάνιελ Ντέ
Λιούς , πού σέ τρείς ήμέρες γίνεται 65 έτν και θά
γιορτάσει τάγενέθλιά του στό στπίτι του έξω άπό τό
Δουβλίνο. Ανέκαθεν ήσχολετο μέ τήν ξυλογλυπτική
που τόν ήρεμούσε άπό τήν πίεση τού Χόλλυγουντ.
Δέν είναι Τιχαίο ότι πρίν γίει ήθοποιός είχε έπιχειρήσει νά γίνει μαραγκός , άλλά δέν είχε προϋπηρεσία
γιά νά έγγραφεί στό σωματείο Έτσ στράφηκε στήν
δεύτερη άγάτη του, Τήν ύποκριτική .
Άναβαθμίζει
τήν έλληνική οίκονομία
δοίκος Standard & Poor's
Νέα έπίθεσις
της Ζαχάροβα
κατά τής Έλλάδος
ΝΕΑ ΣΦΟΔΡΗ έπίθεση κατά τής Ελλάδος έξαπ λυσε ή έκπρόσωπος του ρωσσικού Υπουργείου Εξω τερικν Μαρία Ζαχάροβα , έπανερχομένη στό θέμα
τής άπελάσεως διπλωματν . Η Ρωσσία συνέδεσε την
άπόφαση τής έλληνικής Κυβερνήσεως μέ δύο γεγονό
τα . Μέ την έπίσκεψη τής Άμερικανίδος ύφυπουργού
Συνέχεια στήν σελ. 3
( σελ. 3)
ΕΙΣΑΝΑΒΑΘΜΙΣΙΝτης έλληνικής οίκονομίας στό
BB+ προχρησε ό οίκος άξιολογήσεως Standard &
Poors τοποθετντας τήν χρα ένα σκαλί πρίν άπό την
έπενδυτική βαθμίδα . Η άναβάθμισις άντανακλά τήν
προσδοκία του οίκου για συνεχή βελτίωση τής άποτελεσματικότητος τν άσκούμενων πολιτικν στήν
Συνέχεια στήν σελ. 2
Ήέλληνική έξωτερκή
πολιτική καί τό τουρκικό
ναυτικό δόγμα
της γαλάζιας πατρίδας
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
του Διονύση Τσιριγτη*
ΜΕ ΤΗΝ έν έξελίξει διακλαδική άσκηση
Γαλάζια Πατρίδαν τν τουρκικν ένοπλων δυνάμεων σε Άνατολική Μεσό γειο, Αίγαϊο καί Μαύρη Θάλασσα καί τή
συγκαιρινή ρητορεία τής Άγκυρας για τό
ζήτημα τής άποστρατικοποίησης τν νησιν του Αίγαίου, τό έρτημα περί του
άντικειμενικού πολιτικού στόχου του
άναμορφωμένου στρατιωτικού δόγματος της Τουρκίας χρήζει άνάγκης άποκωδικοποίησης . Δέν είναι άλλωστε τυχαϊες οι συνεχείς άναφορές τού Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ 'Ερντογάν,
Φυστίκια Tνδίας καί ήλιόσπορος Βουλγαρίας
ένα τσαγάκι μέ παξιμάδια)
και τήρηση τής νηστείας
Μεγάλη Εδομάδα , νηστεία και περισυλλογή.
Είναι , νομίζω, σπουδαίο τό
νά τηρες τίς παραδόσεις.
λαό . Βεβαίως , στήν Έλλάδα του πιθηκισμού , στήν ταφίου , στά γαριδάδικα ,
Ελλάδα τν φθηνν άπομιμήσεων , οί παραδόσεις τη
ρούνται κάθε χρόνο καί άπό
μετά τήν περιφορά το Επκαι νά μήν υπάρχει τραπέ
4πουθενά, λές καί πρόκειτα
Όπως δέν είνα παράδοση τό νά πάς στήν Άκολουθία και τήν περιφορά του
Πόσο δίκι έίχε έκείνο τό
ύπέροχο μιούζικαλ Ο βιολ- λιγότερους , Φυσικά , παράστής στήν στέγην , πού Το
νζε τήν σημασία τν παρα
δόσεων , οί όποίες κρατούν
ζωντανό καί συμπαγή έναν
Η Μεγάλη Παρασκευή Επιταφίου ντυμένοs κάζουδέν είναι ήμέρα γιά τσίπουρα και γιά ούζάδικα , άλλά
δοση δέν είναι νά πάς τό Πάσχα στό χωριό γιά νά χλαπακιάσεις ψητά και γλυκά- γιά ένα λιτό φαγητό (oί πεδια ούπε τό νά πας , άμέσως ρισσότεροι Επιναν τό βράδυ
αλ , άλλά νά βάλεις τά καλά σου , γιά νά τιμήσεις τήν
ήμέρα
Συνέχεια στήν σελ 4
Συνέχεια στήν σελ. 2