Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΚΥΡΙΑ ΕΠΤΟΝ ΤΙΜΩΝΟ Αγριες Μέλισσεςν σκηνοθέτη σαν τό Συνέδριο τού ΣΥΡΙΖΑ-Η Πιστιρίγκου κέκλέγει βουλευτές!
Σελ. 8
ΕΚΔ ΟΣΙΣ
ΚΥΡ ΙΑΚ ΗΣ
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
Oiκήον έλευθερίης παρρησίη . Δημόκριτος
Η θεόσωμος ταφή καί ή είς άδου κάθοδος του Κυρίου και Θεο
καί σωτήρος ήμν Τησο0 Χριστού
Αρχικς στό βόρειο 1όνιο, τήν"Ηπειρο καί βαθμιαία τήν Μακεδονία , παροδικς ηύξημένες
νεφσεις μέτοπικές βροχές και βελτίωσις άπό τό άπόγευμα. Στήν υπόλοιτη χρα αίθριος καιρός
Αριθμός φλλου 27
Τιμή:
Μέγα Σάββατον, 23 Απρλίου 2022
ΚΑΙΡΟΣ
Μ. ΚΟΤΤΑΚΗΣ
πυορροεί
Ή πληγή τού Ζελένσκυ
Σελ. 16
ΕΛ. Γ. ΣΚΙΑΔΑΣ
σμοί άπό τά χρόνια τής Τουρκοκρατίας: Όμορφες παραδόσεις που έσβησαν μέ τό πέρασμα του
χρόνου
οι άναστάσιμοι άσπαΣελ. 28
Β. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ
άνακαλύψεις
Ή Άναγέννηση και οί
Σελ. 27
Δ. ΚΑΠΡΑΝΟΣ
στό Αίγαΐο ή Celestyal Cruises
Επανέρχεται δυναμικά
Σελ. 14
Χ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
έζησαν στόν 20ό αίνα
Όρθόδοξοι Άγιοι που
Σελ. 27
Μ. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Δεύτεροι στήν ΕΕ σέ
υπερβάλλουσα θνητότητα!
Σελ. 7
B, ΚΟΛΛΙΑ
Έκκλησίας
Ο κοινωνικός ρόλος τής
Σελ. 24
Γ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ
τος 2022-2025: Έκτόξευσις έλλείμματος στό 2%
και έπιβράδυνσις άναττύξεως στό 3%
Πρόγραμμα Σταθερότη.
ΕΝΡΕDITIONV Mα
1bula θεographε .
Σελ. 9
Η δύσκολη κάριθμη.
τική τν πόρων για τά ένεργειακά άναχματα
Σελ. 11
Γ. ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ
Μεσαινικός χάρτης βασσμένος
στίς διηγήσεις το0 Πλουτάρχου.
ΙΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
πι τής Ευρτης
Μαριούπολις: Το Χαλέ
Σελ. 19
Τρικομματική κυβέρνηση συνεργασίας
για τό Αίγαϊο μεθοδεύει ό ξένος παράγων
ΔΟΜΝΑ ΣΑΜΙΟΥ
Γιά πρτη φορά
όλόκληρο
το δημοτικό τραγούδι
Τό μοιρολόι της.
Παναγίαςν στό Μέγαρο
Μουσικής Αθηνν
του ΜΑΝΩΛΗ ΚΟΤΑΚΗ
της ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΡΝΑΡΟΥ
. Μ άποστολή τόν έπδυνο έθνικό Α
συμβιβασμό μέ τήν Τουρκία
λλάζει άρδην τό πολιτικό σκηνι - τής Ελλάδος καί τής Κύπρου. Ό πρέσβυς
κό στήν Ελλάδα μετά την έκρηξη Πάναττ στήν τελευταία του συνέντευξη μάτου πολέμου και την άπόφαση τής Δύσε- λιστα τόνισε προσεκτικά δτι κύπάρχει μιά
ως να άπεξαρτηθεί πλήρως άπό, τό ρωσσι - όρισμένη ποσότητα φυσικού άερίου στην
Σελίδα 24
Η Ελλάς καλείται κό φυσικό άέριο. Η άμερικανική βούληση Ανατολική Μεσόγειον και έκανε λόγο για
νά ύποκατασταθεί πλήρως σε βάθος όλί- μεταφορά του άερίου άπό τά κοιτάσματα
του Ίσραήλ , της Κύπρου και του Αίγαίου
ομέ έλληνικά πλοία έπειδή ή Ελλάδα έλέγΑΡΟΡΑ
να συνεκμεταλλευθεί τόν έθνικό της γου χρόνου ή σχεδόν μονοπωλιακή παρου
σία της Γκάζπρομν στήν Εύρπη άπό με ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΒΒΑΘΑΣ
Τό δικό μου Πάσχα
(Αναμνηστικό και πένθιμο).
πλούτο μέ το καθεστς Ερντογάν γάλες ποσότητες ύγροποιημένου φυσικού χει σήμερα σημαντικό μέρος τού παγιόσμ
ου στόλου . Δοθέντος όμως ότι οί περιοάερίου, καθιστά το Αίγαΐο και τήν Ανατογια να άπεζαρτηθεϊ η Εύρπη λική Μεσόγειο περιοχές μείζονος στρατη- χές πού είναι κρυμμένος ό αμαύρος χρυγικής σπουδαιότητας γιά την άμερικανική σόφ και τό φυσικό άέριο άμφισβητούνται
άπό την Ρωσσία του 1Πούτιν! στρατηγική. Καθς έπείγει πλέον ή έξόρυ- έμπράκτως άπό τήν Τουρκία, είτε μέ την
ξη , άπάντληση και διάθεση στήν εύρωπα- υπογραφή παράνομων συμφωνιν όπως τό
. 11έσεις και στόν νέο 1Πρόεδρο κή άγορά (υπό μορφή LNG και πετρελαί. τουρκολιβυκό μνημόνιο έρευνητικν πλοi.
Σελ. 15
ΕΥΘ. Π. ΠΕΤΡΟΥ
ων όπως τό Όρούτς Ρέις και το Γιαβούζ
Τό Μνημόνιο που ύποβαθμίζει
τόν ρόλο τής Ελλάδος στό ΝΑΤΟ
ου ) του συνόλου τού έθνικού πλούτου πού
τής Κυπριακής Δημοκρατίας υπάρχει έντός τον άποιλειστικν ζωνν
Συνέχεια στήν σελίδα5'
Σελ. 6
Ο Θεός είναι αυτό πού μας λείπει!
0ύνοστος
Κον. Καραμανλής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΒΟΥΤΗΣ
Πρτες Ύλες: Οι έπιπτσεις
τής ούκρανικής κρίσης σέ διαθέσιμο
είσόδημα καί πληθωρισμό
Όύνίφωνος τής Λυρικής Τάσης Χριστογιαννόπουλος και ό πατήρ Βαρνάβας Γιάγκου
γράφουν και όμιλούν στήν ΕK γιά τό Άγιον Πάσχα
μετά τον θάνατό του
Σελ. 13
έπιμέλεια ΜΑΚΗΣ ΔΕΛΗΠΕΤΡΟΣ
του ΤΑΣΟΥ ΚΟΝTΟΓΙΑΝΝΙΔΗ
διεθνς άναγνωρισμένος λυρικός τραγουδιστής κ. Τάσης
Χριστογιαννόπουλος καί ό πανοσ. Άρχιμ. Βαρνάβας Γιάγκου
γράφουν καί όμιλουν στήν Εστία τής Κυριακής γιά τό νόημα τού
Πάσχα . κΗ μόνη έλπίδα γιά νά ύπάρξουμε και νά νοηματοδοτήσουμε την ύπαρξή μας , είναι ή σχέση μας μέ τόν Θεό) τόνισε ό κ. Χρι στογιαννόπουλος . Όποιος δέν είχε μιά έλάχιστη έμπειρία Θεού, δέν
έγινε άκόμα άνθρωπος , δέν είναι άκόμα πρόσωπον ύπερθεμάτισε ό
πατήρ Βαρνάβας Γιάγκου, τονίζοντας δτι κή μεγαλύτερη βλασφημα .
Σελίς 4
Κ. ΤΖΑΒΑΡΑ
ή παγκόσμια άνάπτυξις άπό τόν συνδυασμό.
Covid-19 καί ούκρανικής κρίσεως
Πς θά έπηρεασθεί
Σελ. 18
Αθ. ΣΚΟΡΔΑΣ
γιά Συντήρηση και Πρόοδο
Άς μιλήσουμε λοιπόν
Σελ. 15
Μικρά ή μεγάλα θέα τραν στήν έλληνική θεατρική σκηνή . Γράφουν: Κ.
Δελακούρας και Β. Πλατάκης . Επιμέλεια: Ν . ΠαπαΣελ. 26
στρατοχοροφυλακή
καθοδηεί
υ τούς μετανάστες
στον Έβρο
ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ
άπέναντι στόν Θεό είναι ή άπελπισία.>
Σελίδες 23, 25
νικολάου
Οί πρτες ρωγμές στήν Δύση
πού (μετράειν τίς ζημιές του πολέμου
τής ΦΑΝΗΣ ΧΑΡΙΣΗ
Ή ρα της άλήθειας
στήν Γαλλία
Η έπόμενη ήμέρα
για τήν άσφάλεια της Εύρπης
Σελίς 7
τής ΜΥΡΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
Ούγγαρίας και τής Σλοβακίας . Στήν μέση
βρίσκονται ή Πολωνία και οί άλλες Βαλτικές χρες, πού δίδουν τήν έντύπωση ,
δτι θά ξεκινούσαν πόλεμο χθές έναντίον της Ρωσσίας άν τούς έδίδετο ή
εύκαιρία . Καί δλα αυτά έν όψει τής
κρίσιμης Συνόδου στά τέλη Μαΐου.
Αμοισβητούν
τόν κ. Ανδρουλάη
γιά τις συνεργασίες
του ΔΗΜΗΤΡΗ ΘΩΜΑ
νκαί ή ΕΕ πασχίζει νά δείξει ένότητα όσον
άφορά τόν πόλεμο στήν Ούκρανία, ήδη παρατηρούνται οι πρτες σοβαρές ρωγμές στό δυτικό μέτωπο. Από
τήν μια παρατηρείται ή άμφίσημη στά σις της Γαλλίας , τής Γερμανίας και της
Αύστρίας , άπό την άλλη ή κφιλική) πρός
τόν Πούτιν καί τά ρούβλια θέσις τής
τής ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΓΑΛΑΝΟΥ
Σελίς 5
Συνέχεια στήν σελίδα 16
Σελίδα 17
" 772732 907209