Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Μεγάλη Παρασκευή
22 Απριλίου 2022
Τά άγια καί φρικτά Πάθη του Κυρίου ήμων ησου Χριστου
Σελήνη 21 ήμερων 1 Άνατολή ήλίου 6.41-Δύσις ήλίου 8.07"
ΑΤΙΚΗ Νεφσεις καί νοτιοανατολικοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 21β.
ΘΕΣΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις , βροχές και νότιοι άνεμοι Θερμ . ως 20β.
Άριθμ. φύλ , 42240
Ετος 145ον
Τιμή 1,5 ε
ΧΑΜΗΛΕΣ ΟΙ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ-Η ΜΕΙΩΣΙΣΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ ΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
Συναγερμός στά έπιτελεία
για τίς δημοσκοπήσεις
Τό 4% τής έκλογικής δυνάμες της του 2019 χάνει ή ΝΔ πρός τό ΠΑΣΟΚ, 3 % όΣΥΡΙΖΑ
Μονοψήφια ή διαφορά -Άτμόσφαιρα 2012-Πρόβλημα μέ τόν ΠΑΟΚ - Μέ δυναμική ή Ελληνική Λύση
σφαιρα, όπως τό 2012. Η όποία άποτυπνεται στις ποιοτικές μετρήσεις μέ την φράση
κπαρατείστε μας ήσυχους όλοι σας.
Του Μανλη Κοττάκη
ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ τν άπόρρητων με τρήσεων καί ποιοτικν έρευνν έταιρειν
δημοσκοπήσεων (focus groups) συντροφιά
θά κάνουν Πάσχα δ Πρωθυπουργός Κυριά
κος Μητσοτάκης, δ άρχηγός της άξιωματικής Αντιπολιτεύσεως Άλέξης Τσίπρας
και οί λοιποί πολιτικοί άρχηγοί, καθς όλα
δείχνουν ότι είμαστε στήν τελική εύθεία
γιά τίς έκλογές . Οί όποιες προσδιορίζονται
γιά τό φθινόπωρο . Τά συμπεράσματα των
τελευταίων έρευνν πού πήραν στά χέρια δτι τό ύπ άριθμόν ένα πρόβλημα πού άπατους οί πολιτικοί άρχηγοί έχουν ήδη σημά - σχολεί σήμερα πολίτες καί έπιχειρήσεις ναλωτικά άγαθά στά σούπερ μάρκετ. Είναι
νει συναγερμό στά δύο μεγάλα κόμματα. Of
οι διαπιστσεις αύτές ένισχύθηκαν
άκόμη περισσότερο άπό τά εύρήματα με
τρήσεως μεγάλης έταιρείας, σύμφωναμέ
τά όποία οί"Ελληνες θεωρούν δτι τά μέτρα
πού άνεκοίνωσε ή Κυβέρνησις γιά ρεύμα
και βενζίνη είναι όλίγα και ότι ...οί άντοχές της οίκονομίας έπιτρέπουν- αύτό ύποστηρίζει τό 80% τν 'Ελλήνων- άκόμη πε. Κων. Μητσοτάκης
Β Αλ Τσίπρας
B Νικ. Ανδρουλάκης
. Κυρ. Βελόπουλος
ρογκους λογαριασμούς ρεύματος , στε σέ
μερικά κύματα έρευνν έκπληκτο τό Μέγα- ρισσότερα . Τά ποιοτικά εύρήματα έπεισαν
ρο Μαξίμου διαπίστωσε δτι στήν κοινωνία
έπικρατεί έκτεταμένη άντιπολιτική άτμόματος . Καί πολύ δευτερευόντως ή αύξησις
στήν τιμή τής βενζίνης και σέ βασικά καταποιοτικές έρευνες πού κάνει ή ΝΔ δείχνουν
τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη
είναι οί λογαριασμοί τού ήλεκτρικού ρεύτόσο ήνωχλημένοι οί πολίτες άπό τούς ύπέΣυνέχεια στήν σελ . 3
ΕΚΤΑΚΤΩΣ ΤΟ ΜΕΤΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
του Κστα Κόλμερ
Αποχωρεί
άπό δύο κοίκόπεδα
στήν Κρήτη ή Total
ΕΣΤΙΑ
Όχι τόσον μαχουά ό Είρηνικός Ώχεανός
ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ μόνον ή ρωσσονατοϊκή άντιπαράθε - ήθεια και προνομιακή μεταχείριση τν νησιωτν ,
ση στήν Εύρπη που διαταράσσει την παγκόσμιο ύπό τήν προϋπόθεση νά μήν ύπαχθούν στήν Κιείρήνη . Στόν Είρηνικό Ώκεανό άντιπαρατίθεται ή νεζική "σφαϊρα έπιρροής . Περίπου έτσι ξεκίνηΚίνα στίς Ήνωμένες Πολιτεΐες Αμερικής , μέ γέ - σε πρό 6ετίας κι ή ούκρανική κρίση , μέ άνατροπή
ρας τήν Ταΐουάν (πρην Φορμόζα) που διεκδικουν του ρωσσόφιλου προέδρου , όπου πρωτοστάτησε
οί Κινέζοι κομμουνιστές. Ή κινεζική έπιρροή έπε - όγνωστός Τζέφφρυ Πάυαττ και μέ τήν άνάδειξη
κτείνεται τρα και στήν Πολυνησία μέ τήν διπλω - ένός καλου ήθοποιου, του Βολόντυμυρ Ζελένματική σύγκρουση των δύο ύπερδυνάμεων στά νησιά του Σολομντος .
ΜΕΤΑ τήν όλοκλήρωση τν μελετν
πού διεξήχθησαν σχετικς πρός τίς περιοχές έρεύνης στήν Δυτική Κρήτην και
Νοτιοδυτική Κρήτην , ή Total Energies
έλαβε τήν άπόφαση νά άποσυρθεί άπό τά
δύο τεμάχια. Η TotalEnergies EP Greece
ένημέρωσε τίς άρχές και τούς έταίρους
της για αύτή την άπόφαση, ύπογραμμί
ζοντας δτι παραμένει προσηλωμένη στή
δέσμευσή της για άνάπτυξη άνανεσιμων τηγν ένέργειας στήν Ελλάδα . Σέ
άνακοίνωσή του δ γαλλικός όμιλος έπι
σημαίνει ότι συνεχίζει τή δραστηριότητά του στήν Ελλάδα μέσφτής θυγατρικής
τής TotalEnergies , Μarketing Hellas.
Πρόκειται για μία άρνητική έξέλιξη
Συνέχεια στήν σελ. 2
σκυ στήν ήγεσία της χρας . Τελική έπιδίωξη ήταν
ή ένταξη της Ούκρανίας στό ΝΑΤΟ και ο περιοριΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
οι Κινέζοι έπιδικουν νά προσεταιρισθούν μος (Containment) της νέας Ρωσσίας, όπως έπί Σοτήν κυβέρνηση των νήσων του Είρηνικου και νά
έγκαταστήσουν έκετί μία ναυτική βάση. Οί γείτονες Αύστραλοί άνησυχουν καί συνεννοουνται μέ
τούς συμμάχους των Άμερικανούς, που έστειλαν
τόν υπουργό Έξωτερικν Μπλίνκεν νά έπισκεφθή τολική Ούκρανία διά τήν άποτροπή της περικυτήν τεράστια αύτή θαλάσσια περιοχή , τήν όποίαν κλσεως της Ρωσσίας , μέ τίς άναπόφευκτες υπερέως τρα είχαν άσυγχωρήτως παραμελήσει.
βιετικής έποχής του Τρτζ Κένναν (1946) , Αμερ κανού πρεσβευτου, στήν Μόσχα.
Γτα πρτη φορ
Έπακολούθησε ή κινητοποίηση τον ρωσσικν
Ένόπλων Δυνάμεων και ή είσβολή των στήν άναΕνα μοναδικό , ίστορικό φωτογραφικό λεύκωμα
μέ άνέκδοτες & 4θησαύριστες ψωτογραφίες 2 αίνων
βολές καί παράπλευρες άπλειες κάθε πολέμου .
Τό σενάριο είναι γνωστό και δοκιμασμένο άπό
ΕΣΤΙΚ,
Όπως ή Φύσις άπεχθάνεται τό κενό, έτσι καί
ή διπλωματία , ς μία άλλη μορφή του πολέμου , τής έποχής της τουρκικής είσβολής και κατοχής
κατά τόν Κάρλ φόν Κλαούζεβιτς. Στήν πρωτεύου - της Κυπρου το 1974 , μέ τά ίδια περίπου έπιχειρήσα τν νήσων Σολομντος ξέσπασαν ταραχές μεταξύ τωνάντιτιθεμένων διαδηλωτων καί της φι λοκινεζικής κυβερνήσεως , ένω τό Πεκινο έστειλε μετά ήλθε ή άνατροπή του καθεσττος Γεωργίου
ασυμβούλους νά διδάξουν τήν έπιβολή τής ατά ξεως". Οι Άμερικανοί άντέδρασαν και έξεδήλωσαν ρικανό πράκτορα Γκάς Άβράκωτος. Διάδοχος του
διπλωματικό ένδιαφέρον για τά νησιά, άνοίγοντας
έκει πρεσβεία. Επεται σημαντική άμερικανική βοματα . Άρχικά έγιναν ταραχές των Τουρκοκυπρίων
έναντίον τής νομίμου Κυπριακής κυβερνήσεως ,
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Παπαδοπούλου (Γ.Π ) στήν Έλλάδα άπ' τόν ΆμεΤό περίπτερο
οί δοξασίες
τής -Καθημερινή 5
ΕΣΤΙΑ
Γ.Π διορίσθη ό ταξίαρχος Δημ. Ίωαννίδης , άπ' τό
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΡΙΕΡΑ
καί τά fake news
. Τόν περασμένο Νοέμβριο, τό
πατρικό σπίτι του λεγομ νου κήσυχου
Μπήτλο του
Τζρτζ Χάρρισον στό Λίβερπουλ τής Άγγλίας , βγήκε σέ δημοπρασία . Δύο
έβδομάδες άργότερα άγοράστηκε άπό τόν φανα
τικό θαυμαστή του Κέν Λάμπερτ, ό όποίος μετατρέπει τρα τό έμβληματικό κτίριο σέ ένοικιαζόμε
νη κατοικία μέσω Airbnb καί μουσείο . Ο 48χρονος Λάμπερτ, που κατάγεται άπό τό Νιού Χάμσαp, δέν είχε όνειρευτεί ποτέ ότι θά είχε στήν κατοχή
του ένα κομμάτι τής ίστορίας τν Beatles , μέχρι
που ύπέβαλε προσφορά 171.000 άγγλικν λιρν
καί κανείς άλλος δέν άκανε μεγαλύτερη. Τρα δ Λάμπερτ, ό όποιος έργάζεται στόν κατασκευαστικό
κλάδο , είναι ό τρίτος Ιδιοκτήτης του σπιτιού με
τά τους Χάρρισον . Ή κατοικία στό προάστιο Σπίκ
ΠΟΙΟΣ θά μπορούσε νά
χαρακτηρίσει κδοξασίαν
την έπίσημη θρησκεία της
χρας ; Αναφερόμενος είδικς στό Άγο
Φς; Ποιός θά θεωρούσε fake news τό
προχθεσινό πρωτοσέλιδο της Εστίαςν
πού περιέγραψε τά γεγονότα πού άφορούν
Συνέχεια στήν σελ. 8
Διψήφια αύξησις
στά οίκοδομικά ύλικά
"Εκοψαν τό ρεύμα
άντιπάλου του Ερντογάν
ΧΩΡΙΣ ρεύμα έμεινε τό σπίτι του άρχηγού τής άντιΑΛΜΑ κατά 10,2% παρουσίασαν οί τιμές ύλικν κα τασκευής νέων κτιρίων τόν Μάρτιο, μέ αίχμή το ίδι αίτερα ηύξημένο κόστος κυρίως τού ρεύματος άλλά
και του πετρελαίου . Είδικτερα , όπως άνεκοίνωσε
ή ΕΛΣΤΑT, δ Γενικός Δείκτης Τιμν Υλικν Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιν , μέ έτος βάσεως 2015-100,0 και μήνα άναφοράς τόν Μάρτιο 2022 ,
Συνέχεια στήν σελ. 2
σει τόν λογαριασμό δύο μήνες είς ένδειξιν διαμαρτυρίας για τήν άπότομη αύξηση τν τιμν τής ένεργείας . Μιά συναλλαγματική κρίσις πέρυσι προεκάλεσε
έκτόξευση τού πληθωρισμού και δδήγησε τήν κυβέρνα αύξήσει τις τιμές παντού, άπό τό άέριο καί
Διδάγματα άπό την
Μεγάλη Έβδομάδα
νηση,
Συνέχεια στήν σελ.5
του Αγγέλου Ζαχαρόπουλου *
Παρά θν άλός
του Δημήτρη Καπράνου
ΑΠΟ ΟΣΑ περιγράφονται στά Εύαγ
γέλια ς ίστόρηση του Θείου Πάθους
τήν Μεγάλη Έβδομάδα, άναδεικνύονται άνθρπινοι χαρακτήρες και συμπεριφορές πού έξακολουθουν να
ύπάρχουν σήμερα , καί θά ύπάρχουν
δσο ύπάρχουν άνθρωποι.
Τελικς , κάθε λιμάνι καί καημός .
Συνόχεια στήν σελ . 8
Υπάρχουν πράγματα μεγάλο λιμάνι-τό μεγαλύ - γάλο ) και τού Λαυρίου (φe
Tος θά χρησιμοποιηθεί ς
Home Port άπό μεγάλη
Κομμισσιόν και άλλων δι εθνν Οργανισμν, διατάδποίες (πρέπει
κυρνονται άπό τό έλληνικό Κοινοβούλιο . Στίς έν
ΗΕστίαν τήν Δευτέρα
τά όποία πρέπει νά έπιση
μαίνονται , στε νά διορθ - ραιά , τό όποίο έχει παρατερο τής χρας -στόν Πε ΗΕστίαν, όπως και οί υπόλοιπες άπογευματινές έφη
μερίδες, δέν θά κυκλοφορήσει τήν Δευτέρα λόγψ της
άργίας το0 Πάσχα. Η Εστίαν θά κυκλοφορήσει κανονικά τήν Τρίτη 26 Απριλίου 2022 .
Πέρασαν δύο χιλιάδες χρόνια άπό
τήν έποχή του Χριστου καί τίποτα δέν
έχει άλλάξει, γιά τόν άπλούστατο λόγο ότι δέν άλλαξε ή φύση του άνθρπου . Αν πάμε άκόμα πεντακόσια χρόνια πιό πίσω άπό τήν έποχή του 'η σου, θά συναντήσουμε τόν Θουκυδίδη. Έκείνος, πρτος, έπεσήμανε την
νονται . Είμαστε νουτική χ - χωρηθεί γιά πενήντα χρό -έταιρεία κρουαζιέρας)
Τά λιμάνια που θέλουν
ρα και νησιωτική , ή όποία
φυσικά , διαθέτει μεγάλο
άριθμό λιμένων . Μέ πολλά
προβλήματα, τά όποια- δυστυχς-παραμένουν άλυτα
έδ και πολλά χρόνια.
νια στό Κομμουνιστικό Κόμ μα τής Κίνας (σέ αύτό άνήκει
ή κρατική έταιρεία ή όποία
διαφεντεύει τό λιμάνι , δπου
ύψνει τήν κνεζική σημαία )
Έχουμε καί τά λιμάνια τής
Στήν Αττική έχουμε τό Έλευσίνοs (σημαντικό και με
νά λέγονται σοβαρά (πρέ - λόγφ διατάξεις περιλαμβά νεται καί ό Κδικας Ασφαπει νά) έφαρμόζουν όλες Τις
διατάξεις οί όποίες άπορρέ
Η Εστία εύχεται
στούς άναγνστες της
Καλή Ανάσταση
λείας του ΙΜΟ, δ ISPS (Δ
ουν άπό τούς κανονισμούς θνής κδικας γιά τήν Ασφά
λεια Πλοίων και Λιμενικν
του Διεθνούς Ναυτιλιακού
Όργανισμού (IMΟ ) , τής
Συνέχεια στήν σελ. 4
Συνέχεια στήν σελ. 3