Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
AΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ Φ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Μεγάλη Τετάρτη
20Άπριλίου 2022
Άριθμ. φύλ. 42238
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5 ε
Της άλειψάσης τόν Κύριον μύρω πόρνης γυναικός
ΑΤΙΚΗ. Ηλιοφάνεια και δυτικοί άνεμοι , Θερμοκρασία έως 17β.
ΘΕΣΣΑΛΝΙΚΗ Νεφσεις, βροχές και βόρειοιάνεμοι . Θερμοκρασία έως 16β.
Σελήνη 19 ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 6.43-Δύσις ήλίου 8.05
Η ΕΣΤΙΑν ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ: ΟΡΓΙΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Χωρίς έχπρόσωπο τής Εκκλησίας
ή παραλαβή του Άγίου Φωτός!
Ένόχλησις του Αρχιεπισκόπου κ.κ. Τερωνύμου
Δέν θά μεταφερθεϊ μέ τό κυβερνητικό άεροσκάφος στήν Ελλάδα τό Μεγάλο Σάββατο!
για τήν
ύποβάθμιση τής τελετής
ΕΙΝΑΙ τό πρτο Πάσχα , μετά δύο
χρόνια , πού άναμένεται νά έορτασθεί σωστν . Χωρίς περιορισμούς
στήν προσέλευση τν πιστν στίς πτήση έλληνικής μέν, ίδιωτικής δέ
έκκλησίες και χωρίς κάναπροσαρ- έταιρείας . Αύτό όμως είναι τό όλιγμογές στόν χρόνο πού θά ψάλλει τό
Χριστός Ανέστην . Δυστυχς όμως
τό Πάσχα αυτό έρχεται νά σκιασθεί
άπό μιάν άψυχολόγητη ένέργεια τής
Κυβερνήσεως πού προεκάλεσε τήν
ένόχληση (για νά μήν πουμε τίποτε
χειρότερο) του Αρχιεπισκόπου κ.κ.
Ιερωνύμου και του συνόλου τν κορυφαίων Ιεραρχν τής Εκκλησίας τής Ελλάδος. Τό Άγιον Φς δέν
θά έλθει μέ κυβερνητικό άεροπλάνο, άλλά θά μεταφερθεί μέ έμπορική
αν κάποιοι κύκλοι, ότι δηλαδή αυτό
όφείλεται σε μέτρα προστασίας γιά,
τόν κορωνοϊό . Κατά τίς πληροφορί
ες αύτές πού έχουν δεί τό φς της δημοσιότητος οί ίσραηλινές ύγειονομικές άρχές είδοποίησαν τό Υπουργείο Εξωτερικν ότι τά μέλη της
έλληνικής άντιπροσωπίας θά πρέπει
νά ύποβληθουν σέ τέστ, κάτι πού σημαίνει ότι θά καθυστεροδσαν περίπου μένη χρονική στιγμή , δηλαδή τό άπόέπτά ρες στό άεροδρόμιο .Ετσι άπεφασίσθη νά ταξιδέψουν την Μεγάλη
Παρασκευή . Και όμως άκόμη και άν
ήταν έτσι, θά μπορούσαν να ταξιδέψουν τό πρωί του Μεγάλου Σαββάτου .
Καί πάλι συνεπείς θά ήσανΟμως τα ξιδεύοντας τήν Μεγάλη Παρασκευή
ούσιαστικς άπέκλεισαν τήν Εκκλησία της Ελλάδος. Όπως πληροφορείται ή Εστίων , σχετική έπιστολή
πού έστάλη άπό τόν Άρχιεπίσκοπο
κ.κ. Ιερνυμο στό Υπουργείο Εξωτερικν , έπισημαίνει ότι ή συγκεκριτερον. Η κυβερνητική άντιπροσω πία δέν θάμεταβεί στήν Ιερουσαλήμ
τό Μεγάλο Σάββατο δπως είναι έθιμικς καθιερωμένο. Θά εύρίσκεται
έκεί άπό τήν Μεγάλη Παρασκευή.
Ό λόγος είναι για έμας άνεξήγητος. Καί δέν μπορούμε νά άποδεχθούμε τήν έρμηνεία πού διέρρεΗ Όύφυπουργός Εξωτερικν
Άνδρέας Κατσανιτης
γευμα τής Μεγάλης Παρασκευής πού
ή κυβερνητική άντιπροσωπία , ύπό
Χ.Χ Τeρνυμος
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
ΕΚΤΑΚΤΩΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
Τουρκοι κατέστρεψαν
την αυτοχρατορική
Πύλη τής Αγίας Σοφίας
ΕΣΤΙΑ
Τό βάπτισμα τοϋ πυρός
ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΡΟΞΕΝΗΣΕ αίσθηση ή χθεσινή έπισήμανσή μας
για το άτόπημα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου κύριος Τσίπρας.
Ανδρουλάκη νά άποκλείσει πρίν καλά-καλά δεί τό
άποτέλεσμα των έθνικν έκλογν συγκεκριμένα
πολιτικά πρόσωπα άπό το άξίωμα του πρωθυπουρ- κύριος Ανδρουλάκης τό λησμονεί σύμφωνα μέ τό
γου. Σέ κάποιους δέ προκάλεσε και κατάπληξη. Και οίκείο άρθρο του Συντάγματος, όή Πρόεδρος της
όμως δέν είπαμε παρά τά αύτονόητα . Διότι ή στά- Δημοκρατίας καλεί μετά τίς έκλογές τόν άρχηγό
ση μας άπέναντι στά πολιτικά πράγματα είναι στάση άρχν καί δέν συνδέεται ποτέ μέ τίς συμπάθει ες ή τίς άντιπάθειες πρός πολιτικά πρόσωπα . Ούτε τισμού κυβέρνησης . Τό πολίτευμά μας είναι κοιέχει σχέση μέ τήν κριτική που άσκουμε κατά και - νοβουλευτική δημοκρατία . Δέν καλείή Πρόεδρος
ρούς στήν πολιτική ήγεσία της χρας. Αυτή θά συ- της Δημοκρατίας τόν κηπουρό της για νά του άνανεχιστεί , δέν πρόκειται νά άλλάξει κάτι , είναι καλόπιστη, καί πάντοτε θά έχει ς κίνητρο το καλό κτατορικό Σύνταγμα . Δέν φωνάζει τραπεζίτη, τετης πατρίδας μας.
οι πρωθυπουργοί . Καί ό κύριος Μητσοτάκης και ό
ΑΥΤΟ πού φοβόντουσαν όλοιοί χριστιανοί ότι θά συνέβαινε στήν Άγία Σοφία
μετά τήν μετατροπή σέ τζαμί, δυστυχς
συνέβη, καί μάλιστα μέ τίς εύλογίες
τν ύπευθύνων του τουρκικού κράτους .
Τουρκοι προσκυνητές προεκάλεσαν σοβαρές ζημίες στήν ίστορική Αύτοκρα
τορική Πύλη , μέ ίστορία άνω των 1.400
έτν, πού άκόμη και ό Μωάμεθ τήν σεβάστηκε και δέν την κατέστρεψε!"Ομως
ήλθε ή μαύρη περίοδος τοϋ 'Ερντογάν γιά
νά άφήσει τό καταστροφικό άποτύπωμά
της τόσο στήν Πύλη, τήν όποία χρησι μοποιούσαν μόνον οι αυτοκράτορες του
Βυζαντίου γιά νά είσέλθουν στόν κύριο
ναό, δσο καί σέ άνεκτίμητα ψηφιδωτά τά
Ό πρτος είναι πολιτικός άρχηγός έξι χρόνια
και ο δεύτερος δεκαπέντε! Σέ περίπτωση που δ
του πρτου, του δεύτερου και του τρίτου κόμματος γιά νά τούς άναθέσει τήν διερεύνηση σχημα ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Για πρτη φορά.
θέσει τήν έντολή όπως προεβλέπετο στό προδιΈνα μοναδικό , ίστορικό φωτογραφυκό λεύκωμα
μέ ύνέκδοτις & άθησαύριστες φωτυγραφίες 2 αίνων
χνοκράτη διεθνούς όργανισμού , καθηγητή πανεΜάς φαίνεται όμως πολιτικά άδιανόητο καί κοι- πιστημιου , δικαστή, γιά νά του ζη τήσει νά διαπινοβουλευτικά άνεπίτρεπτο νά άκουμε πολιτικό
άρχηγό ό όποτος δέν έχει κάν έκλεγει βουλευτής εμπιστοσύνης άπό τήν Βουλή. Γιά νά φθάσει σε
και δέν έχει μετρηθεϊ άκόμη στίς κάλπες , νά θέ- αυτους εΦ οσον διαπιστνεται πολιτικό άδιέξοδο ,
τει έκ των προτέρων όρους σέ πλειστάκις έκλεγ- yοί των κοινοβουλευτικν κομμάτων μετά άπό σύμένους. Νά διακηρύσσει πς άν τυχόν χρειαστεί γκληση του συμβουλίου άρχηγν .
νά συνεργαστεί μέ τά δύο μεγάλα πολιτικά κόμ ματα για τήν συγκρότηση κυβέρνησης συνεργασί.
ας, άποκλείει άπό τρα τούς άρχηγούς αυτν . Οί
όποιοι συμπτωματικς έχουν τεθεϊ έπανειλημμέ - κός είναι χίλιες φορές προτιμτερος ύποψήφιος
νως στήν κρίση του έλληνικου λαου, είτε ς υπο - πρωθυπουργός άπό έναν τεχνοκράτη που είναι
Ψήφιοι βουλευτές είτε ς άρχηγοί και υποψήφι.
στσει άν μπορεί νάλάβει ή κυβέρνησή του ψήφο
Τά βασιλικά πρόσοπα
τήν έλληνική ίστυρία
Συνέχεια στήν σελ. 3
πρέπει προηγουμένως να συμφωνήσουν οι άρχη.
Ή ρα γιά τά δδεκα μίλια
είναι τρα
ΑΞΙΖΕΙΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Στήν δική μου άντίληψη των πραγμάτων μάλιστα ένας έκλεγμένος άπό το Κοινοβούλιο πολιτι Του Κωνσταντίνου Μπογδάνου
Ανεξαρτήτου Βουλευτοϋ
Τό περίπτερο
ΟΠ Πολάκης
ΕΣΤΙA
Συνέχεια στήν σελ. 3
Σελ. 8
καί ή Εστίαν
Άνάρτησις
του Παύλου ΠολάΠΕΝΝΙΕΣ
Γιά κίνδυνο κοινωνικν
Ή<Φιλική Έταιρείαν
στήν Νέα Ύόρκη
κη άναφέ
ρεται στήν Εστία, ότι
είναι κτό καλύτερο περιβάλλον για άστική αυτοπεποίθηση.) Η άπάντησις αύτή
άνηρτήθη σε άπάντηση άλλου σχολίου
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
έχρήξεωνόμιλεί τό ΔΝΤ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ΣΕ ΕΠ ΤΑ ΧΕΙΡΩ άναθερηση των προοπτικν
της έλληνικής οίκονομίας για τό 2022, λόγφ τού πολέμου στήν Ούκρανία, προχρησε τό IΟΒE Συμφ
νως πρός τό βασικό σενάριο , τό όποιο είναι και τό
δυσμενέστερο καθς προβλέπει διατήρηση τού πο
λέμου στήν Ούκρανία μετά την άνοιξη και τίς άρχές
του καλοκαιριού , ή έλληνική οίκονομία θά άναπτυχθεί μέ ρυθμό 2,5% εως 3% , λειτουργντας σέ ένα
Συνέχεια στήν σελ. 2
Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ παράστασις <Φιλική Εταιρεία . Η
Αδελφότητα πίσω άπό την Επανάστασην σέ σκηνοθεσία Ιόλης Ανδρεάδη και πρωτότυπο κείμενο Ιολης Άνδρεάδη και Άρη Ασπρούλη, έπελέγη άπό τό
νεούρκέζικο θέατρο The tank γιά να ένταχθεί στό
ρεπερτόριό του. Η παράστασις θά άνεβεϊ αύριο, με θαύριο και τό Μ. Σάββατο (7μ.μ. ) μέ πρωταγωνιστές
τούς Βασιλική Τρουφάκου, Μιλτιάδη Φιορέντζη,
Συνέχεια στήν σελ . 8
. Μάθημα στό Πολυτεχνείο του Χόνγκ Κόνγκ
έγινε ή μπουγάτσα Θεσσαλονίκης Πράγματι στό
πλαίσιο τριημέρου συνεδρίου για τήν έλληνική κου ζίνα, που έγινε στό έκπαιδευτικό αύτό ίδρυμα της
Απω Άνατολής , ό Φίλιππος Μπαντής που διατηρεΐ ένα άπό τά παλιότερα μπουγατσατζίδικα τής
συμπρωτευούσης μύησε τους φοιτητές στά μυστι
κά του έδέσματος . κΠαρουσίασα τήν μπουγάτσα
ς τό παραδοσιακό πρωινό στή βόρεια Έλλάδα
και πλέον καί σέ όλη τή χρα Ένα προϊόν μέ βαθιά ίστορία, που ύπάρχει άπό τά βυζαντινά χρό
ναν δηλνει ό ίδιος Νά σημειω εί ότι ήκολούθησαν
άφεερματα στόν τοπικό Τύπο τουΧόνγκ Κόνγκ
Τό μεγάλο παράδοξο
του Νεοελληνικού
Διαφωτισμού
Συνέχεια στήν σελ . 7
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
του Μελέτη Ή Μελετόπουλου *
ΣΤΗΝ ΡΙΖΑ του έντυπωσιακου ένετικού φρουρίου της Κορνης , ύψνεται ένα μνημετο είς μνήμην του έπισκόπου Κορνης Γρηγορίου Μπίστη,
που άφο βασανίστηκε άπάνθρωπα
ρίχτηκε άπό τά τείχη και σκοτθηε
άπό τούς Τούρκους τόν Ιούλιο του
1821. Δέν ήταν ό πρτος ούτε ό τελευταίος . Το 1807-8 ό ίερέας Εύθύ μιος Βλαχάβας ήγήθηκε έπαναστατικού κινήματος στήν Θεσσαλία καιί
κατακρεουργήθηκε άπό τους Τούρκους στά Ίωάννινα . Στήν είσοδο της
Τά άκριβάμύρα καί ή κολνια Μενούνος
. Ενα άσύλληπτο ρεκόρ έσημειη στό Ντουμπά,
όπου μια πινακίδα κυκλοφορίας άλλαξε χέρια ένα
ντι 8,8 έκατομμυρίων εύρ . Τόσα ξόδεψε άγνωστος
μεγιστάν τού άραβικού αύτού έμιράτου, προκειμένου νά άποκτήσει μια ταπεινή πινακίδα κυκλοφορίa, συντρίβοντας κατά αύτόν τόν τρόπο κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Ή πινακίδα κυκλοφορίας μέ τους μό
λις τρείς χαρακτήρες (ΑA8) άλλαξε χέρια έναντι 8.8
έκατ. εύρ , κατακτντας αύτομάτως Τόν Τίτλο τής
πολυτιμότερης πινακίδας κυκλοφορίας στόν πλανήτη. Πουλήθηκε σέ δημοπρασία πού πραγματοποήθηκε άπό φιλανθρωπική όργάνωση. Αξίζει νά σημεωeεί ότι ή πινακίδα κυκλοφορίας μέ τόν άριθμό F5
έπωλήθη έναντι ένός έκατομμυρίου εύρ .
Όσο μεγάλωνα, άντιλαμβανόμουν πόσο διαφο- Καί ρωτούσα γιά νά μαθαί - μύρο και σκανδαλίσθηκε ό Σ
ρετικός θά ήταν ό κόσμος άν
ol άνθρωποι έφήρμοζαν δσα
δκουγαν τήν Μεγάλη Εβδο- ίσω αύτή μέ όδήγησε νά γ μάδα στήν έκκλησία. Ηταν
ή περίοδος κατά τήν όποία
άκολουθούσα πλήν τής Μe
γάλης Δευτέρας (μέχρι μιά
ήλικία) τήν μητέρα και τήν
του Χριστού μέ πανάκριβο
μανδρίτη τής ένορίας μας.
Έκείνος μέ κοίταξε μέ χαμόγελο και μού είπε βιάζεσαι ,
μικρέ , βιάζεσα. Ετσι, κατέ
ληξα στόν πατέρα μου , Τόν
δποίο θεωρούσα παντογν στη , Είχε περιπέσει , παιδί
μου, σέ κάποια άμαρτήμα
τα ήθικής τάξεως, κατά την
Συνέχεια στήν σελ . 4
γιαγιά μου στήν έκκλησία.
μων ό Φαρισαίος και δ Ίουδας δ Ίσκαριτης; > . .
Η ιαγιά, άντί άπαντή
σεως, μέ κοίταξε καί σταυροκοπήθηκε. Και έγ , που
νω. Ρωτούσα συνεχς! Καί
μού Εμεινε ή συνήθεια και
νω ρεπόρτερ! Νά ρωτ καί
νά μαθαίνω!
Γιαγιά , τί άμαρτίες χε ήμουν καί παπαδάκι, άπευκάνει αυτή ή άμαρτωλή γυ ναίκα πού άλειψε τά πόδια
θύνθηκα στά παπα-Χρυσόστομο Ανταράκη , τόν άρχιΣυνέχεια στήν σελ. 3