Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ Φ
ΗΜΕΡΗΣ1Α ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη
μ 14Άπριλίου 2022
Πρό των Βαΐων. Αριστάρχου, Πούδη και Τροφίμου έκτν 70
Σελήνη 13ήμερν ! Άνατολή ήλίου 6.52-Δύσις ήλίου 8.00
ΑΤΙΚΗ Καλοκαιρία και βορειοανατολικοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 20β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αθριος καιρός καί μεταβλητοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 19β.
Άριθμ. φύλ . 42233
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5 ε
ΓΙΑΤΙ Η ΔΥΣΙΣ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΠΙΕΖΕΙ
Τό σχέδιο <σιδηρόφρακτος Ούκρανίαν
καί τά άντίποινα Ζελένσκυ γιά τά όπλα
Πρός Γερμανία-Ελλάδα-Κύπρο / Τίσυνδέει Στανμάιερ, Μητσοτάκη καί Άναστασιάδη
Του Μανλη Κοττάκη
ΕΙΝΑΙ ΑΡΑΓΕ δυνατόν νά συνδέει κάτι την άπόφαση Ζελένσκυ νά κηρύξει άνεπιθύμητο στό Κίεβο τόν
Πρόεδρο τής Γερμανίας Φράνκ-Βάλτερ Σταΐνμάιερ μέ
τήν άπόφαση του Ούκρανού Προέδρου νά προκαλέσει
άναταραχή στό Ελληνικό Κοινοβούλιο μέ τα τάγματα Αζόφ καί στό Κυπριακό Κοινοβούλιο , μέ το προκλητικό κλείσιμο τού δέκτη του , μόλις άκουσε τήν λέξη Αττίλα, Αν όλες του οί συμπεριφορές κατά Γερ
μανίας , Ελλάδος , Κύπρου άποτελούν άντίποινα για
τό γεγονός ότι οί χρες αυτές άρνήθηκαν νά του στείλουν τά νέα όπλα πού ζητούσε γιά την μάχη του Ντονμπάς, τότε ναί! Υπάρχει σύνδεσις. Ο άρχηγός τοϋ γερμανικού κράτους Φράνκ-Βάλτερ Σταίνμάιερ, δ Πρόεδρος τουΕλληνικού Κοινοβουλίου Κστας Τασούλας Φράνκ-Βάλτερ Σταϊνμάερ
και ή Πρόεδρος του Κυπριακού Κοινοβουλίου Αννίτα Δημητρίου έχουν έναν κοινό λοιπόν: έγιναν δέκτες
προσβολής άπό τόν Ούκρανό ήγέτη έπειδή πράγμα τι , έτσι είναι, οί χρες τους δέν του έστειλαν τά όπλα
πού άπαιτουσε μέ τις πλάτες άλλων. Τό δέ έρτημα πού
πλανάται στήν άτμόσφαιρα μάλιστα είναι άν ή ατιμωρίων πού έπέβαλε δ Ούκρανός στόν άρχηγό τού γερμανικού κράτους ήταν προϊόν δικής του έμπνεύσεως ή
όπισθεν αύτου κρύβονται άόρατοι ύποβολείς πού θύμωσαν μέ την γερμανική , την έλληνική και την κυπριακή
άπείθεια. Η όποία έκδηλθηκε τήν στιγμή πού δπως
έγινε χθές γνωστό οί HΠΑ, ή Βρεταννία, ή Τσεχία και
ή Νορβηγία έστειλαν βαρύ όπλισμό στούς Ούκρανούς .
οι ΗΠΑ ύλικό άξίας 750 έκατομμυρίων δολλαρίων, ή
.Ο Πρεδρος της Γερμανίας Η ΌΠρωθυπουργός τής Ελλάδος ο Πρόεδρος τής Κυπριακής Μεγάλη Βρεταννία άντιαεροπορικά και άντιαρματικά,
Συνέχεια στήν σελ . 3
Κυριάκος Μητσοτάκης
Δημοχρατίας Νίκος Αναστασιάδης
του Κστα Κόλμερ
Ζάεφ: Συμμετέχει
στό Συνέδριο
του ΣΥΡΙΖΑ
ς <Μαχεδν!
Την Κυριακή 17/04
Η Χρα τής ...Δανειοκρατίας
ΕΣΤΙΑ
ΤΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΤΗΣ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ δημόσιο χρέος της Ελληνικής
Δημοκρατίας ύπελογίζετο στά 556,4 δίσ . εύρ αχειρίσεως ύπό της κυβερνήσεως Κυρ. Μητσοτάστά τέλη του περασμένου έτους, έναντι 41 6,6 του
προηγουμένου, φθάνοντας στό 304% τοϋ ΑΕΠ, νής συγκυρία.
σύμφωνα μέ τήν έκθεση του διοικητού της Τραπέζης τής Έλλάδος κ . Γιάννη Στουρνάρα για τήν
περυσινή χρή ση.
Έφέτος, τό "καθαρό έθνικό χρέοςύπερβαίνει άπό της έποχής της, έλαφρά τη καρδία , υίοθεσίας
τά 400 δισ. εύρ ή τό 170% του ΑΕΠ κι είναι το ύψηλότερο στήν Εύρωζνη. Οί υποχρεσεις τής χρας τό 2002.
πρός τό έξωτερικό άφορουν δάνεια μέ χαμηλό έπι τόκιο και μεγάλης διάρκειας έξόφληση, πού σημαί νει έπισήμως ότι ή νέα χρεοκοπία άναβάλλεται .
Μέ τήν άνοδο όμως τον διεθνν έπιτοκίων καί
κυρίως μέ τήν άναστάτωση τν ξένων κεφαλαια- τρίνας καί ίδιωτικοποίηση του δημοσίου πλούτου,
γορν, δέν άποκλείεται ή δυσκολία άναχρηματο-ΟΤΕ κ.λπ.).
δοτήσεως νά παρουσιασθή τό φθινόπωρο .
Το ίδιωτικό χρέος δέν ύπολογίζεται στίς ύποχρεσεις τής χρας πρός τό έξωτερικό , Φαίνεται έπί- χθη το διπλουν έλλειμμα , του κρατικού Προϋποσης διαχειρίσιμο. Ώστόσο, ή αύξηση τωνδανείων Λογισμου και του (άν) ισοζυγίου έξωτερικν πληπού μεταφέρονται άπ' τίς Τράπεζες στά είδικά Άμοι βαία Κονδύλια (δηλ. στούς .κυνηγούς κεφαλωνν, και στήν φαλκίδευση του λαϊκού είσοδήματος άπ
όφειλετν) είναι άνησυχητική , όχι μόνο διά τούς έν
καθυστερήσει όφειλέτας των Τραπεζικν δανείων τους "εταίρους", βορείους Εύρωπαίους- (Φινλαντους άλλά καί για τούς ύποστηρικτές της , όπως ό δους, Ολλανδούς , Γάλλους και κυρίως Γερμανούς)
Μηχανισμός Στήριξης του χέρ Ρέγκλινγκ κιή Τρά πεζα της Ελλάδος.
Αύτή είναι ή παρούσα είκόνα τής δανειακής δι κη . Δέν εύθύνεται γιά όλα αύτή άλλά κι ή δυσμεΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ φίλος του Άλέξη
Τσίπρα, ότέως Πρωθυπουργός των Σκοπίων Ζόραν Ζάεφ, είναι ο έπίσημος προσκεκλημένος του 3ου Συνεδρίου του ΣΥ
ΡΙΖΑ πού άρχίζει σήμερα στό κλειστό
του Τάε Κβό Ντό στό Φάληρο. Έκμεταλλευόμενος την παρουσία του στην
Αθήνα , ό Σκοπιανός πολιτικός μέ προκλητικό ύφος πανηγύρισε για τήν Συμφωνία τν Πρεσπν λέγοντας δτι τρα
πλέον οί"Ελληνες δέν έχουν πρόβλημα
κότι είμαστε "Μακεδόνες" άπό τήν " Βό ρεια Μακεδονία">! Πιθαντατα θά έπαναλάβει καί σήμερα στήν δμιλία του, ότι
Συνέχεια στήν σελ. 3
οι υποχρεσεις της Ελλάδος πρός τόν ύπόλοιπο κόσμο αύξήθησαν ραγδαίως κατά τήν διάρκεια
τής Πανδημίας του Κινεζοϊού άλλά χρονολογουνται
του εύρ ς έθνικου νομίσματος της χρας μας ,
Τουτο έξακολουθεί νά θεωρείται κέπίτευγμαν
της άλήστου μνήμης κυβερνήσεως Κ. Σημίτη-Λουκά
Παπαδήμου, που άνοιξε τούς κρουνούς του έξωτερικού δανεισμού (Όλυμπιακά Παίγνια , έργα βι Τήν κέπιτυχία του άφειδους δανεισμού διεδέΕΣΤΙΑ
Σύγκρουσις Έλλήνων Βλάχων
μέ την Σοφία Σακοράφα
ρωμν . Η δανειακή κραιπάλη τής πρτης δεκαετίας του εύρ κατέληξε στήν χρεοκοπία του 2010-15
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Λεπτομέρειες στήν σελ.4
Λέ Πέν: Εκτός
διοικήσεως ΝΑΤΟ
οί γαλλικές Ένοπλες Δυνάμεις
που ήσαν οί δανειστές της Ελλάδο.
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΑΝΟΙΚΤΟ άφήνει τό ένδεχόμενο άποχω
ρήσεως της Γαλλίας άπό στρατιωτικό σκέ
λος του ΝΑΤΟ έάν έκλεγεί Πρόεδρος , ή
Μαρίν Λέ Πέν, ή όποία ταυτοχρόνως έδήλωσε ότι μόλις τελεισει ό πόλεμος στήν
Ούκρανίας θά κάνει πρόταση για στενότερους δεσμούς μεταξύ του ΝΑΤΟ και της
Ρωσσίας . Η Λέ Πέν είπε έπίσης ότι δέν
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Γιά γενοχτονία στήν Ούκρανία
κάνει λόγο ό Τζό Μπάιντεν
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ό καττατος μισθός
. Σάλος έχει ξεσπάσει στις τάξεις Τού στρατού τής
Βραζιλίας, μετά τήν άποκάλυψη πς παρηγγλθησαν 35.000 χάπια Viagra γιά τά μέλη του. Τά
σαρκαστικά σχόλια άπό χρήστες ίστότοπων κοινωνικής δικτυσεως ήταν τό νούμερο ένα θέμα συζητήσεως στήν Βραζλία άπό Τήν στιγμή που έγινε
γνωστή ή είδησις Ορισμένοι ίστότοποι άνεφέρθησαν στήν dita-dura, άμετάφραστο λογοπαίγνιο
γιά τήν δικτατορία τν στρατηγν στήν Βραζ
λία (1964-1985) καί τήν έπίδραση του Βιάγκρα.
<Μέ αύτά τάχάπια, ό στρατός θά μπορέσει νά ..
τή δημοκρατία άκόμα πιό σκληράν ύπερθεμάτισεό
σατιρικός ίστότοπος Sensacionalsta.
ΠΑΠΡΩΤΗ φορά άπό την έναρξη του πολέμου στήν
Ούκρανία, δ Αμερικανός Πρόεδρος Τζό Μπάιντεν
κατηγόρησε τόν Βλαντιμήρ Πούτιν πς διαπράττει
κκγενοκτονίαν είς βάρος τν Ούκρανν, κερδίζοντας
τά εύσημα άπό τόν Βολόντυμυρ Ζελένσκυ ό όποιος
χαρακτήρισε τόν Άμερικανό κέναν άληθινό ήγέτη,
πού λέει άλήθειες. Ναί, μίλησα για γενοκτονία, δι ότι γίνεται όλοένα πιό σαφές δτι ό Πούτιν προσπαθεί
TΗΝ άξιοποίηση τού ΟΑΕΔ γιά νά έπιλυθεί τό σοβαρό πρόβλημα τής άκριβής στέγης πού άντιμετωπί ζουν οί έργαζόμενοι, είδικά οί νέοι, έξήγγειλε ό Πρω θυπουργός στήν Βουλή .Όπως χαρακτηριστικά είπε ό
Κυριάκος Μητσοτάκης, παρά τάύψηλά ποσοστά ίδιοκτησίας καί ίδιοκατοικήσεως , τό 37% του πληθυσμού
ξοδεύει άνω του 40% τού είσοδήματός του γιά έξοδα
στέγης, έν στήν ύπόλοιτη Εύρπη τό άντίστοιχο
Συνέχεια στήν σελ.5
Ή άντισυστημική
πλειοψηφία
Συνέχεια στήν σελ.5
Συνέχεια στήν σελ . 3
του Α. ΠΔημόπουλου *
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ τά βάλω μέ τούς Πυθαγόρειους, άλλά θά πω ότι οί άριθμοί άπό μόνοι τους δέν λένε πολλάάκόμα καί οι άριθμοί άπαιτουν έρμηνεία και στήν πολιτική όπωσδήποτε ή
έπίκλησή τους γίνεται σχεδόν πάντα
μέσα άπό τό πρισμα ένός όρισμένου
Verstehen. Καί άντιλαμβάνομαι , φυσι κά, ότι, μετά τόν άμφίρροπο πρτο
γυρο των γαλλικν προεδρικν
έκλογν τής περασμένης Κυριακής,
το κύριο ένδιαφέρον έστιάζεται στήν
πιθανή συνάθροιση του 50%+ τής έπι τυχίας, αύτό τό 50%+ άλλωστε είναι
αυτό , πού θά έκλέξει τόν έπόμενο
του Δημήτρη Καπράνου
. Ο1 πολωνικές άρχές κατέσχεσαν μιάν έγκαταλε
λειμμένη ρωσσική <φωλιά κατασκόπωνν (γνωστή
ς αζπιέγκοβον ) , όπως είναι τό προσωνύμιο τν
δεκαροφων κτιρίων πού κατεσκευάσθησαν τή δεκαετία του 1970 στήν νότια πλευρά της Βαρσοβίας,
προκειμένου να τήν προσφέρει στήν Ούκρανία . Κατά τό παρελθόν τά κτίρια αύτά χρησιμοποιούντο
άπό τους Σοβιετικούς διπλωμάτες και στήν συν χεια άπό τήν ρωσσικήπρεσβεία Ούσιαστικά κενός
άπό τή δεκαετία του 1990, ό χρος αύτός είναι σέ
μεγάλο βαθμό κατεστραμμένος σήμερα, και άποτελεί τό άντικείμενο δικαστικής διαφοράς μεταξύ τής
Πολωνίας καί τής Ρωσσίας, μέ τήν Μόσχα νά συνεχίζει νά διεκδικεί τήν ίδιοκτησία <Πήραμε πίσω
τή λεγόμενη " φωλιά κατασκόπων", θέλουμε νά Τή
δσουμε στούς Ούκρανούς φίλους μα δήλωσε ό
δήμαρχος τής Βαρσοβίας.
Όρειβασία , ό πηγαιμός πρός τά σύννεφα..
Αν δέν έχεις άνέβει στά
βουνά , άν δέν έχεις αίσθανθέί τήν άνάσα σου νά κόβεται καθς άντικρύζεις-κατάκοπος- τήν κορυφή, άν
δέν έχεις καρφσει τά κραμπόν στόν πάγο, άν δέν έχες
σκαρφαλσει στόν βράχο μέ
σχοινί καί πιολέ, άν δέν έχεις όρειβάτη Αντνη Σύκαρη ,
κοιμηθεί στήν κορυφή γιά νά
δείς τόν ήλιο νά άνατέλλει
κάτω άπό τά άρβυλά σου,
δέν θά μπορέσεις νά καταλάβεις Τήν τρέλλα καί τό πάθος
τής δρειβασίας!
του πνοή στά Τμαλάια , έχο - κορυφή καί νά καρφσει τήν
ντας κατακτήσει μιά κορυφή
στά δκτ χιλιάδες μέτρα
Τί ήθελε -θά πείτεαύτός ό άνθρωπος, ένας έπ τυχημένος έπιχειρηματίας,
Ενας οίκογενειάρχης , πατέ ρaς και παππούς, νά βολοδέρνει στό Νεπάλ, μόνο καιί
μόνο γιά νά πατήσει στήν
Ελληνική σημαίας
Δέν θά τό καταλάβετε εύκολα , άν δέν έχετε ή
δέν είχατε, σέ κάποια περ οδο τής ζωής σος, τήν ίδια
τρέλλα! Νά κάνεις ένα σωρό έξοδα , νά άγοράζεις όλα
τά άπαραίτητα έφόδια και
Πρτο θέμα στούς τηλ
οπτικούς σταθμούς ή τραγ κή άπλεια του τολμηρού
που άφησε τήν τελευταία
Συνέχεια στήν σελ. 4
Συνέχεια στήν σελ. 3