Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη
6Απρλίου 2022
Εύτυχίου πατριάρχου Κωνίπόλως.
Τον έν Περσίδι 120 μαρτύρων
Σελήνη 5 ήμερων ! Ανατολή ήλίου 7.03-Δύσις ήλίου 7.53
ΑTΙΚΗ Ηλιοφάνεια καί βορειοανατολικοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 20β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και μεταβλητοί άνεμοι . Θερμοκρασία ξως 18β.
Άριθμ. φύλ . 42226
Ετος 145ον
Τιμή 1,5 ε
Η Ούάσιγκτων
τίς άμαρτίες της Αγκύρας
Ύπεγράφη κείμενο στρατηγικού διαλόγου ΗΠΑ- Τουρκίας όπου μετέβη ή ύφυπουργός
Βικτρια Νούλαντή όποία έπισκέπτεται τήν Άθήνα - Περασμένα ξεχασμένα, κανένα πρόβλημα μέ τίς κυρσεις
Η ΕΠΑΝΑΛΨΙΣ του στρατηγικού διαλόγου τν ΗΠΑ μέ την Τουρκία είναι γεγονός. Το σχετικό θεσμικό κείμενο ύπε
γραψαν προχθές στήν Αγκυρα δ ύφυπουργός Σεντάτ Όνάλ και ή Άμερικανίς όμόλογός του Βικτρια Νούλαντ.
Κατά την έπίσημη άνακοίνωση, ή
άμερικανική και ή τουρκική άντιπροσωπία κάνοντας άναφορά στήν δέσμευση πού άνέλαβαν οί Πρόεδροι Μπάιντεν
και Ερντογάν κατά τήν συνάντησή τους
στήν Ρμη τόν Όκτβριο του 2021, έθεσαν σέ λειτουργία τόν Στρατηγικό Μηχανισμό ΗΠΑ-Τουρκίαςν και συνηντήθησαν στήν Άγκυρα γιά νά έξετάσουν θέματα άμοιβαίου ένδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων της οίκονομικής και
Όσον άφορά την Ούκρανία , έπανέλα βαν τήν άμοιβαία δέσμευσή τους για την
κυριαρχία και την έδαφική άκεραιότητα
τής χρας , τό σημαντικό όμως είναι ότι οί
ΗΠΑ (καλωσόρισαν τίς προσπάθειες της
Τουρκίας νά διευκολύνει μιά δίκαιη διπλωματική λύση κατόπιν διαπραγματεύσεως ,
γιά τόν τερματισμό του πολέμου.ν Οί ΗΠΑ
δηλαδή άναγνωρίζουν μεσολαβητικό ρό - έχει έξαγγελθεί και συνάντησις σέ έπίπελο στήν Άγκυρα και διαγράφουν τό συμβόλαιο τν S-400 καιί όλες τίς κυρσεις
πού έχουν έπιβάλει έξ αίτίας αύτής τής
άγορας . Παραβλέπουν έπίσης τό γεγονός
ότι ή Τουρκία δέν έχει εύθυγραμμισθεί μέ
καμμία άπό τίς άποφάσεις για έπιβολή κυρσεων στήν Ρωσσία μέ την όποία διατηρεί όμαλές σχέσεις
"δη την Βικτρια Νούλαντ άκολουθεί
ή ύφυπουργός Εμπορίου τν ΗΠΑ Μαρίζα
Λάγκο ή δποία άπό χθές συζητεί μέ Τούρκους έπισήμους τούς στόχους τής οίκονομικής καί έμπορικής συνεργασίας του
Στρατηγικού Μηχανισμού. Ήδη μάλιστα
Ή τελευταία ήλθε χθές στήν Αθήνα
συνεχίζοντας τήν περιοδεία της στήν περιοχή κατά τρόπον πού δείχνει ότι ή Ουάσιγκτων βλέπει κατά ένιαΐο τρόπο τίς δύο
πλευρές τοϋ Αίγαίου. Αύτά γιά δσους είχαν άμυντικής συνεργασίας , τής άντιμετωπί
Ψευδαισθήσεις, ότι ή κυβέρνησις Μπάι ντεν θά έφερνε μιά διαφορετική άντιμετπιση δσον άφορά τά έλληνο-τουρκικά .
δούπουργν πρίν άπο τό τέλος του 2022 .
Στήν Ελλάδα ή Βικτρια Νούλαντ δι αμηνύει πς ή χρα μας είναι άναγκαΐο νά
στηρίξει περαιτέρω τίς νατοϊκές άμυνες
σεως τής τρομοκρατίας και βασικν τομέ
ων κοινού περιφερειακού και παγκόσμιου
ένδιαφέροντος.
Η ΗΑμερικανίς ύφυπουργός Βικτρια
Νούλαντ
Συνέχεια στήν σελ . 3
του Μανλη Κοττάκη
Την Κυριακή 10/04
Πρότασις Ίσπανίας
-Όλλανδίας για
χρέος και άκρίβεια
ΕΣΤΙΑ
Ή Νέα Δημοκρατία μετά την Νέα Δημοκρατία
ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ-ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ
ΜΕ ΚΟΙΝΗ πρόταση για τήν άλλαγή
των δημοσιονομικν κανόνων πού δι πουν την Εύρωζνη πού κατέθεσαν στό
Eurogroup Ίσπανία καί Όλλανδία, μία
χρα του νότου και μία τού βορρά , φιλοδοξούν να άνατρέψουν τίς ίσορροπί ες έντός τής ΕΕ και ταυτοχρόνως νά δδηγήσουν σέ λύσεις πού δημιουργούν δημοσιονομικό χρο, γιά χρες μέ μεγάλο χρέος στε νά μπορούν νά στηρίξουν
τίς οίκονομίες τους . Μέ μία άπρόσμενη
συμμαχία-έκπληξη-άφού οί δύο χρες
άνήκουν παραδοσιακά σέ διαφορετικά . .
στρατόπεδα άλλά άποτελούν τήν τέταρτη καί πέμπτη οίκονομία τής Εύρτης, οί
γυναϊκες ύπουργοί Οίκονομικν τν δύο
ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΑΣΟΥΜΕ στό σημείο νά συνεργαστουν ξα - ταγωνιστές του μέλλοντος διότι δέν έπιθυμοϋν νά
νά ή Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη μέ τό πάθουν ό,τι έπαθαν όταν άποφάσισαν νά συνυπάρΠΑΣΟΚ του κυρίου Άνδρουλάκη πρέπει νά προηγη- ξουν μέ τή Νέα Δημοκρατία του κυρίου Σαμαρδ. Το θούν άρνητικές πολιτικές καί οίκονομικές έξελίξεις τε πού συρρικνθηκαν καίχρειάστηκε νά περάσουν
στή χρα τέτοιες , πού νά καθιστουν τήν συγκρό - 12χρόνια -κατά τή διάρκεια των όποίων ό έλληνικός
τηση κυβέρνησης είδικού σκοπού άπαραίτητη, Πο - λαός τούς τιμωροϋσε διαρκς για τήν χρεοκοπία
λιτικές σημαίνει πς θά ζήσουμε πάλι μία ραγδαία του 2010-μέχρι νά συνέλθουν. Τυχόν συγκυβέράπονομιμοποίηση του πολιτικου μας συστήματος νηση τής Νέας Δημοκρατίας μέ τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. τό 2023
και ότι ή Νέα Δημοκρατία του 40% θά καταγράψει λοιπόν θά όδηγήσει στό έπισφράγισμα της πλήρους
στίς κάλτες ένα τέτοιο ποσοστό πού θά τήν ύπο- μετάλλαξης τής κεντροδεξιάς παράταξης καί στήν
χρεσει νά άναζητήσει σύμμαχο γιά νά κυβερνήσει όριστική άποκοπή της άπό τόν ίστορικό πυρήνα
τήν χρα . Οίκονομικές σημαίνει ότι ή πατρίδα μας
μπορεί νά ζήσει καί πάλι μνημονιακού τύπου κατα- άλλαγής θά όδηγηθούμε στόν λαϊκό μετασχηματιστάσεις λόγω μίας νέας κρίσης χρέους έξαίτίας τής σμό της άληθινής κεντροδεξιάς παράταξης σέ κάτι
άπότομης αύξησης των έπιτοκίων δανεισμου και έν άλλο άπό αυτό πού είναι σήμερα.
όψει αυτής τό μή αύτοδύναμο πρτο κόμμα θάζητήσει τή βοήθεια του τρίτου για νά φέρει σέ πέρας Νέα Δημοκρατία έχει ένσωματσει, όχι άζημίως,
τό δύσκολο έργο της διακυβέρνησης.
Ποιητικά έργα ζωής
Ένα άφύρομα στούς δύο μεγάλους
Ο βιογραφίες τους καί να άνθολόγιο
μέτά σημαντικτερα ποήματά τος
σέ μία είδική Εκδοση μόνο γιά
ΠΟΙΗΤΙΑ
ΕΡΓΑ ΖΩΗΣ
των ψηφοφόρων της. Καί ς συνέπεια αυτής της
ΕΣΤΙR
"Ηδη στά τρία χρόνια της διακυβέρνησής της ή
Αχτήστε
το τελευταίο cd της σειράς
στόν κορμό της δεκάδες κομματικά στελέχη του
(Ωστόσο αυτήν τήν φορά έάν δ κύριος Ανδρου - σημιτικού ΠΑ.ΣΟ.Κ. σέ σημείο πούσήμερα άναγνωλάκης άναγκαστεί κατόπιν έξωθεν πιέσεων νά με-ρίζεται σε ίδιωτικές συνομιλίες δτι τό 30% των κρατάσχει σέ μία τέτοια κυβέρνηση έναντίον τής θελή- τικν άξιωματούχων προέρχεται άπό τό ΠΑΣΟΚ των
σες του , τά πράγματα θά είναι ριζικά διαφορετικά έκσυγχρονιστν .Ένα κόμμα πού έχει ριζικά διαφοσέ σύγκριση μέ τήν προηγούμενη φορά.Άλλο τό να ρετική κουλτούρα άπό τήν ίστορική κεντροδεξιά
συγκυβερνας μέ τοΠΑΣΟ.Κ. του 4% καί άλλο νά παράταξη . Η όποία σήμερα έχει ς κορμό κολλεγι συγκυβερνας μέ τό ΠΑΣΟ.Κ. του 10%. Άλλάζει τό όπαιδες , έναλλακτικούς και διαφορετικούς ποταμίκέντρο βάρους της διακυβέρνησης. Οι σοσιαλιστές σιους, Έκσυγχρονιστές σήμιτικούς και άκροδεξιοΣυνέχεια στήν σελ. 3
Συνέχεια στήν σελ . 2
Η Αθήνα τιμά τούς πεσόντες
καί άγνοουμένους της Κύπρου
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Η Πρόεδρος έτίμησε
Καρέλια καί
Περρωτή-Κωνσταντοπούλου
Λεπτομέρειες στήν σελ. 4
άπό κομπάρσοι του παρελθόντος θά γίνουν πρωΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Πς άλλάζουν
οί άεροπορικές μεταχινήσεις
Μπαράζ άπελάσεων Ρσσων
διπλωματν άπό τήν Εύρπη
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
.Έχει έπικρατήσει νά άγοράζουμε φτηνέ oίκιακές
συσκευές Τις όποίε πετάμε όταν χαλάσουν Έκεμάς
όδηγούν οί συνθήκε. Διότι σύμφωνα μέ έρευνα τού
Εύρωβαρομέτρου , τό 77% τν καταναλωτν τής
ΕΕ θά προτιμούσαν νά έτπισκευάσουν τά προϊόντα
καί Τίς συσκευές που έχουν στή διάθεσή τους άντί
νά άγοράσουν καινούργια. Καταλήγουν όμως νά τά
άντικαθισττούν καίνά τά πετούν στά σκουπίδια, έπει δή τό κόστος Τής έπισκευής τους είναι πολύ μεγάλο
ή έπειδή δέν έχουν που νά άπευθυνθούν . Στήν άδυναμία έτπισκευής συντελεί καί ή προγραμματισμένη
άπαρχαίωσιο: όρισμένα προϊόντα έχουν έσκεμμένως
περιορισμένη διάρκεια ζωής έν, σέμερικές περιπτσεις τά κατασκευαστικά τους μέρη είναι τοποθετημένα μέ τέτοιο τρόπο που δέν μπορούν νά άφαιρε
θούν ή νά άντικατασταθούν Νά σημειωθεότι οί ήλ
κτρονικές συσκευές άποτελούν σήμερα Τήν κταχύτρα άναπτυσσόμενην πηγή άποβλή των στήν ΕΕ
Βρυξέλλες.-Μέ άπελάσεις έκατοντάδων Ρσσων δ
πλωματν , οί όποίοι έκηρύχθησαν άνεπιθύμητα πρόσωπα (persona non grata ) , άπήντησαν οί Βρυξέλλες και
έξι εύρωπαϊκές χρες στίς άποκαλύψεις γιά τά έγκλήματα μέ θύματα άμάχους στήν πόλη Μπούκα, έξω άπό
τό Κίεβο . Η Γαλλία , ή Γερμανία, ή Ιταλία, ή Δανία .
ή Σουηδίακαί ή ' Ισπανία έκάλεσαν πολλούς Ρσσους
διπλωμάτες νά τίς έγκαταλείψουν. Καί δ"Ύπατος
Η Βικτωρία-Μαργαρίτα Καρέλια
ΟΙΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ γιάνά έπιβιβασθούν στό άεροπλάνο χωρίς τέστ πρέπει να φέρουν πιστοποιητικό έμβολιασμού μέ χρονική ίσχύ έως έννέα μήνες μετά την
όλοκλήρωση τού βασικού έμβολιασμού καί χωρίς χρονικό περιορισμό για τούς ταξιδιτες πού έχουν λάβει
και την ένισχυτική δόση ή έναλλακτικά πιστοποιητι
κόνοσήσεως πού ή ίσχύς του διαρκεί έως ξι μήνες
Σέ σχέση μέ την προηγούμενη άεροπορική δδηγία
Κωνσταντοπούλου
( σελ. 3 )
Τά διδάγματα
ένός πολέμου
Συνέχεια στήν σελ .3
Συνέχεια στήν σελ. 5
του Γιάννη Ή Πάγκαλου *
ΜΕΤΑ τήν λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέ μου, ή είρήνη άποκαταστάθηκε στήν Εύρπη καί για άρκετές δεκαετίες . Οι διεθνείς Οργανισμοί και θεσμοί λειτούργησαν άρκετά άποτελεσματικά . Σταδιακά, όμως,
μέ ύπαρκτές ή άνύπαρκτες άφορμές , ύπερδυνάμεις έκκίνη σαν μονομερείς έπιθετικές ένέργειες κα
τά άλλων κρατν , συνήθως χωρίς τή
σύμφωνη γνμη της διεθνούς κοινότητας . Μέ άλλα λόγια, ή έπίκληση καί
ή τήρηση του διεθνους δικαίου κατέστη ά λά κάρτ και σέ καμμία περίπτω
ση ούδείς δικαιουται νά παριστάνει
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Εύτυχς πού ύπηρξε δ άπό μηχανής Διονύσιος
Είδα προχθές τήν έκπομπή της ΕΡT Ενα τραγούδι γιά Τήν Ούκρανία , την
δποία όργάνωσε ό ξαιρετ κός μουσικός Νίκος Πορτοκάλογλου . Τήν παρακολούθησα άπνευστί και είχα τήν
εύκαιρία νά κάνω δρισμένες
πολύ σημαντικές διαπιστ σεις . Διαπίστωση πρτη: Ο
Διονύσης Σαββόπουλος , Ιδaα
του όποίου ήταν ή διοργάνωση τής έξαιρετικής, όμολο γουμένως , βραδιάς , ή δποία
σκοπό είχε τήν συγκέντρω - μπόρεσε νά είναι παρν
ση χρημάτων γιά νά δοθούν
φέρνει άπόψε τόσο κοντά,
Τόσους πολλούς, στήν tκπομπή του Νίκου, λές καί ήτανε
διαδήλωση; Κάποιος θυμός;
Κάποια όργή; Όχι, μάς φέ
να άπλούστατα ή βαθιά συγίνηση γιά τον πανέμορφο
λοιό τής Ούκρονίας και γιά τή
γενναία ήγεσία του . Ζητόμε
τήν Ρωσσία , παραμένει δ
άδιαφιλονίκητος μπροστάρης τής γενιάς μας!
.Ήπρτη ίδιωτική έπανδρωμένη διαστημική άποστολή στόν Δεθνή Διαστημικό Σταθμό μετρά άντιστροφα γιά τήν έκτόξευση. Ο Sθά έχει πολυκοσμία σέ λίγες ήμέρεs , όταν Τό πλήρωμά του θά
ύποδεχθεί τέσσερεις άστροναύτες άτπό τήν Αχίοm
Space , μία νοφυή έπιχείρηση μέ έδρα τό Χιούστον
τν ΗΠΑ ,που έτοιμάζεται γιά Τό πρτο της ταξίδι στό διάστημα Τήν έπικειμένη έκτόξευση χαιρΤίζουν (Εκτός άπό τήν δια τήν έπιχείρηση) , ή Άμερικανική Διαστημική Υτηρεσία (ΝASA) και άλλοι
παράγοντες Του κλάδου .
Ο Διονύσης , που δέν
στό στούντιο, έστελε, δπως
άκριβς έκανε και ή Τζόαν
που ύφίστανται τίς τραγικέ Μπαίζ , τό δικό του , άφτιασίδωτο καί δίχως ίσες άποστάσεις μήνυμά του . Τί μάς
συνέπειες τής βάρβαρης καί
άπρόκλητης είσβολής άπό
Συνόχεια στήν σελ. 4
Συνέχεια στήν σελ. 3