Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ .
ΕΤΟΣΙΔΡΥΣ ΕΩΣ 1876
Σάββατο
2 Άπριλίου 2022
Τίτου όσ . Αμφιανου καί Αίδεσίου μαρτ. Θεοδρας παρθενομάρτυρος
Σελήνη 1 ήμέρας 1Ανατολή ήλίου 7.09 -Δύσις ήλίου 7.49
Άριθμ. φύλ. 42223
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5 ε
ΑΤΙΚΗ Νεφσεις και νοτιοδυτικοί άνεμο. Θερμοκρασία έως 21β
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τοπικές βροχές , νότιοι άνεμοι. Θερμοκρασία έως 21β.
σΥμνοι
"Ύμνοι
Ζελένσκυ
στόν <είσβολέαν τής Κύπρου
όμιλία τουστό Ελληνικό Κοινοβούλιο
δ Ούχρανός Πρόεδρος προκαλεί τό δημόσιο αίσθημα
Τέσσερεις ήμέρες πρίν άπό τήν
κία , εύχαριστούμε για την έτοιμότη- 1974 τήν τουρκική είσβολή στήν Κύ
τάσου νάγίνεις ο έγγυητής της άσφά - προνάτήν άπεφάσισε κάποιος Πρωθυ
πουργός Μπουλέντ Ετσεβίτ. Ο Πρόεδρος Ταγίπ'Ερντογάν είναι όμως ή θεσμική του συνέχεια. Η είσβολή στήν
Κύπρο έγινε μέ τά ίδια άκριβς έπιχειρήματα πού και δ Πούτιν έπεκαλέ σθη γιά νά είσβάλει στήν Ούκρανία .
Γιά τά δικαιματα τν Τουρκοκυπρίων άπεφάσισαν (και καλά!) νά είσβάλουν οί Τουρκοι στήν Κύπρο τό 1974.
Γιά τά δικαιματα τν ρωσσοφνων
του Ντονιέτσκ άποφασίζει ή Μόσχα
νά είσβάλει στήν Ούκρανία τό 2022.
του Εύθ. ΠΠέτρου
ρα. Απλς ό τρόπος μέ τόν όποίο ό
Ζελένσκυ προβάλλει τήν ύπόθεση
της χρας του σταδιακς ξεφεύγεν. Σάν νά θέλει νά παρασύρει τήν
Εύρπη σέ πόλεμο. Καί έν οί"Ελληνεςήσαν στήν άρχή πρόθυμοι νά λησμονήσουν την άρνησή του νά άναγνωρίσει τήν έλληνική κοινότητα
τής Ούκρανίας, παρέβλεπαν και τίς
ήγέτης τής Ούκρανίας. Όσο περνούν έκφράσεις συμπαθείας του πρός τον
ΈρντογάνΌλα όμως έχουν ένα δριο!
Καί ό Ζελένσκυ τό ξεπέρασε κατ
έπανάληψιν . Τρα δμως τό κέτερμάτισε Υμνεί τόν Ερντογάν τόν δποϊο
χαρακτηρίζει πραγματικό φίλο της
Ούκρανία . Και συνεχίζει: Τουρ
λειας του κράτους μας.
ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ή άπόφασις του Πρωθυπουργού νά καλέσει τόν Πρόεδρο
Ζελένσκυ νά όμιλήσει μέσω τηλεδι
ασκέψεως στήν Βουλή των Ελλήνων ,
έγινε δεκτή μέ μάλλον εύμενή άδιαφορία. Σέπολλά κοινοβούλια δυτικν
χωρν έχει όμιλήσει μέχρι στιγμής
"Ίσως στήν θεατρική παιδεία τού
Προέδρου τής Ούκρανίας νά μήν πε ριλαμβάνονται μαθήματα σύγχρονης
ίστορίας . Άπό την στιγμή δμως κα
τά την όποία πολιτεύεται, έπρεπε νά
είχε φροντίσει νά μάθει ποιός είναι ό
κππραγματικός φίλο Ερντογάν . Είναι
δήγέτης μιάς χρας-άρπαγος . Μιάς
χρας έξ ίσου άναθεωρητικής καί έξ
ίσου έπιθετικής μέ τήν Ρωσσία που
καταστρέφει τρα τήν πατρίδα του.
Μιάς χρας είσβολέως . Μπορεί τό
οι ήμέρες όμως τά αίσθήματα άλλά.
ζουν. Οί πολίτες άντιμετωπίζουν τόν
Ζελένσκυ μέ μεγαλύτερη συνεχς
δυσπιστία . Δέν έχει νά κάνει μέ ζητήματα άρχν ή μέ άποδοχή της ρωσσικής είσβολής σέ μιά κυρίαρχη χ"ΟΠρόεδρος Ερντογάν
" ΌΠρόεδρος Ζελένοκυ
Συνέχεια στήν σελ . 3
του Κστα Κόλμερ
Στις 03/04,
Φόρο άνθρακος
προτείνει τό ΔΝΤ
ΕΣΤΙΑ
Ό λόοδος Βύρων ς <μνημονιακός
ΜΙΑ ΤΡΙΠΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!
ΝΑΒΑΛΕΙ φραγμό ή Κυβέρνησις στην
μείωση τν άσφαλιστικν είσφορν
και την κατάργηση της είσφοράς άλληλεγγύης προτείνει τό Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στήν έκθεσή του στό πλαί σιο του άρθρου 4 , μέ τήν αίτιολογία, δτι
μεταφέρουν τά βάρη στίς έπόμενες γενιές . Προτείνει μάλιστα νά έπιβληθεί
φόρος άνθρακος πού θά χρηματοδοτήσει την πράσινη μετάβαση. Ταυτοχρόνως , τίθεται ύπέρ μιάς συνετούς αύξήσεως του καττατου μισθού καί νά περιορι
σθούν αύξήσεις μισθν και συντάξεων
στό δημόσιο , Το ΔΝΤ έκτιμα ότι λόγω
του πολέμου στήν Ούκρανία ή αύξησις
του ΑΕΠφέτος θά περιοριστεί στό 3,5% ,
έν δ πληθωρισμός θά κινηθεί κατά μέ σον δρον στό 4,5% προτού ύποχωρήσει .
Χωρίς μετρητό χρήμα (cash ) δέν διεξάγεται ό
ΕΠ' ΕΥΚΑΙΡΙΑ της κυκλοφορίας άπό τήν Τράπεζα της Ελλάδος του άργυρού νομίσματος , όνομα - πόλεμος, ούτε κάν διαρκεί κι ό... Έρωτας , πίστευε
στικής άξίας δέκα εύρ , βάρους 34,10 γραμμαρίων , ό λόρδος μας , γνωστός γιά τόν έκλυτο καί σπάμέ τήν προσωπογραφία του λόρδου Βύρωνος (1788- ταλο βίο του . Το 1821 , έτος τής Έλληνικής Έπ1824), ό Βρεταννός ίστορικός Ρόντρικ Μπήτον όμί Αναστάσεως ύπηρξε κι ό χρόνος της Πολιτικής
λησε , στήν αίθουσα γενικν συνελεύσεων του ίδρύ- Οίκονομίας στήν Αγγλία μέ τά βιβλία του.Πλούτου
ματος, γιά τόν μεγάλο ρομαντικό ποιητή τής Αγγλί- των Εθννν τουΑνταμ Σμίθ κι άκολούθως του Τζν
ας καί σημαντικότατο Φιλέλληνα, ο όποιος στήριξε Στιούαρτ Μίλλ , τά όποία είχεν ύπ' όψιν του ό Μπάυοίκονομικς-κι όχι μόνο-τήν Έλληνική Επανάσταση του 1821.
1922-2022,
ΕΣΤΙΑζω
Αηνάννο τοί
ρονς άδηφάγος άναγνστης των έφημερίδων της
έποχής, πού έφθαναν στήν Ιταλία, προτού όΆγγλος
Ο ΣΛΙΝ
ΚΑΙ Η ΣΟΒΙΕΙΚΗ
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ
Ο Βρεταννός ίστορικός περιέγραψε στά Ελλη-ποιητης έλθει άρχικά στήν Κεφαλονιά κι άργότερα
νικά, την προσωπικότητα του λόρδου Βύρωνα (κν., χματα) και όπου άπέθανε τό 1824 άπό τις κακουΜπάυρον) , και τήν έμπλούτισε μέ πληροφορίες, χίες και τήν έπισφαλή του ύγεία.
όπως ότι ύπήρξε τό παγκόσμιο πρότυπον του καλου Φιλέλληνος (γιατί ύπήρξαν και μασκαράδες ) ,
όόποιος δέν έφείσθη χρημάτων γιά τήν υποβοήθη- φημο είμαστε όλοι"Ελληνες κι ότι "οί έχνες, ή
ση του άγνος της Άνεξαρτησίας κατά του Όθω - θρησκεία και ή έπιστήμη έχουν τήν ρίζα τους στήν
μανού δυνάστου. Δάνεισε τόν Μαυροκορδάτο μέ Έλλάδα, ο Μπάυρον υπήρξε πρωτίστως φιλελεύ4.000 στερλίνες (κάπου 300.000 εύρ) για νά πλη- θερος, άντικαθεστωτικός καί γαλαντόμος. Τρα,
ρσει τήν έπικουρία τν Ύδραίων στό πολιορκού- πως του ήλθε του ίστορικού μας νά άποκαλέσει τον
μενο Μεσολόγγι καί δρισε άλλες 2.000 στερλίνες λόρδο Μπάυρον μνημονιακό ίσως όφείλετο στό ότι
γιά τήν άμοιβή των Σουλιωτν. Άλλά ή μεγάλη του
σύμβολή ήταν ότι τό πρωτο δάνειο της Ανεξαρτη- κατάστημα της Εύρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης. Λί σίας , ύψους 800.000 στερλινων (περίπου 60 έκατομ.
εύρ ) πού συνήφθη μέ τόν Ορλάνδο καί Λαυριτη ,
είχε τήν ίδική του προτροπή και ένθάρρυνση στήν μοκρατία καί τήν οίκονομία της Βρεταννίας.
κεφαλαιαγορά του Λονδίνου τό 1826.
στό Μεσολόγγι, άγωνισθείς στίς αντάπιες(προματα πρτη φορ !
Φίλος τοϋ ποιητού Σέλλεϋ πού έγραψε τό περί μαζί
Ατοχτήστε τό 240 CD
Συνέχεια στήν σελ. 2
ΒΕETHOYEN
LEBENOARY ΕOROINGS
ΠΕΝΝΙΕΣ
μιλούσε γιά άντρο των Τροϊκανν , τό ένταϋθα ύποΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
γο έλλειψε νά μας πει ότι ο Μπάυρον θά ήταν και έναντίοντου Μπρέξιτ, πού φος φανάρι ένίσχυσε τήν δηΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Έπίχαιρη <Μήδειαν
σέ συμπαραγωγή Λυρικής
μέ Μετροπόλιταν "Όπερα
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
. Μπορεϊ
ό πόλεμος
στήν Ούκρανία να έχει
φέρει ξανά τς
σχέσεις Ρωσ
σίας καί ΗΠΑ
σέ Ψυχροπολεμικό έπίπεδο, άλλά
στό διάστημα τά πράγματα είναι διαφορετικά. Ένας Αμερικανός άστροναύτης καί δύο Ρσσοι κοσμοναύτες προσγειθηκαν στό κεντρικό Καζακοτάν, έπιστρέφοντας άπό τόν Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) μέσα στήν ίδια κάψουλα διαστημοπλοίου. Ηπτήσις
τής έπιστροφής του Άμερικανού άστροναύτου,
Μάρκ Βάντε Χέ, και τν Ρσσων κοσμοναυτν,
Αντόν Σκαπλέρωφ καί Πιότρ Ντουμπρφ , παρακολουθούντο στενά γιά νά διαπιστωθεί έάν ή κλιμακούμενη διένεξις έχει έπηρεάσει τήν έπί χρόνια
συνεργασία στόν διαστημικό τομέα μεταξύ τν δύο
ύπερδυνάμεων. Κάτι τέτοιο δέν συνέβη . Μάλιστα
ύπήρξαν έναγκαλισμοί καί ένα έξαιρετικό κλίμα με
ταξύ τν δύο πλευρν , κάτι πού άπέδειξε ότι οί
όποιες κόντρες άνήκουν στόν πλανήτη μας και έκτός
αύτού, τά πράγματα είναι έντελς διαφορετικά.
Απαισιοδοξία Μητσοτάκη
γιά τόν πόλεμο
Πληθωρισμός σόκ
τόν Μάρτιο
Η ΜΗΔΕΙΑ του Λουίτζι Κερουμπίνι
άποτελεί την πρτη συμπαραγωγή της
Εθνικής Λυρικής Σκη νής μέ τήν Με τροπόλιτανΌπερα της Νέας 'Ύόρκης.
Θά κάνει πρεμιέρα τόν προσεχή Σ πτέμβριο στήν Νέα Υόρκη έγκαινιάΟΙ ΕΞΕΛEΕΙΣ στό μέτωπο της Ούκρανίας καί οί πα ρενέργειες στήν οίκονομία και την ένέργεια προβληματίζουν έντόνως τόν Πρωθυπουργό Επισκεπτόμενος
την Πρόεδρο τής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαρο
πούλου περιέγραψε μέ μελανά χρματα τήν κατάσταση
πού έπικρατεί στήν Ούκρανία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δέν βλέπει νά λήγουν οί έχθροπραξίες σέ σύντομο
χρονικό διάστημα. Ενδεχομένως νά προσαρμοστούμε
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΣΟΚ ΚΑΔΕΟΣ άπέναντι σέ αύτά πού έρχονται, προκαλούν τά στοιχεία τής Eurostat για τόν έναρμονισμέ
νο πληθωρισμό στήν Εύρωζνη τόν Μάρτιο πού άποδεικνύουν ότι ή άκρίβεια έντείνεται μέ ταχύτατους
ρυθμούς. Συμφνως πρός τά προκαταρκτικά στοιχεία
τής Εύρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής και τόν έναρμονισμένο δείκτη καταναλωτού πού χρησιμοποιεί στίς
σταθμίσεις της, δ πληθωρισμός έκτοξεύθηκε στό 89%
Συνέχεια στήν σελ. 2
Συνέχεια στήν σελ. 7
Λαογραφικές
πινελιές στήν
έλληνική πολιτική
καί δημοσιογραφία
Παρά θν άλός
του Δημήτρη Καπράνου
του Τίτου Το. Αθανασιάδη
Στήν πρτη γραμμήκινδύνου ή Ναυτιλία μας
δλον τόν κόσμο . Φυσικό
είναι , έπίσης, ή φονική ρωσσική είσβολή καί ή συνεχιζ6μενη ίσοπίδωση τής ούκρα νίας νά έχουν έκτοπίσει άπό
πλευράς ένδιαφέροντος του
κοινού τόν κορωνοϊ .
κλονίζεται έκ θεμελίων! Το
κόστος τν άγαθν αύξάνετα συνεχς, ή Ρωσσία άπε λί τήν Εύρπη μέ τό πυρηνικό όπλο του Φυσικού Αερ ου (γληματική ή πολιτική
Μέρκελ , ή όποία συμπαρέσυρε δλη την Εύρπη στό
θανάστιμο ένεργειακό τανγκό
Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ γιά τή μελέτη καί γνση
τον λόγων, έργων, παραδόσεων, ήθν
καί έθίμων των λαν είναι ή Λαογραφία. Ο περιβόητος μαθητής του Σωκράτη , Κριτίας, άπό τούς τετρακόσιους
στή Βουλή του 411 π.Χ. που άπό όλιγαρχικός άπετέλεσε κατόπιν ένας άπό
τούς τριάντα τυράννους των Αθηναίων κατ ' έπιταγν τν νικητν του Πελοποννησιακού πολέμου, Σπαρτιατν
(τό 404 π.Χ. ) , φέρεται ς ο πρτος
Συνέχεια στήν σελ. 7
. Νταλίκες χωρίς όδηγ ; Καί όμως γερμανικές
αυτοκινητοβιομηχανίες ύποστηρίζουν ότι θά φ ρουν λιγερα άτιχήματα στούς δρόμους. Υπάρχει όμως καί έλλειψις έπαγγελματιν όδηγν.
Μία άπό τίς μεγαλύτερες έταιρείες φορτηγν
ή ΜΑN,σέ συνεργασία μέ τίς Bosch, Leoni καί
Knorr-Bremse, έξελίσσει μέ τοχύτατους ρυθμούς
τήν νέα γενιά πλήρως αύτόνομων φορτηγν
που θά μπορούν νά μεταφέρουν έμπορεύματα
ούδείς άμφιβάλλει γιά
τό ότι ή τρομακτική ύπόθε ση τν Πατρν ήταν φυσικό
νάσκεπάσει γιά κάποιες ήμ4
ρες όλα τά άλλα γεγονότα .
Αν πρόγματι έχουν διαπραχθεί τά (φερόμενα ς τλεσθ
ντα) έγκλήματα , τότε έχουμε
νά κάνουμε μέ θέμα τό όποιο
θά άπασχολήσει έπί μακρόν
νά ένημερνουμε τήν κοινή
γνμη, θά πρέπει νά έστιάσουμε στίς μαύρες ήμέρες που
έρχονται, καθς πόλεμος
στήν γειτονιά μας δέν φαίνεται νά τελεινει σύντομα .
Έμες , όμως, ς παρατη
ρητές τν τεταινομένων καί
ός έχοντες τήν ύποχρέωση
Έχει περάσει ένας μήνας
και κάτι άπό την ρωσσική
είσβολή , καί τό διεθνές έμπόριο, ή έφοδιαστική άλυσίδα,
Συνέχεια στήν σελ. 4
02-4-2022 ο