Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 18 76
Τρίτη
29Μαρτίου 2022
Μάρκου έπισκ. Αρεθουσίων . Κυρίλλου διακ. και των σύν αύτοίς
Σελήνη 27 ήμερων !Άνατολή ήλίου 7.15-Δύσις ήλίου 7.45
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις, άσθενείς βροχές καί νοτιοανατολικοί άνεμοι . Θερμ . έως 19β.
ΘΕΣΣΑΛΟNΙΚΗ Νεφσεις , όμβροι και μεταβλητοί άνεμοι . Θερμ . έως 18β.
Αριθμ. φύλ. 42219
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5 ε
Το έλλειμμα 5,2% μεταθέτει στίς καλένδες
του 2023 τήν έπενδυτική βαθμίδα
Πς ή Μοody's, τά έπιτόκια καίό πόλεμος άνατρέπουν τόν πολιτικό
καί οίκονομικό σχεδιασμό της
ς Κυβερνήσεως
άπό 0,58% όπου εύρίσκετο στίς άρχές του Χωρίς έπενδυτική βαθμίδα ή Ελλάς μπορεί
περασμένου Αύγούστου . Ταυτοχρόνως ή
άπόδοσις τού γερμανικού διετούς δμολόγου, τού πλέον εύαίσθητου στίς στροφές
της πολιτικής έπιτοκίων , κέρδισε έπτά μονάδες βάσεως , στό-0.07% , στά ύψηλότερα
ρυνθεί περαιτέρω . Η άνάπτυξις θά έπιβρα - γησε λίγες ήμέρες μετά . Σύμφωνα μέ την
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΗ μέ τόν κίνδυνο νά καθυστερήσει ή έπαναφορά της χρας στήν
έπενδυτική βαθμίδα στά τέλη του 2023
εύρίσκεται ή Κυβέρνησις λόγο τν κλυδωνισμν πού προκαλούν στην οίκονομία
οί έπιπτσεις του πολέμου στήν Ούκρανία .
"Η ρωσσική είσβολή πού άρχισε πρίν
άπό ένα μήνα, έχει άνατρέψει έπί τά χείρω
τό βασικό μακροοικονομικό σενάριο γιά
τήν οίκονομία , και όδηγεί σέ άναθερηση τν προβλέψεων γιά έλλειμμα , άνάπτυξη και πληθωρισμό . Το έλλειμμα μέ τά ση
μερινά δεδομένα έκτιμάται ότι θά διαμορ - χρησε σέ άναβάθμιση του έλληνικού άξιφωθεί στό 1,8% άπό 1,4% , έν σέ περίπτωση πού ή Κυβέρνησις αύξήσει τις δαπάνες
τό έπόμενο διάστημα γιά έπί πλέον ένίσχυση νοικοκυριν και έπίχειρήσεων , θά διευ - κράτησε σιγήν ίχθύος τήν δποία αίτιολό
Moody's , ό πόλεμος στήν Ούκρανία καθιστά άβέβαιες τίς προοπτικές τής έλληνικής οίκονομίας πού θά έξαρτηθούν άπό
τό πς θά έξελιχθεί ή σύγκρουσις άλλά
και οι κυρσεις . Μάλιστα δ άμερικανικός
νά άποτελέσει εύκολα στόχο των άγορν
σέ περίπτωση πού γενικευθεί μιά κρίσις
στήν άγορά δμολόγων λόγω του πολέμου.
ό μεσοσταθμικός πληθωρισμός άπό 1% θά
αύξηθεί στό 5% μέ 5,5%.
Αύτές οί δυσμενείς προβλέψεις άποτελούν άγκάθια στόν δρόμο για την άνακτη- οίκoc έκτιμα ότι τό ΑΕΠ θά διαμορφωθεί έπίπεδά της άπό το 2014. Οι άγορές άρχίση τής έπενδυτικής βαθμίδος τής χρας ,
καθς καθιστά τούς μεγάλους οίκους άξιολογήσεως έντονα έπιφυλακτικούς στίς έπό μενες κινήσεις τους . Πρίν άπό λίγο καιρό
δ καναδικός οίκος DBRS άνεξήγητα, κατά
πολλούς παράγοντες τής οίκονομίας, προ
Κλειδί για την περαιτέρω άναβάθμιση
είναι ή συνεχής έφαρμογή μεταρρυθμίσεων πού ένισχύουν τίς έπενδύσεις και ή διαρκής δέσμευσις γιά δημοσιονομική έξυγίαν
ση πού διατηρεί τόν δείκτη δημόσιου χρ ους σέ πτωτική τροχιά.
περί τό 3% ένω δπληθωρισμός στό 5% και
τό έλλειμμα στό 5,2%.
ζουν νά προεξοφλούν τέσσερεις αύξήσεις
έπιτοκίων άπό την Εύρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα, προκειμένου νά έλεγχθεΐ ό καλΗ καθυστέρησις στήν άνάκτηση τής
έπενδυτικής βαθμίδος προκαλεί πρόσθετη άνησυχία λόγφ και της άνόδου τν έπ πάζων πληθωρισμός
Η Κυβέρνησις έχει θέσει βασικό στο
τοκίων , πού εύλογα έπηρεάζουν τό κόστος χο τήν άναβάθμιση στήν έπενδυτική βαθμίδα τό άργότερο έως τίς άρχές του 2023, κακρατικά όμόλογα έδέχθησαν χθές ίσχυρές θς δέν είναι σημαντική μόνο γιά τά κρα
Στίς σημερινές δυσμενείς συνθήκες ό δημοσιονομικός στόχος καθίσταται έξαιρετικά εύθραυστος καθς δσο συνεχίζεται ό πό
λεμος άλλά και ή πρωτοφανής ένεργειακή
όχρεου, φέρνοντας ένα σκαλοπάτι πιό κοντά την έπενδυτική βαθμία . Στόν άντίποδα
δέτερος οίκος άξιολογήσεως , ή Μοody's , πιέσεις , μέ το έπιτόκιο του 10ετούς έλλην δανεισμού τν μεγάλων έπιχειρήσεων . Τά
τικά όμόλογα, άλλά συνολικς γιά την κρίσις τόσο ή Κυβέρνησις θάύποχρενεται
Συνέχεια στήν σελ . 2
κού όμολόγου νά έκτοξεύεται έως καί 2,9% προσέλκυση κεφαλαίων στήν οίκονομία .
Στις 03/04
του Μανλη Κοττάκη
Κατελήφθη
άπό τούς Ρσσους
ή Μαριούπολις
ΕΣΤΙΑ
Ποιά εύρωπαϊκή ένότητα; Ποιά είσαγόμενη κρίση;
ΜΙΑ ΤΡΙΠΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡ!
κού πετρελαίου στήν Εύρωπαϊκή Ενωση . Οί μεΣΥΓΚΕΧΥΜΕΝΕΣ είναι οί πληροφορίες άπό τά μέτωπα της Ούκρανίας, όπου
τό μόνο βέβαιον είναι ότι οί μάχες συνε
χίζονται μέ άμείωτο ρυθμό. Ο δήμαρχος
της Μαριουπόλεως Βαντίμ Μποϊτσένκο παρεδέχθη δτι ή πόλις Επεσε στά χ ρια τν κατακτητν, έν ό ήγέτης των
Τσετσένων Ραχμάν Καντίρωφ άνήρτησε στό Twitter ένα βίντεο πού άπεικονί ζει Τσετσένους μαχητές νά ύψνουν τή
σημαία τής χρας του στήν πόλη. Τεκμαίρεται άπό αυτά ότι οί Τσετσένοι έπέ τυχαν έκει δπου άπέτυχε δρωσσικός τα
κτικός στρατός. Η πόλις πάντως είναι
ίσοπεδωμένη , και άπό τούς 400.000 κατοίκους της είναι ζήτημα άν παραμένουν 160.000. Έκτιμάται ότι περίπου
5.000 άνθρωποι, μεταξύ τν όποίων και
210 παιδιά, έχουν σκοτωθεί άφ, ότου
Συνέχεια στήν σελ .5
ΜΕ ΤΟ ΠΟΥ συμπληρθηκε ένας μήνας άπό την
έναρξη του πολέμου άρχισαν σιγά-σιγά νά διαλύ- γάλες χρες του Βορρά μάλιστα άπέρριψαν καονται δύο μύθοι πού οίκοδομήθηκαν μέ μαεστρία τηγορηματικά καί τήν πλήρη άπεξάρτηση άπό την
καί συστηματικότητα κατά τή διάρκεια αύτου: προμήθεια ρωσσικού φυσικού άερίου . Ως πρός τό
πρτον , ότι ο Πούτιν κατάφερε μέ τήν είσβολή να πετρέλαιο , έφτασε νά διακοπεί προσωρινά γιά μία
συσπειρσει τήν Εύρπη, νά τήν ένσει καί νά τήν μέρα ή λειτουργία ένός ρωσσικο άγωγου πετρεκάνει μία γροθιά, δεύτερον, ότι ή έκρηξη των τιμν λαίου και μάλιστα μέ είσήγηση Αμερικανν συμτης ένέργειας και ή συνακόλουθη έκτίναξη των βούλων της έταιρείας πού τό διαχειρίζεται - μέ το
τιμν των καταναλωτικν άγαθν είναι είσαγόμε- πρόσχημα τής συντήρησης-για νά καταλάβουν
νη στήν πατρίδα μας λόγω της διεθνούς κρίσης , στίς Βρυξέλλες ότι ή άπαίτηση τής Ούάσιγκτων
Μετά τηνέπίσκεψη του Προέδρου Μπάιντεν στήν δέν μπορει νά ίκανοποιηθεί Η τιμή έφθασε έκεί Εύρπη, τήν συνεδρίαση της Συνόδου Κορυφής νη τήν μέρα στά 122 δολλάρια τό βαρέλι.
της Εύρωπαϊκής "Ενωσης, τά βέτο που άσκήθηκαν
άπό Ίσπανούς καί Πορτογάλους καί τήν άνάγνω- τήν συνέντευξη Μπάιντεν -Φόν ντέρ Λάυεν ότι
ση του τελικού άνακοινωθέντος , άποδείχτηκε τελικά ότι οί ίσχυρισμοί αύτοί έφεξής είναι τούλάχι-κά φυσικο0 άερίου άπό τίς Ήνωμένες Πολιτείες,
στον μαχητοί.
Γίνo ΙΗμμαrυ
922-2022
ΕΣΤΙΑζω
ΚΑ Η ΣΟΒΙΕΚΚΗ
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ
Ως πρός τό φυσικό άέριο, άνακοινθηκε κατά
Για πρτη φορύ
ή Εύρπη θά άγοράσει 15 δισεκατομμύρια κυβι μαζί
Ατοχτήστε τό 240 CD
αυτοί που ξέρουν όμως ισχυρίζονται ότι είναι πολύ
Ας μή σπεύσουμε νά ύποστηρίξουμε ότι οι άμφίβολο πς αυτή ή ποσότητα είναι άμεσα διαθέ
μοθοι αύτοί διαλύονται ήδη είς τά έξ νσυνετέ - σιμη τρα . Περισσότερο ς πίεση πρός τίς άγορές
θησαν καί ότι τελικά άποκαλύπτεται ή στρατηγι - πρόκειται, προκειμένου νά συγκεντρωθετί ή ποσόκή άπόκλιση των συμφερόντων της Εύρπης σέ
σύγκριση μέ τά συμφέροντα τής Άμερικής. Άς γί - στό κείμενο των συμπερασμάτων της Συνόδου Κονουμε λίγο άναλυτικότεροι: ή Σύνοδος Κορυφής ρυφής διατυπνεται ή εύχή γιά τήν άπό κοινοϋ παάποφάσισε ότι δέν συντρέχει λόγος έπιβολης νέ - ραγγελία καί προμήθεια φυσικού άερίου άπό όλες
ου πακέτου κυρσεων είς βάρος τής Ρωσσικής
Όμοσπονδίας. Απέρριψε τήν άμερικανική έπιθυ - ντική βάση .
μία για έπιβολή έμπάργκο στήν είσαγωγή ρωσσι ΒEETHOVEN
LEBENOARY EOROINGS
τητα παρά για ύπαρκτό μέγεθος. Γι' αύτό άλλως τε
ΑΞΙΖΕΙΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
"Έκθεσις γιά την
έλευθερία του Τύπου :
Η Ελλάς πιέζει ξένους
άνταποκριτές
τίς χρες της Εύρωπαϊκής "Ενωσης σέ έθελοΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Απορρίπτουν
τήν πληρωμή φυσικού
άερίου μέ ρούβλια
Τό πρόγραμμα
του Φεστιβάλ
Αθηνν Έπιδαύρου
ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ στοιχεία διεθνούς
έκθέσεως γιά τήν έλευθερία του Τύπου στην
Ελλάδα καί τήν μεγάλη πτση της χρας
στην σχετική παγκόσμια κατάταξη προεκάλεσαν σύγκρουση μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ .
Η μέν ΝΔάναφέρει ότι κή έλευθερία του
. Τήν- παρεξηγημένη-δήλωση τής Μαρίας
Αντουανέττας θύμισαν σέ κάποιους οί γαστριμαρ
γικές συνήθειες Του Ταγίπ Ερντογάν ό όποίος δήλωσε ότι τό δείπνο του είναι βουβαλίσιο γιαούρτι μέ καστανόμελο , χουυρμάδες καί νιφάδες βρμης.
Μερίδα τού τουρκικού Τίπου προέτρεψε είρωνικά
Αν δέν έχετε ψωμί, να τρτε βουβαλίσιο γιαούρΤιμέχουρμάδες, καστανόμελο καίβρμην . Στό ίδιο
μήκος κύματος και ό ήγέτης του Κόμματος Τής Πατρίδας , Μουχαρέμ Ίντζέ σχολίασε καυστικά: Φαντάζομαι ότι όλοι τά έχουν αύτά στά στπίτια τους,
άλλά δέν ξρουν πς νά τά φάμε. Ό Ερντογάν του
λέει έτσι στε "νά μάθουν πς να Τρνε Όλα
αυτά , άφούό Τουρκος Πρόεδρος μίλησε γιά τήν διατροφή πού του κδίνει ύγεία και δύναμην . Θά σας
προτείνω τό έξηφ είπε. Κάθε βράδυ, πρίν πέσω
για ύπνο, βάζω νά φάω βουβαλίσιο γιαούρτι . Τό
βουβαλίσιο γιαούρτι είναι Α' ποιότητας. Βάζω καί
τρείς μέ πέντε χουρμάδες Μεδίνας , ένα κουταλάκι
καστανόμελο και βρμη. Τά άναμειγνύω, Τά τρω
καί μετά πέφτω για υπνο.
Συνέχεια στήν σελ. 3
HOMΑΣ τν Επτά μεγάλων οίκονομιν (G7) άπορρί πτει όμόφωνα τό αίτημα της Μόσχας πού θέλει τίς μή
φιλικές γιά τή Ρωσσία χρες νά πληρνουν γιά τίς
είσαγωγές ένέργειας άπό τή Ρωσσία σε ρούβλια, καί
ή Μόσχα άπειλεϊ μέ διακοπή προμηθειν είς άπάντη.
συνΌπως άνεκοίνωσε χθές δ ύπουργός Οίκονομικν
Συνέχεια στήν σελ . 5
ΘΕΑΤΡΟ, μουσική , χορός, περφόρμανς, κινηματογράφος , νέες έκδόσεις , έκπαιδευτικά προγράμματα
συζητήσεις, πάρτυ, παγκόσμιες πρεμιέρες και διεθνείς συμπαραγωγές περιλαμβάνει τό πρόγραμμα τής
έφετινής όργανσεως του Φεστιβάλ Αθηνν Επι
δαύρου, πού συνολικά άριθμεί 67 παραγωγές και 1.900
Συνέχεια στήν σελ. 7
Πρόκληση
στήν λογική!
του Θεοδ .Πανάγου*
ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ τής δεκαετίας του '90
ένας πολύ έμπειρος και έξαίρετος
"Ελληνας διπλωμάτης μου είπε μιά
Φράση πού στό έξης συνόδευε την
σκέψη μου . ακανένας δέν είναι πιό
σκληρός άπό τόν δυτικό άνθρωπο!
Τήν έποχή έκείνη τόσο προσωπικς
όσο και οί περισσότεροι, θεωρω ,
ababy boomers δέν θά μπορούσαμε
νά άντιληφθούμε τό περιεχόμενο της
έννοιας , άφου διανύαμε μιά περίοδο
εύμάρειας στήν Εύρπη, ς πολίτες
της ΕΟΚ, μέ μια πρωτοφανή άνάπτυξη καί δεύτερη άναγέννηση (μετά τόν
δεύτερο πόλεμο) στίς οίκονομίες και
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Κατράνου
"Ένα χαμένο ξενύχτι καί πολλοί χαμένοι καφέδες .
. Και έπειδή χαρακτηρίσαμε παρεξηγημένη τήν
έκφραση τής Μαρίας Άντουανέττα, να δσουμε
μιάν Ιστορική διευκρίνιση, Τήν όποία άγνοούν ( ή
καί παραλείπουν ) οί πλείστες τν άναφορν στήν
γαλλική έτπανάσταση του 1789. Όταν ή βασίλισ
σα Τής Γαλλίας μιλούσε για ψωμί και παντεσπά
ν έγνριζε δτι ή νομοθεσία έπέβαλλε στούς φούρνους νά έχουν φθηνό ψωμί διατιμήσεως . Εάν είχε
Τελεισει ή δέν είχαν, τότε ό καταναλωτής έδικαι ούτο νά πάρει όποιοδήποτε άρτοσκεύασμα πολυτελείας , δηλαδή και τό παντεσπάν, στήν τιμή του
Ψωμιού διατιμήσεως.
Επα κι έγ νά ξενυχτή - και σκηνοθεσίας στό Φεστ- τή-ς Τελετή- ούδεμία έχε
σω καί νά δ τήν τελετή τής
άπονομής τν βραβείων γράφου στήν ΘεσσαλονίΌσκαρ . Τήν έχω πού τήν
έχω τήν πετριά μέ τόν κινηματογράφο (τό 1977 , μάλιστα , μέ μιά πολύ καλή συνάδελφο, σκαρσαμε ένα φιλμάκι μικρού μήκους καί κερδίσαμε βραβείο παραγωγής
όποίες γυρίζουν ταινίες γιά
τόν ύπολογιστή ή γιά τό
home cinerma, μετέχουν ίσο
θίσει . Διότι, γιά νά λέμε τά Τίμως στόν διαγωνισμό τν
κινηματογραφικν βραβεί
ων, άφαιρέί-αύτομάτωςάπό τήν βραδυά δλη έκεί νη τή στίλβη που τής δίνει
ή αίθουσα. Δέν λέω , σινεμά
βάλ Έλληνικού Κινηματο- , σχέση μέ τήν λαμπρότητα
στήν όποία έχουμε συνηκη ), έχουμε και τόν γνιό μας
καταξιωμένο πλέον κριτικό πράγματα σωστά , τό θέ του σινεμά , άξίζει , νομίζω,
μιά φορά στό τόσο ένα καλό ξενύχτι!
μα δέν έναι το κόκκινο χαλί
άλλά τά πρόσωπα πού πατουν έπάω του.
Τί νά σάς π; Απογοήτευση! Κατ' άρχάς ή τελεΚαι μόνο τό γεγονός δτι
oι διάφορες πλατφόρμες , of
Συνόχεια στήν σελ . 4