Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
ΕΣΤΙΑ
( 1997-2015)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Σάββατο
26 Μαρτίου 2022
Σύναξις του άρχαγγέλου Γαβριήλ . Τον έν Γοτθία 26 μαρτ.
Σελήνη 24ήμερν ! Ανατολή ήλίου 6.20-Δύσις ήλίου 6.42
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία και βόρειοι άνεμοι . Θερμοκρασία εως 17β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ηλιοφάνεια καί βορειοδυτικοί άνεμοι Θερ. έως 17β.
Αριθμ. φύλ. 42217
"Έτος 145ον
Τιμή 1,5 ε
Άγγαρεία γιά τόν πολιτικό κόσμο
δέορτασμός της 25ης Μαρτίου
Απόν τό ύπουργικό
Ούδεμία άναφορά σέ όρθοδοξία καί δθωμανικό ζυγό
συμβούλιο- Άπόντες οίάρχηγοί τν κομμάτων
ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ περίμεναν οί Αθηναίοι για νά έορτάσουν τήν έθνι - ρέλαση. Εόρτασαν πως δέν είχαν
κή έπέτειο τής 25ης Μαρτίου μέ
την προσήκουσα λαμπρότητα . Δύο
χρόνια έμεναν κλεισμένοι πειθό-λιγγενεσίας . Χειροκρότησαν τίς
μενοι στίς έπιταγές τής καραντί - "Ενοπλες Δυνάμεις
νας , βλέποντας την παρέλαση άπό
τηλεοράσεως . Χωρίς τήν δυνατότητα νά έπευφημή σουν και νά
ροκροτήσουν τά στρατευμένα νιάτα του έθνους. Χωρίς νά μπορούν νά
έλθουν σέ άμεση έπαφή μέ τά ύπερσύγχρονα δπλικά συστήματα πού
έχουν άγορασθεί άπό τό δικό τους
ύστέρημα . Φέτος λοιπόν , οί'Ελλη- δος Κορυφής μέ τόσο σημαντικά ζη
νες , βοηθουντος και τού άνοιξιάτι κου καιρού, γέμισαν τις κεντρικές λεμο σέ έξέλιξη.
λεωφόρους των Αθηνν γιά την παOι ύπόλοιποι όμως ; Πού ήσαν τά τίκαι ή Κύπρος είναι 'Ελλάς . Δέν πρέπεινά τόξεχναμε. Αλλά και ή Φλωράνς
Που ήσαν οί άρχηγοί τν κομμάτων; Παρλύ , ή ύπουργός Άμύνης τής Γαλλίας. Η όποία δείχνει μεγαλύτερη εύαιΠαρούσα βεβαίως ή Πρόεδρος της Δη - σθησία για τήν Έλλάδα άπό 6,τι μεριμοκρατίας, ή όποία δέν θά μπορούσε κοί έγχριοι ύπουργοί καί πολιτευόμενοι. Επίσης στήν έξέδρα τν έπισήμένη άφού προφανς έχει άντιληφθεί μων όύπουργός Τουρισμού ασίλης
την άλγεινή έντύπωση πού δημιουργεί Κικίλιας και ο ύφυπουργός Προστασί1 στούς"Ελληνες ή παρουσία δίπλα της ας τοϋ Πολίτου Λευτέρης Οίκονόμου .
προσπου χωρίς θεσμικό ρόλο . Στίς Από τήν τοπική αύτοδιοίκηση, τέλος,
προβλεπόμενες θέσεις ή πολιτική ήγε - όπεριφερειάρχης Γιργος Πατούλης
σία του,Υπουργείου Εθνικής Άμύνης . και ό δήμαρχος Κστας ΜπακογιάνΟΝίκος Παναγιωτόπουλος καί δ Νίκος νης . Αύτοί ήσαν όλοι οί παρόντες. Oί
Χαρδαλιάς. Μαζί τους δύπουργός Άμύ - ύπόλοιποι που ήσαν; Τί τό σημαντι
νης τής Κύπρου Χαράλαμπος Πετρίδης κτερο είχαν νά κάνουν ύπουργοί και
Συνέχεια στήν σελ . 3
μέλη του ύπουργικού συμβουλίου;
έορτάσει τά τελευταία χρόνια. Ετί μησαν τήν έπέτειο τής έθνικής πα
Μετρημένοι στά δάκτυλα οί παρόντες.
νά άπουσιάζει . Εύτυχς μή συνοδευοΆπαντες παρόντες στήν 25η
Μαρτίου.
Απόν μόνον τό πολιτικό σύστημα.
Ναί μέν δ Πρωθμπουργός είναι
δικαιολογημένος. Δέν θά μπορούσε
νά άναβληθεί μιά εύρωπαϊκή Σύνοτήματα στήν άτζέντα και μέ έναν πό
μέτόν πρέσβυ Κυριάκο Κενεβέζο . Γιατου Μανλη Κοττάκη
Στίς 27/03
Ο Μπάιντεν
έμπλέχει τήν
Έλλάδα στην
Μαύρη Θάλασσα
ΕΣΤΙΑ
Ή διαχείριση τν συμβόλων
οισημαΐες τής Ελλάδας καί τής Ούκρανίας-Τάκόκκινα στεφάνια του ΣΥΡΙΖΑ
ΕΝΑ ΣΥΓΚΛΟΝΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ
Ο ΡΟΛΟΣ τής Ελλάδος δέν περιορίζεται μόνο στήν Άνατολική Μεσόγειο
άλλά και στήν Μαύρη Θάλασσα . Αύτό
δήλωσε δ Άμερικανός Πρόεδρος Τζό
Μπάιντεν , στήν διακήρυξη γιά τήν Ημέ
ρα τής Ελληνικής Ανεξαρτησίας , άναφερόμενος στόν ήγετικό ρόλο πού διαδραματίζει ή Ελλάς στήν προθηση τής
είρήνης καί της εύημερίας άπό τήν Ανα
τολική Μεσόγειο μέχρικαί την περιοχή
τής Μαύρης Θαλάσσης και τν Δυτικν
Βαλκανίων. Στό μήνυμά του , δ Πρόεδρος
των ΗΠΑ ύπεγράμμισε τά τελευταία
έπιτεύγματα των έλληνοαμερικανικν
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΟΦΙΛΟΣ ΜΟΥ Παναγιτης είναι άστυνομικός . της Ελένης, άνοιξα τήν τηλεόραση για νά παρακοοίκογενειάρχης , ύπηρετεί κάπου στόν Μωριά γιά λουθήσω τήν δοξολογία . Πολιτική είχε πει κάποτε
να μιλήσουμε μέ όρους έπανάστασης. Χθές τό Γάλλος Πρόεδρος Μιττερράν είναι ή διαχείριση
τον συμβόλων. Ή δοξολογία είναι σύμβολο. Κά
τι συμβολίζει . Τήν ένότητα πολιτικής ήγεσίας και
έθιμο. Τόν ρτησα άν ξεκουράζεται ή άν μέ καλεί Ορθοδοξίας κατά τήν κήρυξη της έπανάστασης
άπό τήν υπηρεσία του. Μου άπάντησε ύπερήφα- Η δοξολογία είναι σύμβολο . Θυμίζει τό λάβαρο
νος το έξης: Είμαι άυπνος. Είχα νυχτερινή βάρ- της Αγίας Λαύρας που σήκωσε κάποτε ό Άρχιεπίδια χθές βράδυ ή όποία έληξε τίς πρτες πρω- σκοπος χριστόδουλος καί τήν έγερση της σημαίνές ρες. Άλλά ή κόρη μου είναι άριστουχος. Καί ας τής έπανάστασης άπό τούς έπαναστατημένους
σημαιοφόρος! Πήγα σπίτι, άλλαξαρούχα και πήγα "Ελληνες . Ή δοξολογία είναι σύμβολο . Θυμίζει
κατ' εύθείαν στήν παρέλαση . Καμάρωσα και την άπό ποιά Ωραία Πύλη ξεκινήσαμε μέ την εύλογία
του Χριστου καί της Παναγίας για νά άπελευθε ρσουμε τόν τόπο μας . Και όταν κάτι συμβολίζει
τόσο ίσχυρά μιά στιγμή που κρίθηκε ή έθνική μας
πρωί, όπως κάνει κάθε χρόνο, άνελλιπς , μέ κά λεσε για εύχές , Γιά την Ελλάδα μας ! Το έχει σάν
90 ετη άπό τις ικλογeς.
που τόν οδήγησαν
Για πρτη φορ !
ίδια καί τήν σημαία μας .
Ή φίλη μου ή Έλένη έργάζεται σέ ναυτιλιακό
γραφείο ."Εχει πάθος μέ τήν μελέτη της νεοτερης υπαρξη, δένπρέπει νά το ύποτιμουμε. Δέν πρέπει
Ατοκτήστε το 23ο CD
έκανε τό χρέος της . Ανήρτησε στόν λογαριασμό
της στό twitter ένα συγκινητικό μήνυμα στό όποο
έλεγε μεταξύ άλλων τό έξης: α200+ 1 χρόνια ποίν Αντιθετως άπαιτείται να τό λαμπρύνουμε μέ την
ένάντια σέ κάθε λογική καί κάθε πιθανότητα έπιτυχίας, μιά χούφτα άπελπισμένοι PΡωμιοί άποφάσισαν ή να έλευθερωθούν ή νά πεθάνουν μέχρις λεως Αθηνν ήταν άπογοητευτική. Απόντες όλοι
ένός. Καίνίκησαν! Εάν πρέπει κάτι νά μας θυμίζει οί πολιτικοί άρχηγοί-ό Πρωθυπουργός δικαιολογηή σημερινή μέρα, είναι τό δικαίωμα στήν ούτοπίαν . μένα-άπό σχεδόν τό σύνολο του Υπουργικου Συμ
νουμε . Δέν πρέπει νά τό βλέπουμε ς άγγαρεία.
παρουσία μας.
Τό περίπτερο
Φε0. Η είκόνα άπό τό έσωτερικό της ΜητροπόΑπεβίωσε ό δημοσιογράφος
Στάθης Καρράς ,
του Περυπτέρουν
της Εστίας
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
ΕΣΤΙΑ
βουλίου πλήν τεσσάρων Υπουργων , Βουλευτές
Συνέχεια στήν σελ. 3
"Εκθεσις γιά τό 1821
στήν Ακαδημία Άθηνν
Πρωινός όπως είμαι , μόλις τελείωσα τήν έπι κοινωνία μέ τόν Παναγιτη καί διάβασα τό μήνυμα
Λεπτομέρειες στήν σελ. 4 καί 8
ΠΕΝΝΙΕΣ
σέ έγκαταστάσεις
πετρελαίου στήν Τζέντα
Προμήθεια μαμμούθ
άμερικανικού LNG
γιά τήν Εύρπη
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ΜΙΑ τρομακτική έκρηξις έσημειθη στίς έγκατα
στάσεις της πετρελαϊκής έταιρείας Aramco στήν
Τζέντα της Σαουδικής Άραβίας. Άν και τά αίτια δέν
είχαν μέχρι άργά χθές το βράδυ προσδιορισθει ,
οί πρτες ένδείξεις κατατείνουν στό ότι πρόκειται γιά σαμποτάζ τν ύποστηριζομένων άπό τό 'Ιράν
Συνέχεια στήν σελ.5
ΣΕΣΥΜΦΩΝΙΑ κατέληξαν Εύρωπαϊκή" Ενωσις και
ΗΠΑ γιά προμήθεια έπί πλέον 15 δισ, κυβικν μ τρων άμερικανικού ύγροποιημένου φυσικού άερίου πού θά καλύπτει τό 15% του στόχου για άπεξάρτηση άπό τό ρωσσικό άέριο και τό 25% του στόχου
για είσαγωγές ύγροποιη μένου φυσικού άερίου γιά
(σελ. 7)
. Στήν ήλικία
τν 85 έτν ό
Σίλβιο Μπερλουσκόνι είναι
Οι έπιπτσεις
του πολέμου στήν
Ούκρανία στην
Έμπορική Ναυτιλία
ίκανός νά μας
έκπλήττει άκόμη. Ο δισεκατομμυριούχος,
πρην πρωθυπουργός, νυμφεύθηκε κσυμβολικάν , τήν κατά 53 χρόνια νεότερή
του Μαρτίνα Φασίνα Έγινε δηλαδή μια τυπική
τελετή μένυφικό και πολυροφη τούρτα, δέν φαίνεται όμως νά ήταν γραφειοκρατικά έγκυρος γάμος. Παρ' όλα ταύτα, τά πέντε ένήλικα παιδιά του
μεγιστάνος φέρονται νά άνησυχούν γιά τό ένδε
χόμενο διεκδικήσεως μεριδίου άπό την περιουσία
Του πατέρα τους έκ μέρους Τής νέας συζύγου του.
Συνέχεια στήν σελ. 2
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
του καθηγητοϋ Ίωάννη Τζωάννου *
Αρκετά βαρύ τίμημα έχει πληρσει ή Εύρπη
Πς μπορεί , λοιπόν , ή
σημερινή Ρωσσία, που πλήρωσε βαρύτατο Τίμημα στόν
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο
νά έμπλέκει τήν Εύρπη σέ
ένα νέο θανάσιμο πολεμικό
παιγνίδι ; Πς είναι δυνα τόν ή σημερινή της ήγεσία
νά λησμονεί τις χιλιάδες tπί
ΟΠΟΛΕΜΟΣ της Ρωσσίας στήν Ούκρανία έκτός άπό τίς έφιαλτικές κατα στάσεις γιά τούς κατοίκους της, έχει
ήδη προκαλέσει σοβαρά προβλήματα
και στόν τομέα των θαλασσίων μεταφορν. Από τήν πρτη ήμέρα των πολεμικν έπιχειρήσεων έγινε αίσθητός
ό τεράστιος κίνδυνος γιά τήν άσφά
λεια τν ναυτικν καί των πλοίων, που
πλέουν βρίσκονται σέ άγκυροβόλια,
οί λιμένες στήν περιοχή στό βόρειο
συμμαχικν δυνάμεων , για
νά λέμε τάπράγματα μέ τό
δνομά τουS.
Οσο και άν οί Ούκρα- γική τήν είσβολή της Ρωσσίνοί δέν έτήρησαν Τis συμφωνiss Του Μίνσκ, όσο και άν
δ πρόεδρος Ζελέσκυ ( πως πράγματα μέ το όνομά
πολλοί ύποστηρίζουν ) φέρ- τους, δέν άπελευθέρωσε ό
θηκε έπιπολαίως σέ δ,τι Κόκανος Στρατός τήν Ευράφορά τό θέμα τής έντάξεως
τής χρας του στό ΝΑΤΟ , ρικανική έμπλοκή στόν πό ούδείς έχέφρων άνθρωπος λεμο ήταν έκείνη που έγειμπορεί νά άποδεχθεί ς λοas στήν γειτονική της χρα
Καί γιά νά λέμε τά
Συνέχεια στήν σελ. 8
ραπου πελέκησε τά ναζιστικάστρατεύματα, δ χειμνας
ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ
τη άπό τούς ναζί . Ή άμε - τής Μόσχας τά έξουθένωσε
Τήν Κυριανή θά μετακινήσουμε τούς δείκτες του ρο λογίου μία ρα άργότερα .
καί ή πονηριά του Ζούκω
συνέβαλε τά μέγιστα στήν
τελική νίκη .
ρε τήν πλάστιγγα ύπέρ τν
Συνέχεια στήν σελ.4
Συνέχεια στήν σελ. 2