Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ τα
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟ
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις μέ βροχές, χιονοπτσεις καί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 9β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και βόρειοι άνεμοι. Θερμοκρασία έως 11β.
Άριθμ. φύλ . 42214
"Έτος 145ον
Τιμή 1,5 ε
Τρίτη
Βασιλείου ίερομ. πρεσβυτέρου της Αγκυρανων έκκλησίας
22 Μαρτίου 2022 Σελήνη 20 ήμερων Ι Ανατολή ήλίου 6.26- Δύσις ήλίου 6.39
Συναγερμός για κυβερνοπόλεμο
κατά της Έλληνικής Δημοκρατίας
Έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβερνήσεως
καλεί σέ έγρήγορση δημόσιες ύπηρεσίες, ΔΕΚΟ και τράπεζες- Ίωνέβη στά ΕΛΤΑ
οι είσπράξεις λογαριασμν , ή άποστολή
άλληλογραφίας και οίχρηματοοικονομικές ύπηρεσίες . Κανονικά λειτουργεί ή
ΕΛΤΑ Courier . Διαβεβαινουν πάντως ότι
όλες οί συντάξεις θά καταβληθούν στούς δικαιούχους στήν ρα τους , έν γιά τά έπι δόματα θά άναληφθεί κάθε δυνατή προσπάθεια νά καταβληθούν έγκαίρως . Ακόμη τά
ΕΛΤΑ διαβεβαινουν δτι δέν ύπήρξε ύπο κλοπή προσωπικν δεδομένων.
σέ όλους γιά τούς κινδύνους πού ένδέχεται
νά άνακύψουν και συνιστά τήν έφαρμογή
ηύξημένων μέτρων κυβερνοασφαλείας .
Γενικτερα, πάντως , οί είδικοί όμιλούν
για διεύρυνση του πεδίου δράσεως τν κυβερνοεγκληματιν καί για ίούς νέας γενεάς πού άντιμετωπίζονται μέ μεγάλη δυ σκολία . Σύμφωνα μέ νέα μελέτη τής έταιρείας Check Point Research, ό Εmotet είναι
αυτήν την στιγμή τό έπικρατέστερο κακόβουλο λογισμικό , έπηρεάζοντας πάνω άπό
τό 5% τν Όργανισμν παγκοσμίως . Πρότίς δποιες θεωρούν έχθρικές . Εν προκειμένφ , ή Ελλάς μπορεϊ νά εύρεθεί είς τό
ΒΑΘΕΙΑ άνησυχία, ή δποία έφθασε μέχρι
τό γραφείο του Πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη, ότι ή 'Ελλάς ένδέχεται νά γ - στόχαστρον τής Ρωσσίας , ή όποία θεωρεί
νει στόχος κυβερνοεπιθέσεως , προεκάλε- έχθρική ένέργεια τήν εύθυγράμμιση τν
σε ή προσβολή άσφαλείας τήν όποία έδέχθησαν χθές τά πληροφοριακά συστήματα
τν Ελληνικν Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) . Οί
άνησυχίες έντείνονται άπό τό γεγονός ότι
ύπάρχουν δύο άξονες προσβολής πληροφο - ήπολεμική κατάστασις έχει άνοίξει πολριακν συστημάτων , τά όποια έλέγχουν την
καλή λειτουργία του συνόλου σχεδόν των
λειτουργιν του Κράτους . Αφ' ένός είναι
oί ίδιοι οί έμπόλεμοι , ή Ούκρανία δηλαδή και ή Ρωσσία, πού διαθέτουν άποτελεσματικές ύπηρεσίες κυβερνοπολέμου . Άνά
πάσαν στιγμή μπορεί νά έξαπολύσουν έπι θεση στόν κυβερνοχρο έναντίον χωρν
Αθηνν μέ τίς ύπόλοιπες εύρωπαϊκές και
νατοϊκές χρες και την άποστολή όπλισμού στήν Ούκρανία. Αφ έτέρου , οι άστυνομικές ύπηρεσίες έχουν διαπιστσει ότι
λές κκερκόπορτεςν τίς όποιες σπεύδουν νά
έκμεταλλευθουν τά κυκλματα του κυβερνοεγκλήματος δημιουργντας και αύτά μέ
την σειρά τους δυσλειτουργίες και άνατα ραχές κυρίως στόν τραπεζικό χρο .
Τά ΕΛΤΑύπήρξαν ό πρτος στόχος κυβερνοεπιθέσεως στήν χρα μας μέ άποτ λεσμα νά σταματήσουν νά έξυπηρετούνται
Η κατάστασις έχει κινητοποιήσει τό
Μέγαρο Μαξίμου , το Υπουργείο Εθνικής
Άμύνης καί τό Υπουργείο Ψηφιακής Δι ακυβερνήσεως τό όποϊο μέ την σειρά του
έχει άπευθύνει έγγραφο πρός κρατικές ύπηρεσίες , οργανισμούς , τράπεζες καί έταιρεΐες, διά του δποίου έφιστα τήν προσοχή
μέχρι πρό τινος ένεφανίζετο στόν χρο τν
τραπεζν , πλέον έμφανίζεται και σέ άλλες
Συνέχεια στήν σελ . 3
του Μανλη Κοττάκη
Την Πέμπτη 24/03
132 νεχροί
σέ συντριβή
άεροπλάνου
στήν Κίνα
ΕΣΤΙΑ
Μιά μεγάλη Έλληνίδα
άπό την έκδημία της είχε άναθέσει
στήν δυναμική Μαρίτα νά προσέχει
τήν εύαίσθητη Ζέζα διά βίου καί της
τό είχε υποσχεθεί. Τά ξημερματα
της Δευτέρας όμως στίς 6 τό πρω
ή άγαπημένη μας Ζέζα κατέληξε
στήν έντατική του Ύγεία . Μέσα σε
ένα σαρανταοκτάωρο. Σόκ! Ακουσα
τήν είδηση στό ραδιόφωνο τήνρα
που σχεδιάζαμε τά διεθνή της έπόμενης Εστίας της Κυριακής μέ
τήν Στέλλα Θεοδρου. Η άπλειά
της σέ καιρούς δύσκολους για την
ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
MΕ τήν ίστορική
σημαία τής Επαναστάσεος
κού ύy0ηκε
άπό τήν οίκογίνεια
ΣΟΚΑΡΙΣΜΕΝΟΣ είναι ό Πρόεδρος
της Κίνας , Σί Τζινπίνγκ, δ όποίος δι ταξε έρευνα για τήν συντριβή του άεροσκάφους Boeing 737 τής China Eastern
Airlines κατά την όποία βρήκαν τόν θά νατο οί 132 έπιβαίνοντες Όπως άνέφεραν κρατικά ΜΜΕ , τό άεροπλάνο έκανε έλεύθερη πτση, κάτι πού πυροδοτεί λογής σενάρια γιά τά αίτια της συντριβής . Κινέζος είδικός έπισημαίνει
δτικέστω κι άν χαλούσαν ταυτόχρονα οί
δύο κινητήρες , θά ήταν άδύνατον τό άε ροσκάφος νά πέσει μέ τέτοια ταχύτητα ,
θά μπορούσε άκόμη νά διανύσει κάποια
Συνέχεια στήν σελ . 5
- ΠΕΣ στόν Μανλη, σέ παρακαλ,
ότι είμαι καλύτερα καί ότι τήν έπόμεγη έβδομάδα θά έπιστρέψω!
Ηταν τήν περασμένη Παρασκευή τό βράδυ . 8, 9; Δέν θυμαμαι
Η φωνή της Ζέζας, της άγατημένης
μας Ζέζας Ζήκου, μέ τόν χαρακτη
ριστικό άργόσυρτο βροντδη τόνο
καί τήν άριστοκρατική χροιά , διαπέρασε τά μικρόφωνα του κινητού της
άδελφής της και έφθασε μέχρι τά
αυτιά μου. Είχε είσαχθεί έκτάκτως
για νοσηλεία στο Ύγεία καθς οί
παραπλανητικοί ίσχυροί πόνοι πού ένοιωθε καιρό έντυπη δημοσιογραφία τεράστια! Χάσαμε μιά διακετρα στό ίσχίο της δέν περνούσαν παρά τήν ίατρι - κριμένη άρθρογράφο , μιά έξαίρετη φίλη, μάπροπάκή άγωγή που έλάμβανε . Η άδελφή της Μαρίτα που ντων μιά σπουδαία καί μεγάλη , πολύ μεγάλη πατρι είχε άπομακρυνθεί άπό τό δωμάτιό της γιά νά μήν τισσα. Βαθύτατα Έλληνίδα. Πού είχε τήν Ελλάδα
άκούει ή Ζέζα, άφου μου είπε ότι οί ίατροί άνακάλυ- έγνοια της κάθε μέρα!
Ψαν κάτι παθολογικό στόν όργανισμό της, που δέν
ήταν το ίσχίο, και άπαιτείτο νά κάνει μαγνητική καί
βιοψία , μέ ρτησε:
ΕΣΤΙΚ
Γεννημένη στήν Κωνσταντινούπολη μαζί μέ τήν
άδερφή της καί τόν άδερφό της ό όποιος είναι κορυφαίος τραπεζίτης στό Βερολίνο, ή Ζέζα Ζήκου μέχρι
τά δέκα της δέν γνριζε γρο έλληνικά . 'Ή Υλσσα
μας ήταν άπαγορευμένη γιά τά μέλη της έλληΘυμα τν κυρσεων
ό Γιούρι Γκαγκάριν
Τήν άκουσες; Νοιθει καλύτερα και σου ύπόσχεται τό έπόμενο γραπτό της!
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Μου τό είπε για νά αίσθανθεί και έκείνη καλύ-νικής μειονότητας της Κωνσταντινούπολης-γι'
τερα. Ήταν ήδη στενοχωρημένη, διότι μετά βίας
τήν είχαν άφήσει νά έπισκεφθεϊ τήν Ζέζα λόγω των
γνωστν περιορισμν . Ή μητέρα τους λίγο πρίν
αυτό στό τελευταίο της άρθρο τής περασμένης Κυριακής έξεμάνη κατά του κυρίου Μητσοτάκη γιά την
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΌΛεωνίδας Καβάκος
Τακτικό Μέλος
της Ακαδημίας Άθηνν
Λεπτομέρειες στήν σελ .5
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Σκέψεις γιά μείωση ΦΠΑ
σέ άλευρα καί ήλιέλαιο
Παραπληροφόρησις
στό περιθριο του πολέμου
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
.Τό Netilix ξεκινά νά πειραματίζεται μέ τς εξτρα
χρεσεις γιά τόν διαμοιρασμό λογαριασμν . Σύμφωνα μέ τούς Όρους Παροχής Ύπηρεσιν του
Netilix , ό λογαριασμός ένός πελάτου κδέν έπιτρ
πεται νά κοινοποιείται σέ άτομα έκτός του νοικοκυριούσας Μετά χρόνια λοιπόν, πού κάνει τάστραβάμάτια σέ όσους μοιράζονται τόν κωδικό προσβάσεως τούλογαριασμου τους , ή έταιρεία πέρυσι έκανε
μια προσπάθεια νά περιορίσει αύτή τήν διαδεδομένη
τακτική . Σέ μια νέα προσπάθεια νά άντιμετωπίσει
τήν παράτυπη χρήση κωδικού προσβάσεως, θά ξεκινήσει μιά δοκιμή σέ τρείς χρες-Χλή, Κόστα Ρίκα
καί Περού Θά έπιτρέψει στά μέλη πού μοιράζονται
τούς λογαριασμούς τους μέ άτομα έκτός του νοικοκυριού τοuς νά τό κάνουν cεύκολα καί μέ άσφάλεια
πληρνοντας ένα μικρό άντίτιμον . Στίς χρες δοκιμής , Τό όστος γιά τήν προσθήκη ένός ύπομέλους
είναι 268 εύρ στήν Χλή, 299 δολλάρια στήν Κόστα Ρίκα και 1,92 εύρ στό Περού .
ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ του ΦΠΑ σέ συγκεκριμένα προϊόντα όπως είναι τά άλευρα, τό ήλιέλαιο και ή ζάχαρη ,
έξετάζει ή Κυβέρνησις, καθς πρόκειται για προϊόντα εύρείας καταναλσεως πού μπορεί νά αύξηθούν
ύπέρμετρα τό έπόμενο διάστημα. Ταυτοχρόνως δρισμένα σοϋπερ μάρκετ έξετάζουν να θέσουν πλαφόν στίς πωλήσεις διάφορων σπορελαίων καί άλεύρωνΗδηπλαφόν έχει τεθεί έδ και λίγα 24ωρα στό
Συνέχεια στήν σελ. 2
Ο ΠΟΛΕΜΟΣ τής παραπληροφορήσεως συνεχίζεται παραλλήλως πρός τις έπιχειρήσεις στό πεδίο
της Ούκρανίας , έν οί έλπίδες γιά ταχεία εύόδωση
των συνομιλιν μεταξύ των δύο πλευρν έξανεμίζονται , Μιλντας σέ δημοσιογράφος ό έκπρόσωπος
του Ρσσου Προέδρου, Ντμίτρι Πεσκφ , κατέστησε σαφές ότι ύπάρχει άκόμη πολύς δρόμος νά διανυθεί γιά νά καταστεί έφικτή μια συνάντησις μεταξύ
Συνέχεια στήν σελ. 5
(σελ. 7)
<Η Τουρκία
πάντοτε τήρησε
την ύπογραφή της!
Γράφει ό Παναγιτης Γ Παύλος
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ που ή έλληνική κοινή
γνμη έχει στραμμένη τήν προσοχή
της στά τραγικά τεκταινόμενα στήν
Ούκρανία, πληθαίνουν οι σοβαρές
ένδείξεις λίαν άνησυχητικν έξελίξεων στά έλληνοτουρκικά, ένω ή έννοια
ασυνεκμετάλλευσην είσβάλλει μένέα
όρμή στή δημόσια σφαϊρα.
Ένα άχαρο καί άδικο , πλήν λαμπερό, έπάγγελμα
έκτός άπό κάποιους φίλους ,
που τόν βλέπαμε σέ έκείνο
τό καφενεδάκι στήν Ίπποκράτους . ΟΝίκoς έφυγε προνεφάκι στό όποίο ζείς , χάνεται, καί σέ ξεχνούν
Ποιός μιλούσε , τά τελευταία χρόνια , γιά τόν Νίκο
Νικολάου, τόν πρύτα- χθές στά 91 του καί αύριο θά
νw του οίκονομικού ρεπορτάζ , που άνοιγε τήν πόρ τα ύπουργν και πρωθυπουργν χωρίς νά τήν χτυπήσει ; Κανείs , δυστυχς,
σου στείλουν ένα μήννμα ή
. Στό μικροσκόπιο , όχι μόνον τν ύπηρεσιν
άλλά και τν είδικν τής μόδας, ευρίσκεται ό Βλαντιμήρ Πούτιν. Όπως σημεινει ή "Daily Mail" , ό
69χρονος Πούτιν ένεφανίσθη στήν σκηνή του κατά
μεστου σταδίου Λουζίνσκι τής Μόσχας , στήν έπέ
τειο προσαρτήσεως τής Κριμαίας , μέ ένα λευκό ζβάγκο καιί ένα μπουφάν του Ιταλικού oίκου Loro
Piana , πού κοστίζει κάπου 1,5 έκατομμύριο ρού
βλια (14.000 δολλάρια) , ποσόν ύπερδιπλάσιο τν
μέσων έτήσιων άποδοχν ένός Ρσσου.
Αν άναρωτιέστε γιατί
άποχαιρετ μέσω τής στή- εύχές στήν έορτή σου , θά σέ
λης τους συναδέλφους μου
πουσαλπάρουν γιά τό αίνιο ταξίδι , νά σας τό ξηγήσω άμέσως. Η δημοσιογραφία είναι ένα πολύ άχαρο καί
άδικο έπάγελμα.Οσο ίσαι
ένεργός , σέ θυμούνται όλοι!
Θά σου τηλεφωνήσουνή θά αύλαία , όλο αύτό τό κσυνθυμηθούν μέ κάποια εύχή
τό ΝέοΕτος και το Πάσχα,
θά σου τηλεφωνούν νά σου
πούν τί καλά που τά είπεs
(ή τά έγραψε ) σήμεραω καί
άλλα . Όταν άποσυρθείς,
πέφτει μιά βαριά σκούρα
Τό πάζλ των ένδείξεων συμπληρνεται όχι μόνον άπό διατυπσεις
τρίτων , όπως ή σύσταση του Άμερι
κανου Πρέσβη Πάυατ, στή δημοσιογράφο Αλεξία Τασούλη στίς 20/9/2020
Συνέχεια στήν σελ. 3
γίνει ένας μικρός σωρός στάχτης , σέ μιά λήκυθο Και
πρίν προλάβουμε νά του
πούμε κάντίου, ήλθε δεύτερο
Συνέχεια στήν σελ. 4