Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κ ν ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015).
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ .
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα
21 Μαρτίου 202
Οσίου Ιακβου του όμολογητου. Θωμα πατρ. Κων/Πόλεω
Σελήνη 19 ήμερων Ανατολή ήλίου 6.27-Δύσις ήλίου 6.38
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις , βροχές ή χιονόνερο . Θερμοκρασία έως 8β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και βορειοανατολικοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 8β.
Αριθμ . φύλ. 42213
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5 ε
ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΥΝEΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΝΙΚΟΥ ΔΕΝΔΙΑ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Αντισυνταγματικό νά μήν παμε
σέ έκλογές, έάν προκύψει κάτι έχταχτΟ>
έκτακτο>
Δέν άπέκλεισε τήν συνεκμετάλλευση , έτέμεινε όμως στήν προηγούμενη όριοθέτηση τν θαλασσίων
ζωνν για τήν όποία άπαιτείται συνυποσχετικόΠσημαίνει ή συνάντησις μέ τόν ΓΓ του ΟΗΕ
Του Μανλη Κοττάκη
βλίου του ύποψηφίου προέδρου τής Κυπρι
ακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη
νουν έκλογές . Πιό συγκεκριμένα: ή φράση
του κυρίου Δένδια στήν συνέντευξη πού πα
ραχρησε στούς συναδέλφους Βάλια Πε τούρη και Νίκο Μελέτη ήταν ή έξής: Αν
γίνει κάτι άπολύτως έκτακτο καί πρέπει νά
ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΜΒA <ύπερηχη- στήν Αθήνα και ταξίδεψε έκτάκτως στήν
τικής ίσχύο9 δπως αύτές πού πέφτουν στό
Εδαφος τής Ούκρανίας, έξαπέλυσε τό Σά
βατο τό μεσημέρι μιλντας στήν δημόσια τηλεόραση δΥπουργός Εξωτερικν
Νίκος Δένδιας . ΟΥπουργός Εξωτερικν
δ όποίος τήν περασμένη Δευτέρα ένημε
ρθηκε άπό τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη για το περιεχόμενο των συνομιλιν του μέ τόν Πρόεδρο Ερντογάν
στήν Κωνσταντινούπολη , άκύρωσε έπειτα την δμιλία του στήν παρουσίαση του β κανείς είναι πς έκτακτο θά μπορούσε νά
άποτελέσει ή τυχόν ύπογραφή συνυποσχετικού μέ τήν Τουρκία γιά την παραπομπή
τής έπίλυσης τής διαφοράς σέ διεθνές δι καιοδοτικό όργανο δπως το διαιτητικό Δ έκφράσει την άποψή της ή κοινωνία πρίν καστήριο τής Χάγης. Καί τό έρτη μα πού
γίνει ή έπιλογή , θά ήταν άντισυνταγματικό προκύπτει είναι άν τό περιεχόμενο τού συνυποσχετικοϋ θά γίνει γνωστό πρίν ή μετά
άπό τις έκλογές . Στό πρόσφατο παρελθόν
δ Πρόεδρος τής Αλβανίας Εντι Ράμα ζήτησε άπό την Κυβέρνηση της Ελλάδος να γίνει γνωστό τό περιεχόμενο του συνυποσχετικού μέ τό όποίο θά πάμε στή Χάγη για να
Νέα ' Ύόρκη γιά νά συναντηθεί μέ τόν γενικό γραμματέα του ΟΗΕ κύριο Γκουτέρρες και την μόνιμη άντιπρόσωπο τν Ήνω
μένων Πολιτειν στόν ΟΗΕ , άνοίγοντας
στήν ΕΡΤ διάπλατα τό ένδεχόμενο της διεξαγωγής πρόωρων έκλογν έάν προκύψει
κάτι έκτακτο, όπως είπε .
νά μήνζητηθεί ή άποψή τηφ)
Σέ τόνο κεκαλυμμένως αύστηρό μάλιστα προειδοποίησε ότι θά είναι άντισυνταγματικό νά προκύψει κάτι έκτακτο που να
άπαιτεί την λαϊκή έτυμηγορία και νά μή γί ,
Ποιό θά μπορούσε νά είναι αύτό τό
έκτακτο; Δεδομένου ότι ή Κυβέρνηση στό
σύνολό της κρατά ς έπτασφράγιστο μυ
στικό τό εριεχόμενο τν συνομιλιν κορυφής μέ τήν τουρκική ήγεσία , ή λογική
έκτίμηση τήν όποία μπορεί νά διατυπσει
Συνέχεια στήν σελ . 3
του Εύθ. Π Πέτρου
Την Πέμπτη 24/03
Ανησυχίες για νέα
άνοδο τής τιμής
του πετρελαίου
Γενικεύεται ή σύρραξις
ΕΣΤΙΑ
ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
οι ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ, όταν όμιλουν για ένοπλες συγκρούσεις, χρησιμοποιούν τήν φράση του θεωρη-τικής του νά έπεκτείνεται και να γίνεται άνεξέλετικού του πολέμου Κάρλ φόν Κλαούζεβιτς , ότι πρό - γκτος . Ο πόλεμος , όπως και ή κάθε μορφής χρεκειται για "συνέχιση της πολιτικής μέ άλλα μέσα > ωκοπία , είναι κατάστασις μέ άπρόβλεπτες έξελί
Άγνοουν βεβαίως , δσοι δέν έχουν έντρυφήσει στήν ξεις. Από τίς πρτες ήμέρες της είσβολής είχε διαστρατιωτική έπιστήμη , ότι ό Κλαούζεβιτς άπέκτη- πιστωθεϊ ότι οί ρωσσικές δυνάμεις που έμπλέκονται
σε τήν περισσότερη πολεμική του πείρα άγωνιζόμε - είναι άνεπαρκες ένω δένχρησιμοποιοϋσαν τά πλένος στό πλευρό των Ρσσων έναντίον του Ναπολέοντος .Εχει λοιπόν έν προκειμένω ή ρήσις του μιάν βλέπουμε νά καλουνται έθελοντές- άπό τήν Τσείδιαίτερη άξία, διότι φαίνεται πς άκριβως ό Πρόε- τσενία και την Συρία, ένω αύξάνονται οί έπιθέσεις
δρος Πούτιν αυτήν τήν λογική άκολούθησε . Είσέβα - μέ τους υπερηχητικούς πυραύλους κατηγορίας
λε στήν Ούκρανία συνεχίζοντας τήν πολιτική του μέ <Κρούζ τής Ρωσσίας . Προφανς ή κατάστασις έξεπολεμικά μέσα Είναι σύνηθες γιά τήν Ρωσσία, οίανδήποτε μορφή πολιτεύματος καί άν είχε , νά χρησι- Μοοχα. Αλλις θά είχαν άπό τήν άρχή έμπλέξει πεμοποιεί πολεμικά μέσα για τήν έπίτευξη πολιτικν ρισσότερες και υψηλοτέρου έπιπέδου δυνάμεις.
στόχων . Μέ τόν ίδιο άκριβως τρόπο είχε λειτουργήσει ή ΕΣΣΑ τό 1956 καί τό 1968 για νά συνετίσει> τής Ουκρανίας μέ τούς S-400 τής Τουρκίας έναντι
τήν Ούγγαρία και τήν Τσεχοσλοβακία άντιστοίχως . έπανόδου της τελευταίας στό πρόγραμμα τν μαΤο ίδιο κάνει τρα στήν Ούκρανία . Αυτό όμως που χητικων F-35. Τήν ίδια στιγμή , έκνευρισμός πού
δέν έχει περιληφθεί στήν-μονοκόμματη , είναι ή έπικρατεί σέ όλόκληρο τόν κόσμο όδηγεί σέ άψυχοάλήθεια-θερηση περί πολέμου του Κλαούζεβιτς , λόγητες ένέργειες . Ένω οί Η ΠΑ θέλουν νά προσετό είπε ο στρατηγός Χάνς φόν Σέκτ, άρχηγός του ταιρισθούν τήν Κίνα στέλνουν πολεμικά τους πλοια
γερμανικου στρατου κατά τόν Μεσοπόλεμο .Ότι δηλαδή ό πόλεμος δέν άποτελει συνέχεια της πολιτικής, άλλά χρεωκοπία της .
όποιο ξεκίνησε ς έργαλείο συνεχίσεως τής πολιΑΝΗΣΥΧΙΑ γιά νέα άνοδο τν τιμν
του πετρελαίου , καθς δέν διαφαίνεται
σημαντική αποκλιμάκωσις τν τιμν
στήν άντλία . Άκόμη και άν δ πόλεμος
στήν Ούκρανία τερματισθεί συντόμως ,
οί τιμές δέν θά έπανέλθουν στά έπίπεδα των προηγούμενων έτν . Καί αυτό,
γιατί είναι άβέβαιον έάν οι κυρσεις θα
άρθουν άμέσως μετά τήν λήξη του πολέμου, άλλά και έπειδή τίς ύψηλές τιμές τις
διατηρεί ΟΠΕΚ , δ δποίος συνεργάζεται στενά μέ την Ρωσσία και άλλες πετρελαιοπαραγωγές χρες , για νά κρατά
τεχνητά χαμηλή την προσφορά τού
<μαύρου χρυσού . Η άμερικανική Υmη
ρεσία Ενεργειακής Πληροφορήσεως
Συνέχεια στήν σελ. 2
σημαία της Επαναστόσεως
τού ύνθηε
άπό τήν οίκογένεα
τον Καλοκοτρωναίων
ον σύγχρονα μέσα του όπλοστασίου τους. Τρα
λίσσεται διαφορετικά άπό ό,τι είχαν έκτιμήσει στήν
Σέ άντίδραση άρχισε ή συζήτησις για ένίσχυση
ΕΣΓΙΑ
ΠΕΝΝΙΕΣ
στά στενά της Ταϊβάν, προκαλντας τήν άντίδραση του Πεκίνου .
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Η δέ γειτονική Βόρειος Κορέα πραγματοποιει δοκιμές πολλαπλν έκτοξευτν πυραύλων, σέ
Συνέχεια στήν σελ. 3
Παράσημο στόν πρέσβυ Κωστελλένο
και τούς προξένους Άνδρουλάκη καί Δόχτση
μέ άπόφαση του Πρωθυπουργού
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Αύτό θά έπρεπε ήδη νά τό έχει διαπιστσει ό
Πρόεδρος Πούτιν, καθς βλέπει τόν πόλεμο τον
. Στό πολυτελές έλβετικό είδυλλιακό Λουγκάνο
φημολογείται ότι κρύβεται ή έρωμένη του Βλαντμήρ Πούτιν, άπό Τότε πού ό Ρσσος Πρόεδρος ξε κίνησε τήν είσβολή στήν Ούκρανία Η βραβευμένη
μέχρυσό Όλυμπιακό μετάλλιο γιμνάστρια Άλίνα
Καμπάεβα-που κάποτεχαρακτηριζόταν ς ή πιό
ευέλικτη γυναίκα της Ρωσσίας-φρεται νά ταξίδε
ψε σέ ένα πολύ ίδιωτικό και πολύ άσφαλέ σαλέ
μέ τάμικρά παιδιά τούζυγαριού καθς τά άρματα
Εμπαιναν στήν Ούκρανία Ή3χρονη πού πιστεύεται εύρέως ότι είναι ή μητέρα δύο γνιν του Πούτιν
καί μιας κόρης-ή πιθανς δύο κοριτσιν-ζεσέμι
πολυτελή φούσκα , προστατευμένη άπό τή φρίκη
που προκαλείό 69χρονος σύντροφός της Η Ελβ Τία έχει μακρά ίστορία παροχής διακριτικν ύπηρεσιν στούς Ισχυρότερους του κόσμου . Όπως σημεινει ό Τom Parry άπό τήν 'Μirror, στήν ΕλβΕτία, λοιπόν, ή οίκογένεια του Πούτιν είναι άπίθανο
νά έκτεθεί σέ κινδύνους Ήδη όμως γίνεται έκλησις
για τήν άπέλαση τής φερόμενης ς dρωμένηgν του
Πούτιν, μέκάποιους νά μαζεύουν καί ύπογραφέ
Για Γ Παγκόσμιο Πόλεμο
όμιλεΐ ό Ζελένσχυ
Όξεϊμπέχικος καί μουσικά
6ργανα στήν Αυλη
Πολιτιστική Κληρονομιά
ΣΕ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟ τόνο μέ μία προειδοποίηση γιά
την άπειλή ένός Γ Παγκοσμίου Πολέμου ό Ούκρανός Πρόεδρος Βολοντύμυρ Ζελένσκυ άπευθύνθηκε
στήν διεθνή κοινότητα . Μιλντας στό CNN έδήλωσε ότι μόνον οί διαπραγματεύσεις μπορούν νά δηγή σουν στό τέλος του πολέμου μέ τήν Ρωσσία καί πς
είναι έτοιμος νά μιλήσει μέ τόν Βλαντιμήρ Πούτιν .
Είμαι έτοιμος γιά διαπραγματεύσεις Ημουν έτομος
(σελ. 7)
( σελ. 3)
Έγκληματίες
πολέμου
Συνέχεια στήν σελ. 5
του Κστα Κόλμερ
Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ Πρόεδρος Τζό Μπάι ντεν άπεκάλεσε τόν ήγέτη της Ρωσσίας Βλαδίμηρο Πούτιν έγκληματία
πολέμουν (Ε.Π.) προτου λήξει ό πόλεμος της Ούκρανίας . Όπότε ό ήττημένος άποκτά συνήθως τήν ίδιότητα
αυτή π.χ. ό Άδόλφος Χίτλερ , ό Σαντάμ Χουσείν , άλλά όχι ό Μάο Τσε τούνγκ, εύθυνόμενος γιά τόν θάνατο
50 έκατομ. Κινέζων , διά τήν άπλεια
τν όποίων δικαίως θά έλάμβανε τόν
τίτλο κέγκλη ματίας είρήνης . (ΣΣ:
το γεγονός συνέβη στήν Πολιτιστική Έπανάστασην της δεκαετίας
του 1960.)
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
.Ησύζυγος ένός πρην Τραπεζίτου του Πούτιν
περιγράφει πς δρά τό σύστημα τν όλιγαρχν
του Κρεμλίνου καί σκιαγραφεί τόν Ρσσο Πρόεδρο. Η κόμησσα Αλεξάνδρα Τολστό, της όποίας ό
πρην σύζυγος ήταν μέλος του στενού κύκλου του
Βλαντιμήρ Πούτιν, όμιλεί για έναν ακόσμο ληστν
όπου ίσχυροί άνδρες ένεργουν χωρίς στρατηγ κήν καί κέπιτίθενται όταν στριμχνονται στήν γω
νίαν Η άριστοκράτισσα, ή όποία κατάγεται άπό
Ρσσους εύγενείς , έχει τρία παιδιά μέ τόν δισεκατομμυριούχο χρηματοοικονομικό συμβουλο Σεργκ
Πουγκάτσεφ, ό όποίος ήταν γνωστός ς τραπe
ζίτης του Πούτιν προτού πέσει στήν δυσμένεια
του Κρεμλίνου και φύγει άπό τήν χρα. Τρα θ
ωρείται κπροδότη άπό τόν Πούτιν
Ό έθνικός μας όδηγός Μιλτιάδης Τεντόγλου
να έπειτα άπό τόν θρίαμβο ; τητα , τό ότι πατάει στήν έπαγγελματικού μπάσκετ .
Εξ ίσου άξιο, άλλά χωρίς
τήν λαμπρότητα του όλυμπιονίκη , χωρίς μία τόσο
μεγάλη, σέ παγκόσμιο έπί
πεδο , διάκριση! Ένα άκόμη
δέγμα γιά τό πς βλέπουν
τόν κάθλητισμό τά σημε ρινά ΜΜΕ, που άγνοούν
Πηγαίνει , που λέτε, δ
Μιλτιάδης Teντόγλου , δνα
άντίπαλός μου ήταν καΈλληνόπουλο άπό τά Γρε- λύτερο, δέν έπρεπε νά τόν
γήν και δέν έχει ίππεύσει τόν
κάλαμον!
κερδίσω
βενά, Μακεδόνας γνήσιος,
στούς Ολυμπιακούς Αγνε
του Τόκυο. Κι έκεί , μέ ένα
άλμα <στά μέτρα του, κερ Βεβαίως , σέ ένoν άγνα
που κρίνεται σέ ένα άπό τά
ξι άλματα, δέν ύπάρχει δέν
δίζει τό χρυσό μετάλλιο . Επρεπε Άλλά ή δήλωση
δείχνει τόν &νδρα , δείχνει
ακούς Αγνε! Και Τί δηλο - τήν ταπεινότητα, τήν σεμνόΚαι έρχεται ή στιγμή
πού oί a6λητικοί συντάςτες
τής χρας πρέπει νά βραβεύσουν τόν καλύτερο αθλητή του έτους . Και δέν βρα
βεύεται ό Τεντόγλου , άλλά
ένας άλλος παίκτης το
Χρυσό μετάλλιο σε ΟλυμπΣυνέχεια στήν σελ. 4
Συνέχεια στήν σελ. 3