Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
ΕΣΤΙΑ
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(19741997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
Η1997-2015)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη
16Μαρτίου 2022
Σαββίνου του Αίγυπτίου .
Ίουλιανού μάρτ. Χριστοδούλου όο . του έν Πάτμφ
Σελήνη 14 ήμερων 1 Άνατολή ήλίου 6.35 -Δύσις ήλίου 6.33
ΑΤΤΙΚΗ Ηλιοφάνεια καί νοτιοδυτικοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 16β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και μεταβλητοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 14β
Αριθμ. φύλ . 42209
Ετος 145ον
Τιμή 1,5 ε
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥΔΥΣΚΟΛΕΣΗΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η Βουλή βλέπει πληθωρισμό 11%
καί ζητεί συναίνεση πολιτικν δυνάμεων
Πάναφέρει ή έκθεσις τοϋ Γραφείου Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου
νομικής έπιβραδύνσεως ) όσο και άπό την
πλευρά τν δαπανν (πίεσις γιά κάλυψη
ένεργειακού κόστους ) , έπισημαίνει ότι ή
έπαναφορά της δημοσιονομικής ίσορροπί
ας άποτελεί μείζονα προτεραιότητα
σεως , πού δέν σχετίζονται μέ τό ένεργεια - ριορισμένες λόγφ του ύψηλου χρέους και
κό κόστος , και προσωρινά μέτρα στηρίξεως άποκλειστικς γιά την άπορρόφηση του
ηύξημένου ένεργειακού κόστους καί στόχευση στίς εύάλωτες όμάδες
<ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ στόν πολιτικό κόσμο
τής χρας για άνάγκη πολιτικής συναινέ
σεως και δημοσιονομικής πειθαρχίας μπροστά στούς κινδύνους και τούς κλυδωνισμούς
που μπορεϊ νά προκαλέσει στήν έλληνική
οίκονομία όπόλεμος στήν Ούκρανία , κτυπά
τό Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους σε ή έπιστημονική δμάς τού Γραφείου Προστήν Βουλή, Στήν νέα τριμηνιαία έκθεση
που παρουσίασε δ Συντονιστής του Γραφείου Προύπολογισμου Φραγκίσκος Κουτεντάκης, άφου ύπογραμμίζει ότι οί έπιπτ σεις του πολέμου άναμένεται νά όδηγήσουν
σέ έντονες δημοσιονομικές πιέσεις τόσο
άπό την πλευρά των έσόδων (λόγφ οίκοτου βάρους τν 30 δισ. εύρ πού προεκάλεσε ή πανδημία .
ΚΚατανοούμε δτι ή έντονη πολιτική πόλωσις πού έπικρατεί δέν ένθαρρύνει τή δη μοσιονομική ύπευθυνότητα. Όμως ή παράδοσις τής δημοσιονομικής πλειοδοσίας δέν
καθιστά λιγότερο έπιτακτική την άνάγκη
προετοιμασίας άπέναντι σέ προκλήσεις μέ
άγνωστη διάρκεια καί έκβαση. Ή δημοσι Είναι χαρακτηριστικό ότι ή έκθεσις
έπισημαίνει πς άκόμη και άν άποφασι
σθεί σέ εύρωπαϊκό έπίπεδο μιά παράτασις
Μέτά κσενάρια πολέμουν πού έξεπόνηυπολογισμού να προβλέπουν έναρμονισμέ
νο πληθωρισμό άπό 7,43% στό βασικό σενάριο, έως και 11,01% στό κδυσμενέςν σε
νάριο, ό προερχόμενος άπό τόν ΣΥΡΙΖΑ
έπί κεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού, έπί τής ούσίας , άπευθύνει έκκληση
στά μέλη του έλληνικού Κοινοβουλίου για
νου Σταθερότητος καί Αναπτύξεως και για
έπαναφορά της δημοσιονομικής ίσορροπί - τό2023 , ή μιά ένδεχομένη έξαίρεσις τν
ας ή όποία άποτελεί μείζονα προτεραιότη - άμυντικν δαπανν άπό τούς εύρωπαϊκούς ονομική άσφάλεια τής χρας άπαιτε μιά
έλάχιστη πολιτική συναίνεση πάνω στούς
δημοσιονομικούς κανόνες, οί δημοσιονομόνιμων μέτρων δημοσιονομικής χαλαρ- μικές δυνατότητες τής χρας μας είναι πετα , άποφυγή δριζοντίων παρεμβάσεων και
Συνέχεια στήν σελ . 2
Στις 20/03
του Μανλη Κοττάκη
ΚΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ Σ
Τό Συμβούλιο
τής Επικρατείας
άκυρνει τά σχέδια
τής Coscο.
ΕΣΤΙΑ
Γιατί ό Μπάιντεν στηρίζει
κατά βάθος τόν Πούτιν
τιμα τήν έπέτειο τής Παλγγενεσίας
ΜΕ ΜΙΑ ΤΡΙΠΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!
Η ΜΛΑΝΟΛΕΥΚΗ
ΣΕ ΜΕΙΑΛΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
τό της ή Καγκελλάριος Μέρκελ ήταν τό έξης: Πό σα θά πληρσει ή Γερμανία άν ή Ελλάδα του κύριου Τσίπρα που λεοντάριζε τότε , άποβαλλόταν άπό
ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ή Όλομέλεια τού Ανωτάτου Ακυρωτικού
Δικαστηρίου μπλόκαρε την έπέκταση του έπιβατικού λιμένος του Πειραις, τόν νέο χερσαϊο έπιβατικό
σταθμό και σειράκτισμάτων Συγκεκριμένα, άκυρθηκαν οί πράξεις τής
Επιτροπής Σχεδιασμού και Αναπτύξεως Λιμένων . Η Όλομέλεια τού
Ανωτάτου Άκυρωτικοϋ- μέ τρείς
άποφάσεις της-άκύρωσε τό πλαίσιο έγκρίσεως του Master Plan (Γε νικό Προγραμματικό Σχέδιο) του
ΔΥΣΤΥΧΩΣ ή εύτυχς , τά πράγματα στήν διεθνή πο
λιτική δέν είναι ποτέ όπως φαίνονται . Πασχίζει ό δυτικός κόσμος νά πείσει ότι ή νέα παγκόσμια ίδεολογική διαχωριστική γραμμή είναι μεταξύ της δη- τήν Εύρωζνη;
μοκρατίας καί του αυταρχισμού. Συγκαλούνται μέ Σύμφωνα μέ τό βιβλίο της Ελένης Βαρβιτσιτη,
πρωτοβουλία των Αμερικανν καί διεθνείς διασκέ
Ψεις γι' αύτό . Πασχίζουν στήν πατρίδα μας πολιτι - 2012, όταν ή έξοδος της Ελλάδας άπό τοεύρ θά
κές δυνάμεις νά πείσουν ότι ή διαχωριστική γραμμή στοίχιζε 1 τρισεκατομμύριο εύρ . Ωστόσο ή Μέρχαράσσεται μεταξύ των μεταρρυθμιστν τού δυτι - κελέλαβε υπ όψη της έναν άλλο άθέατο λογαριακου κόσμου καί των λαϊκιστν του άνατολικού κό- σμό : τό κόστος τής άναταραχής και τής άναζωπύσμου . Είναι όμως έτσι;
τό κόστος ήταν διαχειρίσιμο , και σέ σύγκριση μέ τό
ρωσης τν έθνικιστικν παθν πού μετά βεβαιόΜΕ ΟΛΑΤΑ
ΕMBATΗΡΙΑ
Υπάρχουν τρία παραδείγματα πού άποδεικνύ- τητας θά προκαλούσε ή έλληνική έξοδος στά Βαλουν το άκριβς άντίθετο. Ο δυτικός κόσμος κάνει κανα .Των όρέξεων πού θά άνοιγαν. Σέ περίπτωση
τούς υπολογισμούς του όχι μέ τόν βαθμό προσή-που η Ελλάδα έμενε έκτός εύρ , θά ήταν αυτό που
λωσης κάθε ήγέτη πρός τό δημοκρατικό καθεστς, στις διεθνείς σχέσεις όνομάζεται failed state; Κρά άλλά μέ βάση τό πόσα δολλάρια ή τό πόσα εύρ θά
κόστιζε γιά τό διεθνές οίκονομικό σύστημα ή πτ- αηταν χωρισμένο σέ ζωνες έπιρροής της μαφίας.
ση ένός πολιτικού ήγέτη ή ή πτση μιας χρας . Τά Αυτη η έξέλιξη θά άνοιγε τήν όρεξη σέ παλαισύς
παραδείγματα που σάς άναφέρω είναι τά έξής: Τσί - τισμούς μέ βέβαιη συνέπεια νά άνάψει ξανά τό φιτίπρας , Έρντογάν , Πούτιν . Βεβαίως ό άρχηγός τής λιστήν πυριτιδαποθήκη της Εύρτης .
έλληνικής άξιωματικής Αντιπολίτευσης δέν μπορεί
νά καταταχθεί στήν ίδια μοτρα μέ τους δύο ήγέτες
της Τουρκίας καί της Ρωσσίας , στόσο όταν τό κα- τρίτου μνημονίου Τσίπρα ήταν έλάχιστο ποσό σε
λοκαίρι τοϋ 2015 έφτασε νά προκηρύξει τό περίφη- συγκριση μέ τά 800 δισ. εύρ πού ένδεχομένως θά
μο δημοψήφισμα, τοέρτημα πού έθεσε στόν έαυμαζί
ΑΤΟκτήστε τό 22ο CD
στό όποιο θά κυριαρχουσαν οι συμμορίες καί
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΒΕETHOVEN
LEENOANY RECORDINGS
άλβανικούς, βουλγαρικούς και τουρκικούς άλυτρω
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Έκτιμήθηκε λοιπόν τότε ότι τά 86 δισ. εύρ του
Τοί μεγάλοι χαμένοι
του νέου ΕΝΦΙΑ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ 3
ΜΕ ΝΕΑ ΚΛΜΑΚΑ και κκουρεμένους) συντελεστές γιά άκίνητα πού εύρί σκονται σέ περιοχές μέ τιμές ζνης άπό
551 έως 4.500 εύρ , κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου για τά φυσικά
πρόσωπα και ένσωμάτωσή του στόν κύ ριοφόρο καθς και άλλαγές στήν κλίμακατν έκπτσεων , κατετέθη στήν Βουλή
τό νομοσχέδιο για τόν νέο ΕΝΦΙΑ .
Συνέχεια στήν σελ. 2
. Τό πρτο McDonald s άνοιξε στήν Πλατεία
Πούσκιν στήν Μόσχα τό 1990 και ή άνάπτυξίς της έγινε τό σύμβολο τής νίκης τού καπιταλισμού έπί τής Σοβιετικής Ενσεως . Σήμερα τά
850 καταστήματα McDonald s έκλεισαν ς μέρος τν κυρσεων , μέ άποτέλεσμα τά χάμπουργκερ νε άναζητούνται πλέον στήν μαύρη άγο ρά, Οί Ρσσοι πλέον
γιά ένα Big Mac! Τό Business Insider έκανε μιά
έρευνα στήν σελίδα καταχωρήσεων Αvito , έναν
ρωσσικό ίστότοπο πωλήσεως άγαθν , καί άνεκάλυψε μία σειρά προϊόντων τν McDonald 's
συμπεριλαμβανομένων BigMac καί McMufins.
Καί γιά όσους δέν γνωρίζουν, τό Avito περιγράφεται στό LinkedIn ς ό πιό δημοφιλής ίστότοπος άγγελιν στή Ρωσσία καί ό δεύτερος μεγα
λύτερος στόν κόσμο. Σύμφωνα μέ τήν έρευνα, ένας
πωλητής μέ έδρα τή Μόσχα βαλε άγγελία γιά
ένα Big Mac έναντι περίπου 36 δολλαρίων για
νά καταλάβει κανείς τήν άντιστοιχία . Ένα burger
τν McDonald s στήν Ρωσσία πωλείται συνήθως γιά 135 ρούβλια ή περίπου ένα δολλάριο .
Στό προσκήνιο
πάλι ο ΕastMed
Έκτός Συμβουλίου
ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ πού προκαλεί ό πόλεμος
στήν Ούκρανία τόσο σέ γεωπολιτικό όσο καί
σέ ένεργειακό έπίπεδο φέρνει ξανά στό προσκήνιο τόν άγωγό φυσικού άερίου EastMed ,
μέ τούς Αμερικανούς που πρίν άπό λίγο καιρόήσαν έπιφυλακτικοί καί θεωρούσαν τό έργο
μή βισμο πλέον νά δηλνουν δτι τό ξανασκέ
πτονται. Ο σχεδιασμός του EastMed προβλέπει
Συνέχεια στήν σελ.3
τής Εύρπης ή Ρωσσία
Η ΡΩΣΣΑ διέκοψε χθές τυπικς την συμμετοχή της στό Συμβούλιο της Εύρπης, δ θεσμι
κός ρόλος του όποίου είναι ή προστασία τν
άνθρωπίνων δυκαιωμάτων . Μέ αυτή τήν κίνηση
ή Ρωσσία έπρόλαβε τήν βεβαία άποπομπή της.
Πιότρ Τολστόι, έπί κεφαλής τής ρωσσικής άντι προσωπίας στήν Κοινοβουλευτική Συνέλευ
ση του Συμβουλίου της Εύρπης, έπέδωσε μιά
Συνέχεια στήν σελ . 5
ουν 36 δολλάρια
Χίος, 3 Μαρτίου 2022
<. . Ούκέστιν ήδέως ζήν
άνευ του φρονίμως . .>
του Σταύρου Γ Μχαηλίδη*
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
ΝΑ ΛΟΙΠΟΝ που και ή δικιά μας γενιά
βρίσκεται μπροστά στό ένδεχόμενο
νά συναντηθεί σέ παγκόσμια πολεμική φρίκη. Η 24η Φεβρουαρίου τρέχοντος έτους κατοχύρωσε ήδη στήν
εύρωπαϊκή ίστορία τήν δική της σελίδα και όλοι οί σφρονες εύχονται νά
περιοριστεί σέ λίγες γραμμές . (Στήν
έλληνική ίστορία έχει καταχωριστεϊ
αυτή ή μέρα ς ή ήμέρα που τό 1821
όΆλέξανδρος Υψηλάντης ύψωσε τήν
σημαία της έλληνικής έπανάστασης
στό Ιάσιο.)
Τιμή στήν δημοσιογράφο Μαρίνα Όβσιανίκοβα
Ο Μπόμπ Ντύλαν πρόκειται νά κυκλοφορήσει
συλλογή μέ περισσότερα άπό 60 δοκίμια σέ νέο
βιβλίο πού θά έχει τόν τίτλο "Τhe Philosophy
OfModem Song" καί τό όποιο πρόκειται νά κυκλοφορήσει στίς 8 Νοεμβρίου μέσω του Simon &
Schuster . Ο βραβευμένος μέ Νόμπελ τραγουδι στής-τραγουδοποιός καί συγγραφεύς άρχισε νά
γράφει τό "The Philosophy Of Modern Song"
Τό 2010. Στό βιβλίο θά συμπεριληφθούν δεκάδες
δοκίμια πού έγραψε ό θρύλος τής folk για τρα
γούδια άλλων μουσικν, συμπεριλαμβανομένων
τν Νίνα Σιμόν, Έλβις Κοστέλλο και Χάνκ Γουίλλιαμς .
σω άπό την παρουσιά- ή Μαρίνα είναι πράκτορας
στρια μιά αύτοσχέδια πινακίδα στήν όποία έγραφε
Η Μαρίνα Όβσιανίκοβα θς ή κυβέρνηση τής πα
είναι μιά όμορφη , κατάξαν- τρίδας της έχει χαρακτηρί θη κοπέλα , δημοσιογράφος
σέ έναν ρωσσικό τηλεοπτικό σταθμό . Σήμερα βρίσκε - ση τής Ούκρανίας άπό τόν
ται-κατά πάσα πιθανότητα- στήν φυλακή , άντιμετωπίζοντας ποινή καθείρ - ντρικό δελτίο είδήσεων (δ
ξεως μέχρι και δεκαπέντε
έτν για κπροδοσία , καξένων δυνάμεων , ή Μαρίνα cέχει λάβει άπό Τίs ΗΠΑ
ύπόσχεση νά άνοίξει δικά
της καταστήματα ΜακΝτό
ναλντς δταν πέσει ό Που τιν , ή Μαρίνα <δέν μπορεί νά άντέξει τό δτι τής
κλείνουν τό ίνσταγκραμ
σει προδότη όποιον άντι Τίθεται στήν κάπελευθέρω - Οχι στόν πόλεμο , μήν π στεύετε ό,τι σας λέμε, έναι
Ψέματα .
ρωσσικό στρατό .
Φυσικά, γιά τό ρωσσικό
καθεστς-καί γιά κάποιου
Θεός νά τό κάνει ) βρισκό - Έλληνες άνταποκριτές πού
Η Μαρίνα , έν τό κεταν έν έξελίξει , σήκωσε πζούν χρόνια στήν Μόσχα- Συνέχεια στήν σελ. 4
Συνέχεια στήν σελ. 3