Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
AΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ Ο
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τρίτη
15 Μαρτίου 2022
Αγαπίου καί των σύν αυτφ. Μανουήλ νεομ. του Κρητός
Σελήνη 13 ήμερν 1 Άνατολή ήλίου 6.37-Δύσις ήλίου 6.32
ΑΤΙΚΗ Ηλιοφάνεια και βορειοανατολικοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 146.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ηλιοφάνεια και μεταβλητοί άνεμοι . Θερμ . έως 13β.
Άριθμ. φύλ. 42208
Έτος 145ον
Τιμή 1,5 ε
Συμμαχία Έλλάδος-Ανατολικν Κρατν
για την έξαίρεση τής άμύνης άπό το έλλειμμα
Οι δεργασίες στό Eurogroup καί Ecofin-Καθοριστική ή στάσις της Γερμανίας για τό 2023
ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ίσχυρν συμμαχιν πού θά
συνταχθούν μέ τό αίτημα για έξαίρεση άπό τόν ύπολογισμό τού έλλείμματος καί τού χρέους , του ύπερβάλλοντος ποσοστού άπό τον εύρωπαϊκό μέσον δρον ό
όποίος κατευθύνεται σέ άμυντικές δαπάνες, εύρίσκεται
ή έλληνική Κυβέρνησις. Ήδη άνατολικές χρες όπως
οί Λιθουανία, Εσθονία, Πολωνία, Ρουμανία άλλά και ή
Τταλία ύποστηρίζουν τό έλληνικό ατημα, τό όποίο έχει
ύποβάλει γραπτς ό Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσο - τάκης στά εύρωπαϊκά θεσμικά όργανα, έν τήν πρόταση άνέπτυξε στούς όμολόγους του κατά την πρόσφατη
σύνοδο κορυφής στίς Βερσαλλίες, τονίζοντας ότι μία
τέτοια πολιτική, θά έπιτρέψει σέ χρες όπως ή Ελλάς ,
οί όποίες ίστορικά ξοδεύουν περισσότερα σέ μυντι
κές δαπάνες άπό άλλες εύρωπαϊκές χρες , νά μήν τιμωρουνται γι' αυτή τους τή στρατηγική έπιλογή Χ.
αύξηση δαπανν άπό τό 2023. Σέ αυτή τήν περίπτωση
θά έλύνοντο τά χέρια τού οίκονομικού έπιτελείου στε
νά όλοποιήσει τά σχέδιά του για μόνιμες φοροελαφρύνσεις τά έπόμενα χρόνια όπως είναι ή κατάργησις της
είσφοράς άλληλεγγύης γιά δημόσιο , ίδιωτικό τομέα καί
συνταξιούχους, άλλά και ή μείωσις τν άσφαλιστικν
είσφορν , έν θά άνοιγε και ό δρόμος γιά κατάργηση
του τέλους έπιτηδεύματος και τήν έπί πλέον μείωση τής
φορολογίας για τίς έπιχειρήσεις.
Μέ αύτόν τόν τρόπο θά ένισχύοντο τά είσοδήματα τν νοικοκυριν πού έχουν πληγεί άπό τίς άπανωτές κρίσεις και σήμερα δοκιμάζονται άπό τήν άκρίβεια,
άλλά και τν έπιχειρήσεων στε νά έπενδύσουν καί
νά δουν μέ μεγαλύτερη αίσιοδοξία τό μέλλον . Πάντως ,
στόΥπουργείο Οίκονομικν έχουν ήδη στραμμένο τό
βλέμμα στόν προϋπολογισμό του 2023 και τήν πολιτική
πού θά πρέπει νά άσκηθεί άφού ό προϋπολογισμός φέτος δέχεται έξαιρετική πίεση άπό τίς παρενέργειες του
στήν Ούκρανία αύξάνουν τούς προύπολογισμούς τους
γιά τις άμυντικές δαπάνες, όπότε είναι εύλογο νά στηρίζουν τήν πρόταση του Πρωθυπουργού. Είναι χαρακτηριστικό ότι ή Λιθουανία την προηγούμενη έβδοοι άνατολικές χρες με τά την ρωσσική είσβολή μάδα άπεφάσισε την αύξηση των άμυντικν δαπανν
τό 2022 , σέ ποσοστό μεγαλύτερο του 2,5% του ΑΕΠ .
Ταυτοχρόνως , δύπουργός Οίκονομικν Χρήστος Σταϊκούρας άπό τις Βρυξέλλες δπου εύρίσκεται, στό πλαί
σιο τν συνεδριάσεων του Eurogroup και του Ecofin,
θά έπιχειρήσει νά διευρύνει τό μέτωπο τν χωρν πού
στέκονται στό πλευρό τής χρας μας. Εάν έφαρμοσθεί
ή έξαίρεσις πού ζητείή Αθήνα , θά δημιουργηθεί δημοσιονομικός χρος για έλαφρύνσεις φόρων άλλά και
Συνέχεια στήν σελ. 2
του Μανλη Κοττάκη
Στις 20/03
Ή Όδησσός
καί όχι τό Κίεβο
στό στόχαστρο
των Ρσσων
Τό παλαιό λάβαρο τής αύτοδυναμίας
ΕΣΤΙΑ
τιμά τήν έπέτειο τής Παλιγγενεσίας
ΜΕ ΜΙΑ ΤΡΙΠΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!
ΣΕ ΠΡΟΗ ΓΟΥΜΕΝΑ σημειματά μας, άπό αυτήν έδ τήν θέση, έντοπίσαμε μία άξιοσημεί ωτη μεταβολή στόν τρόπο δι νέργειας των δημοσκοτήσεων
άπό μία τούλάχιστον έταιρεία
καί θέσαμε τόν προβληματισμό άν μέσα σέ συνθήκες πολέμου τοδίλημμα τής αύτοδυ-.
ναμίας έναντι της άκυβερνησίας μπορεί νά φέρει τά ιδια
πολιτικά άποτελέσματα, όπως
στό παρελθόν όταν έτίθετο σέ
καιρό είρήνης. Παρατηρήσαμε
μέ ένδιαφέρον ότι ή έταιρεία Marc ξεκαθάρισε ότι έρχεται καμμιά φορά νωρίτερα άπό τίς μετρήσεις
στό μέλλον θά άποφεύγει νά προχωρά σέ έκτιμηση προθέσεως ψήφου καί θά περιορίζεται μόνο στά άποτελέσματα που προκύπτουν άπό τίς
μετρήσεις της , χωρίς άναγωγή των άναποφάσι - ενδιαφέρουσας δημοσκόπησης της έταιρείας
στων . Αύτό δέν έγινε τυχαία . Μία πρόχειρη ματιά Marc, που δημοσίευσε χθές ή φιλικότατη πρός τήν
στήν σύνθεση των άναποφάσιστων ψηφοφόρων Κυβέρνηση έφημερίδα <Πρτο Θέμα , ύπεράνω
δείχνει ότι μετά βίας οί μισοί προέρχονται άπό τίς πασης υποψίας . Τά μελέτησα καί τά συνέκρινα μέ
τάξεις των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας τά ευρήματα άντίστοιχης δημοσκόπησης που διετου 2019 , ένω ένα ποσοστό περίπου 30% αυτων νήργησε ίδια έταιρεία 15 Φεβρουαρίου 2022 γιά λοείχε ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Μετά τήν προκήρυξη του
πολέμου καί τήν άνασφάλεια πού έπικρατεί στήν μενικά ή Κυβέρνηση πρέπει νά πανηγυρίζει καθς
έλληνική κοινωνία όπως και σέ όλη την Εύρπη τόσο αύτή ή μέτρηση όσο κι άλλες προηγούμενες
βέβαια, θέσαμε θεωρητικά χωρίς νά έχουμε πρό σβαση σέ δεδομένα ένα άκόμη
έρτημα : έχει ή αύτοδυναμία
τήν ίδια ίσχύ ς πολιτικό σύνθημα καί πολιτικό αίτημα έν καιρφ
πολέμου ή μήπως μέσα σ ' αύτές
τίς συνθήκες οί Ελληνες έπιζητουν καταλλαγή , έθνική ένότητα , άπόρριψη της πόλωσης
του μίσους των διαχωριστικν
γραμμν καί του πολιτικού ρα
τσισμού του ένός γιά τόν άλλον;
Δέ γνωρίζαμε κάτι , άπλως ύποΨιαζόμασταν δτι κάτι συνέβαινε. Η αίσθηση άπό τήν κοινωνία
ΤΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ
Η ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΗ
ΧΕ MRIAΛΕΣ ΔΙΑΣΤΑΝΕΤΣ
Eσείς ποια κυβέρνηση από τις παρακάτω θέλετε
να προκύψε στις επόμενες βουλευτικές εκλογές
Η ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΙΣ του πολέμου στήν
Ούκρανία φέρνει σε δύσκολη θέση και
τις δύο πλευρές. Άργά άλλά σταθερά ή
ούκρανία χάνει έδαφος και ή διαφαινο
μένη έκβασις μάλλον δέν θά είναι εύνο ίκή για αυτήν. Από τήν άλλη πλευρά ,
οσον και άν διατείνεται ο έκπρόσωπος
του Προέδρου Πούτιν ότι οι έπιχειρήσεις έξελίσσονται συμφνως πρός τόν
σχεδιασμό , οί ρωσσικές δυνάμεις προΑυτοδύναμη
Αυτοδοναμη
ΣΥΡΙΖΑ
Συνεργοσίος
Συνεργοοας
άναδεικνύονται προβλήματα κακής όργανσεως καί άνεπαρκούς διοικητικής με ρίμνης πού δέν έπιτρέπουν τήν έγκαιρη
Συνέχεια στήν σελ.5
και πρίν άναγνωριστει έπισήμως ς τάση.
Μελέτησαμέ προσοχή τά εύρήματα της άκρως
Αποκτήστε τό 220 CD
ΒΕETHOYEN
Ο Επανεξοπλισμός
τής Γερμανίας
ΑΞΙΖΕΙΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
γαριασμό του τηλεοπτικού σταθμου ΑΝΤ1 .ΦαινοΌ πόλεμος στήν Ούκρανία
άναζωπυρνει τόν κορωνοϊό
Του Κστα Κόλμερ
Λεπτομέρειες στήν σελ. 8
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΝΕΑ ΕΚΡΗΞΙΣ σημεινεται στά περιστατικά τής Covid-19, καθς χθές οί άρμόδιες άρχές έπιβεβαίωσαν 22.694 νέα κρού σματα μέ τούς είδικούς νά κρούουν τόν κ δωνα του κινδύνου γιά περαιτέρω αύξηση
έξαίτίας τοϋ προσφυγικού κύματος άπό την
Ούκρανία καί τις γενικτερες μετακινήσεις
πληθυσμν πού έχει προκαλέσει ή ρωσσ κή είσβολή .
ΠΕΝΝΙΕΣ
Η Παγκρήτια άπορροφά
την HSBC Έλλάδος
Έπισκέψιμο πιλοτικά
έντός του 2022 τό ταφικό μνημείο
στόν Τύμβο Καστά Άμφιπόλεως
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ΣΕ ΜΙΑ ούσιαστική και συγχρόνως άναπτυξιακή πρωτοβουλία προχωρεί ή Παγκρήτια Τράπεζα μέ την άπόκτηση
τν δραστηριοτήτων τής πολυ
εθνικής HSBC στήν χρα μας .
Η Παγκρήτια άποκτα καί τά 15
καταστήματα της HSBC στήν
( σελ. 7)
. Ακτιβιστές κατέλαβαν χθές τήν έπαυλη Του
Ρσσου όλιγάρχου Όλεγκ Ντεριπάσκα στήν πανάκριβη συνοικία Νάτσμπρίτζ τού Λονδίνου. Οf
άκτιβιστές είσέβολαν στήν άξίας 50 έατ. στερλινν
έπαυλη τού Όλεγκ Ντεριπάσκα τάξημερματα
τής Δευτέρας καί άνήρτησαν σημαίες καί ένα νβριστικό γιά τόν Βλαντιμήρ Πούτιν παν πού μεταξύ
άλλων άνέγραφε: clH ίδιοκτησία άπελευθερθηκε)
ΌΌλεγκ Ντεριπάσκα είναι ένας έ τν έπτά Ρσσων όλιγαρχν , στούς όποίους έπέβαλε κυρσεις
ήβρεταννική κιβέρνησις Ήπλατεία Μπελγκραίηβ,
όπου εύρίσκεται ή έπαυλις, θεωρείται ή άκριβότε
ρη στό Λονδίνο . Επί τόπου έσπευσαν άστυνομικοί,
οί όποιοι άπλς παραμένουν στό σημείο . Η βρε
ταννική νομοθεσία για την άπομάκρυνση καταληΨιν (squatters) είναι ούτως ή άλλως ππλεγμένη .
.Ο διάσημος χορευτής Μιχαήλ Μπαρίσνικωφ
είναι ένας άπό τους σημαντικούς Ρσσους πού
έκφράζουν τήν ύποστήριξή τους στήν Ούκρανία
Ο χορευτής , ό όποίος αυτομόλησε άπό την Σοβιετική Ένωση τήν δεκαετία του 1970, προέτρε
Ψε τους Ρσσους νά βοηθήσουν τούς πρόσφυγε
πού έπλήγησαν άπό τις έπιθέσεις στήν Ούκρανία
Ό διος είνα ένας άπό τους ήγέτες τής πρωτοβουλίας Αληθινή Ρωσσία ή όποία παροτρύνει Τούς
Ρσσους συναδέλφους νά κάνουν ότι μπορούν γιά
νά βοηθήσουν τους Ούκρανούς έν μέσω αύτής Της
<πραγματικής άνθρωπιστικής καταστροφήρ
Συνέχεια στήν σελ.4
ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ
Τό συγκλονιστικό
Αντωνης |
Συνέχεια στήν σελ. 2
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
του Μελέτη Ή Μελετόπουλου *
ΤΟ 1822 είναι ένα καθοριστικό έτος
γιά τήν πορεία της Επανάστασης, κατά τό όποϊο κρίθηκε ή έπιβίωσή της ή
ή καταστολή της άπό τήν Όθωμανική
αυτοκρατορία.
Ήμοιραί λεπτή κόκινη γραμμή
Ο Μπρέντ Ρενό ήταν
μόλις 51 έτν . Θά μπορούσε νά έχει γίνει άρχισυντάκτης , νά κάθεται σέ ένα
μεγάλο γραφείο , νά παίρνει
Εναν καλό μισθό και νά <μοι
ράζειν τήν δουλειά στούς ταγράψει Υεγοότα και είχε άπό σπουδαίους άνθρπους
συνεργάτες το .
καθς είχε γράψει ήδη πολλάχλιόμετρα στήν μαχόμ καφέ σέ πολυτελή λόμπι ξ
νη δημοσιογραφία , είχε Tμηθεί μέ βραβεία , είχε ταξιδέψει στίς πιό σκοτεινές Σαββατοκύριακα σέ όμορφα
γωνιές του κόσμου , είχε καΘά μπορούσε νά τά κά
νει δλα αύτά , άν δέν ήταν
Θά μπορούσε νά πίνει
Τήν πρτη Ίανουαρίου 1822 άρχί
ζει μέ μία μεγάλη πολιτική έπιτυχία: ή
Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου ψηφίζει τό Προσωρινόν Πολίτευμα τς
Έλλάδος , τό πρτο έλληνικό σύνταγμα στήν νετερη ίστορία . Πρόκειται
για ένα πρωτοφανές δημοκρατικό
νοδοχείων στίς ΗΠΑ ή στήν άρρωστος μέ τήν δημοσιοΕύρπη, νά διασκεδάζει
γραφία , άν ή δημοσιογραφία δέν ήταν μικρόβιο έπικίνδυνο, άν τό έπάγγελμα πού
κάποτε λεγόταν λειτούργημα δέν έχε δηλητηριάσει τό
αίμά του .
μέρη, νά παίρνε συνεντεύξεις
eά μπορούσε νά είχε γίνει τό παιδί του άφεντικού,
δημιουργήσει ήδη ένα είδος
κσχολίή στήν έρευνητική
ήλεκτρονική δημοσιογραφία
καί νά άπολαμβάνει τήν ζωή
του , έπετα άπό μιά πολυκύμαντη, σημαντική καρριέρα.
Συνέχεια στήν σελ. 4
Συνέχεια σττήν σελ. 3