Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
lπιέσεις, τά non paper
Η ΚΥΡΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ Η περιοδεία του Αρχιεπισκόπου Βορείου Αμερικής στήν θράκη καί ο χρησμός του για το που γεννιούνται οί ήγέτες Σε 8
ΕΚΔ ΟΣΙΣ
ΚΥΡ ΙΑΚΗ Σ
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ ς
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
Οίκήιον έλευθερίης παρρησίη. Δημόκριτος
Στά δυτικά και βόρεια λίγες νεφσεις, παροδικά ηύξημένες , μέ λίγα χιόνια στά όρεινά
κυρίως τής άνατολικής Μακεδονίας και τής Θράκης. Στήν ύπόλοη χρα νεφσεις μέ βροχές και χιόνια στά όρεινά
Αριθμός φύλλου 21
Τιμή:
Κυριακή , 13 Μαρτίου 2022
Α τν Νηστειν. Τής Ορθοδοξίας
ΚΑΙΡΟΣ
Στό Κίεβο εύρίσκεται
ΕΛ. Γ. ΣΚΙΑΔΑΣ
Το άρχοντιΚό και τό ταφικό μνημείο του άρχηγέτου τν Ελλήνων Ύψηλάντηδων
Σελ. 28
Η άποφυγή ένος πυΝ. ΧΑΒΟΥΤΗΣ
ρηνικού όλοκαυτματος θά όδηγήσει σε άνοδο
τν διεθνν κεφαλαιαγορν
α Σελ. 13
Γ. ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ
νοικοκυρίά κι έπιχειρήσεις
Σέ άσφυκτικό κλοιό
Σελ. 9
Τά μέτρα ένισχύσε
ΑΘΗΝΑ
Γ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ως για να αποφυγουμε χαμηλότερη άνάπτυξη καί
ύψηλότερο πληθωρισμό
Σελ. 11
ΚΥΠΡΟΣ
ούκρανία: Εκατομμύβια πρόσφυγες έν μια νυκτί ε Σελ. 17
Η λογοτεχνία και ή
Σ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Χ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
έπιστήμη μιλούν για τους πρόσφυγες
Σελ. 27
Τί κερδίζει κάθε πλευ-.
Κ. ΤΖΑΒΑΡΑ
ρά στήν συμμαχία Κίνας -Ρωσσίας, ποιά είναι τά
όρια τής συνεργασίας τους
t Σελ. 19
ΚΡΗΤΗ
Τράμπ έγκαλεί Μπάι Δ. ΘΩΜΑΣ
ντεν για τις αποτυχίες πού όδήγησαν στό μονοπάτι του πολέμου
Σελ. 20
Η Μάνη τιμά τόν καΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
λύτερο γιατρό του κόσμου ηΣελ . 32
AΙΓΥΠΤΟΣ
12bat Jamas ahi
Το σχέδιο Σάλλα για
ΔΟΛΟΠΛΟΚΟΣ
την επέκταση της Παγκρήτιας Τράπεζας στην
Αθήνα
Σελ. 10
DAMIETTΑ
Δ.ΚΑΠΡΑΝΟΣ ωΟ Καραμανλής προέ βλεψε τά δεινά σε ναυτιλιακό φόρουμ Σελ . 14
Συνεταίρους στήν ένέργεια θέλουν οί ΗΠΑ
την Ελλάδα και την Τουρκία στήν Μεσόγειο
Δημήτρης Εφραίμογλου
< Αναμνήσεις άπό τό μέλλονν
στό Ιδρυμα Μείζονος
Ελληνισμοΰ!
τής ΜΥΡΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
συζήτησις για την έξεύρεση έναλλακτικν παιχνίδι καί την Άγκυρα. Στό περίφημο non-paper
πηγν ένέργειας έχει έπανέλθει δυνα- όπου οί HΠΑ ένταφιάζουνν τά σχέδια γιά τόν
μικς στό προσκήνιο έν μέσω του πολέμου στήν EastMed, παροτρύνουν έμμέσως πλήν σαφς καί
και οι νεοι αγωγοι ούκρανία. Και έν φαινομενικά τό πάγωμαν του την συμμετοχή της Τουρκίας στά έργα, αυτά, όπως
. Οί πιέσεις, τά nonpaper
Nord Stre am 2 συνιστά μιά νίκη γοήτρου γιά τίς άλλως τε είχε γίνει καί στό παρελθόν όταν ό Άμε ήλεκτρικής διασυνδέσεως ΗΠΑ , στήν πραγματικότητα έντάσσεται στόν γε - ρικανός πρέσβυς Τζέφφρυ Πάνατείχε άφήσει άνοι
νικτερο στρατηγικό σχεδιασμό τους . Συμφνως κτό τό ένδεχόμενο νά συμμετάσχει στήν πρωτο.Τέλος στούς κλασσικούς πρός διπλωματικές πηγές, ή κυβέρνησις Μπάιντεν βουλία BastMed Gas Forum και ή Άγκυρα.
του ΜΑΚΗ ΔΕΛΗΠΕΤΡΟΥ
Σελίς 23
Είναι ένδεικτικό ότι κατά την διάρκεια της έπι
τούς συμβατικούς άγωγούς μεταφοράς φυσικού σκέψεως του Ισραηλινού Προέδρου την περασμέάγωγούς φυσικού αεριου άερίου, δπως ό πάλαι ποτέ φιλόδοξος EastMed -νη Τετάρτη στήν Άγκυρ , ό Έρντογάν δήλωσε με
έπιδικει τήν πλήρη άπεξάρτηση τής Δύσεως άπό.
α AΡΘΡΑ
Μεταξύ κωμωδίας
τν κσυναντήσεων
και τραγωδίας του κδιαλόγου ,
σέρνουν τή χρα ..
και τρα ό Nord Stream 2. Καί δίδει πλέον προ- νόημα , δτι ή έπίσκεψις Χέρτζογκ άποτελεί σημείο
άπο τον Μπαιντεν: τεραιότητα σέ έργα ήλεκτρικής διασυνδέσεως, καμπής στίς τουρκο-ισραηλινές σχέσεις και μιά
όπως αυτό μεταξύ Αίγύπτου , Κύπρου και Έλλά -εύκαιρία νά άναπτύξουμε την ένεργειακή μας συΕίπε όχιν καί στόν δος (BuroAftica Intereoneotor), και έκείνο με - νεργασία.) Σέμια αίνιγματική στόσο, απάντηση ό
ταξύ Ίσραήλ , Κύπρου και Έλλάδος (EuroAsia Ίσραηλινός Πρόεδρος άρκέστηκε στό να έπισημάνει
Συνέχεια στήν σελίδα 5
άγωγό Ίσραήλ-Τουρκίας Intcreonnector), έπιουμντας δμως να βάλει στό
τής ΖΕΖΑΣ ΖΗΚΟΥ
Ή έπένδυση της Δύσης στά βιολογικά όπλα:
είναι φθηνότερα άπό τούς βομβαρδισμούς!
έλληνοτουρκικό
σύμφωνο μετά
Αναμνήσεις άπό ένα πόλεμο
του ΚΩΣΤΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
Σελ. 15
τής ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
της ΖΕΖΑΣ ΖΗΚΟΥ
ΑΘ. ΣΚΟΡΔΑΣ Η Παιδεία ως κεντρι ό κουτί τής Πανδρας δεί- ξύ τν όποίων καί τού ίδιου του
χνει μισάνοιχτον στήν κορωνοϊού σέ νυχτερίδες, λει Ούκρανία μετά τίς πρωτοφανείς τουργούσαν , όπως διαβεβαινει
άποκαλύψεις τής Μόσχας , πού
βομβάρδισαν , στήν κυριολε- άπό είδικές συμβάσεις πού είχε
ξία, τήν κοινή γνμη μέ την βα - ύπογράψει μέ το Άμερικανικό
ρύτητα τν ίσχυρισμν του Ρωσ - και Γερμανικό Ύπουργείο Άμυσικού Ύπουργείου Άμυνας . 30
έργαστήρια άνάπτυξης και δοκιμν βιολογικν όπλων , μετακό διακύβευμα για την άνασυγκρότηση της χΣελ. 15
Σελίς 6
ότι διεπίστωσε ή Ρωσσία, κάτω
Οι έπιπτσεις των
ΚΟΣΜΟΣ
βομβαρδισμν στόν μεγαλύτερο σιτοβολνα τής
Εύρπης
Ότράσινος
καπιταλισμός
άγνοεί τούς λαούς
ής Εύρτης
Σελ. 21
1 Δύσκολες ήμέρες
νας ή κυβέρνηση τής Ούκρανίας,
έπί σειράν έτν.
E. ΝΑΜΠΟΥΛΛΙΝΑ
για τήν Διοικήτρια της Ρωσσικής Κεντρικής
Τράπεζας
Σελ. 12
Συνέχεια στήν σελίδα 4
ΑΠΑΡΑΤΗΡΗΤΑ
οθήκες με ήλιακά πάνελ
Τετράποδες βιβλιΣελ. 19
του ΜΑΝΩΛΗ ΚΟΤΤΑΚΗ
Χωρίς ίστορία και θρησκεία είμαστε άπλς ένα δεκαδικό ψηφίο
Ό Αμερικανός καθηγητής Κότκιν όμιλεί στήν <Εστίαν
Έχουν νόημα οί φιΣελ. 26
Σελίς 16
ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ
λειρηνικές διαδηλσεις;
B. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ
τωλικός , Κρότων και Φάυλος
Τίτορμος και ΠαναιΣελ. 27
Έξτρα πρμ
αυτοδυναμίας γιά
τό πρτο κόμμα μέ τόν
νέο έκλογικό νόμο
συνέντευξις στήν ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΝΑΡΟΥ
τα προοδευτικά μέσα τον έχουν άποκηρύξει. Η Εστία ,
φυσικά , ήθελε και έκείνη να συζητήσει μαζί του .
- Σέ όλα τα δημοκρατικά πολιτεύματα , ίδίως έδ στίς
Καθηγητής άστικής άναπτύξεως στο Παν.
Chapman της Καλιφόρνια, κ. Joel Kotkin, κα τέγραψε τήν κάπαρατήρητην συγκέντρωση τού πλούτου
σε παγκόσμιο έπίπεδο, στο βιβλίο "The Coming of Neo- ΗΠΑ , δλα βασίζονται στην ίδέα τής κοινωνικής κινητιFeudalism ". Πρην ύποστηρικτής τν Δημοκρατικν κότητας , για αυτό και προσελκύουν μετανάστες, δπως
και σήμερα άνένταχτος πολιτικά , ό κ. Kotkin διευκρινίζει πολλούς Έλληνες που ζούν στις HΠΑ, τον Καναδά , την
πς δέν είναι συντηρητικός . Όμως οί συντηρητικοί είναι Αύστραλία, την Ν. Ζηλανδία
έκείνοι πού έχουν κόρεξη για συζήτησην , την στιγμή πο
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ
Βένια Δημητρακοπούλου:
Η Τέχνη δέν είναι κάτι
άπρόσιτο καί δύσβατο
τής ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΓΑΛΑΝΟΥ
στήν ΝικΟΛΕΤΤΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ.
Σελίς 6
Συνέχεια στήν σελίδα 7
Σελίς 25