Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
AΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ e ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ1876
Παρασκευή
11 Μαρτίου 2022
Α' Χαιρετισμοί . Αγίων Τροφίμου καί Θαλλού
Σελήνη 8 ήμερων ! Ανατολή ήλίου 06.42-Δύσις ήλίου 06.28
ΑΓΙΚΗ Νεφσεις μέ χιονόνερο ή χιονοπτσεις. Θερμοκρασία Εως 5β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις , άσθενείς χιονοπτσεις. Θερμοκρασία έως 6β.
Άριθμ. φύλ . 42205
Ετος 145ον
Τιμή 1,5 ε
Η κόπωσις
καί ο άναδυόμενος
της Δύσεως
νέος κόσμος
Τόπράσινο φς Μπάιντεν σε Πούτιν, τά έγκλήματα πολέμου
καίό νέος ΟΗΕ Κίνας , Ρωσσίας, Ινδίας, Πακιστάν
τό 2049 νά έχει άποτελέσει την ίσχυρότε
ρη χρα παγκοσμίως: στρατιωτικά, τεχνονεργασίας της Σαγκάης. Αποτελεί τόν δικό τους ΟHE (!! . Μετέχουν έκεϊ αυταρ.Αντιθέτως, ούτε τόν Οbama δίωξε γιά την
άδίκαστη θανάτωση του Osama bin Laden,
ούτε τόν Τράμπ για την, όμοίως, άδίκαστη λογικά, oίκονομικά, Έτσι στε οί ύπήκοοι χίες τής Κεντρικής Άσίας, έπίσης όμως:
έκτέλεση του Soleimani. Ό δυτικός κόσμος
είναι ύλικά έξασθενημένος . Οι ΑμερικαΤου Γ. Κ.Στεφανάκη
σε νά πραγματοποιεί απειλή πυρηνικού
όλέθρου .
.Η αύτοθυσία του άμυνόμενου ούκρανικού λαού προκάλεσε θαυμασμό και συγκίνηση τν πάντων: των πάνοπλων έπιτιθέμενων και των άπανταχού φιλελεύ-νοί-κυριολεκτικς-διχθηκαν τό 2021
θερων. Εν τούτοις δέν άναχαίτισε τον
έπιδρομέα . Oι βάρβαροι παραμένουν χθεί άπό τό Βιετνάμ. Οί Γάλλοι όμοίως, σήάκάθεκτοι.
ΟΙΘΕΣΜΟΙ δοκιμάζονται στίς κρίσεις. Η
τρέχουσα ούκρανική άνέδειξε άνεπάρκεια
τν δυτικν θεσμν.
νάπολαμβάνουν εύημερία και άσφάλεια .
Μέχρι σήμερα ( καί ) τά όλοκληρωτικά έκπροσωπεϊ πολύ περισσότερους κατοί καθεσττα προσποιοϋνται σεβασμό πα .
νανθρπινων άξιν π.χ. Ρωσσία του Putin.
Η Κίνα πρωτοτυπε . Διακηρύσσει στή δι απασν ότι άνθρπινα δικαιματα έκεί δέν
ή Ίνδία καί τό Πακιστάν. Ο νέος ΟΗΕ
κους άπό τόν παλαιό (!!!) .
. Η νδία στό Συμβούλιο Ασφαλείας άλλά
και στήν Όλομέλεια τού καθιερωμένου OHΕ
ΔΕΝ ψήφισε ύπέρ τής Άμερικής Η προσέγ
γιση τής Ινδίας στήν πλευρά Ρωσσίας-Κίνας
άποτελεί συμβάν έξαιρετικν διαστάσεων.
Πρτος δ πρόεδρος των Η.Π.Α. J.
Biden , έξ ύπαρχής , άπέκλεισε στρατιωτική έπέμβαση. Άκολούθησε τό ΝΑΤΟ,
μέ όμοια δήλωση . Ξέχασε , το ΝΑΤΟ,
κάτι κρίσιμο. Ότι έχει έπέμβει ήδη στίς
συρράξεις της Σερβίας και Αφγανιστάν.
Η δήλωση έξέφρασε σφαιρικά τή Δύση.
Αποτέλεσε, συνάμα, πράσινο φς για τόν
Putin. Η μότης του ξάφνιασε . Βομβάρδισε (καί) τόν μεγαλύτερο ίσως πυρηνικό
άντιδραστήρα τής Εύρπης έγκατεστη
μένο στήν Ούκρανία . Φαίνεται ίσχυρότερο έκείνου του Chernobyl (!!!), Άρχιάπό Αφγανιστάν . Είχαν (καί) τό 1975 διω 1.Η κήρυξη έπιθετικου πολέμου άποτελεί βαρύτατο διεθνές έγκλη μα . Το
άρμόδιο διεθνές δικαστήριο, όμως, ούδεμία άσκησε ποινική άγωγή κατά Putin (!).
"Εχει (καί) τό δικαστήριο αυτό, άναλόγως πρός τό NΑΤΟ, περιορίσει τόν ζήλο στική της Δύσης. Η όργάνωση του κρά - Αντιρρήσεις δέν συγχωροϋνται.
του σέ ήσσονος σημασίας πράξεις παρακατιανν: Σέρβων ή Αφρικανν .
μερα, δικονται κλοτση δόν άπό τό Σαχέλ.
1ΟPutin άρχισε τίς έπιχειρήσεις την άναγνωρίζονται. Επιδικεται ύψηλό βιοτιέπόμενη τής λήξης τν Όλυμπιακν Άγ
νων στό Πεκίνο. Η συνεννόηση μεταξύ λουν και άτομικά δικαιματα, αυτοί θά πα
τν δύο όλοκληρωτισμν είναι πρόδηλη
Η συμπόρευση Ρωσσίας-Κίνας δημιουργεί νέα πραγματικότητα . Είναι άνταγωνικό έπίπεδο. Άν όρισμένοι, παράλληλα, θ V'Ενας νέος κόσμος άναδύεται . Φιλοδοξεί νά ύποκαταστήσει τόν κουρασμένο
Δυτικό . Τήν κόπωση έπέτεινε και ή ήθική
έκπτωση . Διαρκής έχει ύπάρξει ή άνάδειξη
oίκονομικν λαθροχειριν κορυφαίων , έν
τούτοις , κοινοβουλευτικν.
. ταχθούν. Είναι έκτός πλαισίου . Θ άποτελέσουν παράπλευρη άπλεια.
τους και στίς δύο χρες είναι καταφανς
αυταρχική . Η Κίνα θέτει στόχο στε μέχρι
III. Κίνα και Ρωσσία έχουν ίδρύσει
στήν Κεντρική Ασία τήν (Οργάνωση Συ Τήν Κυριακή 13/3
Γράφει ό Βύρων Γ Πολύδωρας
Επισιτιστική κρίσις:
| Η Ρωσσία άναστέλλει
τίς έξαγωγές σιταριού
"Ένας παράξενος Παγκόσμιος Πόλεμος
ΕΣΤΙΑ
ΚΟΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Κάποιος δέν άνησυχεί γιατί δέν έχει πόδια,
πιστεύοντας ότι στήνκρίσιμη στιγμή.
θά του φυτρσουν φτερά!.
λούθησαν μετά το 1945 , της Κορέας , του Βιετνάμ.,
της είσβολής στήν Κύπρο (1974 ) , του Ίράκ-Ίράν .
του Κουβέιτ και του Ίράκ μέχρι της Αραβικής ΆνοιΗ ΝΗΣΤΕΙΑ
ΤΗΣ ΕΚΛΗΣΙΑΣ
Παν. Κονδύλης ξης , της Λιβύης , της Συρίας , της Σερβίας, του Αφγα( Πλανητική πολιτική
μετά τόν ψυχρό πόλεμο)
νικού καί όσων άλλων του 21ου αίνα.
Όμως ό σημερινός πόλεμος στήν Ούκρανία δέν
ΠΑΝΤΟΤΕ πόλεμος ήταν ύπόθεση όπλων. Το ρό - είναι σάν τούς άλλους. Μοιάζει μόνον ς πρός τς
παλο, το δόρυ , ή άσπίδα, τό τόξο, τό ντουφέκι , τό συμφορές πού γεννα . Αύτές είναι το ίδιο αίμάτι κανόνι, οί βόμβες, τό ούγρό πορν τον Βυζαντινων, νες, άνθρωποβόρες , γεμάτες λιμοκτονίες , τό ίδιο
οί πανοπλίες τν ίππων καί των σιδερόφρακτων καταστροφικές μέ γκρεμισμένα σπίτια, μέ τήν ίδια
ίππέων-ίπποτν, τά τεθωρακισμένα/τάνκς, οί άτο- "μουσική του στριγκλίσματος των σειρήνων και
Παρεμβάσεις
ΗΡΩΣΣΙΑ άναστέλλει τις έξαγωγές σιταριού , σμίγου , σίκαλης, κριθαριου και
καλαμποκιού, άκόμη και στίς χρες της
Εύρασιατικής Οίκονομικής Ενσεως
( EEU), της δποίας ήγείται ή ίδια, έως τις
31 Αύγούστου , σέ μια κίνηση διασφαλίσεως τής έγχριας άγοράς για την υπαρξη έπαρκν ποσοτήτων τροφίμων, δπως
Συνέχεια στήν σελ. 5
Πατί,
παρεμβάσεις του πρην
μικές βόμβες στή Χιροσίμα και στό Ναγκασάκι ή οί
τον κρουστν σέ όλους τούς τόνους τωνβομβν ,
βόμβες άπεμπλουτισμένου ούρανίου στή Σερβία μέ τις ίδιες φλόγες της κόλασης νά καλύπτουν τόν
(1999 ) ήσαν τά τυπικά όπλα διαχρονικά. Η οίκονο - ούρανό . Πάντα <πλούσιες σέ έκατόμβες άθων
μία τό μεγάλο φόντο , των αίτίων καί των σκοπν, και άμάχων , γυναικν καί παιδιν και άνίκανων γερό& Πs
vηστεύουμε
τό μεταναστυτικό .
την φτχια, Τις άνισ τητς
και τις πακόσμες
προκλήσει!
ντων . Στήν Ούκρανία οί γέροντες συμπληρνουν
τά παλμαρέν ( palmaras) των έμπειριν τους . Επ Oι ήγέτες των κρατν-λαν ύπήρξαν πάντα οί ζησαν του λιμού του 1932-33 που τούς καταδίκανομιμοποιούμενοι της ίστορίας γιά τήν κήρυξη ή σε ένδολα και σκόπιμα ό Στάλιν, που δέν χρειάζονταν μικροϊδιοκτήτες άγρότες , γιατί είχαν έντονη
ξη λαφύρων ή πολεμικής λείας όταν είναι νικητές ή τήν αίσθηση της άτομικής έλευθερίας και άνεξαρτήν καταβολή πολεμικν άποζημισεων ς ήττημέ- τησίας , άρα ήσαν έπικίνδυνοι για το σύστημά του.
Oι αέμπόλεμοιν σήμερα έκει δέν είναι άλλοεθνείς.
ούτε άντίθετοι ίδεολογικά. Καί ό Πούτιν και ό Ζεπαιδιά της , ο λιμός , ή προσφυγιά , το δράμα.
Απυχτήστε τό 21ο CD
ΒΕTHOVEN
τή λήξη-συνθηκολόγηση πολέμων, για τήν είσπραΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
νοι. Καί oί λαοί, τά αίνια θύματα .
Ή Βουλή στηρίζει τέχνα
πεσόντων έν ρα καθήκοντος
Αύτός είναι ό συμβατικός πόλεμος. Σάν τέτοιον,
τελευταίο συμβατικό θέλουν νά χαρακτηρίζουν οί λένσκι σέ παραλλαγές καπιταλισμου κινούνται . Καί
πολεμολόγοι τόν Β' Παγκόσμιο, στά standards του
όποίου διεξήχθησαν όλοι οί περιφερειακοί πού άκοΕΚT: Δραματική μείωσις
τον προγραμμάτων
ποσοτικής χαλαρσεως
οι δυό τους τόν κομμουνισμό άποκηρύσσουν. Ο
Συνέχεια στήν σελ. 5
Λεπτομέρειες στήν σελ.4
ΠΕΝΝΙΕΣ
Γιά πρτη φορά
σύλληψις όπαδν
για έγκληματική όργάνωση
Απεβίωσε σέ ήλικία 83 έτν
δέπιχειρηματίας
Δ. Κοντομηνάς
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
.Επιστημονική μελέτη στίς Ήνωμένες Πολιτείες
τής Άμερικής άναδεικνύει τόν άντίκτυπο του μολύ βδου τής βενζίνης στήν νοημοσύνη έκατομμυρίων
Άμερικανν. Περισσότεροι άπό τούς μισούς ένήλικες Αμερικανούς βινουν τίς συνέπειες Τής έκθ σες τους στόν μόλυβδο , ένα πρόσθετο τό όποο
γιά δεκαετisς χρησιμοποιούσαν οί έταιρείες διυλίσεως πετρελαίου για Τήν παραγωγή βενζίνης. Σύμφωνα μέ τήν μελέτη , τό πρόσθετο του μολύβδου
έχει περιορίσει τήν νοημοσύνη έκατομμυρίων Αμερικανν πού γεννήθηκαν στά μέσα του προηγούμενου αίνα και είδικτερα κατά Τίς δεκαετίες τού
1960 καί του 1970 οί όποίες θεωρούνται καί οί πλέ
ον έπιβαρυμένες άπό τόν καταστροφικό για τήν
άνθρπινη ύγεία μόλυβδο.
.Ο ήθοποιός Λεονάρντο Ντί Κάπριο έκανε δωρεά 10 έκατ. δολλαρίων στήν Ούκρανία , ή όποία
μάχεται κατά Τής ρωσσικής είσβολής τις Τελευταίες
δύο έβδομάδες. Ο 47χρονος Λεονάρντο ντί Κάπριο
έχει προσωπική σχέση μέ τήν χρα που πλήττε
ται άππό Τήν είσβολή , καθς ή γιαγιά του άπό την
μητέρα του, Χελένε Ίντερμπίρκεν τό πραγματικό
όνομα τής όποίας ήταν Γίλενα Στεπάνοβα Σμυρνόβα, γεννήθηκε στήν Όδησσό και μετανάστευε
στήν Γερμανία μέ τούς γονείς της τό 1917 Ο Ντί
Κάπριο ήταν άρκετά δεμένος μέ τήν γιαγιά του, ή
όποία σύμφωνα μέ δημοσιεύματα ύπεστήριζε πάντα τήν καρριέρα του στήν ύποκριτική .
ΦΕΡΝΕΙ άποτελέσματα ή άποφασιστικότης πού
έδειξε ή ήγεσία του Αρείου Πάγου , άμέσως μετά την
δολοφονία του 18χρονου Άλκη στήν Θεσσαλονίκη ,
Οί αυστηρές έγκύκλιοι τόσο του Προέδρου του Α.Π.
Βασιλείου Πλιτα όσο καί του άντιεισαγγελέως του
Ανωτάτου Δικαστηρίου, άρμοδίου για τήν άθλητι
κή δικαιοσύνη , Ζαχαρία Κοκκινάκη , πρός τούς
Συνέχεια στήν σελ. 4
ΑΠΕΒΙΩΣΕ χθές , σέ ήλι
κία 83 έτν, μετά άπό μακρόχρονη νοσηλεία ό γνωστός
έπιχειρηματίας Δημήτρης
Κοντομηνάς . "Υπήρξε ένας
άπό τούς πιό γνωστούς έπι
χειρηματίες στήν 'Ελλάδα
Συνέχεια στήν σελ.4
( σελ. 2)
Χρυσή εύκαιρία
του Κστα Κόλμερ
ΕAN Τ' άπόφθεγμα του "Ηράκλειτου
Πόλεμος πάντων πατήρ έστίν ()
είναι σωστό-και μάλλον είναι- τότε
ό πόλεμος στήν Ούκρανία προσφέ
ρει μία άνεπανάληπτη εύκαιρία στή
χρα μας: ή άνθρωπιστική κρίση, ή
όποία έχει προκαλέσει 1,5 έκατομμύ
ριο Ούκρανούς πρόσφυγες που καταφεύγουν στήν δύση (Πολωνία, Ρoυμανία, Σλοβακία , Βρεταννία κι άλλου )
άποτελεί μία μοναδική μεταναστευτική ροή πού έξυπηρετεϊ τήν δημογραφική κρίση, στήν Ελλάδα. Εάν μπορέσουμε νά προσελκύσουμε άρκετούς
ούκρανούς, όπως τήν περασμένη
5ετία τό ένα έκατομμύριο οίκονομι κούς μετανάστες άπό τό Άφγανιστάν ,
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Κατράνου
Όταν δέν θέλεις να δείς άλλο πόλεμο .
Δέν βλέπω άλλο πόλεμο .
Κουράστηκα! μού είπε ό φoςΈτσι, άπλά , σάν νά μού
Ελεγε βαρέθηκα τό ίδιο έργο
ή μέ κούρασε τό σήριαλ Πό λεμος!
τά παιδιά καί τά έγγόνια, μέ
τήν κυρά του και τόν σκύλο
του . Πς θά ήρεμήσει όταν
βλέπει αύτά που γίνονται
δίπλα μας, στήν παραπάνω
γειτονιά; Δέν βλέπω άλλο
πόλεμο . Κουράστηκα ..
και τρέχαμε νά μεταδσουμε συγκρούσεις μεταξύ τν δυ νάμεων τν ΗΠΑ καί τής
ραυλος σκούντ στά περίχω- καλοκουρδισμένης στρατι ωτικής μηχανής του Σαντόμ
Χουσείν , που τελικά δέν
ήταν παρά μιά παραφουσκωμένη γαλοπούλα , Ετο
μη γιά τ τραπέζι τής Ήμέ
ρaς τν Εύχαριστιν .
δτι πρίν άπό λίγο έπεσε πορα τής Βαδάτης!
Τόν κοίταξα μέ περιέργεια . Μπορεί καί νά είχε δ κιο. Πέρασε τόσα στήν ζωή
του και θέλει νά ήσυχάσει , μέ
Ήταν ή άρχή του πολέμου σέ ζωντανή μετάδοση!
Εεννχτούσε ό κόσμος μέ π
τσες και μπύρες γιάνά δεί
τους πυραύλους που Επε
φταν βροχή, γιά νά δά Τς
του πολέμου στό Ίράκ, που
ξενυχτούσαμε στό στούντιο
Συνέχεια σττήν σελ . 4
Συνέχεια στήν σελ.3
9' 771106 " 701151 .