Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
- ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Πέμμπτη
10Μαρτίου 2022
Κορδάτου του έν Κορίνθω και των σύν αυτφ 5 μαρτύρων
Σελήνης Πρωτο Τέταρτο ΙΆνατολή ήλίου 6.44- Δύσις ήλίου 6.27
ΑΤΤΚΗ Κακοκαιρία μέ χιόνια καιίσχυρούς άνέμους, ΟΘερμοκρασία Εως 5β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ασθενείς χιονοπτσεις και μέτριοι άνεμοι . Θερμ . έως 4β.
Αριθμ. φύλ 42204
Έτος 145ον
Τιμή 1,5 ε
Χρησμός Μητσοτάκη για έχλογές
Οπολιτικός χρόνος πυκννειν διεμήνυσε
Νέα έξαγγελία μέτρων ύπέρεύάλωτων όμάδων , έπχειρήσεων καί άγροτν
ΠΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ χθές δ Πρωθυπουρ - ην ύπουργός έγραψε Σας διαβεβαινω ότι
γός άπέστη της δεσμεύσεως, δτι θά έξα- δΕλληνας Πρωθυπουργός άσχολείται μέ
ντλήσει την τετραετία. Απευθυνόμενος στό
Υπουργικό Συμβούλιο έδωσε τόν χρησμό .
δτι κό πολιτικός χρόνος πυκννεν, δηλαδή δτι μικραίνει ό χρόνος μέχρι τίς θνικές
έκλογές καί άφησε μιά χαραμάδα στούς
ύποψιασμένους έδω καί καιρό ύπουργούς λέμματα τής Κυβερνήσεως μπορεί νά
περί διενέργιας έκλογν πρίν άπό τήν λήξη τής τετραετίας.
ση, μέ τούς συναρμόδιους Υπουργούς , νά
άνακοινσουμε καί νά δρομολογήσουμε θυπουργό, άπετέλεσε άφορμή γιά παρεμβά
ένα πλήρες πρόσθετο πρόγραμμα στήριξης, άξιοποιντας τόσο έθνικούς όσο και
εύρωπαϊκούς πόρους δήλωσε ό Πρωθυ- iατρό, ό όποιος θά τούς παρακολουθεϊ και
πουργός. Συμφνως πρός πληροφορίες θά
άνακοινωθούν μείωσις ΦΠΑ σέ προϊόντα,
αύξησις του καττατου μισθού και ένδεπερί έκλογν . Η πανδημία, κατά τόν Πρω
σεις. Περίπου 8 στούς 10 πολίτες θά πληρσουν μικρότερο ΕΝΦΙΑ.
τάμεγάλα προβλήματα πού έχουμε, καί δέ
νομίζω πς έχει, ούτε τόν καιρό ούτε τή διάθεση νά κάνει έκλογές.
σεις στό ΕΣΥ, μέ σημαντικτερη νά έχουν
κόλοι οί "Ελληνες πολίτες ένα προσωπικό
Δέν είναι δμως μόνον δ Πρωθυπουργός πού μέ τις κινήσεις του ένισχύει τά
σενάρια γιά πρόωρες έκλογές . Υπουργοί έχουν άρχίσει να προβαίνουν σέ παροΌκ. Μητσοτάκης ήταν σαφής . Τά
θά τούς συμβουλεύει.>
είναι στραμμένα στίς διεθνείς έξελίξεις,
όμως προτεραιότης είναι ή θωράκισην του χομένως μείωσις του είδικού φόρου γιά τό
είσοδήματος τν πολιτν και των έπιχειρή - άγροτικό πετρέλαιο. Τέτοιες άνακοινσεων άπό τίς άνατιμήσεις . Μέ αυτούς τους
προσανατολισμούς ή Κυβέρνηση κινείται
στό έσωτερικό μέτωπο, άλλά ταυτόχρονα
κινείται καί στό εύρωπαϊκό πλαίσιο, άλλά
καί στό πεδίο της έγγύτερης περιοχής μας.
Σέδτι άφορά τό πρτο, τό έσωτερικό μέ- άνατιμήσεις στήν ένέργεια και ή συνάντητωπο, νά έπαναλάβω τή δέσμευσή μας δτι
Μαζί όμως μέ τά εύνοϊκά μέτρα για χές και οίκονομικές ένισχύσεις. Ο ύπουρτίς έπιχειρήσεις και τούς άγρότες θά συμπέσουν χρονικά και οί άνακοινσεις για λωσε, μόλις πρίν άπό λίγες ήμέρες, δτι θά
τό έκτακτο βοήθημα , τήν κέπιταγή άκρί- αύξηθουν κατά 20 έκατ. εύρ οί ένισχύσεις ,
βειαςν, πρός τούς άδύναμους πολίτες Ήδη
δκ. Μητσοτάκης έχει ύποσχεθεί ότι άπό
γός Οίκονομικν Χρήστος Σταϊκούρας δή σεις συνήθως γίνονται λίγους μήνες πριν
άπό την προσφυγή στίς κάλπες, δταν δηλα
δή απυκννει ό πολιτικός χρόνος. Τό γε - τήν 1η Μαΐου θά ύπάρχει σημαντική αύξηγονός δέ δτι στό χθεσινό, Υπουργικό Συμβούλιο, τό όποιο μονοπλησε δ πόλεμος, οί
Συμφνως πρός πληροφορίες, ς πιθανή ήμερομηνία έξετάζεται ή 22α Μαΐου,
όπότε και τά εύνοϊκά μέτρα ύπέρ έκατομμυρίων πολιτν θά έχουν άνακοινωθεί , και ή
αύξησις τού καττατου μισθού θά έχει ήδη
γίνει γνωστή άπό τήν 1 η Μαΐου.Όπως άνε μένετο , δ χρησμός του Κυριάκου Μητσοτάκη πυροδότησε έκ νέου τά σενάρια περί ήστήριξη έπιχειρήσεων, νοικοκυριν και μοσχέδιο γιά τήν άναδιοργάνωση της Πρω
πρόωρων έκλογν , τά δποία πρτη έσπευ
σε νά διαψεύσει ή Ντόρα Μπακογιάννη .
Μέ άνάρτηση στά κοινωνικά δίκτυα, ή πρσις του καττατου μισθού, μεγαλύτερη του
2%, τού έδόθη τούς προηγούμενους μήνες
Στόν χρησμό πού έδωσε χθές δ Πρωθυπουργός , πρέπει νά προσθέσουμε και την
νέα μείωση, ύψους 139%, στόν EΝΦΙΑ, τού
πού έχουν ήδη έξαγγελθεί για τούς άγρό τες. Και φυσικά δέν παρέλειψε νά πεί ότι
τό συνολικό ύψος της έπιστροφής του είδικού φόρου καταναλσεως αύξάνεται στά 60
έκατ. άπό τά 50 έκατ. εύρ !
σις μέ τόν Ερντογάν , άνεφέρθη καί στό νοάγροτν θά συνεχιστε όσο διαρκεί ή ένερ- τοβάθμιας Φροντίδος,Υγείας πού θά βελ- τήν χαρακτήρισε δίκαιην για τήν κοινωγειακή άναστάτωση. Τό έπόμενο δεκαήμε- τισει τήν καθημερινότητα των Ελλήνων,
ρο, μάλιστα, πιστεύω ότι θά είμαστε σέ θέ Επί πλέον δέν θά μπορούσε νά περάσει
άπαρατήρητη και ή άπόφασις του ,Υπουρ γείου Εσωτερικν στά μέσα Φεβρουαρίου .
νία άπέναντι στήν πολιορκία άπό τή διεθνή ένεργειακή κρίση και τίς άνατιμήένισχύει άκόμη περισσότερο τά σενάρια
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
Τήν Κυριακή 13/3
Αντιπαράθεσις
για τά βιολογικά
έργαστήρια
της Ούκρανίας
Ό πολιτικός αίν τν έκλογν
ΕΣΤΙΑ
ΚΟΤΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
ΕΚΤΟΣ άπό τόν Πρόεδρο Ζελένσκυ, ο όποιος καλείται στίς άμέσως προσεχείς μέρες νά λάβει δρα - όνειρευτεί ένας πρωθυπουργός προκειμένου νά
ματικές άποφάσεις καί νά άπαντήσει στά τελεσί - δικαιολογήσει μία έκτακτη προσφυγή στή λαϊκή
γραφα τού Βλαντιμήρ Πούτιν , σέ κρίσιμο σταυρο - έτυμηγορία συντρέχουν: πόλεμος , ένεργειακή
δρόμι άποφάσεων βρίσκεται για πρτη φορά κατά κρίση, έπισιτιστική κρίση, πανδημία. Τό θεωρητικό
τή διάρκεια της τριετους θητείας του στήνδιακυ- έρτημα πού προκύπτει μέ άφορμή τόν προβληβέρνηση της χρας και ό Πρωθυπουργός Κυριά- ματισμό πού άναπτύσσεται είναι τό έξης: μπορει
κος Μητσοτάκης. Αϊφνης χθές , για πρτη φορά, ό κανείς νά άποφασίσει έκλογές όταν ό όρίζοντας
πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας τόνισε στά μέ - είναι θολός και συννεφιασμένος, και δέν υπάρλη του ύπουργικου συμβουλίου κατά τή διάρκεια Χουν έπαρκή δεδομένα γιά νά προβλέψει ποιά γετης συνεδρίασής του ότι ό πολιτικός χρόνος πυ - γονότα θά μεσολαβήσουν άπό τήν κήρυξη των
κννει . Αίφνης , έπίσης , άρχισαν οί διαρροές για έκλογων έως τήν συγκρότηση τής νέας κυβέρφερόμενα εύρήματα μυστικν δημοσκοπήσεων νησης; Ασφαλς και θά πρόκειται γιά προεκλογιάπό τά όποία προκύπτει άνοδος μετά άπό πολύ κή έκστρατεία μέσα στήν όμίχλη! Στήν όμίχλη της
καιρό των ποσοστν της Νέας Δημοκρατίας άλλά απλης άναλογικής , για νά μήν ξεχνιόμαστε.
καί του ρωσσόφιλου κόμματος του Κυριάκου Βε λόπουλου . Αίφνης έπίσης έπανηλθαν στό προσκή - ποιό θά είναι τό διακύβευμα της έκλογής. Κυβερνιο οί διαρροές για την άλλαγή τού έκλογικού νό - νητικοί άξιωματουχοι υποστηρίζουν ότι μέ φόντο
μου, καθς αύτός πού έκπόνησε ό υπουργός έπι- τόν πόλεμο τό έρτημα που άνήκει ή Ελλάς είναι
κρατείας Γιργος Γεραπετρίτης δυσκολεύει πολύ το ίδεδες για τήν Νέα Δημοκρατία . Όπως έπί σέ δύσκολους καιρούς τήν αυτοδυναμία της Νέας σης και τό δίλημμα , σταθερότητα ή περιπέτεια.
Δημοκρατίας. Τί χρείαν άλλων μαρτύρων έχουμε Δύο σκέψεις έδ : καί άν ή έκβαση του πολέμου, οί
λοιπόν γιά νά καταλήξουμε στό συμπέρασμα , ότι συνθήκες στήν άγορά-όπου αύτή τή στιγμή ύπάρ είναι πολύ πιθανό άμέσως μετά τό Πάσχα νά όδη- χει στάση έμπορίου-οί έλλείψεις τροφίμων και ή
γηθούμε σέ πρόωρες έκλογές ένα χρόνο πρίν άπό παγκόσμια έπισιτιστική κρίση σέ συνδυασμό μέ
την τυπική λήξη της συνταγματικής θητείας της τήν έκτίναξη των τιμν της ένέργειας άλλάξουν
Κυβέρνησης;
Όλοι οι έκτακτοι λόγοι πού θά μπορουσε νά
Η ΝΗΣΤΕΙΑ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Παρεμβάσειs
" Η. ούλαντ
H ΥΠΑΡΞΙΣ άμερικανικν βιολογικν
έργαστηρίων στήν Ούκρανία και τό ένδεχόμενο χρησιμοποιήσες τους για την
άνάπτυξη όπλων μαζικής καταστροφής
ύπήρξε άντικείμενο άντιπαραθέσεως με
ταξύ της ύφυπουργού Εξωτερικν τν
Συνέχεια στήν σελ.5
τό μεταντιστευτικ
τήν φτχεια τις άνισότητες
και τi, παγκόσμιες
νηστεύουμε
"Ένα άλλο έρτημα έπίσης πού τίθεται είναι
Απικτήστε τό 21ο CD
BEETHOVEN
LEBNDART RECOROINGS
Κατάθεσις
της κ. Τουλουπάκη ένπιον
του Εύρωκοινο βουλίου
Λεπτομέρειες στήν σελ.4
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Διεθνείς διακρίσεις
για την 14χρονη πιανίστα
Έβελίνα Τσιαντζή-Μαντέ
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
Πρόβλεψις-σόχ για 2,5
εύρ τό λίτρο ή άμόλυβδη
Καί ό Σόλτς στόν Έρντογάν
στίς 14 Μαρτίου
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ΤΗΝ ΩΡΑ πού στήν Κύπρο ή τιμή τής άμόλυβδης πα
ραμένει στά 1,37 εύρ τό λίτρο καί ή τιμή του πετρελαίου θερμάνσεως στά 0,96 εύρ τό λίτρο , στήν χρα
μας είναι έλάχιστα τά πρατήρια πού είχαν χθές τήν τι
μήτής άμόλυβδης κάτω άπό τά 2 εύρ. οί περιορισμοί
στίς έξαγωγές ρωσσικού πετρελαίου άναμένεται νά
έκτινάξουν τίς ήδη πολ ύψηλές τιμές του πετρελαίου
και τής βενζίνης και νά πιέσουν τούς καταναλωτές, τίς
TΗΝ πρτη του έπίσκεψη στήν Τουρκία άναμένεται
νά πραγματοποιήσει τήν προσεχή Δευτέρα δ Γερμανός Καγκελλάριος Ολαφ Σόλτς, προσκεκλημέ
νος τού Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν . Στό
έπίκεντρο της συναντήσεως Σόλτς- Ερντογάν , θά
εύρεθούν οί διμερείς σχέσεις Γερμανίας-Τουρκί
ας και περιφερειακά ζητήματα , καθς ή Αγκυρα και
τό Βερολίνο είναι σημαντικοί έμπορικοί έταΐροι, μέ
. Οι έπιστήμονες βρήκαν καί βιντεοσκόπησαν
ένα άπό τά μεγαλύτερα άνεξερεύνη τα ναυάγια
107 χρόνια μετά τήν βύθισή του Πρόκειται για
τό Endurance, τό χαμένο σκάφος του έξερευνητού
τής Ανταρκτικής sir Emest Shackleton, πού βρέ
θηκε στόν βυθό τής θαλάσσης Weddell Τοπλοιο
είχε συγκρουσθεί μέ παγόβουνο καί βυθισθεΐ τό
1915, άναγκάζοντας τόν sir Ernest Shackleton και
τους άνδρες του νά κάνουν μιά έκπληκτική διαφυγήμέ τά πόδια και μέ μικρές βάρκες Τό βίντεο άπό
τό ναυάγιο δείχνει ότι τό Endurane βρίσκεται σε
σχετικά καλή κατάσταση . Παρ, όλον ότι βρίσκεται
σέβάθος 3.000 μέτρων γιά πάνω άπό έναν αίνα,
μοιάζει άκριβς όπως ήταν τήν ήμέρα Του Νοεμβρίου του 1915 που βυθίσθηκε
(σελ. 7 )
<Δέν ήταν σπουδαία
άπόφαση!
Συνέχεια στήν σελ. 2
Συνέχεια στήν σελ.5
του Α. Π Δημόπουλου *
-Η ΑΤΟΜΙΚΗ βόμβα δέν ήταν σπουδαία άπόφαση! "Η αυτό τούλάχιστον
ύπήρξε τό σχόλιο μέ τό όποιο ό τότε
Πρόεδρος των Η.ΠΑ. Hary S. Τruman
σχολίασε τήν κριτική γιά τήν ρίψη των
διαβόητων πλέον βομβν στήν Χιροσίμα και στό Ναγκασάκι. Καί συνέχισε:
"Η άτομική βόμβα χρησιμοποιήθηκε
στόν πόλεμο, καίγιά τήν πληροφόρησή σας ύπήρξαν περισσότεροι άνθρω ποι, που σκοτθηκαν άπό τήν χρήση
έμπρηστικν βομβν στό Τόκυο άπό
όσους άφορούσαν οι άτομικές βόμβες . Επρόκειτο άπλς για ένα ίσχυρό
όπλο στό όπλοστάσιο της όρθότητας.
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Καίπάλι περί τής Όδησσού των Έλλήνων
. Σημαντική είναι ή αύξησις στίς παραγγελίες
άντιαεροπορικν καταφυγίων πού καταγράφεται Τις τελευταίες έβδομάδες στήν 1ταλία. Συμφνως πρός τόν Τύπο, τό κόστος τν καταφυγίων
αυτν κυμαίνεται άπό 45 μέχρι 90 χιλιάδες εύρ .
Οί παραγγελίες τν ήμερν αύτν ξεπερνούν
συνολικά έκείνες τν δύο τελευταίων δεκαετινν
δήλωσε ό ίδιοκτήτης τής έταιρείας Minus Energie,
ή όποία θεωρείται ή μεγαλύτερη του συγκεκριμένου τομέα σέ όλη Τήν χρα . <Η νησυχία γιά
ένδεχόμενες συνέπειες τής ρωσσικής είσβολής στήν
Oύκρανία είναι αίσθητή παρά τό γεγονός ότι δέν
ύπάρχει κάποια άμεση άπειλή .
Aς μιλήσουμε και σήμερα τής Aίκατερίνης Β , τό 1794
στήν περιοχή τής άρχαίας
έλληνικής άποικίας Ολβίας
μέ στόχο τήν έμετάλλευση
τν εύφορων , άκατοίκητων
περιοχν , τις όποίες κατείχε
στήν περιοχή μέ είδικά προ(άπαλλο
στρατιωτικής θητείας κ.ά ).
γιά τήν έλληνική Οδησσό . Η
Ρωσσία βρέθηκε στήν Αζοφκή, τήν Κριμαία καί τή Βεσσαραβία μετά τόν πρτο
μεγάλο ρωσσοτουρκικό
πόλεμο (1768-74) , μέ τήν
Συνθήκη τού Κιουτσούκ-Κα
πρτουs έκείνους χρόνους
αυτής τής πό λεως οί Γραικοί ήσαν άκόμη
άφτιστοι, άμοιροι γραμμάτων καί όρθν ίδεν , καί
δσοι μάλιστα tτιχαν τότε
νά κατοικήσων ες αύτήν, ς
φερμένοι άπό διαφόρους το
πος τής Ελάδοs, συνέφεραν
φόρου, τής oίκοδ
Γράφει , τό 1817, Λόγιος Έρμής τής Οδησσού
(Anyteart): O Γραιπλέον ή Ρωσσική Αύτοκρα- κοί, λοιπόν , έστάθησαν οί
πρτοι κάτοικοι τής Οδέσσης , καί , οίον είπείν , oί κτήτορες αύτής άλλά είς τούς
τορία . Oί Έλληνες , ς γe ναρτζή (174) . Η Οδησσός ωργοί, τεχνίτες καί ναυτικοί
ίδρύθηκε μέ εδικό διάταγμα έκλήθησαν νά μετοικήσουν
Συνέχεια σττήν σελ . 4
Συνέχεια στήν σελ. 3