Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον το1ο του
Πρεπει να ξέρει
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΗΑ ΕΕBΑΛΕΙΕΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ, ΘΑ ΕΚΕΙ ΕΠΙΠΤΩΣΗ
ΕΤΗΝ ΕΙΡΑΠΑΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΚΟΝΟΜΙΑ
DΣΤΟΣΟ ΤΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΟΟΥΝ ΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΥΣΙ, ΟΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΙΕΧΥΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ
βεβαιότητα και κν χρήστος Σταίκού . νης εnonτείος το 2022 . Σταίχούρα , η oνστόρη
να nετύκει μονοψήφο tη και anoλύτως κατοδιΣτόχο tης κυβέρνη , noooστό κόκκινων δα. καστέα nράξ tης Ρωσ
νείων, εnίσης φέτος , κα oς να εισβάλει στην ου.
κή οικονομία εν μέσω noupyo oκονομικν ε να κατακτήσει επενδυυ . κρoία, θα έχει οδισμφι.
μεγάλες ηρο - ρo .
ν ελMmv - σnς σύμφωνα με τον .
noλέμoυ στην Oυκρανί να η Eόδα να βγει αnό κn βαθμίδα το 2023
a. ο Υnoupγός Οκονομι το καθεστς ενσχυμέ
Σύμφωνα με τον κ ευρωηoϊκή και την εnn.
νική οικονομία
Ταν Πρέδεζα επισκέφθηκαν τπάλληλοι του Υπουργείου Πολιπσμού
Πραγματοηοίησαν αυτοψία στα αρχαιολογικά μνημεία Νικόπολιης
για την Πολιτιστική διαδρομή Ττα βήματα του ΑΠοστόλου Παύλου
Συγκέντρωσαr στοικεία mα το φάκελο υποφηφιότητας
Iης Νικόπολης στα μνημεία ης Unesco
Κάναμε λαμπρά όταν υnοστηρίξαμε από την αρχή την Ουκρανία
Ο λαός ξέρει καλά τι σημαίνει αναθεωρητισμός
και αποστρατικοποiηση
Δύλωσε η Νι. Μaακογιάννη και αναφέρθυκε στη συγκινατική
αλληλεγγύη των Ελλάνων στους Ουκρανούς πρόσφυες
oλo έλεγαν όυ ο nouτv θα αρκεστεί
| στις δύο συτοαnooκooούμενες ως ανεξάρ| nτες ανατολικές napιοκές, αά διanστ| νετα ό στό χος του είνα να κόφει tmv Oυ
κά μνημεία της Nικonon
σχετικά με την noλιτιστική
| και κορυφνεται η ανnoua για την Ma
| ρούnoλn, τόνσε η ρnν ΥΠΕΕ Ντόρ
ΜΠΟΥΡΔΟΛΟ ΓΙΕΣ
Αναμονή
για τη συνάντηση .
ΚΑΙ ΨΕΥΔΗ In
1. Ιτκ 12/6/18, ο νομιάς διαχωρξεται
κ. Τσίnρος , ανοφερό . ρητά και κατηγορημα.
μενος στη συμφωνία τικά aπό τον όρο Μa .
των npεonν, σε διάy .
νομα , την εθνότητα
κεδόνες, , στη βάση και tη ynοοα . Ανα του onoiου αυτοηροσ γνρισε το δικαίωμα
ται για μια στερική διορίζονται οι noλitες στους Σnapouς να αυσυμφωνία και μεγάλη της Yετoνικής χρος τonροσδιορίζονται
ERλόδας Με τη συμ
φωνία θωρακίζουμε μίλησε και non γα 6.
Kεδόνες, για τουc Ma
Kεδόνες μας και για
τους Inάβους της
Τμήματος Λογιστnκής nό την Πρέβεζα
στα Ιωάννινα , μετά την απapάδεκτη
aπopooη nou Aβe η Σύγκλητος του
αρχoίος ελnνκής Μa - άδος θεωρντας το
| Μιχαήλ . Λουκάς | νικής ιστορικής κληρο- σn της κληρονομιάς.