Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή
4Μαρτίου 2022
Γερασίμου όσ. του έν Ίορδάνη . Παύλου καί Ιουλιανής μαρτ .
δε Σελήνη 2 ήμερν Ι Ανατολή ήλίου 6.53-Δύσις ήλίου 6.21 ,
ΑΤΚΗ Νεφσεις και μεταβλητοί άσθενείς άνεμοι. Θερμοκρασία έως 15β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βροχές και μεταβλητοί άσθενείς άνεμοι. Θερμ. έως 11β.
Αριθμ. φύλ . 42201
Ετος 145ον
Τιμή 1,5 ε
ΤΙ ΕΙΠΕΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΘΕΣΤΟ ΒΡΑΔΥ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Μητσοτάκης: Διακόπτονται μέχρι νεωτέρας
οί διπλωματικές σχέσεις μέ τήν Ρωσσία
πο Βαθύτερη έμπλοκή της Ελλάδος στήν ούκρανική κρίση
Μετά τό άμυντικό ύλικό στέλνουμε στρατό σέ Ρουμανία, Μολδαβία καί Πολωνία
<Η ΕΛΛΑΔΑ δέν έχει αύτή τή στιγμή
κάποιο δίαυλο έπικοινωνίας μέ τή Ρωσία έλληνορωσσικές σχέσεις, δπως άλλως τε
στό άντατο έπίπεδο . Αύτόν τόν πόλεμο
δέν τόν θέλαμε, ή Δύση, τό ΝΑΤΟ, ή ΕΕ.
Τόν έπέλεξε προσωπικά ό Βλαντιμήρ γίνει μέ τά ρωσσικά όπλα πού έχουν οί
Πούτιν, καί θά έπωμισθεί τίς συνέπειες ό έλληνικές"Ενοπλες Δυνάμεις και πς θά
ίδιος καί όρωσικός λαός Αύτό έπεσήμανε προμηθευτούμε άνταλλακτικά , άπήντη σε
δ Πρωθυπουργός στήν χθεσινή συνέντευξη ότι ή χρα δέν προτίθεται νά άγοράσει ξανά
στόν τηλεοπτικό σταθμό Άλφαν
άνακοιννοντας ούσιαστικά την διακοπή τάκης ήταν ίδιαίτερα προσεκτικός δταν
τν διπλωματικν σχέσεων μέ τήν Μόσχα
μέχρι νεωτέρας., Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι ό Πούτιν ήταν έκείνος πού έπέλεξε νά
κατεφέρθη πολλάκις έναντίον του Πούτιν
και του Κρεμλίνου , καταδεικνύοντας δτι
δύσκολα θά άποκατασταθούν άμεσα οί
κατά τήν έκτίμησή του είναι άντίθετος μέ
τήν κήρυξη του πολέμου .
Υπεραμύνθηκε έκνέου την άποστολή
άμυντικού ύλικού στήν Ούκρανία, λέγοντας ότι ή Ελλάς έπραξε τό σωστό. Άν και
δήλωσε ότι δέν πρόκειται να άποφασίσει
την άποστολή Ελλήνων στρατιωτν στήν
έμπόλεμη ζνη , είπε για πρτη φορά Είμαστε , δπως πάντα ήμασταν, μέ την
δτι δέν άποκλείεται ή άποστολή τους
σέ γειτονικές , νατοϊκές χρες . Αν μας συμμαχίες μας καί ένισχύεται τό κυρος
άκόμα αυτόν δήλωσε χαρακτηριστικά δ
Πρωθυπουργός.
άναθεωρη τισμού , έπιχειρηματολογίες
περί άποστρατικοποίησης-δπως αύτές
πού άκουμε για τήν εύρύτερη γειτονιά μας.
Σέ αύστηρό τόνο είπε ότι τέτοιου είδους
άποφάσεις λαμβάνονται μόνο σέ έπίπεδο
Πρωθυπουργού . Δέν διαβουλεύομαι για
και οι σχέσεις της Μόσχας μέ την Δύση .
Δέν είναι τυχαίο ότι όταν ήρωτήθη τί θά
Άνεγνρισε άκόμη δτι ή άποστολή
τν τεσσάρων C-130 μέ το άμυντικό ύλικό
δέν άλλάζει την ίσορροπία στό μέτωπο
τν μαχν, άλλά ή χρα μας άποστέλλει
σέ όλους τούς συμμάχους της τό μήνυμα:
τή σύμφωνη γνμη της άντιπολίτευσης.
Αύτή ή εύθύνη και ή άπόφαση ήταν δική
μου, προφανς μέ τήν έξουσιοδότηση το
ΚΥΣΕΑ. Καί προφανς, άν έξαιρέσει
κανείς τό ΚΙΝΑΛ, πρός τιμήν του , πού
έπιβάλει τόν, δικό του τρόπο ζωής στήν άκόμα . Αύτό έπιτάσσουν οί συμμαχικές Έλλάδος στέλνει και ένα εύρύτερο μήνυμα. είχε μιά πολύ καθαρή θέση, δλοι οί άλλοι
Συνέχεια στήν σελ.3
δπλα άπό τήν Ρωσσία. Ο Κυριάκος Μητσοσωστή πλευρά της Ιστορίας , τιμούμε τις
άνεφέρετο στούς άπλούς πολίτες, λέγοντας ζητηθεί στά πλαίσια τού ΝΑΤΟ, φυσικά της χρας. Και στρέφοντας τά βέλη του
καί θά τό κάνουμε . Δέν μας έχει ζητηθεί πρός τήν Αγκυρα τόνισε ότι ή κίνησις τής
Ούκρανία και όχι δ ρωσσικός λαός , πού
μας ύποχρεσεις. Αλλά δέν έχει ζητηθεί ότι δέν έχουν θέση στήν έποχή μας λογικές
του Μανλη Κοττάκη
Εκτάκτως το Σάββατο 05/03
Πλαφόν
στίς τιμές καυσίμων
καί προϊόντων
μέχρι 30 Ιουνίου
Πς άλλάζει ό καπιταλισμός έν μέσω πολέμου.
ΕΣΤΙΑ
ΜΙΑ ΤΡΙΠΛΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Τό δικαίωμα τής ίδιοκτησίας, ή τραπεζική πίστις καί ή έλεύθερη κίνησις κεφαλαίων
ΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ
ΤΟ 2022 μάας έπιφυλάσσει ς φαίνεται ένδιαφέρου- banking και άπεκλήθη παγκοσμιοποίηση 30 χρόνια
σες ίδεολογικές έκπλή ξεις. Το 1989 ήταν ή χρονιά μετά όμως , καί άφου ό δημοκρατικός καπιταλισμός
που άποτέλεσε τό θρίαμβο του φιλελευθερισμού , κυριάρχησε χωρίς άντίπαλο σέ όλόκληρο τόν πλατης έλεύθερης οίκονομίας της άγορας , της έπικρά- νήτη, άρχισε στή Δύση, πρίν κάνφτάσουμε στόν πότησης των άξιν της Δύσης έναντι του ύπαρκτου λεμο Ρωσσίας-Ούκρανίας, ή άντίστροφη μέτρησοσιαλισμου και τού κομμουνισμου . Δέν ήταν τό
τέλος της ίστορίας βεβαίως , όπως γνωμοδότησε ό οίκονομικού συστήματος του πλανήτη μας .
προφήτης Φουκουγιάμα, άλλά ή άλήθεια είναι ότι ό
καπιταλισμός ς οίκονομικό σύστημα έπικράτησε -δοτήθηκε τό 2008 στίς Ηνωμένες Πολιτείες καί μεμέ έξαίρεση τήν Κούβα καί τήν Βενεζουέλα παγκο-ταφέρθηκε στήν Εύρπη σχεδόν άμέσως. Ο"Ελλησμίως , Καί στήν άνατολική Εύρπη, στίς χρες του
τέως άνατολικού μπλόκ μεταξύ των όποίων ή Ρωσ- τήν κρίση, και άπό τήν καλή καί άπό τήν άνάποδη.
σία, ή Ούκρανία, ή Πολωνία- Πρωθυπουργός της Κατά τή διάρκεια αύτής άμφισβητήθηκαν για πρτη
όποίας μέσα στήν κρίση δέν θεωρείται πλέον πολιορκητικός κριός για τό εύρωπαϊκό κράτος δικαίου-καπιταλισμου όπως ή προστασία τής ίδιοκτησίας, ή
ή Ούγγαρία, ή Τσεχοσλοβακία καί οί υπόλοιπες βαλ- τραπεζική πίστη και έμπιστοσύνη, ή έλεύθερη διακίτικές δημοκρατίες. Τό ίδιο συνέβη καί στήν κομμουνιστική Κίνα , την όποία κάποτε όΠρόεδρος Μπούς χρόνια μετά τήν ύπαγωγή της Ελλάδας στό διεθνές
όνετερος χαρακτήρισε μέ θαυμασμό πειθαρχημέ- νομισματικό ταμείο πληρνουμε φορολογία γιά τίς
νη δημοκρατία έξαίτίας της έπιτυχίας μέ τήν όποία ίδιοκτησίες μας .Αν ό περίφημος ΕΝΦΙΑ δέν καταρένσωμάτωσε τόν καπιταλισμό στίς παλαιές κομμου- γηθεί και καταστεί μόνιμος, τότε δέν άπέχει άπό τήν
νιστικές δομές της .
ΕΣΤΙΑ
ΚΑΤΕΤΕΘΗ στήν Βουλή ή διάταξις του
Υπουργείου Αναπτύξεως μέ τηνδποία
έπιβάλλεται πλαφόν στό μικτό κέρδος
σειράς άπαραιτήτων για την διαβίωση
προϊόντων και ύπηρεσιν . Το πλαφόν ,
τό όποιο θά ίσχύσει έως τίς 30 Ιουνίου,
άφορά κτήν πληση προϊόντος ή την
παροχή όποιασδήποτε ύπηρεσίας που
είναι άπαραίτητη γιά τήν ύγεία , τη δια τροφή, τή διαβίωση, τή μετακίνηση και
την άσφάλεια του καταναλωτήν , δπως
άναφέρεται στή σχετική τροπολογία πού
ση για τήν άναίρεση βασικν άρχν του κυρίαρχου
Ή άρχή έγινε μέ τήν οίκονομική κρίση που πυρονες είχαμε τό πικρό προνόμιο νά γνωρίσουμε αύτή
/ ΕΣΤΙΑζω
φορά έμπράκτως βασικές άρχές του δημοκρατικου
Συνέχεια στήν σελ. 2
ΑΤοκτήστε τό 20ο CD
νηση κεφαλαίων . Οί"Ελληνες άκόμη καί σήμερα 12
ΒΕΕTHOVEN ,
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
πραγματικότητα ή έκτίμηση , ότι μετά άπό 10 χρόνια θά έχουμε πληρσει για δεύτερη φορά τίς ίδιοτήν τεχνολογική έκρηξη του διαδικτύου ήτανή κα - κτησίες μας στήν τιμή πού τίς άγοράσαμε "Εμπνευση καθαρά κομμουνιστικού χαρακτήρα . Άλλά και ή
Συνέχεια στήν σελ. 3
Το έπόμενο βήμα τό όποιο έπιβοηθήθηκε άπό
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
θολική έπικράτηση του φιλελευθερισμού σέ όλον
τόν κόσμο . Αύτό πού σφραγίστηκε άπό το web
Έκθεσις γιά τόν Ορφέα
του Υπερρεαλισμού
Nίxο Έγγονόπουλο
. Εκτός ΜητροπολιΤικής Όπερας Της Νέας
Υόρκης έτέθη ή διάσημη Ρωσσίς σοπράνο
Άννα Νετρέμπκο , καθς δέν συνεμορφθη
μέ τις άπαιτήσεις του
όργανισμού νά κρατήσει άποστάσεις άπό
τόν Πρόεδρο της Ρωσσίας Βλαντιμήρ Πούτιν . Ή
λήξς Τής συνεργασίας ήλθε μετά την άνακοίνωση
τής Μητροπολιτικής Όπερας Τής Νέας Ύόρκης, ότι
δέν θά προσλαμβάνει καλλιτέχνες που στηρίζουν
τόν Ρσσο Πρόεδρο . Ή εττρέμπκο Τις προηγούμε
νες ήμέρες έξέδωσε άνακοινσεις έπικριτικές γιά τόν
πόλεμο στήν Ούκρανία. Ωστόσο παρέμεινε σιωπηλή για τόν Ρσσο Πρόεδρο , του όποίου τήν έπανεκλογή είχε στηρίξει στό παρελθόν.
Τήν αύξηση χρήσεως
βιοαερίου καί ύδρογόνου
δρομολογεί ή ΕΕ
Μέσοβιετικος
πυραύλους έξοπλίζουν
οί Γερμανοί τούς Ούκρανούς
ΗΕΥΡΩΠΗ πρέπει νά ένισχύσει τήν ένεργειακή της
ίκανότητα άπό άνανεσιμες πηγές ένέργειας και νά
διαφοροποιήσει τήν προμήθειά της σέ φυσικό άέριο,
στε νά τερματίσει τήν έξάρτησή της άπό τό ρωσσικό φυσικό άέριο, άναφέρεται στό σχέδιο για τίς τι
μές της ένέργειας πού έτοιμάζει ή Κομμισσιόν και
<ΒΑΘΑΙNE τήν έμπλοκή της στόν πόλεμο στήν
Ούκρανία ή Γερμανία, καθς χθές τό ύπουργείο Οίκονομικν της ένέκρινε τόν έφοδιασμό τού στρατού τής
χρας πού δοκιμάζεται τίς μέρες αύτές μέ 2.700 άντιαεροπορικούς τυραύλους μετά την είσβολή τής Ρωσσίας.Όπως έξήγησαν μάλιστα πηγές , πρόκειται γι
( σελ. 7 )
Δέν πρόκειται
για κάναθεωρητισμόν,
άλλά για μό
κδιεκδικητισμόν
Συνέχεια στήν σελ. 2
Συνέχεια στήν σελ. 5
. Γνωστό ς δέντρο τής ζωής καί της ύγείας, Τό
Neem πού φύεται στήν Ίνδία, τό Νεπάλ , Ττό Πακιστάν , τό Μπαγκλαντές καί τήν Σρί Λάνκα, προστίθεται στήν θεραπευτική φαρέτρα τν έπιστημόνων στήν μάχη κατά του κορωνοϊού. Τό έκχύλισμα άπό τόν φλοιό του δέντρου Neem έχει θερα
πευτικές ίδιότητες, έν μπορεί νά συμβάλλει στήν
πρόληψη τής μεταδόσες του, σύμφωνα μέ πρόσφατη μελέτη που έδημοσιεύθη στό Virology Το
ίδιο έκχύλισμα, έξάλλου, είχε συμβάλει τά μέγιστα
στήν θεραπεία τής έλονοσίας , τν έλκν τού στομάχου καί του έντέρου, τν δερματικν παθήσεων
καί πολλν άλλων άσθενειν.
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Γράφει ό Βύρων Γ Πολύδωρας
Ό δυσβάστακτος πόνος τν Ρσσων όλιγαρχν
οΙ ΕΚΦΡΑΣ ΕΙΣ γαλατικής εύγένειας, οί λεπτεπίλεπτοι καί χαριτόβρυτοι χαρακτηρισμοί είναι τά ψευδνυμα του ένδοτισμού καί του κατευνασμού . <Μίλα γλυκά μή θυμσει ό
άφέντης ." Κατευνασμός, λέξη πού
παραπέμπει στήν <εύνήν= κρεβάτι
και στά χάδια και τίς θωπετες πάνω
σ' αύτό . "Ένας άγραφος νόμος λέει: μήν προσχωρείς στή γλσσα του
άντιπάλου ή του έχθρου . Είναι λάθος ή παθητική υίοθέτηση καί χρήση
Έκείνο πού μάς έχει πε
ρισσότερο άπό όλα συγκινήφράνs, Τήν Ίμπίθα , Τήν Μύ
κονο καί ά σαλπάρε ή θαΕέρεις τί είναι νά έχεις
βουτήει τό ταμείο (έν γν σει του μεγάλου.) , νά έχεις
κέπενδύσειν τά λεφτά του
στερημένου σοβιετικού λα
ού σέ άκίνητα και νά σού λ
νε τρα ότι δέν μπορείς νά
πάς νά περάσεις ένα Σαββανεσαι νά σηκσεις άγκυ- κανά χαρτί στό πάρ-μπρίζ λα νά άντέξει μιά τόσο βίαη Τοκύριακο στή βίλλα σου
Συνόχεια στήν σελ . 4
Εέρεις τί είναι νά είσαι
άπλός κομσομόλος ή έργάτης
σει σ' αύτόν τόν άκαταλοβ - λαμηγός σου γιά λιμάνια (στά χαρτιά) σέ κάποια σοστικο πόλεμο, είναι τό δρόμα ξάνο , νά πλέει δηλαδή πρός βιετική φόμπρικα και νά έχεις
βρεθε - στά καλά τον κοθουμήπως σαλτάρουν τίποτε μένου- νά κολυμπάς σέ πισίνες
Εέρεις Τί έίνα, τρα , που ραγκάτσι τής γκουάρντια μέ τάλαρα σάν τόν Σκρούτζ
ΜακΝτάκς Ποιός μπορέ εύκο που τραβούν οί Ρσσοι
κόλιγάρχεφ.
τις Μαλδίβε , άπό τόν φόβο
Η Εστίαν τήν Δευτέρα
μπήκε ή άνοιξη , νά ύποχρε
ντί φινάντοον καί κολλήσουν
Η Εστία, όπως και οί ύπόλοιπες άπογευματινές έφη μερίδες , δέν θά κυκλοφορήσει τήν Δευτέρα λόγφ της
άργίας της Καθαράς Δευτέρας . Ή "Εστία θά κυκλοφο ρήσει κανονικά τήν Τρίτη 8 Μαρτίου 2022 .
ρα άπό τό Μονακό , τό Βιλμέ τή λέξη *under arrest",
μεταβολή στήν ζωή του ;
Συνέχεια στήν σελ. 5