Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣ1Α ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη
2 Μαρτίου 2022
Ησυχίου μάρτ. Θεοδότου έπισκ . Κυρηνείας Κύπρου
Νέα Σελήνη 1Ανατολή ήλίου 6.56-Δύσις ήλίου 6.19
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις καιβροχές , βορειοανατολικοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 10β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και βροχές , βορειοανατολικοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 8β.
Αριθμ. φύλ . 42199
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5 ε
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΕ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ
Στείλαμε όπλα στήν Ούκρανία
για νά μήν μείνουμε μόνοι μέ την Τουρκία
Όχρόνος θά δείξει άν πρόκειται για σωστή έχτίμηση ή για εύσεβείς πόθους
έλευθεριν , μέ ποιό ήθικό άνάστημα θά ζητήσουμε αύριο άν, δμή γένοιτο, χρειαστεί άλληλεγγύη άπό
τόν δυτικό κόσμο.
ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ γιά τούς όποίους
έδωσε έντολή νά άποσταλεί άμυντι- είσβολή της Ρωσσίας στήν Ούκρα κό ύλικό στήν Ούκρανία, έξήγησε
χθές ό Πρωθυπουργός στήν Βουλή . τελευταίους μήνες στήν Άνατολική
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε
δτι ή άποστολή τν C130 άποτελί
προϊόν τν μεγάλων γεωπολιτικν
έπιλογν τής χρας , των ίστορικν
βιωμάτων των 'Ελλήνων. Αφου ή δική μας ρητή προειδοποίηση δτι
ύπενθύμισε την ρήση του Κωνσταντίνου Καραμανλή ότι κάνήκομεν μητή του άναθεωρητισμού να δράείς την Δύσιν, προσέθεσε ότι πλέ ον αείμαστε και έμείς Δύση και άνήκουμε στήν έλευθερία , στή δημοκρατία, στή διεθνή νομιμότητα.> Συ- εδρανα της άντιπολιτεύσεως. Πα
νέδεσε εύθέως τίς κρίσιμες άποφα - ρατήρησε ότι οί λόγοι πού τόν δδή γησαν σέ αυτή την άπόφαση ήταν
κυρίως , δπως είπε , ότι κθά μπορέ
σουμε να ζητήσουμε στήριξη άν
χρειαστούμε κάτι άνάλογο.ν Ανέ φερε ότι άκόμη και χρες μακριά
άπό την Ούκρανία , δπως ή Πορ τογαλία, άπεφάσισαν νά στείλουν
δπλα στούς Ούκρανούς, γιατί όπως
και ή Ελλάς συντάσσονται μέ τήν
είρήνη και την νομιμότητα . Απευθυνόμενος πρός τόν Πρόεδρο του ΣΥ
ΡΙΖΑ, δ Πρωθυπουργός τόνισε ότι
έάν σήμερα ή χρα μας δέν δείξει
έμπρακτη άλληλεγγύη στήν Ούκρανία πού δέχεται ένοπλη έπίθεση άπό
έναν έχθρό τής δημοκρατίας και τν
σεις πού έλαβε λίγες ρες μετά τήν
νία μέ όσα διαδραματίζονται τούς
Μεσόγειο . Η Ελλάδα πρέπει νά
δσει τήν δική της άπάντηση. Στήν
Ούκρανία ζούν άδέλφια μας έδω καί
2000 χρόνια. Ταυτόχρονα είναι καί
Δικαιολόγησε την έπιλογή νά
έμπλακεί ή Ελλάς καί στρατιωτικά στό μέτωπο της Ούκρανίας άναφέροντας ότι οί"Ελληνες είναι λαός κπού 48χχρόνια μετά ζει άκόμα μέ
τήν άνοιχτή πληγή της Κύπρου . Καί
πού καλείται νά άπαντά σέ συνεχείς
άναφορές για ύποτιθέμενες άδικίες τν Διεθνν Συνθηκν σχετικά
μέ τα νησιά του Αίγαίου. Άρα δέν
δέν θά έπιτρέψουμε σέ κανέναν μισει στήν περιοχή μας . Τελεία και
παυλαν ήταν ή δήλωσις πού έκανε μέ έμφαση κοιτντας πρός τά
Συνέχεια στήν σελ .3
Εκτάκτως το Σάββατο 05/03
του Μανλη Κοττάκη
Σέπληθωριστικό
σόκ οί εύρωπαϊκές
οίκονομίες
ΕΣΤΙΑ
Ή σωστή πλευρά τής ίστορίας
ΜΙΑ ΤΡΙΠΛΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ή συζήτηση πού άνοιξε χθές λιος πόλεμος . Η Ελλάς εύτύχησε νά παραμείνει
στό κοινοβούλιο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μη - στήν σφαίρα έπιρροής τής Δύσης , και έτσι ό έλλητσοτάκης καί για τόν ρόλο της ίστορίας στίς έθνι- νικός λαός δέγνρισε τήν όδυνηρή έμπειρία νά ζήκές μας έπιλογές και για τό γεγονός, ότι ή Ελλάδα
άπέδειξε κατά τήν έκτίμησή του, ότι τίς περισσότε- σοβιετικν δημοκρατιν, όπως ή φτχεια και οι διρες φορές στάθηκε στήν σωστή της πλευρά . Αφορ - κτατορίες . Αντιθέτως, ή έλληνική οίκονομία χρημαμή γιά τήν έπισήμανσή του αυτή βεβαίως άπετέλεσε τοδοτήθηκε γενναϊα άπό τό σχέδιο Μάρσαλλ
ή άπόφασή του νά στείλει όπλισμό στήν Ούκρανία
άλλά και νά μετάσχειγενικτερα μέ πλήρη υποστή- βεβαίως στήν νίκη των άστικν δυνάμεων στόν
ριξη στό σχέδιο της Δύσης γιά τήν έπιβολή οικο - έμφύλιο πόλεμο άλλά και σέ τυχαία άλλα γεγονόνομικν κυρσεων είς βάρος της ρωσσικής όμοσπονδίας , συμπεριλαμβανομένων μεταξύ αύτων ής ίστορίας . Σήμερα γνωρίζουμε ότι ή Ελλάδα θά
της άπόφασης άποκλεισμου της άπό το δίκτυο δια- ήταν άχρηστη γιά τόν Τσρτσιλλ έάν δέν ήλεγχε
τραπεζικν συναλλαγν Swift . Απόφαση, τήν όποία μέσω τής κατοχής της τά στενά του Σουέζ μέ συάν έννοοϋσε πραγματικά ή Δύση και δέν άφηνε νέπεια μέ αύτόν τόν τρόπο νά κατοχυρνει καί νά
απαραθυράκιαν για τήν μή έφαρμογή της , θά είχε άσφαλίζει τήν κυριαρχία της Αγγλίας στίς άποικίες
ς συνέπεια ή Ελλάδα καί όλες οί άλλες χωρες νά
μήν μπορουν νά έξοφλουν τήν Ρωσσία γιά τήν προ-ήθελε τήν Έλλάδα στό δυτικό μπλόκ γιά νά έλέγμήθεια φυσικού άερίου καί νά τήν όδηγήσουν έτσι χει μέσω αυτής τους θαλάσσιος δρόμους που όδημέσα στόν χειμνα στήν διακοπή της τροφοδοσί- γουν στήν Ίνδία.
ας πρός τίς έλληνικές έπιχειρήσεις καί τά έλληνικά
νοικοκυριά . Θά έπανέλθω όμως σέ αυτό , στό τέλος
του σημειματος. Διότι έδω προέχει νά έξετάσου- άνήκε στό πεδίο των ένδιαφερόντων του Στάλιν.
με μέ άναδρομή στά ίστορικά δεδομένα πόσα κέρ - Αφησε τόν έμφύλιο πόλεμο νά έξελιχθεί γιά νά την
δισε και πόσα έχασεή Ελλάδα όταν ήτανσαυτό άνταλλάξει μέ τίς χρες που βρίσκονταν στήν περί πού ό Πρωθυπουργός όνομάζει σωστή πλευρά της
ίστορίας . Δέν ύπάρχει άμφιβολία ότι ήμασταν στήν βακία και ή Ούγγαρία . Καταφέραμε νά βρεθουμε
σωστή πλευρά της ίστορίας όταν τελείωσεό έμφύΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΑΠΕΝΑΝTΙ σε ένα πληθωριστικό σόκ
άναμένεται νά βρεθεί ή έλληνική οίκονομία και οί καταναλωτές μέτεράστιες άνατιμήσεις όχι μόνο στήν ένέργεια άλλά
και στά έμπορεύματα , σέ βασικά άγαθά
διατροφής. Μέ την Κυβέρνηση νά προβλέπει ότι όπληθωρισμός σέ μέσο έπίπεδο μπορείνά φθάσει φέτος άκόμη και στό
49%, δηλαδή σε έπίπεδα τέσσερεις φορές
ύψηλότερα συγκριτικς πρός την πρόβλεψη του φετινου προϋπολογισμού και
την έκτίμηση πλέον ότι οί ύψηλές τιμές
σει τά κάγαθάν του ύπαρκτού σοσιαλισμου καί των
ΕΣΤΙΑ.
Η ένταξη της Ελλάδας στήν Δύση όφείλεται
τα που όδήγησαν τήν Έλλάδα στήν σωστή πλευρά
ΕΣΤΙΑζω
Συνέχεια στήν σελ . 2
της, στήν Άπω άνατολή, είδικά στήν Ίνδία. Η Αγγλία
Ατοκτήστε τό 20ο CD
Κύμα άλληλεγγύης
πρός τους
Ούκρανούς πρόσφυγες
ΒETHOVE
LBENDARY RECOROINGS
Σήμερα έπίσης γνωρίζουμε δτι ή Ελλάδα δέν
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Λεπτομέρειες στήν σελ4
μετρο άσφαλείας του όπως ή Πολωνία , ή ΤσεχοσλοΡόλο
ΠΕΝΝΙΕΣ
Συνέχεια στήν σελ. 3
διαμεσολαβητού
διεκδικεί
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
καί ή Κίνα
Ζελένσκυ πρός ΕΕ: Aποδείξτε
ότι δέν θά μάς έγκαταλείψετεν
Μεγάλη άνη συχία γιά τήν τύχη
τν Ελλήνων όμογενν
Λεπτομέρείες
στήν σελ .5
. Ο1 Ιατροί στόν Καναδά μπορούν πλέον νά συνταγογραφούν χρόνο στά Εθνικά Πάρκα σέ άσθε νεiς που έχουν άνάγκη νά βρεθούν στήν φύση. Τό
πρόγραμμα , που όνομάζεται PaRX, παραθέτει
τά όφέλη άπό τήν σύνδεση μέ τήν φύση στήν διαχείριση Τής σωματικής και Ψυχικής ύγείας oi
ίατροί συνιστούν νά περνούν οί άσθενείς τουλά
χιστον δύο ρες τήν έβδομάδα στήν υπαιθρο γιά
τούλάχιστον 20 λεπτά την φορά Τά όφέλη είναι
τό μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής, ηύξημένη ένέργεια, μειωμένο άγχο, καλύτερη διάθεσις , μείωσις του πόνου καί βελ τιωμένη ύγεία καρδιάς. Τό
πρόγραμμα ύλοποιείται για πρτη φορά στόν
Καναδά , πρός τό παρόν στήν βρεταν νική Κολούμπια , στό Οντάριο, στήν Σκασκάτσουαν καί
στήν Μανιτόμπα, καί άργότερα άναμένεται νά
έπεκταθεί καί σέ άλλες έπαρχίες.
Η Ό Κινέζος
Πρόεδρος
ΣίΤζιντίνγκ
ΑΝΗΛΕΕΙΣ βομβαρδισμοί σέ Κίεβο και Χάρκοβο,
δεκάδες άμαχοι νεκροί μεταξύ τν όποίων και παιδιά,
και άγωνία γιά την προσπάθεια τοϋ προξενείου στην
Μαριούπολη νά βγάλει σήμερα άπό τήν πόλη δεκάδες
"Ελληνες-καί δημοσιογράφους έν μέσω άπειλν άπό
παραστρατιωτικές όμάδες, συνθέτουν τό σκηνικό του
άπόλυτου τρόμου . Μάχες σμα μέ σμα άναμένονται
σέ όλο τό άνατολικό μέτωπο της Ούκρανίας.
Ό φαύλος κύκλος
τής Μύρνας Νικολαίδου
Λεπτομέρειες στήν σελ.5
Λεπτομέρειες στήν σελ. 3
Η ΕΕ ΑΝΤΕΔΡΑΣΕ τελικά στήν είσβολή της Ρωσσίας στήν Ούκρανία. "Εστω
καί καθυστερημένα , καθς ό άντικει μενικός σκοπός , πού ήταν νά άποφευχθεί ό πόλεμος, δέν έπετεύχθη.
Άρκετοί άνακουφίσθηκαν άπό τό εγονός καί μόνο ότι ύπήρξε άντίδραση .
άλλοι κπανηγύρισαν- για τήν πρωτοφανή όμολογουμένως ένότητα , πολλοί όμως προβληματίσθηκαν άπό τίς
σοβαρές έλλείψεις πού έξακολουθεϊ
νά έχει ή "Ένωσις. Ένπροκειμένφ , σέ
άμυντικό έπίπεδο , άφου ούτε εύρωστρατό έχει -έξαρτάται άπό τό ΝΑΤΟ
καίτίς ΗΠΑ- ουτε κοινή έξωτερική πολιτική , ούτε ένιαία θέση σέ θέματα
Παρά θν' άλός
του Δημήτρη Καπράνου
"Έφυγε γιά τόμεγάλο ταξίδιό Κστας Ι Καρράς
. Τους κινδύνους πού άντιμετωπίζουν οί πολεμικοί άνταποκριτές άποτυπνει βίντεο μέ πρωταγωνιστή τόν άπεσταλμένο του CNN στήν
Oύκρανία Ο μπειρος άνταποκριτής του CNΝ
Μάθιου Τσάνς, λίγο έλειψε νά πατήσει μιά χειροβομβίδα , τήν ρα πού μετέδιδε ζωντανά Τις συνέπειες μιάς σφοδρής μάχης που έγινε έξω άπό
τό Κίεβο τήν περασμένη Δευτέρα Όπως φαίνεται στό βίντεο , ύπάρχουν παντού συντρίμμια,
γεγονός πού δείχνει την σφοδρότητα τν συγκρούσεων. Έτσι , ήταν πολύ δύσκολο νά δεί Τήν
χειροβομβίδα , που λίγο έλειψε νά τήν πατήσι,
περνντας μόλις μερικά έκατοστά άπό δίπλα της
Ό άνθρωπος έζησε άπό τύχη!
δπως θά έγραφε ό Παπαδιαμάντη , καθόταν πάντα άνε
τα, προστπαθντας νά βολέψει τά μακριά του πόδια
καί τά άεικίνητα χέρια του .
Τελευταία φορά συναντηθήκαμε λίγο καιρό πρίν περάσουμε στόν σκοτεινό διάδρομο τής πανδημίας, στό στπίΤι
κη προφορά και ήταν πάντα παθιασμένος μέ τό θέ
μα μέ τό όποίο καταπιανόταν . Διάβαζε πολύ , ήταν
Έρχόταν πάντα νωρίτερα στά ραντεβού του. Έπιμελς άτημέλητος, πάντα
μέ γένια τριν ήμερν ή
καί περισσότερο μέ ένα κοστούμι άπλό , καμμιά φορά και μέ μιά στενή , πάντα
σκούρα , γραβάτα . Μιλούσε
μέ έείνη τήν όλίγον άγγλοσαξωνική άλλά και χιτι - συγγράμματος , παρά στίς
μελέτες γιά τά βαπόρια καί
τάξενοδοχεία.
Κάθε συνάντηση μέ τόν
Κστα Ι. Καρρά ήταν Y Ενας Ιδιαίτερα ένημερωμένος μάτη ένδιαφέρον . Σέ προδι
έθετε θετικά, κατ' άρχάς , ή
κοσμοκαλογερική έμφάνισή
του . Χωρίς καμμία περιττή
προσθήκη, άλλά ένδεδυμένος τό πλατύ του μειδίαμα,
σεις άνθρωπος . Είναι βέβαιο
δτι προτιμούσε νά ταξιδεύει
στίς σελίδες ένός ίστορικού
Συνέχεια στήν σελ. 4
Συνέχεια σττήν σελ 3
NISS KONΑΡΝΗΣΠΩΡΙΟΣ