Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τρίτη
1 Μαρτίου 2022
Τρύφωνος μάρτ. Αναστασίου νεομ. του έκ Ναυπλίου
Νέα Σελήνη 1 Ανατολή ήλίου 7.30-Δύσις ήλίου 548
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις καίβροχές , βορειοανατολικοί άνεμοι. Θερμοκρασία Εως 12β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και βροχές , βορειοανατολικοί άνεμοι Θερμ . έως 6β.
Άριθμ. φύλ. 42174
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5 ε
47% ύπέρ τής Δύσεως
42% ύπέρ τής ούδετερότητος
Δημοσκόπησις της Κάπα Research: Διχασμένοι οί "Ελληνες άπέναντι στήν ρωσσική είσβολή
ΔΙΧΑΣΜΕΝΗ έμφανίζεται ή έλληνική κοινή γνμη για τήν
στάση πού πρέπει νά τηρήσει ή χρα , λίγα 24ωρα μετά τήν ρωσσική είσβολή στήν Ούκρανία. Τήν ρα πού οί είκόνες άπό τό
Κίεβο, τήν Μαριούπολη, τό Χάρκοβο και άλλες μεγάλες πόλεις
συγκλονίζουν την διεθνή κοινή γνμη , τό 20% των Ελλήνων
δηλνει στήν δημοσκόπηση της Κάπα Research ότι συντάσσεται μέ τήν Ρωσσία. Πρόκειται γιά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό
έάν άναλογισθεί κανείς δτι ή Ρωσσία είσέβαλε στήν Ούκρα νία, ρωσσικά άεροσκάφη βομβάρδισαν τά έλληνικά χωριά δί
πλα στήν Μαριούπολη, προκαλντας τόν θάνατο τούλάχιστον
12 όμογενν . Άκόμη και το γεγονός ότι ένα 22% δέν έχει καταλήξει μέ ποιό άπό τά άντίπαλα στρατόπεδα είναι πιό κοντά
και τό 13% άπαντά δένξέρω-δέν γνωρίζων , καταδεικνύουν τήν
συγκεχυμένη στάση τν Ελλήνων σε έναν πόλεμο μέ έντονο
έλληνικό ένδιαφέρον. Μέ τήν Ούκρανία συντάσσεται μόλις τό
45%. Πρόκειται για ένα ποσοστό πού άν μή τί άλλο προκαλεί
έντύπωση , δεδομένου ότι είθισται ή κοινή γνμη νά τάσσεται
ύπέρ του άδυνάτου και αυτού πού δέχεται έπίθεση, δπως έν προκειμένφ ή Ούκρανία .
Άνάλογη είναι και ή θέσις που παίρνει δΕλλην στό έρτημα μέ ποιό στρατόπεδο συντάσσεται στήν διαμάχη μεταξύ Δύσεως και Ρωσσίας . Το 48% είναι ύπέρ του ΝΑΤΟ, τν ΗΠΑ και
τής ΕΕ καί τό 22% μέ την Ρωσσία.Όμως τό 21% δέν έχει άκόμη
κασταλάξει μέ ποιά μεριά ταυτίζεται , και τό 9% κδέν άπανταν .
Συνολικς , ένα 52% δέν κλείνει πρός τήν Δύση, τούλάχιστον
τις πρτες ήμέρες του πολέμου. Πρόκειται, όπως και στήν προ
ηγούμενη έρτηση , γιά ένα όμολογουμένως πολύ ύψηλό ποσοστό , πού ξαφνιάζει πολλούς , Παρά ταυτα τό 83% τν έρωτηθέντων δηλνει δτι άνησυχεί πολύ-άρκετά για τήν πολεμική σύγκρουση, και τό 14% λίγο έως καθόλου.
Στήν έρτηση ποιά πρέπει να είναι ή στρατηγική της Ελλάδος στήν ούκρανική κρίση, τό 47% άπαντά ότι πρέπει νά συστρατευθεί μέ τήν στρατηγική καί τις άποφάσεις τής Δύσεως,
τό 2% μέ τήν Ρωσσία καί τό 42% νά μείνει ή χρα μας άπολύτως
ούδέτερη . Μεγάλο είναι και ποσοστό (379%) πού δηλνει άπρόθυμο νά άντιδράσει μέ κάποιον τρόπο στήν ρωσσική είσβολή .
ΜΕ ΠΟΙΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ: ΟΥΚΡΑΝΙΑ vs ΡΩΣΙΑ
Στην πολεμική σύγκρουση που λαμβάνει χρα στην Ουκρανία , εσείς με ποιο από τα αντίπαλα στρατόπεδα είστε πιο κοντά
Μι την Ουκρανία
Με τη Ρωσία
Δεν έχω καταλήξε ακόμη
ΔΓΙΔΑ
Συνέχεια στήν σελ . 3
Εκτάκτως το Σάββατο 05/03
του Μανλη Κοττάκη
Μέ διαδικασίες
έξπρές οί Ούκρανοί
πρόσφυγες στήν ΕΕ
ΕΣΤΙΑ
Θά τό δοϋμε κι αυτό!
ΜΙΑ ΤΡΙΠΛΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΠΡΣΦΟΡΑ
ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ καμπές, όταν έμείς οί δημοσιογρά - σέ έτοιμότητα για νά είσβάλουν άν τό έπιθυμούν
φοιάδυνατούμε νά κάνουμε πρόβλεψη- πρέπει νά
έχουμε τήν αυτογνωσία, ότι δέν τάξέρουμε όλα καί
ότι δέν είμαστε οί έξυπνάκηδες του κόσμου-προσφεύγω πάντοτε στίς συμβουλές καί στήν έμπειρία πιστσεις ότι δέν ύπάρχει έθνος ίσχυρό, τό όποιο
ένός παλαιου μας διπλωμάτη , δ όποιος είχε τήν τύχη νά ζήσει άπό κοντά πολύ μεγάλες κρίσεις . Τόσο κράτους! Καταδικάζουμε βεβαίως τήν είσβολή τν
έθνικές δσο καί γεωπολιτικές . Είδικά τήν περίοδο Ρσσων στήν Ούκρανία, άλλά μεταξύ μας: Ούδείς
του Ψυχροϋ Πολέμου . Η γνμη του έχει πάντοτε άναμάρτητος!,
βαρύνουσα σημασία, διότι δέν μιλά άφηρημένα καί
θεωρητικά, άλλά συγκεκριμένα καί παραδειγματικά ούδείς άναμάρτητος. Καί όσοι σήμερα δικαίως διαΜέ βάση τήν έμπειρία του καί τήν γνση του. Ήταν
άμφίθυμος όταν τόν κάλεσα . Ό λόγος του είχε ένα λεμο τής Ούκρανίας, θά πρέπει νά κάνουν τήν αυτοναί μέν, μά καί ένα άλλά. Το <ναί μέν άφοροϋσε τις κριτική τους για τήν άπάθειά τους όταν χιλιάδες
είσβολές . Το ποιός δικαιούται καί ποιός δέν δικαι- άμαχοι έχαναν τήν ζωές τους στόν πόλεμο του Βεουται νά καταγγέλλει τις είσβολές. Το "άλλά άφο-λιγραδίου και βαπτπίζονταν τότε άπό τό ΝΑΤΟ ς παρούσε τήν Ρωσσία . Ήταν πολύ σκεπτικός για πρ - ράπλευρες άπλειες. Ίσχυρή έντύπωση όμως μου
τη φορά όσα χρόνια τόν γνωρίζω γιά τόν Πρόεδρο προκάλεσε ή άνάλυση του πολύπειρου διπλωμάτ
Πούτιν, ό όποιος έμφανίζεται νά έχει χάσει τήν ψυχραιμία του.
ΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ
ΗMΕΡΟΛΟΓΙΟ
σέ όποιαδήποτε περιοχή του πλανήτη; Οι Άγγλοι
δέν έκαναν είσβολές στήν ίστορία τους; Οι Γάλλοι
δέν έκαναν; Άν γυρίσεις πίσω στήν ίστορία , θά διαΕΣΤΙΑ.
νά μήν παραβίασε τήν έδαφική άκεραιότητα άλλου
ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ χιλιάδες είναι οί πρόσφυγες άπό την Ούκρανία πού έχουν καταφύγει στίς γειτονικές χρες . Πρόκειταικυρίως για γυναικόπαιδα, άφου οί ένήλικοιάνδρες ύποχρεουνται νά μείνουν πί
σω γιά νά ύπερασπισθούν την χρα τους
άλλά και γιά χιλιάδες Εύρωπαίους πού
διέμεναν στό Κίεβο καί άλλες μεγάλες
Συνέχεια στήν σελ. 3
Είχε δίκιο ό έμπειρος διπλωμάτης μας . Πράγματι
ΕΣΤΙΑω
μαρτύρονται για τήν άπλεια των άμάχων στόν πόΕΣΤΙΑζω
Ατοχτήστε τό 200 CD
ΒEΕTHOVEN
μας για τόν Πρόεδρο Πούτιν: Μέχρι τρα έχουμε
δεί όλα
Ρωσσία δέν έχουμε ξαναδεί Ο σσος ήγέτης συσε νάρια. Άλλά σε νά
ρεζίλι ή
LEENOART RECORONGS
Κλυδωνισμοί
στίς άγορές μετά
τίς κυρσεις τής Δύσεως
Ας είμαστε είλικρινείς, παιδί μου! Είναι ή πρτη φορά στήν ίστορία που ένα κράτος είσβάλλει σέ μπεριφέρεται άλλόκοτα. Δέν είναι μόνο ότι έξαπέάλλο; Οί Άμερικανοί δέν έκαναν είσβολή στό Βιετνάμ; Στό Αφγανιστάν; Στό Ίράκ; Στήν Γιουγκοσλα- μλησε δημόσια στόν διοικητή των μυστικν ύπτηρεβία διά του ΝΑΤΟ , Γιατί άραγε άκόμη καί σήμερα σιν της Ρωσσίας δέν ήταν σωστός. Δέν προσβάλοί Άμερικανοί έχουν 10 άεροπλανοφόρα σέ όλους λεις τούς συνεργάτες σου σέ δημόσια θέα . Αύτή
τους κεανούς; Τίτάχρειάζονται άν δέν τά θέλουν
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
λυσε άπειλές γιά πυρηνικό πόλεμο . Ό τρόπος πού
Παρεδόθησαν
άπό τίς ΗΠΑ
Ιστήν ύπουργό
Πολιτισμού
Ιδύο κλεμμένα
Λεπτομέρειες στήν σελ. 2
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΒEA: Νέος γύρος
άνατιμήσεων
άπό τίς έπιχειρήσεις
Συζητήσεις Έλλάδος
Βουλγαρίας γιά κατασκευή
πυρηνικοϋ σταθμού
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
άντικείμενα
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Λεπτομέρειες
στήν σελ . 7
ΜΑ στίς τρείς έπιχειρήσεις έχει ήδη προχωρήσει σέ
αύξηση τιμν και θά άκολουθήσει καί δεύτερος γδρος .
Αυτό προκύπτει άπό έρευνα του Βιοτεχνικού Επιμε
λητηρίου Αθηνν σχετικς πρός τό ένεργειακό κόστος και μέ βασικό συμπέρασμα δτι τό κόστος ένέργειας γιά τίς έπιχειρήσεις ηύξήθη κατά μέσον όρον τόν
τελευταίο χρόνο κατά 85%, μέ τίς μισές έπιχειρήσεις
Συνέχεια στήν σελ . 2
ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ μέ τηνΕλλάδα γιά την κατασκευή πυρηνικού σταθμού ήλεκτροπαραγωγής
έπί βουλγαρικού έδάφους φαίνεται δτι έπιδικει ή
Βουλγαρία. Ούπουργός Οίκονομικν και άντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως Ασέν Βασίλιεφ δήλωσε έκ
νέου ότι διεξάγονται συνομιλίες και πς ό πυρηνικός σταθμός θά μπορεϊ νά χρησιμοποιηθεί άπό την
. Στόχος έξοντσεως άπό τήν διαβόητη όμάδα
Wagner , που άποτελείται άπό Ρσσους μισθοφόρους στήν ύτηρεσία του Βλαντιμήρ Πούτιν, φέ
ρεται νά είναι ό Βολοντύμυρ Ζελένσκυ. Σύμφωνα
μέ τους "Times" τού Λονδίνου , πάνω άπό 400
Ρσσοι μισθοφόροι βρίσκονται ήδη στό Κiεβο γιά
νά σκοτσουν τόν Ουκρανό Πρόεδρο άνοίγοντας
έτσι τόν δρόμο γιά τήν άνάληψη έξουσίας άπό μιά
φιλορωσσική κιβέρνηση. Πληροφορίες άναφέρουν
πς 2.000 έως 4.000 μισθοφόροι δρούν σέ όλόκληρη Τήν Ούκρανία Ο ίδιωτικός στρατός που χρησιμοποιείό Πούτιν άποτελείται άπό 10.000 έπίλεκτους Ρσσους μισθοφόρους μέ χρηματοδότη τόν
Εμπιστο τού τσάρουν , τόν Ρσσο ολιγάρχη , Γe
βγένι Πριγκοτσίν. Ή όμάδα Wagner έχει έπί κΕ
φαλής Τόν νεοναζί καί νοσταλγό τού ΓΡάιχ, Ντμίτρι Ούτκιν , ό όποιος μαζί μέ τούς συμπολεμιστές
του βρέθηκαν στήν Κριμαία τό 2014 άλλά και στό
Ντονμπάς, καί θεωρούνται ύπεύθυνοι γιά τίς έκτε
λέσεις πολλν Ούκρανν άξιωματικν
Ή εύθύνη
της Ελλάδας
Συνέχεια στήν σελ.4
του Στάθη Κεφαλούρου *
ΓΙΑ ό,τι συμβαίνει στήν φίλη Ούκρα
νία, καί γιαό,τι μας συμβαίνει γενικς
στήν ζωή, έχουμε πάντα κι έμείς ένα
μερίδιο εύθύνης-μικρό ή μεγάλο
δέν έχει σημασία. Σημασία έχει νά τό
έντοπίζουμε. Το ξέσπασμα ένός πολέμου είναι μιά πολύ θλιβερή είδη ση. Κανείς δέν μπορει νά χαρει ή νά
δικαιωθεί . Γιά μία άκόμα φορά στόσο, διαπιστνουμε μετά λύπης, πς ,
όπως καί μέ άλλες θλιβερές είδήσεις ,
έτσι και έδω, άρκετοί βρήκαν την
εύκαιρία νά προβάλλουν τά πολιτικά
τους προτάγματα πού τούς έχουν γίνει έμμονή.
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου |
Υπάρχει καί ή θεωρία τής χιονοστιβάδας
Στήν τεχνική τν πολέ
μων γίνετα άναφορά κοί στό
φαινόμενο τής χιονοστιβά- νικής συρράξεως Ερχεται νά
δαφ . Δηλαδή στό πς μιά τήνέπαληθεύσει και νά την
άπλή , περιορισμένη, σύρρα - καταστήσει καί πάλι έπίκαιξη μπορεί νά καταλήξει σέ
όλέθριο πόλεμο . Όσο κι άν
φαίνεται ξεπερασμένη σήμε - περιλαμβανομένου, πίστευαν
ραή ς άνω θεωρία (dς σκ φθούμε πς άρχισε ό Πρτος ξει πόλεμος στήν Ούκρανίω , Βεβαίως , ύπήρξαν και
άλλο, οί όποίοι, στηριζόμενοι στήν μέχρι τουδε συμπε
ριφορά το προέδρου Που
Τν, θεωρούσαν βέβαιο τό ότι
κή Ρωσσία δέν πρόκειτα νά
άρκεσθεί στήν άναγνριση
τν άποσχισθεισν ούκρφανικν περιοχν καί θάζητή- έπιχειρηματιν , oί όποίοι
σει περισσότερο .
Αφού, λοιπόν , όμολογή σουμε ότι δέν μαντέψομε σωστά, θά σταθούμε τρα στό
ή μπορούμε νά περιμένουμε
άπό έδ καί στό έξής. Κατ'
άρχάς, μέ άνησιχεί ή άποψη
φίλων μου , έμπείρων στά γε
ωπολιτικά καί έπιτυχημένων
Παγκόσμιος Πόλεμος , ή πρίπτωση τής ρωσσοουκρα. Πόλεμον στό άμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο
CBS κήρυξαν οί Τουρκοι μέ άφορμή χάρτη πού
προεβλήθη σέ έκτακτη έκππομπή του δικτύου και
παρουσίασε ς έλληνική τήν Κωνσταντινούπολη.
Ή προβολή του συγκεκριμένου χάρτου προεκάλεσε σόκ στήν γειτονική χρα μέ όργισμένες άντιδράσεις στά τουρκικά Μέσα Μαζικής Ενημερσεως .
ρη. Μέχρι πρό έβδομάδος,
δλοι σχεδόν , του γράφοντος
δτι κδέν πρόκειτα νά ύπάρΣυνέχεια στήν σελ.4
Συνέχεια στήν σελ. 3