Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣ1Α ΕΦΗΜ ΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα
28 Φεβρουαρίου 2022
Βασιλείου όσ . του όμολογητου. Προτερίου Άλεξανδρείας ίερομ .
Πανσέληνος 1Άνατολή ήλίου 6.59'-Δύσις ήλίου 6.17
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις καί βροχές , βορειοδυτικοί άνεμοι . Θερμ . έως 12β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Νεφσεις και βροχές , βόρειοι άνεμοι .Θερμ. έως 9β.
Αριθμ. φύλ . 42197
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5 ε
ΠΩΣ ΑΝΤΕΔΡΑΣΕ ΗΡΩΣΣΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΒΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Όργή Αθηνν
10 Έλλήνων όμογενν στήν Μαριούπολη
κατά Μόσχας για τήν δολοφονία
Σέ δυσμένεια ό Έλλην πρέσβυς στό Κίεβο,
έτειδή άνεχρησε χωρίς νά φροντίσει γιά τήν διαφυγή Έλλήνων πολιτν
PΑΓΔΑΙΑ είναι ή έπιδείνωσις τν έλληνορωσσικν σχέσεων μετά την κήρυξη του
πολέμου στήν Ούκρανία , κυρίως όμως με τά την δολοφονία δέκα 'Ελλήνων δμογενν
στά χωριά Σαρτανά καί Μπουγά στήν Μα ριούπολη , Η άντίδρασις της έλληνικής
κυβερνήσεως ήταν όργισμένη και έκλήθη ό Ρσσος πρέσβυς Αντρέυ Μάσλωφ
στό Υπουργείο Εξωτερικν , έν έπεδό
θη ρηματική διακοίνωσις στήν πρεσβεία .
Κατόπιν όδηγιν τού Νίκου Δένδια ο γ.γ.
του ύπουργείου Θεμιστοκλής Δεμίρης είπε
στόν Ρσσο διπλωμάτη ότι ή Ελλάς καταδικάζει άπερίφραστα τίς άπό άέρος έπι θέσεις κατά άμάχων στά δύο χωριά . Καλουμε την Ρωσική Όμοσπονδία νά διακόΨει άμέσως τις έναέριες έπιθέσεις καί κάθε
ένέργεια έναντίον άμάχων πολιτν, άνέ φερε τό ΥΠΕΞ. Κάλεσε, έπίσης, την Μ σχανά σεβασθεί τό διεθνές άνθρωπιστικό
δίκαιο και νά σταματήσει τίς έπιθέσεις καί
κέγκληματικές ένέργειεςν κατά του άμά χουπληθυσμού . Έξ ίσου αύστηρό ήταν και
τό μήνυμα του πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη, τό όποιο άνέφερε ότι κό θανατος όμογενν μας προκαλεΐ θλίψη καί
όργή για αύτή τήν άπαράδεκτη πράξη ρωσσικής έπίθεσης σέ άμάχους. Συλλυπητήρια
στούς οίκείους τους. Τό Ελληνικό Προξε
νείο στήν Μαριούπολη παραμένει άνοιχτό Μαριούπολη
γιά τήν παροχή βοήθεια. Τόν θάνατο των
ας, ή ρωσσική πρεσβεία έξέδωσε μία όργιδμογενν άπό ρωσσικούς βομβαρδισμούς σμένη άνακοίνωση πού στρέφεται κατά
του Πρωθυπουργού, Ελλήνων άξιωματούχωντής Κυβερνήσεως, κομμάτων και έλληνικν ΜΜΕ . Καλούμε δλους , καί ίδιαίτερα τούς πολύ ύψηλά ίθύνοντες, πολιτικούς
καί πολιτειακούς παράγοντες, βουλευτές
κομματικά στελέχη, ύπουργεία, ΜΜΕ, δι άφορους παταγάλους καί άλλους, πού τόσο
βιάστηκαν χθές να κατηγορήσουν για δλα
τήν Ρωσσία (όπως πάντα) , νά συνέλθουν και
νά άναλάβουν τίς εύθύνες τους , να σταματήσουν τήν άντιρωσσική προπαγάνδα και
κατεδίκασε και ή Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου καί έξέ φρασε τά συλλυπητήριά της στίς οίκογένειες τν θυμάτων.
Aς βασιλευσεουν ρουμε.
Ωστόσο, ή ρωσσική πρεσβεία δέν άνέ
λαβε την εύθύνη των φονικν έπιθέσεων
και έπέρριψε την εύθύνη σέ όμάδα άκραί ων Ούκρανν έθνικιστν, το Τάγμα του
Αζφν"Όταν, δέ, άνεκοινθησαν οί άντι δράσεις τής ήγεσίας της χρας και του
Ελληνες όμογενείς παρελαύνουν στήν έλληνικού ΥΠΕΞ καί ή Βουλή φωταγωγή
θηκε στά χρματα της ούκρανικής σημαίΣυνέχεια στήν σελ . 3
του Μανλη Κοττάκη
Εκτάκτως το Σάββατο 05/03
Ή Γερμανία
έξοπλίζεται γιά
πρτη φορά μετά τόν
Β Παγκόσμιο Πόλεμο
Δέν έχουμε τό δικαίωμα!
ΕΣΤΙΑ
ΜΙΑ ΤΡΙΠΛΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΑΝ ΕΙΧΑΜΕ σωστή έκπαιδευτική πολιτική , ή έπίσκε- σκέψεις τν Ελλήνων μαθητν έκει που στό παρελΨη τν μαθητν καί των μαθητριν των Λυκείων
καί των Πανεπιστημίων της χρας σέ περιοχές που Αίγύπτου. Στήν Βιέννη . Στήν Οδησσό . Στήν Μαρι είτε άφησε τάίχνη του ό έλληνισμός πρίν , είτε κρί - ούπολη. Στά βάθη της Ανατολής, άπό έκεί που πέ
νεται σήμερα ή άντοχή του έλληνισμου , θά έπρε - ρασε ό μέγας Άλέξανδρος. Στήν Κάτω Ίταλία . Στήν
πενά είναι μία πάγια πρακτική. Όπως οί εύέλπιδες Μάγκνα Γκρέτσια. Στήν μαρτυρική Κύπρο . Πρέπει
καί οι σπουδαστές της διπλωματικής άκαδημίας του
"Υπουργείου των Εξωτερικν έπισκέπτονται κατά -έπαναλαμβάνω-για ποιά χρα μιλάμε . Γιά τά όρια
τή διάρκεια της φοίτησής τους στίς σχολές αυτές τν πνευματικν της συνόρων, τά όποια είναι ποτούλάχιστον μία φορά τις άκριτικές περιοχές της λύμεγαλύτερα άπό τά φυσικάσύνορα. Τύχη άγαθη
Μακέδονίας και της Θράκης, τό ίδιο θά έπρεπε να μέ όδήγησε τή δεκαετία του '90 κατά τή διάρκεια
ίσχύει καί για τούς μαθητές . Διευρυμένο. Το κρά τος δέν θά έπρεπε νά τσιγκουνεύεται τήν δαπάνη. περίοδο που ή κυβέρνηση του Κωνσταντίνου ΜηΆντί πενθήμερο έκδρομν στή Ρόδο καί τήν Κέρ - τσοτάκη έγκατέστησε έκει χιλιάδες Ελληνοποντίκυρα, θά όφειλε νά μεριμνούσε για νά ταξιδεύουν ους άπό τήν τέως Σοβιετική Ενωση. Τους μετέφετά έλληνόπουλα σέ περιοχές πού ήκμασε καί άκμάζει άκόμη ό έλληνισμός. Έννοεϊται, άν άναφερόμα- ρας,, ή όποία έξελίχθηκε ύπό τήν έποπτεία της το στε στό έσωτερικό , πς οί νέοι"Έλληνες όφείλουν
νά γνωρίζουν που βρίσκεται ή Άλεξανδρούπολη, ή
Ξάνθη, ή Κομοτηνή , ή Φλρινα, ή Καστοριά , τό Κα- τάστασης παλιννοστούντων Ποντίων , τέως υπουρστελλόριζο, οί Οίνουσσες, ή Χίος , ή Κύπρος, καθς γού Εξωτερικν της Κυπριακής Δημοκρατίας , Χρήκαι άλλες περιοχές που άποτελουν τόν διαχρονικό στόχο της τουρκικής έξωτερικής πολιτικής . Διότι όταν άναφέρονται στήν Ελλάδα, πρέπει νά ξέ - δη μοσιογραφία , που μου έδωσε τήν εύκαιρία
ρουν γιά τί μιλάμε .
θόν ήκμασε ο έλληνισμός. Στήν Άλεξάνδρεια της
ΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚ0
ΗMΕΡΟΛΟΓΙΟ.
Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ
άνεκοίνωσε
χθές ένα τερά στιο έξοπλιστικό
πρόγραμμα άξί .
ας 100 δισεκαΕΣΤΙΑ
νά καταλάβουμε όταν άναφερόμαστε στήν Ελλάδα
για πρτη φορά
στην μεταπολεμική της Ίστορία . Δέν ύπάρχει άμφι
βολία, δ Πούτιν θέλει να φτιάξει μία
ρωσσική αύτοκρατορία και να διαμορφσει τά χαρακτηριστικά της Εύρπης
των σπουδν μου στήν Νομική στήν Θράκη, σέ μιά
ρε στό πλαίσιο της έπιχείρησης Χρυσόμαλλο Δέ
Συνέχεια στήν σελ . 5
ΑΤοκτήστε τό 20ο CD
τε ύφυπουργού άείμνηστης Βιργινίας Τσουδερού
και του προέδρου του Εθνικού Ιδρύματος ΑποκαΆπεβίωσε ή πρην ύπουργός
Μαριέττα Γιαννάκου
στου 'Ιακβου.
Τύχη άγαθή έπίσης ή ένασχόλησή μου μέ την
ΑΞΙΖΕΙΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Λεπτομέρειες στήν σελ .4
Ήίστορία της βασιλίσσης
Άμαλίας γίνεται παράστασις
στό Δημοτικό Θέατρο Πειραις
στίς άρχές της δεκαετίας του 2000 νά έπισκεφθω
στό πλαίσιο έπίσκεψης του τότε άρχηγου της
Έκτός άπό αυτές , όμως , τό 'Υπουργείο Παιδείας
θά έπρεπε νά έντάξει σέ κανονικές περιόδους έπι ΠΕΝΝΙΕΣ
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΓΑ
Η ΕΕ κλείνει
έναέριο χρο καί ρωσσικά
μέσα ένημερσεως
Μέχρυπτονομίσματα
θά άπαντήσει ή Μόσχα στόν
μερικό άποκλεισμό άπό τό Swit
. Τό έρχόμενο φθινόπωρο πρόκει ται νά κυκλοφορήσει ένα άνέκδοτο μυθιστόρημα του Λέοναρντ
Κοέν,
2016, που έφυγε άπό την ζωή , σέ ήλικία 82 έτν.
Ό σπουδαίος Τραγουδοποιό, έρμηνευτής καί λογοτέχνης πίστευε πολύ στήν άξία αύτού τού μυθιστορήματος, μέ Τίτλο Α Ballet of Lepers, Τό
όποιο γράφτηκε στό Μόντρεαλ τό 1956, Τήν ίδια
χρονιά πού δημοσιεύθηκε ή πρτη ποιητική συλλογή μέ τήν ύπογραφή του . Θέμα του οί τοξικές σχέσεις καί οί προσπάθειες πού κάνει κανείς
γιά νά Τις διατηρήσει . Τό μυθιστόρημα άφηγείται
τήν ίστορία ένός 35χρονου πωλητή, ό όποίος κα λείται νά άναλάβει τήν φροντίδα του ύπέργηρου
παππού του, φιλοξενντας τον στό σπίτι του. Ή
ίστορία αύτή περιέχει καί αύτοβιογραφικά στΟιχεία, καθς άντλεϊ άπό τήν δύσκολη σχέση πού
είχε ό ίδιος ό Κοέν μέ τόν παππού του , στό πλευρό του όποίου μεγάλωσε άφου έχασε τόν πατέρα
του , όταν ήταν μόλις 6 έτν .
τοίο είχε μείνει στά συρτάρια μέχρι τό
ΤΟ κλείσιμο του έναέριου χρου τής ΕΕ γιά τήν Ρωσ
σία, την απαγόρευση λειτουργίας τν ρωσσικν ΜΜΕ
(Russia Tοday και Sputnik), άλλά και την χρηματοδότηση τής Ούκρανίας για άγορά άμυντικού έξοπλισμοϋ
άνεκοίνωσε χθές ή πρόεδρος τής Εύρωπαϊκής Επι
τροπής Ούρσουλα φόν ντέρ Λάυεν. Τά άεροσκάφη
Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ δρισμένων ρωσσικν τραπεζν άπό τό παγκόσμιο διατραπεζικό σύστημα Swift
στοχεύει νά προκαλέσει μία μίνι οίκονομική άσφυξία στήν χρα. Ωστόσο, τό ζητούμενο είναι ποιές
θά είναι οί έπιπτσεις μιάς τέτοιας άποφάσεως , σέ
οίκονομικό και κυρίως πολιτικό έπίτεδο . Πρόκειται
Συνέχεια στήν σελ. 2
(σελ. 7)
Βραχυπρόθεσμον
άχθος) άλλά
καί σχέδιον
Συνέχεια στήν σελ. 5
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου|
του Κστα Κόλμερ
Ο ΠΟΛΕΜΟΣ στήν ούκρανία ήδη προξενεί σοβαρές διαταραχές στήν έγχρια άγορά. Τά ύγρά καύσιμα άνέρχο
νται, ό λογαριασμός του ήλεκτρικού
θ' άνέβη κι άλλο (άπ' τόν ήδη ύψω μό) , τά τρόφιμα άκριβαίνουν-άκόμη
καί τό ψωμί δύσκολα θ' άποφύγει τήν
άνατίμηση , μέ τίς Ψυχολογικές του
έπιπτσεις. Επίσης, σύντομα τ' άεροπορικά είσιτήρια καί οί ναυλοι θά δεχθουν τίς έπιδράσεις της άνατιμήσεως των καυσίμων. Διεθνς οί άγορές
έμπορευμάτων προεξοφλοϋν νέες
Ένα διαφορετικό άπό τά άλλα Σαββατοκύριακα
Τά Σαββατοκύριακα
είναι γιά τό σπίτ Γιά έμάς,
δηλαδή , πού όλη τήν ελλη μιλήσουμε μέ φίλους στήν
έβδομάδα βρισκόμαστε έν
κινήσει , σέ ραντεβού , σέ συσκέψε , στίς έφημερίδε, στά
στούντιο , τό Σαββατοκύριακο είναι σχεδόν 1ερό . .
θοω. Καρφωμένοι στίς 0
νες και στά τηλέφωνα , νά
.Ηυπερθέρμανσις τού πλανήτου καταστρέφει
Τις τοιχογραφίες δεκάδων χιλιάδων έτν . Μεταξύ
τν άκραίων γεγονότων που προβλέπεται νά γί
νουν πιό σοβαρά μέ τήν παγκόσμια ύπερθέρμανση, είναι ή διάβρωσις τν άκτν , οί πιρκαίέ , οί
πλημμύρες καί οί κυκλνες. Ήδη έχουν γίνει σοβαρές ζημιές , προειδοποίησαν οί άρχαιολόγοι καί οί
ίστορικοί, πού συμμετείχαν σέ ένα συμπόσιο τού
Πανεπιστημίου Flinders , που πραγματοποιήθηκε
ς άπάντησις στήν έκτη Διακυβερνητική γιά τήν
Άλλαγή του Κλίματος
σίας έναντίον ένός άνεξάρτητου και κwρίαρχου εύρωπαίκού κράτους , τό δποίο δ
είσβολεύς άπειλεί μέ έξαφάνιση άπό τόν εύρωπαϊκό χάρτη! Η Ρωσσία έπτίθετα, ή
Καί μέσα στό φαιό σύννεφο του πολέμου , κάποιες
στιγμές άλλαγής στήν διάθεση , ή σύναξη τν Άπο
φοίτων τής Ίωνιδείου ΠροΤύπου Σχολής Παιραις . Μιά
άναβάπτιση στίς μαθητικές
άναμνήσεις , στό ίδιο κτίριο,
έμφανς άλλαγμένο , άλλά
ούκρανία ( μέ κάποια έντει νόμενη δυσκολία άπό μέρα
σέ μέρα ) καί νά παρακολουθήσουμε τά γεγονότα , καθς Γερμανία αύξάνει τις άμυντιάνατρέπετα όλη ή μεταποκές της δαπάνες . Μήπως ή
Μόνο που αύτή τήν φο - λεμική τάξην στήν Εύρ - Ίστορία έπαναλαμβάνεται
ρά δέν είχαμε τό κς συνήτη, μέ τήν έπίθεση τής Ρωσάντιστρόφωs;
Συνόχεια στήν σελ. 4
Συνέχεια στήν σελ. 5