Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015),
ΕΣΤΙΑ
ΑΘΗΝΑΗ,
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣΙΔΡΥΣΕΩΣ1876
25 Φεβρουαρίου 202
Ταρασίου Κων/πόλεως . Ρηγίνου ίερομ. έπισκ. Σκοπέλου
Σελήνη 15 ήμερων ! Άνατολή ήλίου 7.03-Δύσις ήλίου 6.14
ΑΤΤΙΚΗ Σχεδόν αίθριος καιρός , μεταβλητοί άσθενείς άνεμοι . Θερμ. έως 15β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και μεταβλητοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 14β.
Άριθμ. φύλ. 42195
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5 ε
Υπαρκτός νεοτσαρισμός
τουρκικός καιροσκοπισμός
Είσβολή στήν Ούκρανία-Έξω άπό τό Κίεβο όρωσσικός στρατός-Σέ 12 ρες κατέλαβαν τό σέρνομπυλ
ΕΙΝΑΙ ή μοϊρα τν κρατν , τά όποία οί ήπειρωτικές
δυνάμεις θέλουν να έχουν ς προτεκτοράτα . Κρατν
πού είναι καταδικασμένα άπό την γεωγραφία. Άν ποτέ θελήσουν νά άμφισβητήσουν αύτό πού άλλοι έχουν
προδιαγράψει , εύρίσκονται είς τό στόχαστρον και βλέπουν τίς φάλαγγες τν άρμάτων νά καταπατούν τά έδά φη, τά δικαιματα καί την κυριαρχία τους . Μιά τέτοια
κατάσταση βλέπουμε νά έκτυλίσσεται σήμερα στην
Ούκρανία, την τελευταία ζνη άσφαλείας (bufer zone)
πού ήθελε νά διατηρήσει ή Ρωσσία, για νά καθησυχάζονται οι φοβίες της . Περί αυτου πρόκειται . Η Ρωσσία
δέν άπειλείται . Όπως ούτε ή Σοβιετική "Ενωσις άπειλείτο. Θέλει όμως να καλλιεργεί αυτήν τήν έντύπωση,
κυρίως στούς ύπηκόους της.Όπως συμβαίνει σέ όλα
τά αύταρχικά καθεσττα, ή αίσθησις τής άπειλής δημιουργεί συσπείρωση γύρω άπό τόν έκάστοτε ήγέτη και
έλαχιστοποιεί τίς πιθανότητες έκ τν έσω άντιδράσεων . Δέν ύπάρχει άμφιβολία ότι τό ρωσσικό καθεστς
είναι αυταρχικό . Καί οί φοβίες, τίς όποίες τό ιδιο καλλιεργεί , φθάνουν έν τέλει νά έπηρεάζουν και τίς άποφάσεις τν ήγετν τους . Αύτν πού ύποτίθεται ότι γνωρίζουν τήν πραγματικότητα . Μέ τέτοιο τρόπο κινείται
6 Βλαντιμήρ Πούτιν, ό όποίος έδειξε μέ τά διαγγέλματά του ότι θεωρεί τόν έαυτό του συνεχιστή τν τσάρων
τής Ρωσσικής Αύτοκρατορίας
Καί ή περίοδος όμως τής κομμουνιστικής παρενθέ
σεωςνήταν και αυτή ένα κορυφαίο παράδειγμα αυταρχισμού, πού δέν άνεχόταν την παραμικρή άμφισβήτηση. Νά θυμίσουμε τί έγινε στήν Ούγγαρία τό 1956. Τά
σοβιετικά άρματα έσάρωσαν τίς έλπίδες φιλελευθεροποιήσεως . Στήν Τσεχοσλοβακία τό 1968. Τά σοβιετι κά άρματα κατέπνιξαν τήν κίνηση γιά ένα ασοσιαλισμό
μέ άνθρπινο πρόσωπο. Και τρα , στήν Ούκρανία, τό
2022. Τά ρωσσικά άρματα συνθλίβουν άπό τρείς άξονες
μιά χρα πού πίστεψε δτι θά μπορούσε νά ζήσει σέ καθεστς έλευθερίας και μέ δρους άμοιβαίου σεβασμού ,
δίπλα σέ έναν γείτονα πού θεωρεί πς έχει τό προνόμιο
Αριστερά, τάρωσσικά είσβάλλουν στήν Ούκρανία. Δεξιά τά σοβιετικά άρματα καταπατούν τά δικαιματα
τν άόπλων πολιτν στήν Πράγα
Συνέχεια στήν σελ . 5
του Μανλη Κοττάκη
Στίς 27/02
ΕΣΤΙΑ
Πότε γεννήθηκε ό άναθεωρητισμός
Έκτίναξις κατά 35%
τής τιμής ρεύματος
στην Έλλάδα
ΕΥΤΥΧΩΣ ΗΤΤΗΘΗΚΑΜΕ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ)
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ βολική ή κινδυνολογία πού τότε πληρωμένη άπάντηση άπό τόν πρόεδρο της
άναπτύσσεται άμέσως μετά την είσβολή της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο . Καί για νά
Ρωσσίας στήν Ούκρανία για τόν άναθεωρητισμό , είμαστε δίκαιοι θά πρέπει νά πουμε ότι οί Τουρκοι
τήν άναθερηση των διεθνν συνθηκν, τήν λένε καί ξελένε γιά το θέμα αυτό . Μία ζητουν
άλλαγή των συνόρων . Εύκολονά χρεσει κανείς άναθερηση της Λωζάννης ένω τήν άλλη μάς λένε,
στήν ρωσσική όμοσπονδία ότι άποτελεί τόν
καταλύτη δυσμενν άλλαγων στόν κόσμο , πολύ δέ Λωζάννη πού προβλέπει άποστρατιωτικοποίηση
περισσότερο τόν καταλύτη δυσμενων έξελίξεων γιά
τά έθνικά μας συμφέροντα . Άλλά γιά νά κάνουμε , πρέπει νά τά μαζεύει ο έλληνικός στρατός
παρακαλ, τόν κόπο να κοιτάξουμε προσεκτικά άπό τά νησιά του Αίγαίου . Τήν ίδια έποχή έπίσης
τόν χάρτη στήν εύρύτερη περιοχή μας , για νά άρχισε ο άναθεωρητισμός του Έρντογάν και γιά
άνασύρουμε λίγο άπό ήν μνήμη μας γεγονότα που τήν συνθήκη του Μοντραί, ή όποία καθορίζει μέ
συνέβησαν τήν τελευταία τετραετία και στά όποτα λεπτομέρειες την διέλευση των πλοίων άπό τά
δέν δσαμε τήν πρέπουσα σημασία.
Το bast sollor.
του Τάκη Λαζαρίδη
ΕΥΤΥΧΟΣ
ΜΠΡΟΣΤΑ σε ένα καταστροφικό ντόμινο εύρίσκονται οίκονομίες και άγορές
καθς ή ρωσσική είσβολή στήν Ούκρανία προκαλει ένα ράλλυ μέ άπρόβλεπτες
συνέπειες στίς τιμές τής ένέργειας, άπλειες στά χρηματιστήρια και έντονους
κλύδωνισμούς στίς άγορές έμπορευμάτων. Τό Χρηματιστήριο Αθηνν έκλεισε
χθές μέ άπλειες 6,42% και κατεκρημνί
σθη στίς 888,31 μονάδες, χάνοντας σχε
δόν 61 μονάδες, περίπου 4 δισ. στή χειρότερη συνεδρίαση άπό τον Μάρτιο του
2020, όταν ή πανδημία σάρωνε όλο τόν κόσμο . Κράχ σημείωσε τό χρηματιστήριο
της Μόσχας, δπου οί δεϊκτες έφτασαν να
Συνέχεια στήν σελ . 2
όπως προσφάτως ό ύπουργός Αμυνας Άκάρ, ότι ή
ΣΥΗΤΡΟΦΟ.
των νησιν είναι σέ πλήρη ίσχύ , γι ' αύτό και θά
στενά των Δαρδανελλίων . Ή άπόφασή του νά
κατασκευάσει ένα νέο μεγάλο κανάλι πού θά κόβει
Καί βεβαίως έπειδή είμαστε οι διαπρύσιοι τήν Κωνσταντινούπολη στήν μέση καί θά άνοίγει μία
ύποστηρικτές του διεθνους δικαίου καί όχι της
άναθερησής του , άς άναρωτηθούμε λίγο άν
τολμήσαμε όλα αυτά τά χρόνια νά άσκήσουμε τά φαραωνικό αυτό έργο, τήν ντέ φάκτο κατάργηση
δικαιματα που έπιφυλάσσει πρός όφελος των της Συνθήκης του Μοντραί.
έθνικν μας συμφερόντων το διεθνές δίκαιο.
"Άς τά πάρουμε λοιπόν όλα άπό τήν άρχή: ζήτημα
άναθερησης των συνθηκων της Λωζάννης καί του Πούτιν και τόν Πρόεδρο Ερντογάν στήν άνάγνωση
Μοντραίπού διέπει τό καθεστς των στενων δέν τής ίστορίας, είναι ή πεποίθησή τους, ότι οί χρες
έτέθη χθές μέ άφορμή την ρωσσική είσβολή στήν τους σέ συγκεκριμένες στιγμές άδικήθηκαν. Ο
ούκρανία. Τό 2018 ήταν ή πρτη χρονιά κατά τήν Ερντογάν κατηγορεί γιά προδοσία τόν Κεμάλ ,
όποία ό πρόεδρος Έρντογάν έθεσε γιά πρτη φορά όποϊος μέ τή συνθήκη τν Σεβρν παρέδωσε
ζήτημα άναθερησης της Λωζάννης για νά πάρει
Απυχτήστε τό 190 CD
νέα θαλάσσια όδό πρός τήν Μαύρη Θάλασσα στήν
πραγματικότητα άποτελεί έφ ' όσον προχωρήσει τό
ΒΕΕΤHOVEN
Αν υπάρχει κάτι κοινό που έννει τόν Πρόεδρο
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Μέ ίσχύ 15 μηνν τό πρόγραμμα
προστασίας τής α κατοικίας
εύάλωτων όφειλετν
Άνθρωπιστική βοήθεια
θά προσφέρουν οί ΗΠΑ!
Λεπτομέρειες στήν σελ. 2
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
Η ΕΚΤ μπορεί
νά συνεχίσει τίς άγορές
όμολόγων λόγω τής κρίσεως
Αγωνία γιά τούς 120.000
"Ελληνες τής Μαριουπόλεως
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
TΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ότι ή ούκρανική κρίσις μπορεί
νά θέσει ένα φρένο στήν πρόθεση τής Εύρωπαϊκής
Κεντρικής Τραπέζης νά τερματίσει τό πρόγραμμα
άγοράς όμολόγων, έκφράζουν άναλυτές, Συμφνως
πρός έκπρόσωπο της ΕΚΤ, ή κεντρική τράπεζα θά προχωρήσει σέ ένδελεχή άξιολόγηση τν οίκονομικν
-Έχει ό Βλαντιμήρ Πούτιν ίδιαίτερη θερηση γιά
τους άριθμούς; Τήν έρτηση προκαλεί τό γεγονός ότι έπέλεξε μιάν ίδιαίτερη ήμερομηνία γιατήν
κλιμάκωση Τής κρίσεως στήν Ούκρανία Μάλιστα
δέν είναι ή πρτη φορά που τό κάνει αύτό. Μετά
τήν είσβολή τν ρωσσικν στρατευμάτων στήν
Γεωργία στίς 08-08-08 στό πλευρό τν αύτονομιστν τής Νότιας Όσετίας καί τής Άμπχαζίας καιί
ή 22-02-2022 μπορεί νά σηματοδοτήσει ένα όρόσημο στήν ίστορία Τής Ούκρανίας και κύπάρχουν
ένδείξεις ότι οί άριθμοί αύτοί ήταν σημαντικοί για
Τόν έπίκεφαλής του Κρεμλίνου , πού στοχάζεται σέ
εύρύτερες ίστορικές διαστάσεις σχολιάζει ή γερμα
νική ίστοσελίς t-online . Η ήμερομηνία αυτή Τυ
πνεται εύκολα στή μνήμην!
(σελ. 5)
Κάτοικοι διαδηλνουν στό κέντρο
της πόλεως μέκεντοικό σύνθημα
ΧΔέν θά παραδσουμε την Μαριούπολη
Κοιμαϊκοί πόλεμου:
Τούς έχει πληρσεν
ή Ελλάς δύο φορές
μέχρι σήμερα
Συνέχεια στήν σελ. 2
( σελ. 3)
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Γράφει ό Βύρων Γ Πολύδωρας
Ή Ούκρανία είναι ή Κύπρος του 4
Δέν είχα άμφιβολία γιά
Τίς προθέσεις του Πούτιν. ΠΕ
στευα άπό τήν πρτη στιγμή ότι ή είσβολή στά έδά φη τά όποία δ Τσάροφ θeωρεί ρωσσικά, ήταν ζήτημα
χρόνου . Όταν έχεις άπέναντί σου τόν Λαζόπουλο τής
Oύκρανίας , ό όποίος έχει
άγνοια τού πολιτικού παιΜENEΙ κανείς ένεός άπό τήν Ούκρανική κρίση, όχι τόσο γιατί έξελίσσεται σέ άπειλή πολέμου μεγάλων διαστάσεων , άλλά γιατί μοιάζει τόσο πολύ μέ ένα ίστορικό προηγούμενο,
έκείνο του Κριμαϊκου πολέμου (185357) .Ήταν μιά άπό τίς πολλές κρίσεις
του Άνατολικού ζητήματος. Τής τύχης της φθίνουσας Οθωμανικής αύτοκρατορίας , του Μεγάλου άσθενους. Η
Ρωσσία, ς προστάτιδα δύναμη των
άπανταχου όρθοδόξων χριστιανν,
γνιδιού καί μάλιστα σέ τόσο
και δίκαιο θέλεις! Από τάξηύψηλό έπίπεδο, δταν έχεις μερματα , που μού τηλεφ - λιχθεί σέ πολεμικόν κανάνησε φίλος άπό τή Μαριούπολη, παρακολουθούσα τά
διεθνή ΜΜΕ καί τά έλληνικά. Φυσικά , είδα ότι τά άμεαTN, πού έχει πλέον έξε . Πς θά καταλάβει κανείς άν έχει πέσει θύμα χάκερ
τό κινητό του; Πρτη ένδειξις είναι άνή μπαταρία
άδειάζει πιό γρήγορα άπό Τό συνηθισμένο καί δεύτερη άν παρουσιάζετα μεγαλύτερη κατανάλωσις
δεδομένων , χωρίς νά έχουν άλλάξει οί συνήθειες Tε
ριηγήσεως στό διαδίκτυο. Επίσης άν ή λειτουργία
GPS φαίνεται νά ένεργοποιείται ή νά άπενεργοποιείται άπό μόνη της , καθς , έπίσης, άν Τιχαία άνα δυόμενα διαφημιστικά παράθυρα ή άγνωστες έφαρ
μογές έγκαθίστανται χωρίς νά τό έχει έπιτρέψει
χρήστης, θά πρέπει νά άνησυχήσουμε.
τό ΝΑΤΟνά σου λέει cέγo
μέχρι έκεί φτάνω , τό κάτι
παραπάνω δέν μού τό έπιτρέπει τό καταστατικό μου
δταν έχεις τήν ΕΕ νά λαμβά - ρικάνικα και τά έγγλέζικα
ν άποφάσεις σέρυθμό κσλό
ου μόσιον , Τότε μπορίς νά
άμφισβητείς όποια συνθήκη
λι, είχε βγάλει τόν κόσμο
του σέ καίρια σημεία κι έδι νε μάχη. Στά έλληνικά κανάλια, κάτι προσπα ούσαν νά
άναλύσουν δρισμένοι άπό
τους άνταποκριτές (ένας δυό
είναι έγνωσμένου κύρουs καί
κανάλια είχαν προχωρημένη προετοιμασία και δέν
πιάστηκαν στόν ύπνου. Τό
Συνέχεια στήν σελ . 4
Συνέχεια στήν σελ. 5