Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΠΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 18 76
Τετάρτη
23 Φεβρουαρίου 2022
Αγίου Πολυκάρπου Τερομάρτυρος . Οσίου Πολυχρονίου
Σελήνη 21 ήμερν !Άνατολή ήλίου 07:04 -Δύσις ήλίου 18:12
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις καί τοπικές βροχές , βόρειοι άνεμοι Θερμ . έως 15β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τοπικές βροχές και βορειοδυτικοί άνεμοι. Θερμ. έως 3β.
Άριθμ. φύλ. 42193
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5 ε
Νάρκην γιά
τόν προϋπολογισμό
ή ούκρανική
χρίσις
Ντμίτρι Μεντβέντεφ ήτμή του φυσικού άερίου για τήν Εύρπη θά φτάσει τά δύοχλιάδες εύρ άνάχίλια
κυβικά μέτρα - Μέκάθε 10 εύρ αύξηση στό άέριο προκαλείται ζημιά 600 έως 900 έχατ εύρ στό ΑΕΠ
ΝΕΟΥΣ φόβους για έκτίναξη τν τιμν
φυσικού άερίου και πετρελαίου δημιουρ
γεί ή έπιδείνωσις τής ούκρανικής κρίσε - γαβατρα λόγφ τής άναστολής άδειοδοτήως , μέ τό οίκονομικό έπιτελείο νά άνησυχεί για άκόμη μεγαλύτερες πληθωριστι κές πιέσεις και έπιπτσεις στό ΑΕΠ τής εύρ άνά μεγαβατρα, όπότε σε ένα τέτοιο
χρας Οπροϋπολογισμός τόν περασμένο ένδεχόμενο ή τιμή θά ύπερδιπλασιάζετο .
Δεκέμβριο έχει ψηφισθεί μέ πληθωρισμό
πού δέν έχει πλέον καμμία σχέση μέ την
σημερινή κατάσταση και μπορεί νά άνατρέψει δημοσιονομικούς στόχους για τό
2022, Στίς χθεσινές τιμές πού έκαναν άλμα ,
ήλθε νά προστεθεί ή άπειλή-προειδοποίησις μέσω τοϋ twitter του Ντμίτρι Μεντβ
ντεφ, άναπληρωτού προέδρου του ρωσσι
κού Συμβουλίου Ασφαλείας, ότι ή τιμή του
φυσικού άερίου για τήν Εύρπη θά φτά
σει τά δύο χιλιάδες εύρ άνά χίλια κυβικά μέτρα , ήτοι 200 εύρ άνά θερμική με βαιότητες στήν οίκονομία . Οί "Ελληνες
εύρίσκονται άντιμέτωποι μέ νέο ράλλυ νεχισθεί ή άνοδική πορεία του πετρελαί
τιμν, καθς οί τιμές καυσίμων έχουν ξεπεράσει άκόμη καί τά δύο εύρ τό λίτρο σέ
κάποιες νησιωτικές περιοχές τής Ελλάδος, έν παράγοντες τής άγοράς έκτιμούν
δτι ή πορεία της διεθνούς τιμής του πετρελαίου πρός τά 100 έως 150 δολλάρια θά πυροδοτήσει άκόμη μεγαλύτερη άνοδο .
άπό 2 εύρ ένα λίτρο βενζίνης , έν άν συου, τά 2 εύρ θά διαμορφωθούν στόν πα
νελλαδικό μέσον όρον"Ήδη δ μέσος δρος
για την χρα θά άναρριχηθεί αυτήν την
έβδομάδα πάνω άπό τά 1,9 εύρ γιά την
άπλή άμόλυβδη, έν στό πετρέλαιο κινήσεως άναμένεται νά σπάσει και το φράγμα
του 1,65 εύρ.
σεως του Nord Stream 2. Είναι ένδεικτικό
δτι σήμερα ή τιμή άνέρχεται κοντά στά 82
Στό οίκονομικό έπιτελείο έχουν ύπολογίσει ότι για κάθε 10 εύρ αξήσεως
στό άέριο προκαλείται ζημιά 600 έως 900
έκατ. εύρ στό ΑΕΠ, κάτι πού σημαίνει
δτι τό άκριβό φυσικό άέριο μπορεί να κοστίσει στήν έλληνική οίκονομία άρκετά
δισ. εύρ . Από την άλλη πλευρά , ή έκτί ναξις της άξίας τν είσαγωγν καυσίμων
έπιβαρύνει τό έλλειμμα του ίσοζυγίου τρε χουσν συναλλαγν, έντείνοντας τις άβεΧθές ή τιμή του brent διεμορφθη στά
97,51 δολλάρια τό βαρέλι. Αν δέν άντι στραφεί ή κατάστασις, δπως είναι εύλογο
μέσα στίς άμέσως έπόμενες ρες , οί αύξήσεις θά περάσουν στήν άντλία τά έπόμενα
24ωρα άνεβάζοντας πλέον την μέση τιμή
τής άμόλυβδης πάνω άπό τά 1,9 εύρ Ήδη, χομενο δυσμενν σεναρίων . Το φυσικό
στά περισσότερα νησιά πληρνουν πάνω
Η πολύ ύψηλή τιμή του πετρελαίου θά
έπιβαρύνει και τό ΑΕΠ του πρτου τριμήνου, την ρα πού οί διεθνείς άναλυτές δέν
άποκλείουν ή τιμή του πετρελαίου νά προσεγγίσει και τά 140 δολλάρια στό ένδε" ΌΝμίτρι Μεντβέντεφ
Συνέχεια στήν σελ . 2
του Μανλη Κοττάκη
Στίς 27/02
Μπάιντεν: Η Ρωσσία
θά πληρσει τίμημα,
άλλά θά έχουμε
κόστος καί έμεΐς
ΕΣΤΙΗ
Ό Λευκός οίκος έξέθεσε την έλληνική δικαιοσύνη
ΕΥΤΥΧΩΣ ΗΤΤΗΟΗΚΑΜΕ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙΝ
Νέα άφορμή ή δολοφονία Μπακαρί Χέντερσον:"Όλοι έξω, κανείς μέσα!
του Τάκn Λαζαρίδη
ΣΑΣ λέει μήπως κάτι το όνομα Μπακαρί Χέντερ- ρική , νά κυκλοφορουν έξω έγκληματίες του ποι σον; Προφανς και όχι! Καί θά έξακολουθουσε νά
μήν σας λέει , άν δέν τό άνέφερε ή άντιπρόεδρος είναι άπό χρόνια κανόνας . Εάν έξαιρέσει κανείς
των Ήνωμένων Πολιτειν Καμάλα Χάρρις στήν τίς δίκες για τίς όποίες ύπήρξε πολιτική παρέμβα.
πρόσφατη συνάντησή της μέ τόν"Ελληνα Πρωθυ- ση-Χρυσή Αύγή- είτε έκφράστηκε άπαίτηση γιά
πουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στό Μόναχο . Πρό - τήν ίκανοποίηση του κοινού περί δικαίου αίσθήκειται για έναν νεαρό Αφρο-αμερικανό , ο όποιος ματος-δίκη Τοπαλούδη , προφυλάκιση Λιγνάδη
δολοφονή θηκε πρίν άπό μερικά χρόνια στόν Λα γανά της Ζακύνθου. Οι δράστες συνελήφθησαν,
καταδικάσθησαν, άλλά άφέθηκαν έλεύθεροι χωρίς περιοριστικούας όρους. Κυκλοφορούν άνετοι
καί ραίοι σάν νά μή συμβαίνει τίποτε , ένω βεβαί - ίδιοκτήτες τής έταιρείας που κατέκλεψαν τά λεως ή έκδίκαση της ύπό θεσης ένπιον άκροατη- Φτά του κόσμου στό Χρηματιστήριο Αθηνν ; Καί
ρίου έκκρεμε . Η κατάσταση αύτή είναι πολύ ξέ - οίδο έξω είναι . Είδατε έσεις νά προσάγεται, έστω
νη γιά την κουλτούρα και τους κδικες άξιων που Υιά έξηγήσεις, κανένα άπό τά λεβεντόπαιδα γιά τά
έπικρατουν για αύτά τά είδεχθή έγκλήματα στίς όποία κατετέθη έγγραφη καταγγελία γιά όμαδικό
Ήνωμένες Πολιτετες. Οί γονείς του Μπακαρί άδυνατουν νά καταλάβουν πς είναι δυνατόν νά κυκλοφορουν έλεύθεροι και ραϊοι οι δολοφόνοι τρο , έστω νά περάσει το κατφλι του Κορυδαλτου παιδιού τους σέ μία κατά τά άλλα φιλελεύθε - λου; Η άμερικανική δικαιοσύνη καί ή έταιρεία , σέ
ρη δυτική Δημοκρατία . Γι ' αύτό, έκαναν διά βη μα έΥγραφό τους, μάς είπαν ότι δωροδοκούσαν"Ελληστήν κυρία Χάρρις , μέ άποτέλεσμα νά άναλάβει νά
θέσει ή ίδια τό ζήτημα στόν Πρωθυπουργο κυρια- τους έμπλεκόμενους στό σκάνδαλο της Siemens vα
κο Μητσοτάκη . Ο όποϊος , βεβαίως, δέν είχε τί νά
της άπαντήσει. Η χρα έγινε ρεζίλι. Αυτό πού θ ωρείται άδιανόητο, όμως, σέ μία χρα όπως ή ΆμεΕΥΤΥΧΩΣ
ΗΤΠΗΘΗΚΑΜΕ
ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ..
νικού καί του οίκονομικού δικαίου , στήν Ελλάδα
καί Φιλιππίδη, δολοφονία Καρολάιν- όλοι οί άλλοι
είναι έξω!"Όχι μέσα . "Εξω!
TΗΝ ΠΡΩΤΗ δέσμη κυρσεων έναντίον της Ρωσσίας άνεκοίνωσε χθές δ
Πρόεδρος τν ΗΠΑ Τζό Μπάιντεν σε
έκτακτο διάγγελμά του , δίδοντας έμφαση στήν ένότητα και τήν όμοφωνία του
δυτικού μετπου . Πρόκειται για έμπορικές και οίκονομικές κυρσεις σέ τρία
έπίπεδα : σέ έταιρείες, σέ πρόσωπα και
Συνέχεια στήν σελ . 5
Είδατε έσετς νά είναι μέσα κανένας άπό τούς
Ατυκτήστε τό 190 CD
βιασμό στήν Θεσσαλονίκη; Όχι! Είδατε κανέναν
άπό όσους ένεπλάκησαν στήν ύπόθεση Noνartis ίaΒΕETHOVEN
μΕΝΟARY ΚORDINGS
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
νες άξιωματούχους . Η Ελλάδα, όμως, λέει "κανέ να θέμα , όλοι έξων. Είδατε , έπίσης, κανέναν άπό
ΠΕΝΝΙΕΣ
"Έκθεσις γιά τήν συμβολή
της Εκκλησίας
στόν Άγνα του 1821
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
μπεί στόν Κορυδαλλό; Άκόμα και ό ύπουργός πού
Συνέχεια στήν σελ 3
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Τόν γύρο του διαδικτύου κάνουν τά τελευταία 24ωρα τάρεπορτάζ ένός 41χρονου άνταποκριτού τού Associated Press, ό όποιος καλύπτει
τήν ούκρανική κρίση, ζωντανά άπό τό Κiεβο σέ
έξι διαφορετικές γλσσε. Ο λόγος γιά τόν Philip
αrowther που άνήρτησε στόν προσωπικό του λογαριασμό στό twitter ένα βίντεο μέ άποσπάσματα άπό Τις ζωντανές συνδέσεις του μέ έξι διαφορετικούς τηλεοπτικούς σταθμούς , Ο 41χρονος δημοσιογράφος άνέλυσε Τις έξελίξεις στά άγγλικά, τά
λουξεμβουργιανά, Τά ίσπανικά, Τά πορτογαλικά,
τάγαλλικά καί τά γερμανικά. Όπως ήταν φυσικό
ή άνάρτησις του Philip Crowther έγινe viral μέχιλιάδες likes στό twitter καί κοινοποιήσεις . Πληροφοριακά, ό Cowther έγενήθη στό Λουξεμβούργο
άπό Βρεταννό πατέρα καί Γερμανίδα μητέρα. Ζεί
στήν Ούάσιγκτων καί καθς καλύπτει πολιτικό και
διπλωματικό ρεπορτάζ , έχει ταξιδέψει σέ πολλές
χρες του κόσμου
. Πρίίν άπό 25 χρόνια , τάνέα για τήν Υέννηση του
κλωνοποιημένου προβάτου, τής Ντόλυ, πυροδότησαν μιά τεράστια συζήτηση . Ή άνακάλυψς προδότησε φαντασισεις , έλπίδες καί φόβους, έκ τν
όποίων πολλά άπεδείχθησαν άβάσιμα . Στό έξφυλλο του Spiegel παρήλασαν οί κλνοι του Αδόλ
φου Χίτλερ, Του Άλμπερτ Ανστάιν καί της Κλντια
Σφφερ. Ο διάσημος Γερμανός άνοσιολόγος καί γνετικός έρευνητής Κλάοuς Ραγιέβσκυ πίστευε ότι τό
άποτέλεσμα ήταν έργαστηριακό λάθος . Ένα Τέταρτο του αίνα μετά , τά πράγματα έχουν καταλαγιάσει . Στό Ίνστιτούτο Ρόσλιν του πανεπιστημίου
του Εδιμβούργου, όπου κάποτε έδημιουργήθη ή
Ντόλυ, δέν γίνονται πλέον κλωνοποιήσεις Ωστόσο, ό διευθυντής του ίνστιτούτου Μπρούς Ούάιτλω
είναι εύγνμων γιά Τό ένδιαφέρον γύρω άπό τήν
έπιστήμη πού έφερε μέ τήν γέννησή Της ή Ντόλυ.
Ό Ερντογάν άποδοκιμάζει
την κάνεξαρτησίαν
του Ντονμπάς
Ή Ελλάς
διεθνοποιεί την βεβήλωση
της Αγίας Σοφίας
ΕΙΝΑΙ ή σπανία περίπτωσις κατά την όποία ό Ταγίπ 'Ερντογάν δηλνει ότι άποδέχεται τό διεθνές δίκαιο. Στό πλαίσιο αύτό ό Τουρκος Πρόεδρος χαρακτήρισε άπαράδεκτη τήν άναγνριση τής κάνεξαρτησίας τού Ντονέτσκ καί του Λουγκάνσκ άπό την
Ρωσσία και έκάλεσε όλες τις πλευρές νά μείνουν
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Κυβέρνησις διατηρεί στήν έπικαιρότητα την βεβήλωση τής Άγίας Σοφίας,
της Χρας και άλλων ίστορικν μνημείων άπό τό
τουρκικό κράτος,Ετσι πρόκειται νά τό θέσει έκνέου
στήν 45η Σύνοδο τής Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς , πού θά πραγματοποιηθεί στίς 19-30 Ιουνίου
( σελ. 7 )
Μονής
Άβελτηρίες
Συνέχεια στήν σελ.5
Συνέχεια στήν σελ .4
του Κστα Κόλμερ
ΔΕΝ υπάρχει ή παραμικρή άμφιβολία
ότι ή έλληνική κυβέρνηση θά καταδι
κάσει τήν άνακήρυξη υπό της Ρωσσί
ας ς άνεξαρτήτων κρατων τν περιοχν Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ της
άνατολικής Ούκρανίας (Ντονμπάς).
Αυτό ύπαγορεύει τό έθνικό μας συμφέρον καί ή λογική: νά συνταχθουμε
μέ την ύπόλοιπη Εύρπη, Ιαπωνία,
Αύστραλία στήν έπιβολή κυρσεων
είς βάρος τον Ρσσων , ίδίως έάν τά
ρωσσικά τάνκς είσβάλλουν στίς περιοχές των αύτονομιστν του Ντονμπάς , όπότε κι ή Αμερική θά μετάσχει στήν τιμωρία τής Ρωσσίας για
την παραβίαση του καταστατικου των
"Ηνωμένων Εθνν (διάβαζε Αντνιο
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
οf'Ελληνες όφείλουμε ανά φτύνουμε τον κόρφο μα
Είναι περίεργοι , άλλά ένέργεια , ή όποία θά Επρe
ύπάρχουν πολλοί συμπατριτες μας οι όποίοι πανηγυρίζουν γιά τήν μαγκιά
του προέδρου Πούτιν, δ
όποίος άναγνωρίζει τίς άποσχισθείσες λαϊκές δημοκφα - τα λαμβάνουν άλλη τροπή,
Τέρ στά σύνορα Τής χρας καθς άνοίγει ή δρεξη καί
του μέ τήν Ούκρανία . Δη
λαδή λέμε μπράβον σέ μία
πρόεδρο Πούτιν- άρχισαν να μαύρα φίδια Aς προσ
χουν πολύ όσοι Επικροτούν
τήν ένέργεια του (συμπαθ
στατου κατά τά άλλα) προέδρου Πούτιν. Καί μόνον άπό
εύαισθησία , έπειδή γνωρίζουμε τί μαγειρεύεται
στήν γειτονιά μας , έπειδή
πλήν τής (δικαιολογημένης
πε-μάς , τους Ελληνες- νά
μάς κάνει
με! Είπαμε κόμόδοξοφ, έπαμε φίλοφ, είπαμε κό Μόσκοδμφισβητούν δικά μας δάφη
άνατριχιάζου- καί νησιά . Καί καθς βλέπουμε τήν Δύση νά έχει φθά σει στό έσχατο σημείο άδυβοφ, άλλά έδ τά πρόγμα- νομίας, μέ τους Γερμανούς (oί
δποίοι πάντα τά βρίσκουν
μέ τους Ρσσου ) νά πα
ζουν ρόλο κπαρατηρητού
είναι φυσικό νά μάς ζνουν
κάποιων γειτόνων μας, οί
δποίοι-σχεδόν μαζί μέ τον
Συνέχεια στήν σελ. 4
Συνέχεια στήν σελ. 3