Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
41918-1974 )
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΗΜΕΡΗΣ1Α ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τρίτη
22 Φεβρουαρίου 2022
'Η εύρεσις των λειψάνων των άγίων μαρτύρων των έν τοις Εύγενίου
Σελήνη 12 ή μερν ! Άνατολή ήλίου 7.07'-Δύσις ήλίου 6.11,
ΑTΤΙΚΗ Νεφσεις καί τοπικές βροχές , νότιοιάνεμοι. Θερμ. έως 16β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Βροχές και νότιοι άνεμοι. Θερμ έως 15β.
Άριθμ. φύλ . 42192
"Έτος 145ον
Τιμή 1,5 ε
Κήρυξε την Ντονμπάς
αυτονομία του
καταγγέλλοντας Σοβιέτ, Λένιν καί Πάνατ
..Πάυατ
Βλαντιμήρ Πούτιν: Άποικία τής Δύσεως πού διοικείται άπό μαριονέττες> ή Ούκρανία-ΚΥΣΕΑ συγκαλεί ό κ.Μητσοτάκης
ΜΕ ένα διάγγελμα-ίστορική άναδρομή δ
Ρσσος Πρόεδρος Βλαντιμήρ Πούτιν άνε γνρισε τήν αυτονομία των άνατολικν
έπαρχιν της Ούκρανίας Λουγκάντσκ και
Ντόνετσκ, κατηγορντας συλλή βδην τίς
σοβιετικές ήγεσίες πού διεμόρφωσαν τά
σύνορα τής Ουκρανίας άλλά και τήν διείσδυση τής άμερικανικής πρεσβείας στό Κi
εβο, ύποστηρίζοντας ότι αυτή ένορχήστρω σε την πορτοκαλί έπανάστασην πού άνέτρεψε τούς έκλεκτούς της Μόσχας. Υπεν θυμίζεται ότι τότε πρέσβυς στό Κίεβο ήταν ρια της Σοβιετικής Ενσεως , μέ άναφορές
δΤζέφφρυ Πάνατ, δ όποίος σήμερα έκπρο σωπεί τίς ΗΠΑ στήν Αθήνα.
έσήμανε συναγερμό στίς δυτικές πρωτεύουσες , μή έξαιρουμένης της Άθήνας όπου δ
Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεκάλεσε συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ γιά σήμερα τό πρωί.
ή άντίδρασις τής ΕΕ καί τν ΗΠΑ, που προειδοποιούν μέ την έπιβολή αύστηρν κυρσεων .
την διάρκεια του διαγγέλματός του, ο Πρόεδρος της Ρωσσίας έτόνισε πς ή Ούκρανία δέν κατάφερε νά έξασφαλίσει μια στα θερή κρατική ύπόσταση και χρειάσθηκε νά
στηριχθεί σέ ξένες χρες, όπως τίς ΗΠΑ
ΟΡσσος Πρόεδρος ύπεστήριξε ότι οί
ήγέτες της Ούκρανίας θέλουν κόλα τά καλά άπό την Ρωσσία χωρίς να έχουν καμμία Συμφνως πρός τόν ίδιο, ή Ούκρανία διοι ύποχρέωσην Τούς κατηγόρησε γιά κλοπή
ρωσσικού φυσικού άερίου κατά τό παρελθόν, καθς και για την χρήση ένεργειακν
πόρων προκειμένου νά έκβιάσουν τήν Ρωσσία. Επίσης κατήγγειλετήν αύξηση τν νε οναζί , δπως τούς άπεκάλεσε, στήν Ούκρα - φτχεια καί μιαβιομηχανία στό χείλος τής
νία , έν άνέφερε ότι ή Ούκρανία δέν είχε . διαλύσες.
τοτέ την παράδοση ένός γνησίου κράτους
Ανέφερε δτι ή κατάρρευσις τό 1991 της Σοβιετικής Ενσεως βρήκε τήν Ρωσσία κατα κλεμμένη καί την έθεσε σέ δύσκολη θέση ,
τήν δποία οί ούκρανικές άρχές έκμεταλλεύθηκαν καθς κέχουν μολυνθεί άπό τον ίό
του έθνικισμού και της διαφθοράς ν Κατά
Κατά την διάρκεια τηλεοπτικού διαγγέλματός του , ο Πούτιν άνεκοίνωσε την
άναγνριση τν δύο περιοχν της άνατολικής Ούκρανίας , ξεκινντας άπό μιά μα κροσκελή άναδρομή στήν σύγχρονη ίστοκείται άπό ξένες δυνάμεις και αυτό έπηρεάζει όλα τά έπίπεδα τν άρχν . Επί πλέον, δ
Ρσσος Πρόεδρος άνέφερε πς οί ακενές
ύποσχέσεις του δυτικού πολιτισμού συνοδεύονται άπό την διαφθορά πού άνθίζει, την
στόν Λένιν και τόν Στάλιν, και έν συνεχεία
άσκντας κριτική στίς ούκρανικές κυβερνήσεις για μή σεβασμό τν ρωσσοφνων.
ΟΡσσος Πρόεδρος χαρακτήρισε την Υπενθυμίζεται ότι οί δύο ρωσσόφωνες
σημερινή κυβέρνηση της Ούκρανίας σφε ούκρανικές έπαρχίες, Ντονέτσκ καί Λου τεριστέρ καί προανήγγειλε συμφωνίες φι
λίας και συνεργασίας μέ τις δύο αυτόνομες τοί"Ελληνες , είχαν αύτοανακηρυχθεί άνε
περιοχές , τίς όποιες μάλιστα έχαρακτήρισε ξάρτητες τό 2014, στόσοή Μόσχα δέν τίς
κλαϊκές δημοκρατίε9. Το διάγγελμα αυτό είχε άναγνωρίσει μέχρι τρα . Έντονη ήταν
"Όπως έτόνισε δ ίδιος, ή ρωσσική
γλσσα στήν Ούκρανία έχει περιθωριοποι ηθεί, έν κατήγγειλε ότι τό Κίεβο προετοιμάζεται νά έκτελέσευ τήν ρωσσική όρθόδοξη έκκλησία.
γκάντσκ, στίς όποιες διαμένουν καί άρκε Συνέχεια στήν σελ . 5
του Μανλη Κοττάκη
Στίς 27/02
Έμφύλιο στόν ΣΥΡΙΖΑ
προκαλεί ό άνεψιός
του Θ0. Τσακαλτου
ΕΣΤΙΑ
Η δεξιά τής άριστεράς
ΕΥΤΥΧΩΣ ΗΤHOΗΚΑΜΕ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ
ΟΥΔΕΜΙΑ έκπληξη άπό τό περιεχόμενο της συνέ ντευξης του Εύκλείδη Τσακαλτου σέ κυριακάτι - άνήκει στήν καλύτερη των περιπτσεων στήν άρικη έφημερίδα . Ούτε ό χρόνος που έπέλεξε, ούτε στερά των σαλονιν όπως είχε κάποτε άποκαλέσει
το έντυπο , ούτε τό είδος της κριτικής πού άσκησε τό ΚΚΕ έσωτερικού ό Άνδρέας Παπανδρέου. Στήν
στόν άρχηγό της άξιωματικής Αντιπολίτευσης ήταν χειρότερη περίπτωση άποτελεί τήν δεξιά της άρικάτι που δέν περιμέναμε. Το περιμέναμε . Ο πρ- στεράς . Τόν συνεπέστατο έφαρμοστή των μνημοην υπουργός Οίκονομικν, πολιτικός άπόγονος του
στρατηγού Θρασύβουλου Τσακαλτου, ο όποιος δι - τήν καγκελλάριο Μέρκελ στήν διαπραγμάτευση των
ακρίθηκε γιά τήν μάχη που έδωσε ύπέρ τν άστικν Βρυξελλων.
δυνάμεων του έθνους στόν έμφύλιο πόλεμο , έχει
συγκεκριμένο ίδεολογικό DNA Καταβάθος δεξιο. κι είναι εύρύτερα χρήσιμος γιά τό σύστημα. Είδικά για
άν υπάρχει μία είδηση στήν συνέντευξη πού παραχρησε στήν έφημερίδα Καθημερινή- μία έβδομάδα μετά το άρθρο Στουρνάρα ύπέρ των πρωτογενν πλεονασμάτων , είναι άκριβς αυτή: ή έκ μέ
ρους του διακήρυξη , ότι διαθέτει άστική αύτοπεποίθηση, τήν όποία έπιδέξια συνέκρινε-διά του
υποτιμητικού σχολίου του-μέ τήν λαϊκότητα του
Άλέξη Τσίπρα . Έκεί κρύβεται ή καρδιά του πολιτικουμηνύματος του κυρίου Τσακαλτου. Στόν άστικό έλιτισμό του . Ο ίδιος ξέρει πολύ καλά ότι δέν αμφισβητουν τόν άρχηγό της άξιωματικής Αντιπομπορεί νά ύπάρξει ποτέ τόσο λαϊκός και τόσο δη- λίτευσης είδικά μετά τήν άνακοίνωση της πρόθεμοφιλής όσο άρχηγός του . Ούτε βεβαίως έάν διεκ-σης του νάζητήσει τήν έπανεκλογή του άπό τήν βά δικούσε αυτός τήν ψήφο του έλληνικου λαού ς
άρχηγός τής άριστερας θά μπορούσε να φτάσει σέ
ποσοστά τής τάξεως του 32%. Μεταξύ των άριθμων σες παρατηρήσεις: όσοι στοιχίζονται σήμερα πίσω
3 καί 2 θά μεσολαβούσε ένα κόμμα . Είναι προφανές άπό τόν κύριο Τσακαλτο είναι στήν μεγάλη του
ότι ό διαθέτων άγγλική κουλτούρα και παιδεία , κύριος Τσακαλτος, μέ τό όνομα βαρύ σάν ίστορία.
Το bastsallar
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ στόν ΣΥΡΙΖΑ ξέ.
ρουν νά έπιλέγουν όνόματα . Η έσωκομματική άντιπολίτευσις όνομάζεται
κόμπρέλαν. Προγενέστερα όμιλοϋσαν
γιά την ομάδα των 53>, σάν νά έπρόκειτο γιά 53 βουλευτές . Επρόκειτο
άπλς γιά μέλη του κόμματος . Κοινός
παρονομαστής δλων τν κινήσεων πού
εύφυς έλαβαν αυτά τά όνόματα είναι ή
παρουσία του Εύκλείδη Τσακαλτου.
Του πρην ύπουργού Οίκονομικν καί
πάλαι ποτέ (έπί κκραταιουν ΠΑΣΟΚ)
διδάσκοντος στίς Σχολές Αξιωματικν ,
δ όποίος άναδεικνύει τις άνεπάρκειες
του Αλέξη Τσίπρα συνοδεύοντας τήν
χαμηλν τόνων άλλά έξόχως αίχμηρή
κριτική του μέ ένα σαρδόνιο χαμόγελο .
Προφανς έμαθε να τό χρησιμοποιεί
Συνέχεια στήν σελ .3
του Τάκn Λαζαρίδη
ΕΥΤΥΧΩΣ
ΗΤΤΗΘΗΚΑΜΕ
ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ.
νίων που συμφνησε βεβαίως ό Αλέξης Τσίπρας μέ
"Υπό αυτήν τήν έννοια ό κύριος Τσακαλτος
ένα σύστημα που έσχάτως παραπαίει . Μέ τήν στ φανο του άστου καί της άστικής αύτοπεποίθησης
στό πρόσωπό του άνετα μπορεί νά διαχωριστεί άπό
τόν λαϊκίστικο Σύριζα ο όποιος όπως σωστά έπισήμανε ό Πρωθυπουργός, θά είναι έπικίνδυνος γιά τήν
δημοκρατία άν ξανακερδίσει τίς έκλογές . Ό κύριος Τσακαλτος δέν θά είναι έπικίνδυνος. Ούτε βεβαίως οι πολιτικοί συνοδοιπόροι του πού σήμερα
Ατυχτήστε τό 19ο CD
LE6ENOARYRECORDINES
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Έπικαιροποίησις στοιχείων
ζητεί ή ΑΑΔΕ
ση τν 60.000 μελν του κόμματός του. Ούτε αυτοί
θεωρούνται πολιτικά έπικίνδυνοι . Δύο ένδιαφέρουΟ Στρόφιλας Άνδρου,
ή άρχαιότερη πόλις
τής Εύρπης
Λεπτομέρειες στήν σελ. 2
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
Πρός διαγραφή
ό Γιργο Κύρτσος
καί άπό τό ΕΛΚ
Στά μειονοτικά
σχολεία τής Ξάνθης
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ή Ν. Κεραμέως
. Τό Τruth Social είναι γεγονός . Όίστότοπος κοινωνικής δικτυσεως του Ντόναλντ Τράμπ άρχισε σταδιακά άπό χθές να είναι διαθέσιμος, καί άναμένεται νά είναι πλήρως λειτουργικός έως τά τέ
λη Μαρτίου. Θά άρχίσουμε να άνοίγουμε Τήν
έφαρμογή γιά Τό κοινό μέσω τής Apple αύτή
τήν έβδομάδαν δήλωσε ό Ντέβιν Νούνες, έπί κεφαλής τής TTump Media & Technology Group
( TMTG) , μητρικής έταιρείας του νέου μέσου. Τό
Truth Socialb έχει παρουσιασθεϊ άπό τόν Τράμπ
ς έναλλακτική στό Facebook, τό Twitter και
τό YouTube, Τίς πλατφόρμες άπό Τις όποίες έχει
αύθαιρέτως άποκλεισθε .
. Ενα ζευγάρι που έχει περάσει τέσσερα χρόνια ταξιδεύοντας δωρεάν στόν κόσμο δημοσιεύοντας φωτογραφίς στό blog και τις σελίδες τουστό
Instagram, ξομολογήθηκε πς δυσκολεύεται νά ξφύγει γιά πραγματικές διακοπές . Μιλντας σέ
βρεταννική έκπομπή μέσω βιντεοκλήσεως ζωντα
νά άπό τόν ξεννα τυς στήν Κολομβία , οί ολλανδοί Νick Noorcik και Hannah Spelled άνεφέρθησαν στά ταξίδια τους στήν Άσία, τήν Αφρική , Τήν
Εύρπη , Τήν Μέση Άνατολή , Τήνκεντρική καιί νότια Άμερική , άπό όπου μοιράζονται άπίστευτες
φωτογραφίες μέ τους περισσότερους άπό 265.000
άκόλουθούς τους . Ωστόσο ή Hannah έπέμεινε ότι
ή ζωή τους δέν είναι μιά συνεχόμενη περίοδoς διακοπν καί ότι δουλεύουν 9 μέ 5 κάθε μέρα.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ άποπομπής του εύρωβουλευτού Γιργου Κύρτσου, ό όποίος διεγράφη άπό την ΝΔ, δρομολογεί τό Εύρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα . Ο Πρόεδρος
του ΕΛΚΜάνφρεντ Βέμπερ μέ άνάρτησή του στόν
προσωπικό του λογαριασμό στό Twitter χαρακτηρίζει κάβάσιμες κατηγορίες κατά τής έλληνικής κυβερνήσεως9 τίς παρεμβάσεις του Γιργου Κύρτσου ,
ΔΗΜΟΣΙΑ , μειονοτικά και πειραματικά σχολεία
στήν Ξάνθη έπεσκέφθη ή ύπουργός Παιδείας Νίκη
Κεραμέως ή όποία προέβη σέ δηλσεις γιά νά έκφράσει την ίκανοποίησή της για τίς συζητήσεις πού είχε
σχετικά μέ τίς φετινές καινοτομίες, όπως τά Εργαστήρια Δεξιοτήτων καιί τά Αγγλικά στό Νηπιαγωγείο .
'Η Νίκη Κεραμέως εύρέθη στό σχολικό συγκρότημα
( σελ. 7 )
Ίστορικά
Χιακή μετοικεσία
τό 1822
Συνέχεια στήν σελ. 3
Συνέχεια στήν σελ.4
Παρά θν άλός
του Δημήτρη Καπράνου
του Μελέτη Ή Μελετόπουλου*
ΤΟ 1822 είναι ένα καθοριστικό έτος
γιά τήν πορεία της Έπανάστασης, κατά τό όποϊο κρίθηκε ή έπιβίωσή της ή
ή καταστολή της άπό τήν Όθωμανική αύτοκρατορία: Η έκβαση ύπήρξε
ή συντριβή των όθωμανικν στρατευμάτων άπό τόν Κολοκοτρνη στά
Δερβενάκια στίς 26/7 και στό Αγιονόρι στίς 28/7, ή έν συνεχεία άπελευθέρωση του σημαντικτερου φρουρίου
της Πελοποννήσου, δηλαδή του Ναυπλίου καί τελικς ή πλήρης άποτυχία
των τουρκικν έπιχειρήσεων .
Ή Εφορία Πλοίων σέ νέες περιπέτειες
Μέ ένα άγκάθι φαίνεται
ότι άρχίζει ή θητεία τής ν ας προέδρου τής Ενσεως
Έλλήνων Εφοπλιστν Μελνας Τραυλού . Η Εύρωπαtκή
Ένωση πιέζει και ή έλληνική κυβέρνηση-φαίνετα ότσυζητά τήν κατάργηση τής
Έφορίας Πλοίων. Η πληροφορία είναι άπολύτως έγκυύπέβαλαν δήλω ση είσοδήματος και οί πλοοκτήτες , άλλά άργότερα
τους μετέφεραν στήν οίκεία
ΔΟΥ), δέχθηκε και πάλι πυΌπως είναι γνωστό , ή ρά καί άπειλήθηε μέ κλείσιμο έπί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ
( Γιργου Παπανδρέου ) , το
τε που τό ύπουργείο Ναυ τλίας είχε γίνει άκκορντεόν ,
ρη, άλλά σημεινεται ότι
ύπάρχουν ήδη έσωκομματικ άντιδράσεις , έν άναμένεται νά άντιδράσει καί ή λληνική Ναυτλιακή Κοινότητα
ότερα
και πότε διαλυόταν καί πότε
έπέστρεφε!
Τότε, τόν Ίανουάριο τού
2011 , έλήφθη ή άπόφαση
για κατάργηση τής ΔΟΥ
Πλοίων , άλλά ύπήρξε σφοδρότατη άντίδραση άπό τον
ναυτιλιακό κόσμο καί-καθs και ή κυβέρνηση κείνη
έφορία Πλοίων (σήμερα ΔΟΥ
Πλοίων) , ή δποία ίδρύθηκε
τό 1979 καί έξυπηρετεί τά
έμπορικά μας πλοία (παλαιΣυνόχεια στήν σελ . 4
Συνέχεια στήν σελ. 3