Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διενθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ .
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη
16 Φεβρουαρίου 2022
Παμφίλου μάρτ, και τν σύν αύτφ . Φλαβιανου πατριάρχου
Πανσέληνος 1 Ανατολή ήλίου 7.14 - Δύσις ήλίου 6.05
ΑΤΤΙΚΗ Αραιές νεφσεις μέ μετρίους νοτιάδες, Θερμοκρασία έως 17 .
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις μέ βροχή . Άνεμοι μέτριοι. Θερμ. έως 14β.
Άριθμ. φύλ . 42187
Ετος 145ον
Τιμή 1,5 ε
Ρεσιτάλ έθνικής άνευθυνότητος
άπό τόν ΣΥΡΙΖΑ
Σφοδρές άντιδράσεις στήν δήλωση του Γ Τσίτρα ότι ή άμυνα τής χρας δέν είναι αύτοσκοπός
ΠΟΛΛΑ άκούσαμε κατά την συζήτηση στήν Βουλή τν συμβάσεων για την άπόκτηση τν φρεγατν Belh@rra και τν μαχητικν
Rafale . Και δέν μπορούμε να πούμε βαίως έχουν γνση δτι τά συντάγμα δτι μάς προεκάλεσε έκπληξη τό ρε
σιτάλ έθνικής άνευθυνότητος στό
δποίο άπεδύθησαν οί βουλευτές τικά όργανωωμένος στόν 21ο αίνα.
του ΣΥΡΙΖΑ, Η άμυνα της χρας
δέν είναι αύτοσκοπό είπε δ βου λευτής Γιργος Τσίπρας, άναπληρωτής τομεάρχης άμύνης τής άξιω. ήγόρασε ούτε μία βίδα γιά τιςΕνοματικής Αντιπολιτεύσεως . Δέν μας
είπε βεβαίως τί είναι, άφου άπλς πλες Δυνάμεις; Τόν ΣΥΡΙΖΑ πού
ύπεστήριξε δτι κτό ζήτημα τής έξω - είχε στό ύπουργικό συμβούλιο τον
τερικής πολιτικής είναι αυτό πού
πρέπει να ύπηρετεί την άμυνα τής σχυντως έλεγε ότι μέ τούς Τούρχρας. Μία φράσις , τού ένθυμί ζει τόν ίσχυρισμό τού Θεόδωρου
Πάγκαλου ό ότοίος έδήλωνε δτι
προτιμά έναν ακαλό διπλωμάτη άπό
ένα σύνταγμα πεζικούν Προφανς
όσοι τά λέγουν αυτά ούτε άπό έξωτερική πολιτική γνωρίζουν ούτε βε
νον ούδόλως ένίσχυσε τήν άμυντι νοι προϋπολογισμοί έπιβαρύνο - κή βιομηχανία, άλλά καί άφησε να
καταρρεύσουν τά προγράμματα δι
ασσεως των κρατικν έργοστασίων , τά δποία οί προκάτοχοί του
είχαν έκπονήσει. Σέ αύτούς τούς
ίσχυρισμούς, δ Κυριάκος Μητσοτάκης άπήντησε μέ χαρακτηριστική εύκολία , ύπογραμμίζοντας ότι
για την Νέα Δημοκρατία ή άμυνα
τής χρας είναι ο ύπέρτατος σκοπός και έζήτησε νά σταλεί μήνυμα
ότι κάθε πολιτική διαφωνία σταματά έκεί πού ξεκινά τό συμφέρον
νομικής άσφυξίας, όταν οί έπόμενται μέ υπέρογκα ποσ είπε άκό μη δ Γιργος Τσίπρας χθές στήν
Βουλή, δείχνοντας άγνοια για τό
γεγονός δτι άνάπτυξις χωρίς έθνική άσφάλεια δέν ύφίσταται .
τα πεζικού άνήκουν στό παρελθόν ,
και ό Στρατός είναι πολύ διαφορεΣτήν ίδια λογική όμως έκινήθη και ό Αλέξης Τσίπρας, ό όποίος
ύπεστήριξε ότι κή πολιτική τής Κυβέρνησης γιά την άκρίβεια άφήνει άπροστάτευτη τήν κοινωνία. )
Κατηγόρησε δέ τόν Πρωθυπουρ γό ότι όμιλεϊ για ύπεύθυνη διαχεί - τής πατρίδος.
ριση κτήνρα πού ψηφίζετε 7 δισ.
Τί μπορούσαμε δμως νά περιμένουμε άπό τόν ΣΥΡΙΖΑ , δόποιος
κατά την διακυβέρνησή του δέν
Γιάννη Μπαλάφα , δ δποίος άναι
Απαριθμν έξ άλλου άπλς τί
δέν έχει κάνει δ ΣΥΡΙΖΑ , άπευθυνόμενος πρός τόν Αλέξη Τσίπρα .
Συνέχεια στήν σελ . 3
κους κθά τόρισκάρουμε!
Δέν ύπάρχει θωράκιση όταν δ
λαός ύπόκειται σέ πολιτικές οίκονά μπαίνει στήν άμυντική βιομηχανία. Παραγνωρίζει βεβαίως ότι
δίδιος ς Πρωθυπουργός όχι μότου Μανλη Κοττάκη
Σόκ καί δέος
άπό τόν πληθωρισμό
ΕΣΤΙΑ
Χάρτινη νίκη
ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΤΑ ΕΠΗΤΕΥΓΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ
Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ πληθωρισμός άπό
την είσοδο τής χρας στό εύρ κατεγράφη τόν Ιανουάριο καθς έκτοξεύθηκε
στό 6,2% έναντιάνόδου κατά 5,1% τόν Δεκέμβριο, Οί μεγαλύτερες αύξήσεις είναι
και πάλι στήν ένέργεια και στά είδη δι ατροφής , άλλά πλέον διαχέονται στην
ένδυση καί σε άλλα είδη και ύπηρεσίες.
ΝΩΡΙΣ σήμερα τά ξημερματα θά γνωρίζαμε κα- είσβολής στήν Ούκρανία έχουν διαψευστεί, τότε
τά πόσον εύσταθουν οί άμερικανικές είκασίες περί τό γόητρο του Προέδρου Μπάιντεν, του υπουργού
ρωσσικής είσβολης στήν Ούκρανία. Τά προηγούμε - Εξωτερικν Μπλίνκεν, τν άμερικανικν μυστικν
να είκοσιτετράωρα παρακολουθήσαμε τό σφυροκό- υπηρεσιν θά έχει υποστεί άνεπανόρθωτο πλήγμα.
πημα τής άμερικανικής διπλωματίας , ή όποία ίσχυρι- Αντιρωσσισμός ύπό την μορφή ύβριδικου πολέμου
ζόταν μετ ' έπιτάσεως ότι τά χαράματα της Τετάρτης δέν μπορεϊ νά είναι ή άπάντηση των Ήνωμένων Ποέπίκειται ρωσσική έπίθεση στήν γειτονική χρα. Οι λιτειν στόν 21ο αίνα . Είδικά μάλιστα ότανό μεγά Άμερικανοί μάλιστα άπαίτησαν άπό όλες τίς χωρες, λος άντίπαλος των ΗΠΑ είναι ή Κίνα και όχι ή Ρωσσία. Στούς πολιτικούς άναλυτές είναι γνωστό: καταΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ
oί συνθήκες αύτές δημιουργούν ένα
άσφυκτικό κλοιό στά νοικοκυριά τά
όποία βινουν τήν μέγγενη τν αύξήσεων του κόστους τής ένέργειας λόγω τν
δραματικν άνατιμήσεων του ήλεκτρικού ρεύματος, του φυσικού άερίου και
τον ύγρων καυσίμων καί παράλληλα τις
άνατιμήσεις δλων τν βασικν καταναλωτικν άγαθν . Η πιό μεγάλη άνοδος
καταγράφεται στό φυσικό άέριο (κατά
154,8%, άπό 135,7% τόν Δεκέμβριο) , στό
Συνέχεια στήν σελ . 2
οι όποίες είναι σύμμαχοί τους , νά μετάσχουν στήν
άντιρωσσική φρενίτιδα, δίδοντας έντολή στούς ύπη - βλήθηκε μεγάλη προσπάθεια νά έλεγχθεί πολιτικά
το κράτος της Ούκρανίας άπό τίς ΗΠΑ, διότι άποκόους τους νά έγκαταλείψουν άρον άρον τό ίεβο.
Πράγματι στήν άπόπειρα αυτής της τεχνητής κρίσης κόπτει-έτσι νόμιζαν τούλάχιστον- τήν Ρωσσία άπό
μετείχαν πάρα πολλές εύρωπαϊκές χρες μέπρτο ήν Ευρπη . Πρόκειται γιά τήν παλιά άνάλυση πού
τό Λονδίνο , και άκολουθήσαμε άκόμη κι έμεις, Με - dφορά τόν έλεγχο τής Εύρασίας. Μέ μία διαφορά
τείχαν έπίσης άπρόθυμα οί Γερμανοί ένω δέν έλειψαν ομως: στά χρόνια πού πέρασαν ή Ρωσσία κατάφερε
νά σφυρηλατήσει οίκονομικούς δεσμούς μέ μεγά
άκόμη και θρησκευτικοί ήγέτες όπως οοικουμενικος λες χρες της Εύρωπαϊκής Ενωσης όπως ή ΓερμαΑτοκτήστε τό 18ο CD
Πατριάρχης Βαρθολομαΐος , ο όποιος άπό τό Φανάρι νία, μέ τήν όποία συνεργάζεται στήν κατασκευή του
έκανε λόγογιά Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο . Εάνοιεκτι- άγωγου φυσικού άερίου Nord Stream . Η οίκονομία
μήσεις των άμερικανικων μυστικν υπηρεσιων εχαν τής Ευρωπαϊκής "Ενωσης έξαρτάται πλέον έν πολ
άποδειχθει άληθείς, τότε ούδείς θά είχε πρόβλημα λοίς άπό τούς ένεργειακούς πόρους της Μόσχας
προφανος , καί όλοι θά είχαν πράξει τό καθήκον τους Τό άμερικανικό σχιστολιθικό άέριο καί άκριβό είναι
Αν και όπως παρατηρήσαμε άκόμη και ο Πρόεδρος καί μέ καθυστέρηση έφτασε στήν Εύρπη . Υπό τό
ΒEETHOVEN
της Ούκρανίας Ζελένσκυ , τέως κωμικός, δυσφόρηΑΞΙΖΕΙΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
φος αύτν τον δεδομένων λοιπόν, ή Εύρπη στήν
σε άνοικτά μέ τόν πανικό που δημιούργησαν οι σύμ - πραγματικότητα είναι έξαιρετικά άπρόθυμη νά άκοΠΕΝΝΙΕΣ
Μέχρι καί ταινία
του Χόλλυγουντ θά γυρισθεί
στήν Παναγία Σουμελα!
( σελ. 4)
μαχοιγιά νά πλήξουν τό ρωσσικό γόητρο .
λουθήσει τήν άμερικανική φρενίτιδα κατά τής ΜόΕάν όμως τήν ρα πού διαβάζετε αύτές τίς οχας . Τυχόν ύποστήριξη της Γερμανίας πρός την
Συνέχεια στήν σελ . 3
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
γραμμές οίπληροφορίες περί έπικείμενης ρωσσικής
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Ένα μπόνους γιά ψυχολογική θεραπεία θάμπο
ρούσε νά καθιερωθεί στήν παλία Τροκειμένου νά
άντιμετωπισθούν οί Ψυιχικές συνέπειες που προεκά
λεσε ή πανδημία , δήλωσε ό ύπουργός Ύγείας Po
μπέρτο Σπεράντζα. Τό μπόνους θά άποτελεί oοικονομική βοήθεια ύψοuς περίπου 500 εύρ γιά τό
2022, πρός όποιονδήποτε -άνεξαφτήτως ήλικίας
υποφέρει άπό δυσφορία Ψυχικής ύγείας , ή όποία
μπορεί (ή και όχι) να έχει προκληθεί άπό τήν πανδημία , τις μακρές περιόδους έγκλεισμού ή τις άγχωτικές καταστάσεις λόγω Τής έξ άποστάσεως έργασίας καί τον διαδικτυακν μαθημάτων. Τό συνολικό κόστος του μέτρου θά άνέλθει σέ 20 έκατ. εύρ.
Όπως άναφέρει ή έφημερίς Corriere della Sera, Τό
μπόνους θά διανεμηθεΐσέ δύο δόσεις: ή πρτη βά
διοχετευθεί στήν ένίσχυση του δημόσιου δικτύου
Ψυχιατρικής περιθάλψεως, συμπεριλαμβανομένων
τν τοπικν άρχν ύγείας και τν κλινικν. Τό
δεύτερο θά διατεθεί σέ ίδιτε , οί όποίοι θά μπορούν νά ύποβάλουν αίτηση παρουσιάζοντας τήν
οίκονομική τους κατάσταση, έτσι στε Τό μέτρο νά
χορηγηθεί σέ όσους τό έχουν περισσότερο άνάγκη.
Σημάδια έχτονσεως
της ούχρανικής κρίσεως
"Εκτακτο έπίδομα
σέ εύάλωτα νοικοκυριά
ΑΝΕΞΗΗΤΗ παραμένει ή τεράστια (γκάφα τν
άμερικανικν ύπηρεσιν τού είχαν άναφέρει ότι
άνέμεναν σήμερα τήν έναρξη της ρωσσικής είσβολής
στήν Ούκρανία. Απ έναντίας , άπό χθές , ή κρίσις βαίνει
πρός έκτόνωσιν μέ τίς δυνάμεις τής Ρωσσίας νά άρχί
ζουν νά άποσύρονται, ένό Πρόεδρος Πούτιν δέν έχασε τήν εύκαιρία να χλευάσει τίς δυτικές κυβερνήσεις
πού άκόμη και αυτήν τήν στιγμή , έπιμένουν ότι μιά
ΕΙΣΠΕΥΔΕΤΑΙ ή χορήγησις έκτάκτου έπιδόμα
τος στά εύάλωτα νοικοκωριά ύπό την πίεσιν τής άκρίβειας πού σαρνει τά οίκογενειακά είσοδήματα.
Στούς εύάλωτους θά περιλαμβάνονται δσοι άμείβονται μέ τόν καττατο μισθό , οί άνεργοι και οί χαμηλοσυνταξιούχοι. Συμφνως πρός πηγή του οίκονομι
κού έπιτελείου , τό ποσόν πού θά διατεθεί γιά τό έκτακτο έπίδομα δέν θά έπηρεάσει τό φετινό στόχο τού
Συνέχεια στήν σελ . 2
Νησίδες καί βράχοι
του Κστα Κόλμερ
Συνέχεια στήν σελ.5
ΑΠΟ κοινου και έν άγαστή συγχρονία() , μέ δηλσεις των Ήνωμένων Πολιτειν , της Κομμισσιόν και της Βρεταννίας , άνεγνωρίσθη ή Ελληνική κυριαρχία σ αυτά τά νησιάν (του Αίγα
ου) που διεκδικεί ή Τουρκία, άλλά δέν
έκαλύφθησαν οί βραχονησίδες (νησαία έδάφη πού παραμένουν ξηρά κατά τήν χειμερία πλήμμη, όπότε τά νερά φθάνουν στό ύψηλότερο σημείο) ,
άπό πλευράς έδαφικής κυριότητος .
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Ήάσφάλεια τν πολιτν, πάνω άπό όλα
Ελάτε καί πάρτε τά Ζεφύρ Άστυνομικοί έκαπαιδιά σας νωpίτερα άπό τό
σχολείο, γιατί έδ πέφτουν
Tυροβολισμοί Αύτά Εεγε
πάνω-κάτω ή γεμάτη άγω - άρχισε νά πυροβολεί κανία άνακοίνωση που έστειλαν χθέ , μέσω τν κινητν
τηλεφνων , στούς γονείς (ξανα)έγινε τό Ζεφύρι Σικάτν μαθητν τους οί καθηγητές του Γυμνασίου στό
Φυσικά δέν είναι ή
ένίοτε καί μέ άνύποπτα
τραγικά θματα.
. Τήν άπόσταση που δημιουργεί ή ττχνολογία
άνάμεσα στά ζευγάρια δείχνει μιά έρευνα μέ άφορμή την ήμέρα του Άγίου Βαλεντίνου Σύμφωνα μέ
αύτήν, Τό30% τν άνθρπων στέλνουν μηνύματα στόν σύντροφό τους όταν είναι και οι δύο
σπίτι , άντί νά συνομιλούν πρόσωπο μέ πρόσωπο.
Ή έρευνα άπό τήν έταιρεία Νonor , θυγατρική τής
Huawei, έπραγματοποιήθη σέ δείγμα 2.000 νέων
στίς ΗΠΑ. Διαπιστνει έπίσης ότι κατά μέσον όρον
τό 71% τν άνθρπων περνούν περισσότερο άπό
τόν προσωπικό χρόνο τους μέ τό τηλέφωνο , παρά
μέ τόν σύντροφό τους
ναν σήμα σέ κάποιο αύτοκί - πρτη φορά που κακονητο νά σταματήσε , δ δδηγός άνέπτυξε ταχύτητα καί
ποιοί τυροβολούν καθς
άρνούνται νά ποβληθούν
σέ έλεγχο άπό τήν στυΤό θέμα , δμως , δέν είναι
άν πέφτουν σφαίρες , άλλά τό
πότε θά σταματήσει αύτή ή
Ιδιότυπη άνοχή και άσυλία
Τής όποίας (6 καί χρόνια)
τυγχάνουν άνθρωποι που
διαθέτουν βαρύ όπλισμό,
Ως άποτέλεσμα δημιουργείται
ένα θέμα , είς ποίαν χρα άνήκουν .
Εύτυχς οί βραχονησίδες δέν είναι ..
αστρατικοποιημένεςν, όπότε θά δικαινετο ή Τουρκική διεκδίκηση άλλ' ς
τά τν όργάνων τής τάξε- νομία . Ούτε είναι ή πρτη
ωs, έeείvoι άνταπέδωσαν καί
φορά που στό Ζεφύρι , στό
Μενίδι και σέ άλλες κέπικίνδυνες περιοχές πέφτουν
σφαίρες άπό τόν ούρανό,
γο στήν έποχή τής ποτοαπαγορεύσεως
Συνέχεια στήν σελ. 4
Συνέχεια στήν σελ. 5