Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ .
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα
14 Φεβρουαρίου 2022
Αύξεντίου όσ . Αβραάμ και Μάρωνος των όσίων
Σελήνη 13 ήμερων Ι Ανατολή ήλίου 7.16-Δύσις ήλίου 6,08
ΑΤΙΚΗ Νεφσεις μέ βελτίωση και άσθενείς νοτιάδες. Θερμοκρασία Εως 4β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις μέ βροχή. Άνεμοι μέτριοι . Θερμοκρασία έως 12β.
Άριθμ. φύλ . 42185
Έτος 145ον
Τιμή 1,5 ε
ΑΓΧΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΒΑΘΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΤΟΚΙΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΤΟΥΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
Έπιστροφή στά μνημόνια
προτείνει όκ. Στουρνάρας!
Λιτότητα, μέτρα καί πρωτογενή πλεονάσματα 2% ζητεί μετά δέχα άκοιβς χρόνια στό όνομα
τής βιωσιμότητος το χρέους , πού είναι όμως έκτός διαπραγματεύσεως άγορν
ΥΠΕΡ της έπιστροφής σέ συνθήκες σκληρής λιτότητος, μέ την ύποχρέωση νά πετυχαίνει ή χρα πρωτογενή πλεονάσματα 2% άπό τό 2023, χρονιά πού σηματοδοτεί τήν κανονικότητα γιά τήν οίκονομία , τίθεται δ
διοικητής τής Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννης ΣτουρΌκ. Στουρνάρας ύπογραμμίζει ότι ύπό τό βάρος το
Σημεινεται δτι ή πανδημία όδήγησε τήν ΕΕ στήν
έπί πλέον δανεισμού τήν περίοδο τής πανδημίας έχουν έφαρμογή μιας γενικής ρήτρας διαφυγής πού άναστέλ.
λεικαί τό 2022 τό Σύμφωνο Σταθερότητος και Άναπτύφωνημένων στόχων γιά μόνιμα πρωτογενή πλεονάσμα - ξεως , το όποίο καθορίζει τούς δημοσιονομικούς κανόνες στίς χρες μέλη οί όποίες έχουν υiοθετήσει τό
άπό τόν προσεχή Μάρτιο . Δέν άποκλείεται ή Κομμισσιόν νά ζητήσει άπό τίς ύπερχρεωμένες χρες μέ πρτη την Ελλάδα νά ξεκινήσουν νά σχεδιάζουν τήν διαδικασία μιάς μεγάλης δημοσιονομικής προσαρμογής
Η Κυβέρνησις έπιμένει στήν άνάγκη άναθεωρή σε
ως τής σκληρής δημοσιονομικής πολιτικής μέ συγκριμένες προτάσεις γιά χαλάρωση τής λιτότητος, Τόμεγαλύτερο πρόβλημα για τήν χρα είναι ή ύποχρέωσις νά
μεινεται κατά ένα είκοστό έτησίως στό κομμάτι πού
ξεπερνά τό 60% του ΑΕΠ. Είναι ένας κανν πού όδηγείσέ πρωτογενή πλεονάσματα σημαντικά ύψηλότερα
Συνέχεια στήν σελ .3
έξαντληθεί όλα τά περιθρια χαλαρσεως τν συμπετα τής τάξεως του 2% τού ΑΕΠ. Hχρα θά πρέπει νά
νάρας . Μέ άρθρο του στήν Καθημερινήν, δ κεντρικός έπανέλθει στήν πρό πανδημίας ύγιή δημοσιονομική της
θέση, στε νάμήν άκυρωθούν οί θυσίες της δημοσιονοένιαίο νόμισμα .
τραπεζίτης έπιχειρηματολογεί ύπέρ τής άνάγκης έπι
στροφής στά πρωτογενή δημοσιονομικά πλεονάσμα- μικής προσαρμογής τού συντελέστηκε τήν προηγούμε- ήταν ύποχρεωμένη έως και φέτος νά πετυχαίνει πρωτα , στε νά βελτιωθεί ή βιωμότης του δημοσίου χρ
Εάν δέν είχε μεσολαβήσει ή πανδημία , ή χρα θά
νη δεκαετία, πρός όφελος τν έπόμενων γεννν καταους, καθς οί κπαράγοντες πού τό αθιστούν άνθεκτικό λήγει στό άρθρο του πού ούσιαστικά άνοίγει τόν δρόμο
γιά την έπιστροφή τής χρας στήν περίοδο τν μνημοσέ δέκα χρόνια, παρά τήν άναμενόμενη άποκλιμάκωσή νίων μέ πλεονάσματα-θηλιά πού ύπονομεύουν τό είσό
τογενή πλεονάσματα 3,5% του ΑΕΠ και γιά την περίοδο μετά τήν ένισχυμένη έποπτεία , πλεονάσματα άπό
2,2% τού ΑΕΠ και άνω . Από τό 2023, όμως , θα θεσπι
σθούν οί νέοι κανόνες του Συμφνου Σταθερότητος, μέ
τίς συζητήσεις νά είσέρχονται σέ πιό σοβαρή περίοδο
σέ άρνητικές διαταραχές θά άποδυναμωθούν σταδιακά
του ς ποσοστού τοϋ ΑΕΠ>
δημα τν πολιτν.
του Μανλη Κοττάκη
Η Λευχωσία
έγκαταλείπει
τίς κυρσεις
ΕΣΤΙΑ
Τί παρεδέχθη ό Πρωθυπουργός
γιά τόν νέο έκλογικό νόμο
ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ πολιτικής τής κυπρι
ακής κυβερνήσεως για την Αμμόχωστο
Βαρσια) έπιβεβαίωσε δ ύπουργός Εξω
τερικν της Κύπρου Ιωάννης Κασουλί δης σέ χθεσινή συνέντευξή του . Συγκεκριμένα, άναφέρει ότι άντί τν κυρσε ων θά παρουσιάσουμε Μέτρα Οίκοδομήσεως Εμπιστοσύνης ξεκαθαρίζοντας
πς έχουμε ήδη άναθεωρήσει την πολιτική τν κυρσεων τού άποτελούσε μέχρι προσφάτως τήν αίχμή του δόρατος
για τήν Λευκωσία . Κληθείς νά σχολιάσει για ποιό λόγο πιστεύει πς θά τύχουν
άποδοχής τά Μέτρα Οίκοδομήσεως Εμπι
στοσύνης αύτήν την φορά, έξέφρασε την
πεποίθηση ότι μετά τίς συναντήσεις πού
ΣΥΝΤΟΜΕΣ παρατηρήσεις για τό περιεχόμενο της πολύ συγκεκριμένη, ότι ή άπλή άναλογική δημιουρέξαιρετικς ένδιαφέρουσας συνεντεύξεως του
Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στόν Γιργο αύτό άλλάξαμε τόν έκλογικό νόμο καί έχουμε μιά
Αύτιά στόν Σκάιν:
γεϊμεγάλα προβλήματα κυβερνησιμότητας καί γιά
ένισχυμένη άναλογική Όχι τόσο ένιοχυμένη όσο
1. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι θά έξα - ηπροηγουμε νη άλλά κατά τήν άποψή μου ένα δί ντλήσει τήν τετραετία και δέν θά προκηρύξει πρόωρες έκλογές . Καί τουτο, διότι έκτιμα ότι τό 2023 Κοτητος καί κυβερνησιμότητος. Από έκεικαί πέρα,
ατά πράγματα θά πηγαίνουν καλύτεραν, άρα οί πολιτικές συνθήκες θά είναι εύνοϊκές για τήν ΝΔ.Αν
τά πράγματα όμως πηγαίνουν χειρότερα- υπό τήν γρηγορα αποφάσεις καί νά ύλοποιούμε μέ άποφα- |
έννοια δτι άκρίβεια, πληθωρισμός, ένεργειακή κρί ση, έθνικά θέματα έπιδειννονται, τί γίνεται; Θά
μπεί στόν χειμνα χωρίς λαϊκή έντολή; Κατά τήν Δουκα καί άλλους, διότι μέ όσα είπαν γιά τίς φωτιές
έκτίμησή μας ό κύριος Μητσοτάκης δέν διέψευσε
τίς πρόωρες έκλογές . "Εθεσε τήν προϋπόθεση του
ακαλύτερα-χειρότεραν ς νέα μεταβλητή γιά τήν καθυστέρησε μία έβδομάδα, εύγε , Ας γίνει μία σύέξάντληση της τετραετίας. Όλα άνοικτά λοιπόν.
καιο σύστημα το όποιο ίσορροπειμεταξύ άναλογιΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ
για μένα οί κυβερνήσεις του ένός κόμματος έχουν
μιά άξία στόν βαθμό πού μπορούμε νά λαμβάνουμε
σιστικότητα τό πρόγραμμά μας.
3. Ο κύριος Μητσοτάκης έγκάλεσε τόν Πέτρο
του 2007, αδιέπραξαν σφάλματα πού προσβάλλουν
τήν ίστορία της παράταξης.. Αν καί ή δήλωση αυτή
Αποκτήστε τό 180 CD
Συνέχεια στήν σελ . 3
σταση όμως στούς πράσινους πού μετεγγράφησαν
στήν ΝΔ νά μήν σπεκουλάρουν στό μέλλον μέ αυτά
ΒΕETHOYEN
2. κύριος Μητσοτάκης άσκησε κριτική στόν τά θέματα καί νά μήν χύνουν τό μελάνι τους σάν
έκλογικό νόμο πού ψήφισε ή Βουλή έπίτων ήμερων τήν σουπιά . Θάπνιγουν μέσα σέ αύτή κάποια στιγτου ! Σχολίασε τολμηρά ότι αύτή ή άναλογική , ή δι - μή άν συνεχίσουν έτοι.
κή του , "δέν είναι καί τόσο ένισχυμένην σέ σύγκριση μέ τόν νόμο Παυλόπουλου! Παρά τις διαψεύσεις,
λοιπόν , άνοικτό παραμένει και τό θέμα της τροπο- χρήση των όρων άδύναμοιν καί εύάλωτον, Ας τά
ποίησης του έκλογικου νόμου . Είπε συγκεκριμένα άκούει αύτά ό κύριος Σκυλακάκης πού χρησιμοποίησε
όκ. Μητσοτάκης: Ηάποψή μου ήταν πάντα πάρα
Θάνατοι <Μέ ή Από Covid,
άλλάζει ό τρόπος καταμετρήσεως
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
τής Μαρίας Παπαπαναγιτου
4. Πολύ σωστή ή έκ μέρους του Πρωθυπουργού
Μέ έξοδο άπό την ΕΕ
άπειλεί ό Βίκτωρ Ορμπάν
Λεπτομέρειες στήν σελ. 4
Συνέχεια στήν σελ. 3
(σελ. 5)
ΠΕΝΝΙΕΣ
Αποκαθίστανται οι Νότιες
Θέρμες στήν Άρχαία (Όλυμπία
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕ
Αφελληνίζεται
δ άσφαλιστικός κλάδος
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
.Ηήμέρα του Άγίου Βαλεντίνου δέν είνα μόνον γιορτή
τν έρωτυμένων. Είναι καί ή ήμέρα Τής μγάλης σφαγής
του 1929 όταν ή Ιταλική μαφία ύπό Τόν Αλ Καπόνε ξ
κλήρισε Τς ίρλανδικς συμμορίς ύπό τόν Μπάνγκ Μο
ράν . Ή κσφαγή του Άγίου Βαλεντίνουν ήταν ένα μακε
λειό που λαβεχρα σέμιά άποθήκη τού Λίκολν Πάρ ,
στήν βόρεια πλυρά Τής πόλεως τού Σκάγο, Τρες ένο
Ο ΑΦΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ τής έλληνικής άσφαλιστικής
άγοράς συνεχίζεται , άφοϋ, μετά τήν έξαγορά της
Εθνικής Ασφαλιστικής άπό την CVνC ή Alianz έξα γοράζει τήν Εύρωπαϊκή Πίστη, τήν μεγαλύτερη άμιγς
έλληνική έταιρεία . Στόν έγχριο άσφαλιστικό χάρτη
και δή στόν κλάδο ζωής δέν θά ύπάρχει πλέον καμμία
άξιοσημείωτη παρουσία έταιρείας έλληνικν συμφερό
ντων , μετά τήν πληση τν δύο έταιρειν, Η έλληνική
Ό άνέλπιστος
ίστορικός
κ. Μαζάουερ
Συνέχεια στήν σελ. 2
. τά μέλη τής Ιρλανδικής συμμορίας Ό διαβόητος Άλ Καπόνε είχε δσει τήν έντολή της μαζκής έξοντσεως προκαμένου νά άποκτήσει Τόν πλήρη έλοχο στήν διακίνηση
του παρανόμου άλκοόλ στό Σκάγο, κατά τήν έποχή τής
ποτοαπαγορείσεωs Τόμακελειό προεκάλσελαίκή κατα
κρουγή στό Σικάγο και σηματοδότησε ήν άρχή του τ
λους καιί γιά τους δύο γκάνγκστερ. Ό τόπος Του έκλήματος έγνε τουριστική άτραξίόν μέχρι Τό 1967, όπότή
άποθήκη κατεδαφίσθηκε
.Σλιγτερο άπό μία δεκαετία, ό Διεθνής Διαστημικός Σταθμός θά τeiέτόςλετουργία, όπότε καί θάάφe
Bίνά διολισθήσει στήν άτμόσφαιρα Τής Γής γιά νά πέ
σει σέμιά θαλάσσια περιοχή που είνα γνωστή ς κδιαστημικό νεροταφείο Γαστό παγκοσμίως ς Point
Nemo, ενα τό πιό άπομακρυσμένο μέρος Της Γής μι
λιαμακριά άπό όποιαδήτποτεξηρά και τό Τλειο σημίο
γιά νά θάβουν οί διαστημικέ υπηρεσίές τά σκάφη πού
δέν είναι πλέον χρήσμα. Άν και ή περιοχή δέν είναι ίδ αίτερα βαθειά (πρίπου 4χλιόμετρα βάθo ) εναι έξαιρε
Τικά άπομακουσμένη, μέτήν πλησιέστερη ξηρά νά βρσκεται 2.700χλιόμετρα μακριά.
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
του Αποστόλου Διαμαντή
ΣΥΜΦΩΝΑ μέ τήν τρέχουσα μόδα , 6,τι
έχει έπιτύχει έως τρα τό νεοελληνικόκράτος όφείλεται άποκλειστικά στίς
καλές προθέσεις τν Μεγάλων Δυνάμεων, στόν φιλελληνισμό τους, στά
δάνειά τους και φυσικά τήν στρατιωτική τους βοήθεια , ή όποία στόσο
τίς περισσότερες φορές είχε τόν χαρακτήρα τής κανονικής είσβολης καί
κατοχής στήν Έλλάδα , άλλοτε άπό
τούς Άγγλο-Γάλλους (1917) και άλλοτε άπό τούς "ταλούς και Γερμανούς
(1940-1941) . Μέσα σ' αύτό τό κλιμα τής ,
Συνέχεια στήν σελ. 2
Μήπως τελικά δέν είναι όλα τόσο σκοτεινά;
Τελικά μήπως δέν είναι
δλα τόσο μαύρα δσο τά βλέ- δούμε; Χθέ , λοιπόν, Επειτα
πουμε έμες έκ τν έσω; Τe
λικά μήπως ή Αθήνα έείναι
ραία , μήπως έκσυγχρονί- σύυγό της καί τά ύο τους
ζεται; Μήπως ή Oίκονομία
πάει καλά και μήπως στή σχεδόν ή οίκογένειά μαςχρα γίνονται έπενδύσεις;
Μήπως περιμένουμε έκρηξη τουριστική τήν όποία
νη στήν Άγγλία, ό σύζυγός σκέφθηκαν τήν Άκρόπολη,
της Λέρντ, γεννημένος στήν
Αύστραλία και τά παιδιά
τους , ή Πηνελόπη (πέντ)
και δ Ράφερτι (18 μηνν).
ήλθαν γιά ένα τριήμερο στήν
Αθήνα .
Μέ φθηνά είσιτήρια , σέ
ένα ραιότατο RBnB διαμέρισμα στό Κολωνάκι , έmέμείς δέν μπορούμε άκόμη νά
τό Μουσείο της άλλά καί
τό Άρχαιολογικό Μουσείο,
τό Παναθηναϊκό Στάδιο καί
τόν Άγνωστο Στρατιτη
καί περάσαμε μαζί ένα ύπέ
ροχο μεσημέρι . Η άνεψιά μου
διυθύνει μιά έταιρεία Δημοσίων Σχέσεων στό Λονδίνο
άπό πολύ καιρό συναντήθηκα μέ τήν άνεψιά μου, τον
παιδάκια . Ζούν-όπως όλη
στό Ήνομένο Βασίλειο. Λοπόν , ή Άνα-Σοφία , κόρη
του άδελφού μου , γεννημέ
Συνόχεια στήν σελ. 4