Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΚΥΡΙΑ Επι ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ Η κρυφή συμφωνία Στουρνάρα-ΣΥΡΙΖΑ και ό Γιργος Χουλιαράκης-Γνωμοδότησις Πικραμμένου γμα τόν έκλογικό νόμο Σελ. 8
ΕΚΔ ΟΣΙΣ
ΚΥ ΡΙΑ ΚΗΣ
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015 )
Οίκήιον έλευθερίης παρρησίη. Δημόκριτος
Το0 Τελνου και το0 Φαρισαίου . Μαρτινιανού όσίου .
Ακύλα και Πρισκιλλης
Νεφσεις προδικς ηύξημένες μέ τοπικές βροχές , τις πρωιν
τήν Εύβοια, τις Κυκλάδες και τήν Κρήη , και aπό τό άπόγευμα στήν δυτική Ελλάδα
ρες στά άνατολικά ήειρωτικά,
Κυριακή, 13 Φεβρουαρίου 2022
Αριθμός φύλλου 17
Τιμή:
ΚΑΙΡΟΣ
ΜAN ΚOΤΤΑΚΗΣ
ικων άγορων
Μεταξύ διεθνν και λαΣελ. 16
M. ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ
τν αrones και ήελληνική καθυστέρησις τν 40
Η τουρκική διπλωματία
Σελ.3
,Κρυπτονομίσματα; Μιά
N. ΧΑΒΟΥΤΗΣ
παγκόσμια δημοκρατική έπανάσταση σέ έξέλιξη
-Πς οι πολίτες απεξαρτνται από κεντροποιη
μένους έλεγκτικούς μηχανισμούς
Σελ. 15
Η Μελίνα Τραυλού στό
Δ. ΚΑΠΡΑΝΟΣ
πηδάλιο της Ενσεως Ελλήνων Εφοπλιστν-.
ΚΗ έμπιστοσυνη όλων , μέ γεμίζει περηφάνια , oί
πρτες δηλσεις της
Σελ. 14
ΜΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Προσπαθούν νά κρύψουν
τους αυξημένους θανάτους άπό Covid-19
Σελ. 5
Εμείς τί κάνου με γιά τήν
Ελληνική αμυντική βιομηχανία, - Σέ συζητήσεις
ή Facebook για νέα έξαγορά έλληνικής startup
Σελ. 10
ΔΟΛΟΠΛΚΟΣ
Γ. ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ
σει ή υπαιθρος- Σέ μέγγενη ή πρωτογενής παρα.
γωγή-Τίζητούν οι άγρότες
Σελ. 11
|Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Μαρίν Λεπέν έναντίν
Ερίκ Ζεμμούρ: Οέμφύλιος της γαλλικής άκροδεξιάς αποκαλύπτεται στά μάτια τν πολιτν
Σελ. 17
Χ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Πληθρα νέων βιβλίων
για την Ελληνική Επανάσταση
Σελ. 27
ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ .
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ
Φιλαρέτη Κομνηνού:
Στόχος του "Ελληνα
ηταν πάντοτε
νά όνειρεύεται
μιά καλύτερη ζωή
Ποιοί
Ποιοί φοβούνται τόν κ. Καραμανλή;
του ΜΑΝΩΛΗ ΚΟΤΤΑΚΗ
. στόν ΜακΗ ΔΕΛΗΠΕΤΡΟ,
. Διαπλοκή-Κυβέρνηση- Α
πολιτικά κόμματατηλεοπτικοί σταθμοίσήρια, αίφνης
μετά τίς τελευταίες
δημοσκοπήσεις
έπιτίθενται στόν πρην
πρόσμενη τροπή άρχισαν νά λαμβάνουν οί πολιτικές έξελίξεις στήν πατρίδα μας αυτήν τήν μήν άντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα αύτήν τήν στιγμή
έβδομάδα, είδικς μετά τίς τελευταίες δημοσκοπήσεις , ήχρα , θερησαν σωστό και σκόπιμο νά άρχίσουν νά
οί όποίες δείχνουν ότι προβάλλει όρατό τό ένδεχόμενο ψάχνουν τί συνέβη τό μακρινό 2007 στίς πυρκαγιές τής
τής άκυβερνησίας της χρας άκόμη καί μετά άπό δεύ - Ήλείας και τί στά χρόνια πού άκολούθησαν .
τερες έκλογές : Αϊφνης, τά πυρά όλων μέ τυπική άφορμή τίς δηλσεις του δημάρχου Σπάρτης Πέτρου Δούκα δηλσεις του δημάρχου Σπάρτης, ό όποιος κθυμήθη στράφηκαν κατά του πρην Πρωθυπουργού Κστα Καραμανλή , Η πιεζόμενη άπό τίς μετρήσεις κυβέρνηση, ή μοκρατίας μοίραζε τίς άποζημισεις σέ τσάντες, ένω
σπαρασσόμενη άξιωματική Αντιπολίτευση, ή νεόκοπη ήταν παγκοίνως γνωστό ότιαυτές άπονεμήθηκαν νομίήγεσία τής έλάσσονος Άντιπολιτεύσεως , τηλεοπτικοί μως και διαφανς στούς δικαιούχους μέσφ τν τραπε
σταθμοί της διαπλοκής , καθηγητές Πανεπιστημίων, δη- ζικν ίδρυμάτων της χρας .
μοσιογράφοι, σήριαλ τηλεοπτικν σταθμν καί τμήμα
του μηχανισμού του κυβερνντος κόμματος σάν νά
Σελίς 23
Ελευθ. Γ. Σκιαδας
Διαρκής ύπαίθριος
έκθεσις γλυπτν
είς τούς κήπους
του Ζaπείου
Ήτυπική άφορμή για δλο αύτό τό ξέσπασμα ήταν οί
κεν 16 χρόνια μετά ότι ή τότε κυβέρνηση τής Νέας Δη
Σελίς 28
ΑΡΘΡΑ
Πρωθυπουργό
Συνέχεια στήν σελίδα4
ΖΕΖΑ ΖΗΚΟΥ
Η τραγωδία τής Ήλείας
και ή νέα προβοκάτσια
τής Τουρκίας
Ή ΝΔ προετοιμάζεται
για έκλογές
ή φόμβων του
Ακρίβεια και ποσοστά ΚΙΝΑΛ κρίνουν τό πότε θά στηθεϊ ή κάλπη
γιά νησιά
βραιονησίδες
Σελ. 7
Κ. ΚΑΒΒΑΘΑΣ
του ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΣΕΙΤΑΝΙΔΗ
Το0 ΕΥΘ. Π. ΠΕΤΡΟΥ
Άν ήμουν κβασιλιάς.
ορφοποιείται, αυτές τίς ήμέρες , είσόδημα τν πολιτν καί, δεύτερον , οί δυΣελίς 3
μVL τό περιβάλλον έντός του όποίου . νατότητες του Μεγάρου Μαξίμου νά άναθά ληφθούν οί τελικές άποφάσεις για τόν τάξει τίς πολιτικές ίσορροπίες του προσφάγρίφο του χρόνου καί του πολιτικού περι βάλλοντος διεξαγωγής τν έπόμενων βου - λιτικής κυριαρχίας Μητσοτάκη. Ώστόσο
λευτικν έκλογν- διπλν , σύμφωνα μέ καί στίς δύο παραμέτρους καταγράφονται
την δέσμευση του κ . Μητσοτάκη , ίσως έξαιρετικά δυσεπίλυτες δυσκολίες, πού καδμως και τριπλν μέ βάση την πρόσφατη θιστούν τόν έπιδιωκόμενο στόχο μιά πολικαταγραφή τν πολιτικν συσχετισμν . τική δοκιμασία για απολύ δυνατούς λύτες.
Οι κεντρικές παράμετροι διαμορφσεων
τν τελικν συνθηκν οί όποϊες θά έπι
κρατούν όταν στηθούν οί κάλπες , είναι σωπος ύπήρξε σαφής για δσους θέλησαν να
δύο: Πρτον , ή έξέλιξις της άκρίβειας ή λάβουν τά μηνύματα:
όποία πλήττει κατά τρόπο καθοριστικό τό
Σελ. 13
του παρελθόντος, διά τής έπανόδου τής ποΧάνουμε τό τραϊίνο
τής έπενδυτικής
βαθμίδας
Κ.ΤΖΑΒΑΡΑ
Κίνα-ΗΠΑ: "Όταν συγκρούονται τά βουβάλια πλήττονται τά "βατρά
Σελ. 21
Προστατευτισμός άπό
ISΗΠΑ-Ελεύθερες άγορές άπό τήν Κίνα: Πς
ήλθαν τά πάνω-κάτω στήν παγκόσμια οίκονομία
τ Σελ . 17
Δ.ΘΩΜΑΣ
του ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
Στήν ένημέρωση τν πολιτικν συντακτν τής Πέμπτης ό κυβερνητικός έκπρόΣελίς 9
Γιατί σιωπούν οί διανοού .
Μ. ΚΟΡΝΡΟΥ
μενοι σε καιρούς υγειονομικής κρίσεως, Σελ . 24
Συνέχεια στήν σελίδα 4
ΑΡΘΡΟ ΣΤΗΝ ΒΣΤΙΑ
ΤΟΥ ΕΥΡΠΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ
|ΑΘ. ΣΚΟΡΔΑΣ
αυτισμό-ς τα άτομα μέ, άναπηρίες μποροον
στήν έποχή μας νά συμμέτάσχουν Ισότιμα στήν
οίκονομική λειτουργία
Η Οίκονομία άγαπά τόν
Αντισυνταγματική
ήφορολογία
στήν ίδιοκτησία
καί στά ΙΧ υτοκνητα
Σελ. 15
ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ
δαγωγησις στά σχολεία;
Ποιά σεξουαλική διαπαι.
Σελ. 26
Σέ έσωκομματικές συμπληγάδες ό Νίκος Ανδρουλάκης
μεταξύ παπανδρεϊκνν και ασημιτικν
ΑΠΑΡΑΤΗΡΗΤΑ
Μπερδεύονται οί Ισραλινοί Άλλος ηχος συναγερμού για ρουκέττες,
άλλος για σεισμούς
Σελ. 20
B. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ
Εξάπολς
Η Μικρασιατική Δωρική
Σελ. 27
Του άσκούνται πίεσεις για συμπόρευση μέ τόν ΣΥΡΙΖΑ
Σελίς 6
τής ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΓΑΛΑΝΟΥ
10 χρόνια μετά
τό Έγκλημα τού PSI
ιέσεις άπό το έσωτερικό του ΚΙΝΑΛ- καί δχι Δημοκρατία και τόν ίδιο τόν πρωθυπουργό, έστια μόνο άπό ένα μέτωπο-έχει άρχίσει να δέ - σμένη άρχικς στήν άπόφαση νά ύπερψηφίσει τό ΚΙ
χεται ό κ . Νίκος Άνδρουλάκης , δύο μόλις μήνες με - ΝΑΛ τήν πρόταση δυσπιστίας , τού κατέθεσε ό ΣΥΡΙτά την έκλογή του στήν ήγεσία του κόμματος . Οι πι - ΖA-Προοδευτική Συμμαχία , Οι πρτες προειδοποιέσεις έκδηλνονται τήν ίδια ρα πού ό νέος πρόε - ητικές βολές άπό τόν κεντρικό πυρήνα τού ΚΙΝΑΛ
δρος καί τό κόμμα του δέχονται έπίθεση άπό τή Νέα
Συγκίνησις για
τήν φουστανέλλα
του 1900 που
τής ΖΕΖΑΣ ΖΗΚΟΥ
έδωρήθη στήν
Προεδρική Φρουρά
Σελίς 16
Σελίς 32
Συνέχεια στήν σελίδα 7
9" 772732 " 907209