Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣ1Α ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 18 76
Σάββατο
12 Φεβρουαρίου 2022
Αριθμ. φύλ. 42184
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5 ε
Μελετίου Αντιοχείας . Αντωνίου Κων/τόλεως
ΑΤΤΚΗ Νεφσεις καινοτιοδυτικοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 16β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και βόρειοι άνεμοι. Θερμοκρασία έως 15β.
Σελήνη 11 ήμερων ! Ανατολή ήλίου 7.19- Δύσις ήλίου 6.00
<Η ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑΝΗΣΙΑ ΔΕΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙΤΑΙ>
Διφορούμενη δήλωσις τοΰ Σταίητ Ντηπάρτμεντ
για την κυριαρχία
τν νησιν και βραχονησίδων
Ελληνικά τά κατοικημένα , τν ότοίων ζητεϊται ή άποστρατιωτικοποίησις
Σιωπή όμως γι
τις άποκαλούμενες άπό την Άγευρα γκρίζες ζνες
ΟΣΟΙ άμφισβήτησαν την άναγκαιότητα
τν τελευταίων έξοπλιστικν προγραμ - φική άκεραιότητα δλων τν χωρν πρέπει
μάτων τής Ελλάδος , θά πρέπει νά ξανασκεφθούν τίς θέσεις τους μετά και τίς τε λευταϊες δηλσεις Τσαβούσογλου και τήν
εύθεία άμφισβήτηση τής έλληνικής κυρι
αρχίας άκόμη και στά μεγάλα νησιά του
Αίγαίου , τά όποία ή Αγκυρα θέτει τρα
στις ογκρίζες ζνεφ τν διεκδικήσεν της.
Είδικά μετά και τήν διφορούμενη δήλωση
του Σταίητ Ντηπάρτμεντ, πού άφήνει άνοικτό τό θέμα των γκρίζων ζωνν ν. Συγκεκριμένα, άπαντντας σε έρτηση του Μι
χάλη Ίγνατίου πού άφορούσε τήν άνωτέρω άκόμη τετελεσμένου , τό όποίο τήν κατάλ
τοποθέτηση του Τούρκου ύπουργού Εξω τερικν, έκπρόσωπος τού Σταίητ Ντηπάρτμεντ άνέφερε ότι ή κυριαρχία καί ή έδα
Δυστυχς για την άνατροπή τέτοιων δημοσκοπική πτσις πού φαίνεται νά είναι
τετελεσμένων δέν άρκούν οι αύστηρές δηλσεις του έλληνικο Υπουργείου Εξωτε - και Άναπτύξεως, άλλά καίή άμφισβήτησις
ρικν . Ούτε βεβαίως οί έπικλήσεις του δι εθνούς δικαίου. Οί Τουρκοι τις χλευάζουν . σχηματισμό πού δημιούργησε. Δέν είναι
οι Τουρκοι σέβονται μόνον τήν ίσχύ και
τήν άποφασιστικότητα . Πράγματι ή Ελλάς
ένισχύεται Προβάλλει όμως μέ πειστικό
τρόπο τήν πρόθεση νά χρησιμοποιήσει τήν χου . Αύτό δεικνύει μία συνολική άμφισβή
στρατιωτική ίσχύ πού άποκτά, προκειμένου
νά άποτρέψει τήν τουρκική έπιθετικότητα; όποιος είχε δείξει δείγματα ότι προετοιμάΗ άλήθεια είναι δτι οί τελευταϊες έπι θετικές δηλσεις του Τσαβούσογλου ερχ- ήνία σε έναν στρατιωτικό μέ άμερικανικές
νται σέ μιά στιγμή πού το καθεστς του
Έρντογάν κλυδωνίζεται . Δέν είναι μόνον ή
μή άναστρέψιμη γιά τό κόμμα Δικαιοσύνης
νά γίνεται σεβαστή καίνά προστατεύεταν
Επεσήμανε στόσο δτι ή κυριαρχία της
Έλλάδας σέ αυτά τά νησιά δέν αμφισβητείταν, άποφεύγοντας νά κάνει άναφορά
στίς <γκρίζες ζνες .
του Ερντογάν μέσα στόν ίδιο τόν πολιτικό
τυχαίο ότι τίς τελευταίες ήμέρες έχει άρχί
σει νά άκούγεται τό όνομα του ύπουργο
Αμύνης Χουλουσί Ακάρ ς πιθανού διαδό"Όσον άφορά τίς δηλσεις του Τούρ
κου ύπουργού Εξωτερικν , είναι βέβαιον
δτι έξυπηρετούν έσωτερικές σκοπιμότητες
του καθεσττοςΕρντογάν , δέν παύει όμως
νάσυνιστουν προσπάθεια δημιουργίας ένός
τηση της ήγετικής όμάδος του Ερντογάν , δ
ζειγιά διάδοχο τόν γαμβρό του Αλμπαύράκ
και πάντως δέν θά ήθελε νά παραδσει τά
ληλη στιγμή θά έκμεταλλευθεί ή τουρκική
διπλωματία.
ΕΟΜεβλούτ Τσαβούσογλου
Συνέχεια στήν σελ . 3
του Μανλη Κοττάκη
Στίς 13/07
Λαγκάρντ: Πλήγμα
στήν άνάπτυξη
ή σύσφιγξις
τής νομισματικής
πολιτικής
Άσκήσεις άκριβείας
ΕΣΤΙΑ
Ο Εεθέριος Βενιζέλος καί ή εποχή του
Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ φορά πού έφταιγαν οι δημοσιογρά- ρέθηκε μέ συνοπτικές διαδικασίες άπό το άξίωΦοιγιά τά φαινόμενα της άκρίβειας στήν άγορά , μάτου . Μέχρι που έπίσης μάθαμε τίσυζητείται πίάπ' όσο θυμαμαι, ήταν κάπου στίς άρχές τής δεκαετίας του 2000. Τότε ό Νίκος Χατζηνικολάου ήταν δημοσιογράφους πού έπιμένουν νά άναδεικνύουν
όβασικός παρουσιαστής είδήσεων στόν τηλεοπτι- τάζητήματα της άκρίβειας καί νά θέτουν τό ζήτηκό σταθμό Mega και ή έμμονή του νά προβάλλει κά- μα της μείωσης της φορολογίας πρός άνακούφιθε βράδυ ρεπορτάζ για τά φαινόμενα άκρίβειας
και αίσχροκέρδειας πού είχε φέρει ή έπιλογή του
εύρ , ς νέου νομίσματος, είχε προκαλέσει στό
τέλος τήν άπομάκρυνσή του άπό τή θέση του και λογίζουν εύθυνες στούς δημοσιογράφους γιά την
τήν άπόλυσή του άπό τόν τηλεοπτικό σταθμό που αυξηση των πληθωριστικν πιέσεων , τούς ψέγουν
έργαζόταν άπό το 1989. Δέν άποκαλύπτουμε κά- γιατί στήν Αγγλία και στή Γερμανία τό BBC καί ή
τι καινούργιο, το έχει έκμυστηρευθεί δημοσίως σέ
συνέντευξή του ο ιδιος ό κ . Χατζηνικολάου, υπο - βεια , τούς κατηγορουν γιατί δέν δίνουν έμφαση
δεικνύοντας μάλιστα καί τόν ήθικό αύτουργό της στήν αύξηση του κόστους δανεισμού της Ελληάπόλυσής του: τόν κ. Κστα Σημίτη. Ήτανή έποχή νικής Δημοκρατίας!!! Έως τρα δέν έχουμε έπι που τό Μαξίμου είχε άποστείλει σε όλα τά κανάλια σημάνει περίπτωση άπομάκρυνσης δημοσιογρά
λίστες άνεπιθύμητων δημοσιογράφων , οί όποιοι φου άπό τή θέση του γιά αυτόν τόν λόγο . Ωστόσο
δέν προσκαλουνταν ούτε ς καλεσμένοι σέ τηλε - καί μόνο ή πληροφορία που διακινεϊται ότι χρενεοπτικές έκπομπές. Θεωρούσαμε πς αύτές οι έπο- ται μέρος τής εύθύνης στούς δημοσιογράφους για
χές είχαν περάσει άνεπιστρεπτί. Μέχρι πού είδαμε τήν έξαρση της άκρίβειας , δείχνει ότι δυστυχς
τί έπαθε ό πρόεδρος της Κεντρικής"Ενωσης Επι - δέν παμε καλά Εύχόμεθα όσοι τά υποστηρίζουν
μελητηρίων Ελλάδος κ. Χατζηθεοδοσίου, ό όποίος όλα αύτά ίδιωτικς, νά μήν τά πουν ποτέ δημοσί
έθιγε διαρκς στά κανάλια τήν άναγκαιότητα της ως . Τέτοιου είδους άσκήσεις άκριβείας δέν έχει
μείωσης του είδικου φόρου κατανάλωσης στά καύ- άνάγκη ούτε ό τόπος, ούτε ή δημοσιογραφία , ούτε
σιμα και τή μείωση του Φ.Π.Α. στά τρόφιμα: καθαι - ή δημοκρατία.
σω άπό τίς κλειστές πόρτες τού Μαξίμου για τούς
Από εw aρuμ τν
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ότι έάν ή ΕΚΤ
σπεύσει σέ σύσφιγξη της νομισματικής
πολιτικής θά πλήξει τήν άνάκαμψη τής
οίκονομίας άπό την πανδημία, άπηύθυνε ή πρόεδρος τής Κεντρικής Τραπέζης της Εύρωζνης Κριστίν Λαγκάρντ.
Η αύξησις τν έπιτοκίων δέν θά έπιλύσει κανένα άπό τά σημερινά προβλήμα τα , είπε ή Λαγκάρντ σέ συνέντευξή της
στήν Redaktionsnetzwerk Deutschland.
ση τν λαϊκν τάξεων.
Είναι διασταυρωμένο: στήν Κυβέρνηση καταΓια πρτη φορά
Deutsche Welle δέν κάνουν πρτο θέμα τήν άκρί
Συνέχεια στήν σελ. 2
Ατοκτήστε τό 17ο CD
ΒETHOYEN
Σόκ άπό τήν ύπόθεση
παιδοφιλίας του ντράμερ
τν Πύξ Λάξ
LEGEIDARY REOROINGS
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Λεπτομέρειες στήν σελ.3
Έλληνικά ερογλυφικά
2.000 έτν άπεκαλύφθησαν
στήν Αίγυπτο
ΠΕΝΝΙΕΣ
Στίς 2 Μαρτίου ή άπολογία
της κ. Τουλουπάκη
για την Νovartis
Ένεχρίθησαν
οί προτεινόμενες χρήσεις
τν κτιρίων Τατοΐου
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ έως τίς 2 Μαρτίου έδόθη στήν είσαγγελέα Ελένη Τουλουπάκη, πού διετέλεσε έπί κεφαλής τής Είσαγγελίας Διαφθοράς, γιά νά άπολογηθεί
για τούς χειρισμούς της σχετικά μέ τήν ένοχοποίηση
δέκα πολιτικν στό σκάνδαλο τής Novartis, Η είσαγγελική λειτουργός , ή όποία έγκαλείται γιά σειρά άδικημάτων μεταξύ τν όποίων κατάχρησις έξουσίας ,
ΤΙΣ ΠΡΟΤΕIΝΟΜΕΝΕΣ χρήσεις τν κτιρίων πού
έχουν χαρακτηρισθεί μνημεία έντός του ίστορικού
πυρήνος τοϋ πρ . βασιλικού κτήματος Τατοΐου ένε κρινε δμόφωνα τό Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων
Μνημείων. Οί έργασίες άποκαταστάσεως και άναδείξεως τν κτιρίων , συνολικού προϋπολογισμού 14,3
έκατ. εύρπού χρηματοδοτεί τό Ταμείο Ανακάμψεως
. Τόν Υύρο του κόσμου έκανε ή φωτογραφία τν Προέδρων Πούτιν και
Μακρόν νά κάθονται στίς δύο άκρες
ένός τραπεζιού σέ
άπόσταση περίπου
έπτά μέτρων ό ένας άπό τόν άλλον. Τρα τό πρα
κτορεο Reuters άποκαλύπτει ότι όλόγος Τής άποστάσεως ήταν ή άρνησις του Εμμανυέλ Μακρόν νά
ύποβληθεί σέρωσσικό τέστ γιά τόν κορωνοιό Αναφέρει ότι έδόθη στόν Μακρόν ή έπιλογή είτε νά άπο
δεχθεί ένα τέστ PCR στό όποιο θά τόν ύπέβαλαν
οί ρωσσικές άρχές όπότε θά του έπεττρέτπετο νά κάΤσει κοντά στόν Πούτιν είτε, σέ περίπτωση άρνή σες του, θά έτρεπε νά τηρήσει αύστηρότερους κανόνες και άποστάσεις Πηγές της γαλλικής προεδρίας δήλωσαν σχετικά: κΓνωρίζαμε πολύ καλά ότι
αυτό σήμαινε όχι χειραψίες και ένα μακρύ τραπέζ .
Όμως δέν μπορούσομε νά άποδεχθούμε νά άποκτήσουν πρόσβαση στό DNA Του Προέδρουν.
(σελ. 7)
Τταμή άντίληψη
του Μάρξ
γιά τούς Ελληνες
τής Θεσσαλίας
Συνέχεια στήν σελ.4
Συνέχεια στήν σελ. 7
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
του Τίτου Τω. Αθανασιάδη
Δέν τήν θέλουμε αυτή τήν πρόοδο .
Ακόμη κι έμείς , που διαβάσαμε μικροί τόν Ντίκενs,
που μάθαμε γιά τον Φέγκιν
καί για τόν Όλιβερ Τουίστ,
έχουμε σοκαρισθεί μέ δσα
συνέβησαν στά Χανιά . Φυσικά , δέν άπορουμε έπειδή
μια έγληματική όργάνωση
βασάνιζε καί έξόντωνε ήλικ- μία άπορία. Αύτοί οί ύπερήωμένους άνθρπους σέ μια λικε (όχι δλοι) πς καί γιαόμορφη καί ήσυχη πόλη τής
Ελληνικής περιφέρειας , Καί
γιατί νά μά κάνει έντύπωση
όταν έχουμε ζήσει τήν Έταρεία δολοφόνων , ή όποία
ξόντωνε ύπερήλικες , άφού
πρτα έξασφάλιζε τήν ύπογραφή τυς στά κληρονομι κά και μάλιστα μέ άρχηγό
έναν δήμαρχο! Αλλά , έχουμε
τόν πατέρα ή τή μητέρα σου
στό γηροκομείο και δέν παρακολουθείς Τήν έξέλιξή του/
της ; Δέν πηγαίνεις νά τους
δείς; Δέν βλέπεις άν είνα καλάή όχι; Δέν παρατηρές δη
έχουν άδυνατίσει έπικίνδυνα;
Δέν τουs ψάχνεις γιά νά δείς
άν έχουν όλα τά κόκκαλα
στή θέση τους;
τρα δηλνουν κόταν είδα
τή μάννα μου στό φέρετρο
διαπίστωσα ότι είχε μείνει
πετσί και κόκκαλον; Δηλαδή άπ' την ήμέρα που τήν
πήγες στόν Οϊκο Εύγηρίas δέν ξαναγύρισες νά τήν
δείς; Έπαιρνες στό κινητό, μιλούσες μέ τή νοσοκό μο, και όλα καλά; Νά μας
συμπαθάτε, άλλά αύπά τά
Η ΤΡΙΕΤΙΑ 1 853-1856 ύπήρξε κρίσιμη
για τήν δικαίωση του έθνικου πόθου
των Ελλήνων της Ήπείρου, Θεσσαλίας καί Μακεδονίας , πού είχαν μείνει
έκτός
1830 Έλληνικου κράτους , διότι έτσι
είχαν άποφασίσει οί "Προστάτιδες
Δυνάμειςν του Ελληνισμού . Άλλοίμονο , δηλαδή , στόν Έλληνισμό άν
δέν ήταν "προστάτιδές του . Θά
τόν κατασπάραζαν.
όρίων του ίδρυθέντος
. Είναι μιά κρουαζιέρα άλλιτικη άπό τις άλλες.
Όκτ μέρες στόν Δούναβη μέ ξενάγηση στις άναμνήσεις του Ψυχρού Πολέμου τν κατασκόπων . Ee
ναγοί οί πλέον είδικοί Η Στέλλα Ρίμιγκτον (στήν
φωτογραφία ) , πρην δευθύντρια Τής βρεταννικής
ύπηρεσίας άσφαλείας MI5 (Security Service) , και
τί βρέθηκαν στό κολαστή ριο; Ετσι εύκολα πηγαίνεις
TΙ στήν εύχή συνέβαινε
έκεί κάτω; Πς οί συγγενείς
Συνέχεια στήν σελ. 4
Συνέχεια στήν σελ. 7
Συνέχεια στήν σελ. 8