Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Σ ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή
11 Φεβρουαρίου 2022
Βλασίου tερομ. Θεοδρας βασιλίσσης
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία και βόρειοι άνεμοι. Θερμοκρασία έως 16β .
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ηλιοφάνεια καί άσθενείς άνεμοι . Θερμοκρασία έως 14β.
Άριθμ. φύλ. 42183
Ετος 145ον
Τιμή 1,5 ε
Σελήνη 10ήμερν 1Ανατολή ήλίου 7.20-Δύσις ήλίου 5.59
ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΛΕΞ ΠΑΤΕΛΗΣ
Ψυχρές άπαντήσεις τεχνοκρατν
στά προβλήματα έπιβισεως πολιτν
Ό κόσμος ζητείμεισεις στά καύσιμα καί τά τρόφμα , καί τό Μαξίμου άπαντά
ότι στόχος είναι ή έπενδυτική βαθμίς καί ή δημοσιονομική λιτότης
ΜΕ ένα μπαράζ συνεντεύξεων τίς τελευταίες ήμέρες στά μέσα ένημερσεως δ
συνήθως άκριβοθρητος διευθυντής του
οίκονομικού γραφείου του Πρωθυπουρ- πολογισμό τους νά έξαερνεται, και άναγού Αλεξ Πατέλης άπέδειξε αυτό πού λέγεται έντός και έκτός Μεγάρου Μαξίμου: πεξέλθουν σέ αύτό τό πρωτοφανές ράλ
ότι ούδεμία σχέση έχει μέ τήν έλληνική λυ της άκρίβειας, το όποϊο έξελίσσεται
πραγματικότητα Χρησιμοποιντας έναν
Ψυχρό τεχνοκρατικό λόγο, δ οίκονομολό- Κυβέρνηση.
γος μέ τίς λαμπρές σπουδές στήν Μεγά λη Βρεταννία και τίς ΗΠΑ και την σημαντική έπαγγελματική διαδρομή, φαίνεται
δτι δέν έχει τή στοιχειδη ένσυναίσθηση να άφουγκραστεί τόν σφυγμό του μέ σου"Ελληνος πολίτου και νά άπαντήσει
στίς άνησυχίες τν νοικοκυριν πού βλέπουν κάθε μήνα τόν οίκογενειακό προϋλης φαίνεται ότι δέν βλέπευ ή δέν θέλει
νά cδείν τό πρόβλημαπού άντιμετωπίζει τό
μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας.
άπό τό 8% , Μιά προσωρινή μείωση ΦΠΑ
δέν θά είχε πολύ μεγάλο άντίκτυπο . Είναι
πολύ πιθανό, νά τήν άπορροφούσαν οί έπιΚατά την χθεσινή παρουσία του στήν χειρήσεις είπε, χωρίς να άναφερθεί στόν
τηλεόραση του Σκάν και παρά τίς φιλότιμες προσπάθειες τν συναδέλφων νά
έκμαιεύσουν άπό τόν οίκονομικό σύμβουλο του Πρωθυπουργού κάποια άπάντηση,
σχετικά μέ τό ποιά μέτρα προσανατολίζε- .
ται νά λάβει ή Κυβέρνησις για την άκρί
βεια, οκ. Πατέλης τό μόνο πού είχε νά άπαντήσει είναι ότι προτεραιότης είναι ή άνάπτυξις πού έχει άνακτήσει τόν βηματισμό.
της , και τό ΑΕΠ τό 2021 θά κλείσει πάνω
ρωτιούνται πς θά καταφέρουν νά άντερόλο πού θά μπορούσε νά παίξει τό κράτος
μέ τούς μηχανισμούς του, διασφαλίζοντας
ότι ή μείωσις του φόρου θά φτάσει στό καλάθι της νοικοκυράς
σέ ένα μετζον πολιτικό πρόβλημα γιά την
Έπιχειρντας νά περάσει την έπίσημη κυβερνητική γραμμή πού πρεσβεύει,
δτι δεν είναι έφικτή ή λήψις μέτρων για
τήν άκρίβεια διότι προέχει ή δημοσιονομική σταθερότης και ή άνάπτυξις, δ κ. Πατέ Μέ τίς τεράστιες αύξήσεις στήν ένέργεια νά προκαλούν αντόμινον άνατιμήσεων στά βασικά άγαθά , τούς καταναλωτές
νά άναζητουν προσφορές ή νά άγοράζουν
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Θεοφάνη Μαλκίδη*
Ελαττωματική
δημοκρατίαν
ή Ελλάς κατά
τόν Economist
Ή Παναγία Σουμελά και ή "Ύβρις
ΕΣΤΙΑ
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος καί ή εποχή του,
ΕΙΝΑΙ όμολογουμένως συγκλονιστικό τό πόσο έχει
έπηρεάσει, έπηρεάζει καί θά συνεχίσει νά καθορί - τής Παναγίας, άνθρωποι μικροί, τραγικά έφήμεροι ,
ζει τή ζωή στόν Ορθόδοξο κόσμο ή Παναγία , ή Μη- όρθνουν τήν άσημαντότητά τους και καταστρέ
τέρα όλων των Χριστιανν , σ' Αυτήν που έν τέλει φουν μέ πρωτοφανή βαρβαρότητα το θείο Πρό όλες και όλοι βρίσκουμε καταφύγιο . Γιά τά προβλήματα , γιά τίς θλίψεις καί για τίς δοκιμασίες, για
τήν έκπλήρωση του αίτήματός μας.
σου όταν καταλαβαίνεις ότι μπροστά στό μεγαλείο
ΣΤΟΥΣ τελευταίους της Εύρπης συγκαταλέγεται ή Ελλάς όσον άφορά την
ποιότητα του δημοκρατικού της πολιτεύματος, Σύμφωνα μέ την έτήσια άναφορά του "Economist" για την δημοκρατία παγκοσμίως , ή Ελλάς έρχεται
στην 34η θέση, ξεπερνντας τις βαλκανικές χρες καί , δλως παραδόξως,
το Βέλγιο. Στην περιφέρεια της Δυ
τικής Εύρπης, ή Ελλάς βρίσκεται
στην 18η θέση άπό ις 21, ένω ή Κύπρος στην 20ή θέση, προτελευταία πρίν
άπό την Τουρκία , έν παγκοσμίως είναι
37η. Η Ελλάς κατατάσσεται έτσι στην
σωπό της.
Στήν Παναγία Σουμελά οί συνεχιστές των
έγκληματιν έναντίον της Μητέρας μας καί των
Είδικότερα, στό Ελληνικό Όρθόδοξο σύμπαν προγόνων μας , μέ τίς έξαιρέσεις που έπιβεβαιή Παναγία μας άποτελεί , έκτός των παραπάνω παραδοχν, μία ίδιαίτερη Μορφή, ένα όμορφο , άγα - μέδιάφορα προσχήματα τή θεία λειτουργία, τρα
τημένο πρόσωπο , το Κάλλος πού καλύπτει , Φρο-μέτήν άπαράδεκτη πράξη μετατροπής της έκκληντίζει , προσέχει , νουθετεί , προστατεύει και κυρί- σίας σέ κέντρο διασκέδασης , σύλησαν ξανά τόν
ως πράττει σέ όλες καί γιά όλες τίς στιγμές μας.
Τουτες τίς ρες όμως έρχεται στό μυαλό ή άγά - στά στήν Θεοτόκο τήν μάταιη και έφήμερη έξουπη της Παναγίας μας , άλλά καί τό παράπονό της.
Γιά τή σιωπή μας έναντι του έγκλήματος που συντελέστηκε και συντελείται έναντίον της στή μονή της , στό περιβόλι> της στόν Πόντο. Έκει πού
βρήκαν καταφύγιο καί άσυλο, παρηγοριά και έλπίδα, έκατομμύρια χριστιανοί καί"Ελληνες, σΑύτήν τήνΎβρη, έναντι της Ορθοδοξίας, τής Ελληνικόπου είναι ή άρχή καί τό τέλος τής ζωής , ή πίστη, ή τητας, τού Πολιτισμου, της Ιστορίας . Μαζί μέ την
άγάπη καί ή στήριξη.
νουν τόν κανόνα , έκτός άπό τό νά άπαγορεύουν
ναό , τόν χρο, νομίζοντας ότι έπιβάλλουν μπροσία τους .
Ατοκτήστε τό 17ο CD
Τά ίδια βεβαίως συνέ βησαν καί όπου άλλου
στήν Τουρκία ύπήρξαν έκκλησίες της Παναγίας
μας και όχι μόνο (παραδείγματα ή Άγία Σοφία Κωνσταντινούπολης και Τραπεζούντας ) , συνεχίζοντας
Συνέχεια στήν σελ.4
ΒΕETHOYEN
<Σφήναν Κ. Μαρκόπουλου
στήν περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδος
Λεπτομέρειες στήν σελ.3
άπαίτησή μας για νά μήν έπαναληφθούν παρόμοιοι πρόσφατες άνήκουστες; πρωτόγνωρες, ες πράξης βεβήλωσης , μαζί μέ τή συλημένη Πα άπάνθρωπες , βάρβαρες πράξεις που συνέβησαν ναγία Σουμελά, άς σκεφτοϋμε τουτες τίς στιγμές
στήν Παναγία Σουμελά, συνιστουν"Ύβριν, σύληση, όλες τίς Παναγίες του έλληνικου κόσμου, τις βιαάπόπειρα έξαφάνισης, δολοφονία . Ταράζεσαι όταν σμένες έκκλησίες και μοναστήρια της , και άφου
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Μελίνα
Τραυλού :
Ήπρτη
γυναία
πρόεδρος
της Ένσεως
Έλλήνων
Έφοπλιστν
άντιλαμβάνεσαι και κατανοείς, χάνεις τήν ήρεμία
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΣΒΕ: Σέκίνδυνο
ή βιωσιμότης έπιχειρήσεων
καί θέσεων έργασίας
Άπορρίπτει ή Άθήνα
τίς αίτιάσεις Τσαβούσογλου
γιά τά νησιά
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Αποδέκτρια άτέλειωτου χλευασμού έγινε ή
Ρεπουμπλικανή βουλευτής Μάρτζορυ Ταίηλορ
Γoρήν, όταν μπέρδεψε Τή ναζιστική Γκεστάπο καί
τήν ίσπανική σούπα γκασπάτσο! Πόσω μάλλον
που έστρέφετο κατά τής Δημοκρατικής προέδρου
τής Βουλής τν Αντιπροσπων , Νάνσυ Πελόσι.
Η Γρήν χρησιμοποίησε τήν λέξη Υκασπάτσον
άντί για γκεστάπον θέλοντας νά καταγγείλει τις
άστυνομικές μεθόδους πού έφαρμόζει ή Πελόσι . Πα
ρεμβαίνοντας στό συντηρητικό τηλεοπτικό δίκτιο
One America News , ήβουλευτίς πού έκπροσωπεί
τήν Τζρτζια παρομοίασε Τίς φυλακές όπου κλεί στηκαν κατηγορούμενοι γιά τήν έπίθεση στό όμοσπονδιακό Καπιτλιο τήν 6η Ίανουαρίου 2021 μέ
γκούλαγω και κατήΥγειλε τήν κάστυνομία γκασπάτσο τής Νάνσυ Πελόσι, πού κατασκοπεύει τά
μέλη του Κογκρέσσου
( σελ. 4
ΑΥΞΗΣΕΙΣ πού κυμαίνονται άπό 20% έως καί 40%
καταγράφονται στό κόστος παραγωγής της βιομηχα
νίας , στίς τιμές τν πρτων ύλν και στό κόστος με ταφοράς προϊόντων , συνεπεία τν άνατιμήσεων στά
ένεργειακά τιμολόγια, δπως προκύπτει άπό έρευνα
γνμης του Συνδέσμου Βιομηχανιν Ελλάδος πού
ΑΥΣΤΗΡΗ άπάντηση έδωσε τό Υπουργείο Εξωτερικν στίς νέες προκλητικές δηλσεις του Με βλούτ Τσαβούσογλου ό όποίος κατά παγίαν πλέον
πρακτικήν άμφισβητεί τήν κυριαρχία της Ελλάδος
στά νησιά του Αίγαίου . Αναφορικά μέ τις πλέον
πρόσφατες αίτιάσεις Τούρκων άξιωματούχων γιά τό
Συνέχεια στήν σελ.3
1821: Υπόθεση
Πίστεως καί Έθνικής
Αύτογνωσίας
Συνέχεια στήν σελ. 2
Παρά θν άλός
του Δημήτρη Καπράνου
Γράφει ο Βύρων Γ Πολύδωρας
Μέρας Γ
HΤAΝ έπίσης παρούσα και μία άλλη
συντελούσα στόν ίδιο σκοπό ένεργός δύναμη. "Ή Έκκλησία. Η προσφοράτης Εκκλησίας άπέραντη, άμέτρητη, άτιμητη. Εκτός άπό τις μεγάλες
έθνικές κεφαλές , τό Πατριαρχετο
καί τίς Μητροπόλεις-Επισκοπές , πού
ήσαν ταυτόχρονα και πολιτικά-κοινωνικά και έθνοδιοικητικά κέντρα , καί
έκτός άπό τήν Έκκλησία του χωριού
τό de facto ποιμαντορικό κέντρο,
ήταν έκει, στή σκλαβωμένη Έλλάδα .
Μιά Έλληνίδα στό πη δάλιο
Όταν ή Χριστίνα Ώνάση,
πρίν άπό άρκετά χρόνια, άπe
φάσισε νά θέσει ύποψηφιότητα τέλη Ώνάση, τήν πρτη γνγιά τό Διοικητικό Συμβούλιο
τής Ένσεως Έλλήνων Εφοπλιστν , όλοι oί ναυτιλιακοί
συντάκτες (τότε ύπήήρχε ΝαυΤλιακό Ρεπορτάζ Οίκονομικό.
δυνατό καί ύπολογίσιμο καί
δχι λάιφ-στάλ δπως σήμερα)
ίχαμε έκστασιασθε Γράφαμε,
λοιπόν , στά ρεπορτάζ μας για
τήν κόρη τού μεγάλου Άριστοέκδήλωση τής Ενσεως, καθdς ή πάμπλουτη κληρονόμος Εξέλέγη στό Δ.Σ τής Ενσε
δέν ήταν έπιρρεπής στίς δημόσιες έμφονίσεις και μάλλον βαριόταν τις Επισημότητες , άλλά
και θά τής φαινόταν άφόρητα βαρετό νά παρακολουθ ί
ένα Συμβούλιο που θά συζητούσε θέματα που δέν τήν ένδι έφεραν . Ήταν δμως ή γυναίκα
που έσπασε τά ταμπού και
έγινε ή πρτη γυναίκα που
as Ελλήνων Έφοπλιστν! Και
μόνο γι ' αύτό , ήταν γιά έμάς
είδηση!
.Στις κάλπες προσέρχονται τήν Κυριακή οί Ελβ
τοί για νά ψηφίσουν έάν ή χρα τους θά γίνει ή
πρτη στόν κόσμο πού θά άπαγορεύσει τελείως
τίς Ιατρικές δοκιμές σέ ζα Ή σχετική πρότασις
ύποστηρικτν τν δικαιωμάτων τν ζων έπιχε
άρκετής στηρίξεως στε τό θέμα νά τεθεί σέ δημο
Ψήφισμα Νά σημειω εί ότι ή Ελβετία έχει Τεράστιο
φαρμακευτικό κλάδο, στά πειράματα του όποίου
πέθαναν πάνω άπό550.000 ζα τό 2020.
ναίκα ύποψήφιο στό άνδροκρατούμενο Διοικητικό Συμβούλιο τής Ένσεως
Η Χριστίνα έξελέγη πανηγυρικά , άλλά έλάχιστες φορές
παρέστη στίς συνεδριάσεις το
Συμβουλίου . Μιά φορά την
είδαμε oί συντάκτες , σέ κάποια
Από χθέ , δμως , ή Ενωση
Έλλήνων φοπλιστν, που
ίδρύθηκε τό 1916 και σήμερα
άποτελεί τό Ισχυρότερο συνδικαλιστικό δργανο τού κόσμου ,
Συνέχεια στήν σελ 4
Συνέχεια στήν σελ 5