Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΤΟΣΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη
9 Φεβοουαρίου 2022
Απόδοσις της έορτης τής Υπαπαντής. Νικηφόρου μάρτυρος
Σελήνη 8 ήμερων ! Ανατολή ήλίου 7.22-Δύσις ήλίου 5.57.
ΑΤΙΚΗ Ηλιοφάνεια και βορειοδυτικοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 13β.
ΘΕΣΣΑΛΝΙΚΗ Αθριος καιρός καί βορειοδυτικοί άνεμοι . Θερμ. έως 12β.
Άριθμ. φύλ. 42181
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5 ε
Ήκ. Μπακογιάννη έγκαλεί τίς ΗΠΑ
για την πολιτική τους στήν Ούκρανία
Ολόγος τν Άμερικανν είναι άκραία ύπερβολικός αύτή τήν στιγμή,
καί δέν νομίζω ότι έχει τό άποτέλεσμα, πού έμείς οί Εύρωπαίοι προσδοκούμε>
Σημειωτέον, δτι σέ περίπτωση όξύνσε
ως τής κρίσεως ή Εύρπη άλλά και ή Ελλάς βου, έν άπό άμερικανικής πλευράς ένθαρθά ύφίσταντο δυσβάστακτες οίκονομικές ρύνεται ή ένίσχυσις τής στρατιωτικής πα
έπιπτσεις. Η κρίσις μεταξύ Ρωσσίας και
Ούκρανίας θά μπορούσε νά κέκτινάξευν τίς ρεύουν μέ την Ούκρανία. Η κατάστασις
τιμές του φυσικού άερίου τού άγοράζονται
άπό την Εύρπη και πού φθάνουν και στήν ως , σέ μόνιμη Ψυχροπολεμική κατάσταση.
χρα μας. Επίπλέον ή Ούκρανία είναι ό με γαλύτερος έξαγωγός σιτηρν και είδικά σι ταριού στίς χρες της Ε.Ε. μέ πολύ σημαντικό ρόλο στήν διαμόρφωση τής τιμής του
στίς εύρωπαϊκές άγορές. Τό γεγονός αύτό
έπηρεάζει τήν διαθεσιμότητα και τίς τιμές δέν φαίνεται όμως νά έπηρεάζει τήν στάση
του, και γιά την Ελλάδα, δπου ήδη διαφαί
νεται ίσχυρή άνοδική τάσις. Στήν συγκυρία
αυτή δ Γάλλος Πρόεδρος έχει άποδυθεί σέ
ένα μαραθνιο μεσολαβητικν προσπαδρος θά έπιμένει στίς προσπάθειές του για
θειν κινούμενος μεταξύ Μόσχας και Κιέ ΕΝΤΟΝΗ κριτική στήν στάση τν ΗΠΑ
όσον άφορά τήν κρίση στήν Ούκρανία την έκτόνωση τής κρίσεως . Δέν έξέφρασε
ήσκησε ή βουλευτής της ΝΔ Ντόρα Μπα κογιάννη, άναδεικνύοντας ταυτοχρόνως τίς
εύρωπαϊκές προσπάθειες νά άποφευχθεί ή πολέμους πού έμένα μέ άνησυχεί, ίστορι
κλιμάκωσις της κρίσεως μέχρι πλήρους
συγκρούσεως , Η κ . Μπακογιάννη άντιπαρέβαλε τήν άμερικανική στάση πρός την βήμα πίσω, και τό έρτημα είναι πς θά
προσπάθεια του Γάλλου Προέδρου Εμμα - μπορέσουν νά κάνουν και οί δύο πλευρές
νυέλ Μακρόν, δ όποίος έγινε δεκτός στην
Μόσχα άπό τόν Βλαντιμήρ Πούτιν , δίδοντας έμφαση στήν ύποδοχή πού του έπεφύλαξε δ Ρσσος Πρόεδρος μέ τόν δποίο
παρεκάθησε σε ένα τραπέζι έπτά μέτρων.
Άν και ή συνάντησις αύτή δέν είχε κανέ να άποτέλεσμα , όπως άνεγνρισε ή ίδια,
έν τούτοις πεστήριξε ότι δ Γάλλος Πρόεστόσο τήν ίδια άποψη γιά τήν στάση τν
ΗΠΑ. Υπάρχει πάντα ένα σημείο στούς
ρουσίας του ΝΑΤΟ στίς χρες πού συνοκά , είναι ή ρα πού έχουν άνοιχτεί όλοιτόσο πολύ πού δυσκολεύονται νά κάνουν ένα
αυτή προδικάζει μιά μετάπτωση τής κρίσεΣυνέπεια θά είναι ή συνεχής έπιδείνωσις
τν έμπορικν και οίκονομικν μεγεθν,
καθς οι συναλλαγές τής Εύρπης τόσο μέ
τήν Ρωσσία όσο και μέ την Ούκρανία θά γ νονται όλο και πιό προβληματικές . Τουτο
ένα βήμα πίσω, και πρέπει νά π έδ ότι
ή άμερικανική πολιτική δέν βοηθάενν έτο νισε ή κ . Μπακογιάννη μιλντας στόν τηλεοπτικό σταθμό Σκάν. Συνέχισε δέ : 0
λόγος τωνΆμερικανν είναι άκραία ύπερβολικός αύτή τήν στιγμή , καί δέν νομίζω
δτι έχει τό άτοτέλεσμα, πού έμείς οί Ευρωπαίοι προσδοκούμεν .
της Ούάσιγκτων , πού ούτως ή άλλως έπιδικει τήν πλήρη άπεξάρτηση της Εύρπης
Συνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
Στίς 13/02:
Καμπανάκυ
άπό τό ΔΝΤ
Τσάντες, σακκούλες, βαλίτσες
ΕΣΤΙΑ
για μείωση του
έλληνικού χρέους
Ο Έλευθέριος Βενιζέλος καί ή εποχή του
τά μνημόνια, καταλαβαίνουμε !-συμπάθειες είναι
ΡΕΣΙΤΑΛ σοβαρότητας πού σέ έκανε να διερωτάσαι γιατί δέν μετέχει στήν Κυβέρνηση, έδι - αύτές-πόσο ξευτιλισμένοι μπορει νά είστε!)
νε χθές τό μεσημέρι στόν Σκάιν ή Ντόρα Μπακογιάννη. Αν και δέν τόλμησε να άναφερει την τήθηκε γιά τήν έκταση της έπιρροής του Νίκου
Φράση ή κυβέρνηση Καραμανλή" όταν ύπερασπίστηκε την πολιτική άποζημισεων της περιό - Ανδρουλάκη στόν μεσαϊο χρο . Μέ το ύφος της
δου έκείνης-λές καί της είχαν βάλει πιπέρι στο τό .έκσυγχρονιστικό κέντρο, ότι αύτό δίνει μεγάστόμα-ή παρουσία της είχε εύρος καί έκτόπισμα.
Γνωρίζω μάλιστα , άπό πρωτο χέρι, ότι ή Μπακο- λησημασία στήν .. διαφάνεια καί τήν . .λογοδοσία,
γιάννη είχε πυροσβεστικό ρόλο στό παρασκήνιο προκειμένου νά σταματήσουν οί άνόητες δ - λητης του, οχι Ανδρουλάκης . Νά μέ συγχωρείς,
αρροές τν πρτων ρων , ότι ό κύριος Μητσο - ΝΤορα μου, ξέρεις πόσο σέ έκτιμ πραγματικά , και
τάκης , πρόεδρος τής έπιτροπής περιβαΛΛοντος σα σου στήν Κυβέρνηση, σέ αύτήν είδικς τήν συτης Βουλής τό 2007 , ήθελε μέ τήν άποπομπή Λι βανού ανά τραβήξει διαχωριστικές γραμμές μέ Υκυρία, που άρχισε νά στραβοπατά και να κάνει
Τίς πρακτικές του χθές. Μέ παρέμβαση και της πραγματα πού δέν βγάζουν νόημα , άλλά αύτό γιά
Ντόραςl llγράφτηκε στήν άνακοίνωση τής ΝΔ ότι οι τό έκσυγχρονιστικό κέντρο , τήν διαφάνεια καί τήν
άναφορές Δούκα ήταν ίστορικά άναληθείςν κα- λογοδοσία είμαι βέβαιος ότι τό είπες ς άνέκδοτο
θς οι άποζημισεις δόθηκαν μέσφ τραπεζων και για να χαμογελάσουμε λίγο μέσα στήν ίλαρότητα
όχι σέ τσάντες, . Που νά τά ξέρει όμως αύτά ό
Πέτρος πού δέν ήταν παρν στήν Ηλεία; Τό πι θαντερο είναι νά έπαιζε βόλλευ στήν παραλία οσύνη για τίς τσάντες, τίς σακκούλες και τίς μίζες
του Αστέραν. Οί τότε ύφυπουργοί, Γιργος Κωνσταντόπουλος και Άλέκος Κοντός, σύνό Θεόδωρος Ρουσόπουλος, γνριζαν. (Τρα, πως άκόμη ειπεποτέ τίποτε για τίς τεράστιες εύθυνες του γιά
καί οί τσάντεςβαφτίστηκαν ασακκουλες και
βαλίτσεςν άπό τόν Σκάιν και άλλους σταθμούς κανονικά μέ τήν βούλα τής έλληνικής δικαιοσύνης;
καί πως οί άποζημισεις στήν Ήλεία έφεραν . .
Καταπληκτική , λοιπόν, ή Ντόρα , μέχρι που ρω
<ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ γιά την Ελλάδα άλλά
καί τίς άλλες ύπερχρεωμένες χρες τού
Νότου κτυπά τό Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο , τονίζοντας δτι μόλις έπανέλθει
σταθερά ή άνάπτυξις , θά χρειασθεί νά
μεισουν τά χρέη τους.Όπως έπισημαίνει στήν έκθεσή του γιά την Εύρωζνη
στό πλαίσιο του άρθρου IV, οί ύπερχρεωμένες χρες πρέπει νά συστήσουν άμεσα
καί να ύλοποιήσουν μέτρα γιά τήν μείω
ση τού χρέους τους, πού είδαν νά αόξάνεται κατά τήν διάρκεια τής πανδημίας για
τήν άντιμετπιση τν συνεπειν τού κορωνοϊού. Μάλιστα, ύπογραμμίζει ότι θά
Συνέχεια στήν σελ. 2
Νοστν Πριμμία τν,
τό σοβαρό έσπευσε νά γνωμοδοτήσει ότι υπάρχει
και ότι δ Κυριάκος θά είναι ο προνομιακός συνομι Για πρτη φορά .
πόσο θεωρω άπαραίτητη μέ κεφαλαία τήν παρου Αποκτήστε τό 17ο CD
τν ήμερν! Διαφάνειαν, όταν οί μισοί ύπουργοί
του κυρίου Σημίτη καταδικάστηκαν άπό τήν δικαιLECEYDARY RECOROINGS
Έρτησις του κ. Κακλαμάνη
για την Αγία Σοφία
Λεπτομέρειες στήν σελ . 3
που είσέπρατταν άπό τήν Ζήμενς σέ μάρκα; Σοβαρά, Λογοδοσίαν, όταν ό ίδιος ό κύριος Σημίτης δέν
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Άμεσες ένέργειες
γιά την διάσωση της
Γέφυρας τής Καρύταινας
το είδος τν ύπουργν που είχε δίπλα του, λαμόγια
Συνέχεια στήν σελ 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Ή Έλλάς χρηματοδοτεϊ
την άνακατασκευή
του λιμανιού τής Βεγάζης
ΤόΙδουμα <Μαρία
Τσάκο5 σέ έκδήλωση
για την Έλληνική Γλσσα
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Μετά τήν σύμφωνη γνμη του δημοτικού συμ
βουλίου τού Ρόττερνταμ νά άποσυναρμολογηθεί μιά Ιστορική γέφυρα προκειμένου , να μπορέσει νά περάσει ή ύπερπολυτελής νέα θαλαμηγός
του Μπέζο, όργισμένοι κάτοικοι τής όλλανδικής
πόλεως σχεδιάζουν νά ήν υποδεχθούν μέ βροχή
άπό κλούβια αύγά! Τό πολυτελέστατο σκάφοs
που όταν όλοκληρωθε ή ναυτήγησς του άπό Τήν
όλλανδική Ocanco θά είναι Τό μεγαλύτερο ίστι
οφόρο γιτ στόν κόσμο , είναι πολύ μεγάλο γιά
νά χωρέσει κάτω άπό τήν έμβληματική γέφυρα
Koningshaven, γνωστή στους ντόπιους ς De
Hetf Τό ραφείο του δημάρχου άνεκοίνωσε ότι ή
άτσάλινη γέφυρα Του 1878, που είναι έθνικό μνημείο στήν Ολλανδία , θά ξεμονταριστεί προσωρινά, μέ τά Εξοδα νά άναλαμβάνουν δ ίδιος ό Μπίζος
και ή Oceanco . Η άπόφασις έξόργισε κατοίκους
του Ρόττερνταμ , πού έτοιμάζονται νά λούσουν
μέκλούβια αύγά τό γιτ στό παρθενικό του τα
ξίδι, καθς θά περνά άπό τό μεσαίο τμήμα Τής Ye
φυρας τό καλοκαίρι .
ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ συμβολή τής Ελλάδος στά έργα τής
άνακατασκευής του λιμανιού τής Βεγγάζης στήν Λι βύη έδειξεδ όπουργός Έξωτερικν Νίκος Δένδιας, δ ότοίος έπέδωσε σχετική έπιταγή στόν ύπεύ θυνο του προγράμματος έπισιτισμού τν Ήνωμ
νων Εθνν. Οκ. Δένδιας , δ όποίος έπεσκέφθη την
Συνέχεια στήν σελ.3
ΠΑΙΚΟΣΜΙΑ Ημέρα Ελληνικής Γλσσης σήμε
ρα , και τό Ίδρυμα Μαρία Τσάκος συμμετέχει σέ
διεθνή διαδικτυακή ήμερίδα μέ θέμα τήν Ελληνική
Γλσσα στήν διαχρονική της διάσταση πού διοργα
ννει τό Ελληνικό Ιδρυμα Πολιτισμού σέ ταυτόχρονη σύνδεση μέ δδεκα χρες . Η έπίτιμη πρόεδρος
Συνέχεια στήν σελ. 7
(σελ. 7)
Μητροπολίτης Φαναρίου
Αγαθάγγελος
πρός Θάνο Βερέμη;
Αύθαιρετείτε σκόπιμα
μέ άναχρονιστικές
ίδεολογικές άγκυλσεις
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου |
Ήχρησιμότης τν κφελλνν στήν καθημερινή ζωή
Ο ΕΠΙΣΗΜΟΣ έορτασμός για τή συμπλήρωση δύο έκατονταετιν άπο
την κήρυξη της Έλληνικής Επα
ναστάσεως του 1821 ήταν όχι μόνο όφειλετικός για την ίστορική μνήμη του Ελληνικού "Εθνους, άλλα και
άναγκαΐος για τή μελλοντική του πορεία στίς διαγραφόμενες νέες εύοί
ωνες έθνικές ή και διεθνείς προϋποθέσεις ή συνθήκες σέ περιφερειακή
και σέ παγκόσμια προοπτική. Υπό τήν
Συνέχεια στήν σελ.5
Από μικρός έμαθα τήν άτυχο ψαράκι Έτσι έμαθα την αίθάλη που σχηματιζ6 - γορίτεs) Έτσι έμαθα ότι δ
φελλός Επιδέχεται άλλά και
Κατ' άρχς ίχε ναν φελλό θιστοι, άλλά παραμένουν πρόσωτα μουστάκα, φaβο - προκολείμαύρισμα!
Μεγαλνοντας, έμαθα
δτι δ φελλός χρησιμεύει γιά
νά ταπνεις τό κρασί και
χρησιμότητα τν φελλν.
δτι οί φελλοί είναι μέν άβύτον βάζαμε στά παιδικά μας
ρίτεs καί Υeνια . Θυμάμα που
όποίο ψάρευα κεφαλόπουλα τούς τροβήξει κάποιος πρός ή μαμά μέ έντυνε καμμιά φορά Ταυρομάχο και μου ζωή πετονιά στό καλάμ μέ τό
στήν έπιφάνεια , μέχρι νά
.Ο Πρωθυπουργός Τής Βρεταννίας Μπόρις Τζόνσον τραγούδησε τό Iwill surviveo στόν νέο διευθυντή έπικοινωνίας του γραφείου του . ΟΓκούτο
Χάρρυ, ό όποίος διορίσθηκε νέος διευθυντής έπιΚΟΙνωνίας, έδήλωσε στήν πρτη συνέντευξή του ότι
οί δύο άνδρες έπεδόθησαν σέμια έρμηνεία του Τρα
γουδιού δταν ρτησε τόν Πρωθυπουργό άν θά
μπορέσει νά έπιβισει.
τόν βυβό!
στήν μπούκα του δρμου του
Αμπελοκίου, στήν Σαλαμίνα
Κοίταζα διαρκς τόν φελλό,
Επειτα, έμαθα άλλη γράφιζε, μέ τόν καμμένο φελ- γενικς Τiς φιάλες. Ο πατέ
ρaς μας Εβαζε τό κρασί πού
του έφερναν άπό τό χωριό
μιά χρήση του φελλού. Tis λό , μουστάκ ά-λά Ντάγκλας
στε μόλις βυθισθε νά τρα - Απόκριε καγαμε έναν φελ - Φαίρμπανκς και φαβορίτες
λό στήν δικρη του και μέ ( γ τίς έλεγα πάντα φα βήξω και νά καρφσω τό
Συνόχεια στήν σελ. 4
09-02-2022 ο