Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΚΥΡΙΑ ΕΠΤΩΝΤΙΜΩΝ Πς έγινε Πρωθυπουργός τν Σκοπίων ό Βλιμιρ Ζάετς!-Σέ συνεννόηση μέ Σαμαρά τό ακτύπημαν Βενιζέλου
Σελ. 8
ΕΚΔ ΟΣΙΣ
ΚΥΡ ΙΑΚ ΗΣ
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974 )
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
Οίκήιον έλευθερίης παρρησίη . Δημόκριτος
Βουκόλου έπσκόπου Σμύρνης .
Φωτίου Κωνσταντινουπόλεως το0 μεγάλου και ίσαποστόλου
Στήν δυτική και νότια χρα νεφσεις κατά διαστήματα ηύξημένες ,
μέ πθανότητα άσθενν βροχν. Στίς ύπόλοιπες περιοχές καιρός σχεδόν αίθριος
Αριθμός φύλλου 16
Τιμή:
Κυριακή , 6 Φεβρουαρίου 2022
ΚΑΙΡΟΣ
Μ. ΚΟΤΤΑΚΗΣ α
σπίτι μας-Οκ. Μητσοτάκης δέν κινδυνεύει άπό
τούς δεξιούς, άλλά άπό τους μουσαφιραίους
Μπήκαν ξένοι στό
Σελ. 16
Ζ. ΖΗΚΟΥ
στήν καθημερινή μας ζωή, άπό τόν ΣΚΑΙ του Μαξίμου
Η προπαγάνδα
Σελ. 16
Εο Καί διηγντας
τα, νά κλαίς ή νά γελάς-Το άεροδρόμιο τού
Ελληνικού , οί οίκοπε δούχοι κι οί κατασκευαστι.
Σελ. 15
Κ. ΚΑΒΒΑΘΑΣ
Ν. ΧΑΒΟΥΤΗΣ
οίκονομικά κράχ τν τελευταίων 100 χρόνων.
Άπό το 1907 έως τό 2010
Τί μάς δίδαξαν τά
ΕΣΕA. 15
ΙΩ. ΜΑΖΗΣ
οί ΜΚΟ του Καζακστάν και ή "Open Society" oΘΗΣελ . 21
Γ ΣΤΕΙΡΗΣ
ται , πλέον, μέσω έξωθεσμικν think tanks , λέει ό
καθηγητής στήν Μ. Κορνάρου
Η πολιτική άσκεΐΣυμπλοκές μεταξύ βουλευτν
έντός του Κοινοβουλίου το 1966,
Σελ. 26
Γ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ
μήν παγιωθεt ό ύψηλός πληθωρισμός-Άπειλείται
ή δυναμική τής άναπτύξεως
Συναγερμός γιά νά
Σελ. 9
ΑΡΘΡΑ
Μάς γυρίζετε 60 χρόνια πίσω!
ΖΕΖΑ ΖΗΚΟΥ
"Novartis: Μιά βρμικη
ύπόθεση πού κάνει τίς λέξεις
νά ντρέπονται .
του MΑΝΩΛΗ ΚΟΤΤΑΗ
λαϊκή σοφία συμπυκννει μοναδικά
ΗΔημοκρατία στήν ΕΛλαοα Π σχάτως τις έξελίξεις πού συνταράσρια αυτοί!y σχολίασε μελαγχολικά . Πράγματι.
Όλα όσα συνέβησαν μέσα στόν ίερό χρο
σουν την έλληνική κοινωνία: Όλα στήν ζωή του Κοινοβουλίου την έβδομάδα πού έφυγε ,
μας είναι πλέον βίαΙ μονολογοϋσε τό πρωί άποτελούν πολύ κακό οίωνό . Είναι τό έπιστέτης Παρασκευής ό κύριος Γιργος, ό ήλε - γασμα τής κρίσης ή όποία άρχίζει άπό την βά ση της κοινωνίας στήν όποία ό νόμος , ή τά σχολεία! Βία στά σπίτια ! Βία στούς δρόμους! ξη και το κράτος έχουν ύποχωρήσει χάριν
Σελ. 16
δολοφονείται σέ συνθήκες έλευθερίας
ΤΙΤΟΣ ΙΩ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
.Λερναία Ύδρα κτρολόγος τής γιτονιας . <Όλα βία! Βία στά
Βαρύ πλήγμα στήν Δημοκρατία
ή έλλευψις όμοψυχίας τν πολιτικν
οί παραστρατιωτικές όργανσεις Βίαστά γήπεδα!. Βία έξω άπό τά γήπεδα! Καί τής άνομίας, της άταξίας και του παρακράέσχάτως βία και στήν Βουλή! Βία λεκτική , τους , και φθάνουν στόν ναό της Δημοκρατίας
ή όποία πλέον άμφισβητείται ς πολίτευμα,
άν δέν το έχουμε καταλάβει καί άν δέν μελεδέν θά άργήσει νά έξελιχθεί και σέ βία σωμα - τουμε τίς δημοσκοπήσεις (PewCenter).
Συνέχεια στήν σελίδα 4
Σελ. 4
πού μήν έχετε καμμία άμφιβολία-έμείς οί πα
Ήχυδαιότης της πολιτικής λαιότεροι τά ζήσαμε στήν δεκαετία του 1960Στήν κορυφή τής
πράσινης ένέργειας ή ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και ό
Σελ. 10
ΔΟΛΟΠΛΟΚΟΣ
όδηγεί σέ άπονομιμοποίηση τική, Είναι θέμα χρόνου νά έρθουν στά χε
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
ΉΕλλάς πιέεται νά
μετάσχει στις κυρσεις
κατά της Ρωσσίας
Δ. ΘΩΜΑΣ
Η συνεννόησις
Μόσχας.Πεκίνου-Βερολίνου γιά τήν Ούκρανία
Σελ. 17
Το δίδυμο Στουρνάρα-Ανδρουλάκη
άγχνει τόν Κυριάκο Μητσοτάκη
Κ. ΤΖΑΒΑΡΑ
νισθείο ό Κινέζος πρόεδρος Σί . Απν άπό τήν
ΓΣ του ΟHE , άπό τούς G20, άπό τήν Σύνοδο γιά
τό κλίμα.
Γιατί έχει κέξαφατου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΑΡΚΑ
Σελ. 19
Τί κρύβεται πίσω άπό τά δημοσιεύματα γιά τεχνοκράτη Πρωθυπουργό
Σελίς 7
του ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΣΕΙΤΑΝΙΔΗ
Ναί ή όχισέ
αύστηρότερες ποινές για τούς βιαστές ; Σελ. 24
ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ
Τράμπ, ή έπιστροφή!
Έτοιμος γιά
τήν μεγάλη ρεβάς
του 2024
έπλήρη έξέλιξη, άν και μακρυά άπό τά φωτα
τής δημοσιότητος, εύρίσκεται ό τεραστίων
διαστάσεων πόλεμος μεταξύ έπιχειρηματικν κολοσσν , ό όποίος άναμένεται νά άναδιατάξει έκ
βάθρων τήν έπιχειρηματική και οίκονομική έλίτ
της Ελλάδος , μέ όχημα τά δισεκατομμύρια πού
θά είσρεύσουν στήν χρα μέσω του Ταμείου Ανακάμψεως . Ή άναμέτρησις, είς τήν όποίαν έμπλέκονται έγχριοι άλλά και άλλοδαποί οίκονομικοί
γίγαντες , έχει δευτερογενείς άλλά δομικού τύπου
έπιπτσεις και είς τό πολιτικόν σκηνικόν, τό όποίο
σταδιακς άλλά χωρίς μεταπτσεις μετατρέπεται
είς τρικομματικόν , μέ την δημοσκοπικήν άνοδον
του ΠΑΣΟK-ΚΙΝΑΛνά έκφεύγει, πλέον , τν όρί ων της συγκυρίας.
Αθ. ΣΚΟΡΔΑΣ Κριμα τόν Άναπτυξιακό σας-Γιατί μένουν έξω κλάδοι μέ προσφο
ρά, όπως ή ναυτηγία κι ή κλωστούφαντουργία
Σελ. 15
ΤΡΑΠΕ.
τής ΣΤΕΛΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
oι σύγχρονοι
Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
Ακρίτες: Ένα δημοτικό σχολείο στόν Βουτσαρά Ίωαννίνων κι ένα βιβλίο μέ άναμνήσεις τν Ελλήνων
της Κωνσταντινουπόλεως
Σελίς 18
Σελ. 32
Κινδυνεύουν
Ε. ΔΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗ
Ήπολιτιστική κληρονομιά καί ή σύγχρονη δημιουργία συναντνται
Σελ. 25
μέζξαφνικό θάνατο)
πολλές έτιχειρήσεις
Συνέχεια στήν σελίδα 6
Μ. ΚΑΤΡΑΔΗΣ
Κατωτέρων Πληρωμάτων
Νά ίδρυθεί Σχολή
Σελ. 14
του ΓΙΩΡΓΥ ΑΤΣΑΛΑΚΗ
Σελίς 11
Πατριάρχης Ίεροσολύμων στήν Ίσβέστια: Πραγματική ή άπειλή
έναντίον τν Χριστιανν στούς Άγίους Τόπους
Σελ. 20
ΑΠΑΡΑΤΗΡΗΤΑ
Τά άπόρρητα άρχεία καί ή ένόχλησις του ΚΚΕ
τής Εστίας
μέ τον Ρίζοστάστη
του ΔΙΟΝΥΣΗ Κ. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ
Η Μελίνα Τανάγρη
τραγουδα γιά νά
προσφέρει άνακούφιση
καί χαρά στούς άνθρπους
ό κύπερήφανο καί τιμημένο έπέτειο τν γενεθλίων του πατερού- Θράκης, στε νά κλύσει βασικά όλο
ΚΚΕ είχε άποδεχθεί πειθήνια λην. Εξ ού καί έβαλε τόν Δημοκρα- τό πρόβλημάν του. Εξ ού, καί ό κάντι τον ρόλο του έντολοδόχου και έκτελούσε ύπάκουα τίς έντολές τής Κομ- του Εθνικούμας Στρατού , για την κα γιργης διαλαλούσε τν άδιάρρημουνιστικής Διεθνούς: Είμαστε οί τάληψη τής Θεσσαλονίκης , τήν όποία κτη ένότητα καί άδελφότητα του έλληστρατιτες του Στάλιν στήν Ελλάδα όραματιζότανν ς πρωτεύουσα του νικού και σλαβομακεδονικού λαού.
βροντοφναζε ό Ζαχαριάδης, στήν 70ή χωριστού κράτους της Μακεδονίαςτου ΕΛ. Γ.ΣΚΙΑΔΑ
τικό Στρατόν του νά πολεμά έναντίον στράτηγο9) σύντροφος Κστας ΚαραΕΣΤΙΑ
Συνέντευξις
Σελίς 28
στόν ΜΑΚΗ ΔΕΛΗΠΕΤΡΟ
Σελίς 7
Σελις 22
9" 772732 " 907209