Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΚΥΡΙΑ ΕΠΠΤΩΝ ΤΙΜΩΝ Ποιοί διαφωνοϋν στόν ΣΥΡΙΖΑ μέ τήν έκλογή Προέδρου άπό τήν βάση-Ποιός ύπουργός έχει δεύτερη εύκαιρία Σ
ΕΚΔ ΟΣΙΣ
- ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ Σ
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
Οίκήιον έλευθερίης παρρησίη. Δημόκριτος
Των τριν Ιεραρχν Βασιλείου τού Μεγάλου,
Γρηγορίου τού Θεολόγου και Ίωάννου του Χρυσοστόμου
Στά δυτικά καί τά βόρεια άραιές νεφσεις, οί όποες στά βόρεια θά είναι πό πυκνές
Στήν υπόλοm χρα νεφσεις μέ τοπικές βροχές , καταιγίδες καίχιόνια στά ήπειρωτικά όρεινά.
Αριθμός φύλλου 15
Τιμή:
Κυριακή , 30 Ίανουαρίου 2022
ΚΑΙΡΟΣ
ΕΛ. Γ. ΣΚΙΑΔΑΣ
τικό άεροδρόμιο στό Ελληνικό καί πς γλύτωσε
ή περιοχή άπό τούς καταπατητάς
Πς έγινε τό πολι.
Σελ. 33-39
Ζ. ΖΗΚΟΥ
Τάδιαβόητα κΟμόλογα θανάτουν , καί στήν Ελλάδα που πεθαίνει;
Σελ. 6
Κ. ΚΑΒΒΑΘΑΣ
" Ελπίδαν
Άναζητντας τήν
Σελ. 15
Δέν έλήφθη ύπ'
M. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
όψιν ή ταχύτητα και ή σφοδρότητα τής χιονοθύελλας
Σελ. 4
Ή Disney + στήν
ΔΟΛΟΠΛΟΚΟΣ
Έλλάδα-Ποιές σειρές καί ταινίες περιλαμβάνει
ή δημοφιλής πλατφόρμα
Σελ. 10
|Μ. ΔΕΛΗΠΕΤΡΟΣ
κη . Μέ προσφορά στό σύνολο τιμά το παρελθόν
και έμπνέει τούς νεωτέρους
Ίδρυμα ΧατζηγάΣελ. 25
θά νικήσει ή δ .
πλωματία ή τά όπλα στήν Ούκρανία ; Όλοι οι πα .
ράγοντες ένός συνθέτου προβλήματος Σελ. 17
ΚΟΣΜΟΣ
Σ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Μέρτς, ό άνθρωπος τής BlackRock στρέφει πρός
τά δεξιά τό τιμόνι τού CDU
φήντριχ
Σελ. 21
ΑΡΘΡΑ
Μέσω Κύπρου - Τουρκίας θά φθάνει
τό φυσικό άέριο του Ίσραήλ στήν Εύρπη!
ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΤΤΑΚΗΣ
Η Ελλάς ς κερασάκι!
Σελ.16
του ΕΥΘ. Π. ΠΕΤΡΟΥ
ΖΕΖΑ ΖΗΚΟΥ
, Εκτός χαράξεως ή Έλλάς
ταν βλέπαμε τόν Ιωάννη Κασου- πρίν άπό 30 περίπου χρόνια είχε ταράξει
λίδη νά άτενίζει τά Rafale , στόν
Οι κάριστου του κ. πρωθυπουργού
και ό Μεγάλος Άδελφός)
του Οργου ελ
τά νεράν τής άνατολικής Μεσογείου, πρός
ΤΟ παρασκήνιο της έπισκέψεως τοϋ ύπουργου Αττικό ούρανό, δίπλα στόν Νίκo Δένδια , όφελος του έλληνισμού.
Έξωτερικν τής Κυπριακής Δημοκρατίας είχαμε θεωρήσει τήν είκόνα αύτή σημειοΌ άπολογισμός δμως τής έπισκέψεως
του ύπουργού Εξωτερικν της Κύπρου
Τωάννη Κασουλίδη στό Μέγαρο Μαξίμου λούσε τό πρτο δείγμα μιάς πολιτικής πού στήν Αθήνα είναι πολύ διαφορετικός. Οι
θά όδηγούσε και πάλι στήν υίοθέτη ση ένός έπίμονες άναφορές σέ Μέτρα Οίκοδομήσε
Σελ.16
λογική . Θέλαμε νά πιστεύουμε ότι άποτεΜ. ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗ-ΔΕΛΙΒΑΝΗ
4ο Μνημόνιο, έκτός έάν .
Άναπόφευκτο τό
Σελ.12
.Ραγδαίες έξελίζεις για την έπίλυση δόγματος άναλόγου μέ έκείνο τού Ένιαίου
του Κυπριακού, προσεχς Αμυντικού Χρου Ελλάδος-Κύπρου, πού
ως Εμπιστοσύνης (ΜΟE) μέ την Τουρκία
Συνέχεια στήν σελίδα 3
Γ. ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ
νέας σαιζόν ό τουρισμός - Οί προβλέψεις και οί
πολλαπλές ταχύτητες
Στήν άφετηρία τής
Γιατί φεύγουν μεάλες
Βληνικές έπιχερσεις
άπό τό Χρηματιστήριο
Σελ. 11
Ιδρύεται έπιτροπή διαχειρίσεως κρίσεων
ύπό τόν Πρωθυπουργό
Ή Αρμενία βαδίζει
Κ. ΤΖΑΒΑΡΑ
πρός συμβιβασμόν μέ τήν Τουρκία καί τό Άζερμπαϊτζάν
Σελ. 22
του ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
Η μεγάλη βουτιά
Γνωμοδότησις Βορίδη για τίς εύθυνες τής Αττικής Όδου
Μ. ΚΟΡΝΑΡΟΥ
τν κρυπτονομισμάτων - Πς χάθηκε σχεδόν ένα
τρισεκατομμύριο δολλάρια!
Σελίς 9
Σελ. 11
του ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΣΕΙΤΑΝΙΔΗ
ΤΠλένε οί φήμες
μά τήν άληλογραφία
Γερατετρίη
Φουρθιτη
Δ. ΘΩΜΑΣ
σις Σερβίας και Ορθοδοξίας
Η βιωματική σχέΣελ. 18
έβδομάδα πού τελείωσε, ήταν άπό τίς χειρότερες , άν όχι ή χειρότερη , για τήν κυ βέρνηση Μητσοτάκη μετά τόν Ίούλιο 2019, όπότε άνέλαβε τά καθήκοντά της . Τό πυκνό χιόνι του
πρωινού τής Δευτέρας άποκάλυψε τήν άνικανότητα του κρατικού μηχανισμού νά συντονιστεί και
νά άποτρέψει τόν άποκλεισμό χιλιάδων πολιτν
στούς δρόμους τής Αττικής , τίς πολύωρες διακοπές ρεύματος καί γενικτερα τήν παραλυσία τού
έπισήμου κράτους ένπιον ένός έντόνου μέν, άναμενομένου άπό ήμερν δέ, καιρικού φαινομένου .
Άκολούθησε μιά δημοσκόπησις πού γιά πρτη φορά έδειχνε τίς άρνητικές γνμες γιά τόν Πρωθυπουργό περισσότερες άπό τίς θετικές , καί ή έβδομάδα όλοκληρνεται μέ την τριήμερη συζήτηση ,
Στήν Ξάνθη κτυπά
ή ακαρδιάν τής Ρομποτικής - Προηγμένα συστήματα αύτοματισμού δημιουργούνται στήν θράκη
Σελ. 32
Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
Τής ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΓΑΛΑΝΟΥ
Ή Άνάπτυξις ξεΑθ. ΣΚΟΡΔΑΣ
κινά άπό τά παιδιά-Πς πρέπει τοσχολείο νά τά
προετοιμάζει μέ γνσεις οίκονομίας
Σελίς 5
Σελ. 15
Ποιός είπε ότι έπι τυγχάνουμε έπειδή είμεθα έξυπνοι κι έργατικοί .
Σελ. 20
Έπεισόδιο Ζέρβα
-Πάνατ για το
ΚΒόρειος Μακεδονίω
ΑΠΑΡΑΤΗΡΗΤΑ
Συνέχεια στήν σελίδα 5
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ BΟΡΡΑΣ
Ελισάβετ Φιλιππούλη
-Οί γυναϊκες
πρός τήν Ανθρωπότητα
είναι ένα βιβλίο για όλες μας
Σελίς 6
Ψαλιδίζει τόν καττατο μισθό ό Γ Στουρνάρας
Διαφωνεί καί μέ τίς παροχές
Έλλάς και ΕΕ
στήν δίη
του μπρά ντέ φέρ
ΗΠΑ-Ρωσσας
Σελίς 29
Ίφιγένεια Θεοδρου
Ο έρωτας ξεγελά
τόν θάνατον
Ομιλεί γιά τό βιβλίο της
<Τό λίγο που τελεινειν
ύο ήταν τά μηνύματα μέ άπο - αύξήσες του . Εάν μάλιστα έπαλη- θεσε δτι είναι άνάγκη νά ληφθούν ύπ
δέκτη τόν κ . Μητσοτάκη , τά θευθούν οί προβλέψεις του γιά άνά - όψιν κι άλλοι παράγοντες . Έκ παραλ όποία έστειλε ό Διοικητής της Τρα- πτυξη 9%, τότε ή δημοσιονομική συ - λήλου , ό ύπουργός Οίκονομικν κ.
πέζης της Ελλάδος. Πρτον , έπειδή ή στολή γίνεται μονόδρομος . Δεύτε - Σταϊκούρας , σέ δική του συνέντευξη ,
χρα έχει ύψηλό ρυθμό άναπτύξεως , ρον , άν και παρεδέχθη δτι τό αίτη- ύπεγράμμισε τήν άνάγκη οί αύξήσεις
είναι εύκαιρία γιά δημοσιονομικά μέ - μα αύξήσεως του κατωτάτου μισθού νά μήν έμποδίζουν τίς προσλήψεις .
τρα μεισεως του έλλείμματος κι όχι είναι εύλογον και δίκαιονν, προσέτής ΜΥΡΝΑΣ ΝιΚΟΛΑΙΔΟΥ
Σελίς 30
Σελίς 3
Σελίς 8
στήν ΝικΟΛΕΤΤΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ