Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
α ΑΔΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΕΣΤΙΑ Ο
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τρίτη Π
25 Τανουαρίου 2022
Γρηγορίου άρχιεπ. Κων/τόλεως τού Θεολόγου (Ναζιανζηνο )
Σελήνης Τελ. Τέταρτο Άνατολή ήλίου 7.85-Δύσις ήλίου 5.40
ΑΤΤΙΚΗ Χιονοπτσεις και βόρειοι άνεμοι Θερμοκρασία έως 3β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και βορειοδυτικοί άνεμοι. Θερμ. έως 4β.
Αριθμ. φύλ . 42168
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5 ε
Όκακός σας ό καιρός . .
Πέντε ρες έγελωβισμένοι οί πολίτες σέβασικές όδικές άρτηρίες στό κέντρο
καί τήν περιφέρεια τν Άθηνν-Είσαγγελική παρέμβασις γιά τήν Αττική Όδό
ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ χάος έπικρατούσε
χθές στούς δρόμους τής πρωτευούσης,
μέπολλούς δδηγούς να είναι έγκλωβισμένοι για ρες σέ κεντρικές δδικές
άρτηρίες τν Άθηνν καιί της περιφέ
ρειας Αττικής. Άν και ή μετεωρολογική ύπηρεσία είχε προειδοποιήσει
γιά τήν σφοδρότητα τν φαινομένων ,
τό γεγονός ότι ή χιονόπτωσις άρχισε
πολλές ρες ένωρίτερα είχε ς άποτέλεσμα πολλοί να σπεύσουν κανονικά στίς έργασίες τους , Μόνον δταν
άρχισε ή σφοδρή χιονοθύελλα έλήφθη ή άπόφασις να άποχωρήσουν
ένωρίτερα οί δημόσιοι ύπάλληλοι .
Για δέ τούς ύπαλλήλους του ίδιωτι κου τομέως δέν ύπήρξε καμμία μέριμνα. "Όσο για τούς πεζούς, τά πεζοδρόμια έμοιαζαν μέ τσουλήθρες άκόμη και στό κέντρο τν Αθηνν . Και
πάλιν ή Κυβέρνησις έπεκαλέσθη τά
άκραία καιρικά φαινόμενα και πρωτόγνωρες καταστάσεις . Ζήτησε ένα ξερό κσυγγνμην άπό τούς πολίτες γιά
την πολύωρη ταλαιπωρία στούς δρόμους , Η Κυβέρνησις φαίνεται νά νi πτει τάς χείρας της γιά τόν έγκλωβισμό δεκάδων χιλιάδων όδηγν στήν
Αττική Όδό, την Κηφισίας , την Εθνική Όδό Άθηνν-Λαμίας , στήν Λ.
Αλεξάνδρας , τήν Κατεχάκη, και πολ
λές άλλες δικές άρτηρίες . Η λύσις
πού πρότεινε ή Κυβέρνησις είναι νά
μείνουμε δλοι μέσα στό σπίτι .
Ο ίδιωτικός τομεύς λειτούργησε, τά καταστήματα άνοιξαν όπως
οί έπιχειρήσεις και οί βιομηχανίες.
Ήναγκάσθησαν νά πάνε στήν έργασία τους μέ τά μέσα μεταφοράς , πού
Συνέχεια στήν σελ3
του Μανλη Κοττάκη
Στίς 30/01
Όκ. Φουρθιτης
άνοίγει τόν δρόμο
για τόν άνασχηματισμό
τής Κυβερνήσεως
ΕΣΤΙΑ
Ό κνωψ καί ή κάμηλος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΕΑΣ
ΑΚΟΥΓΑ χθές τό πρωί, σέ ραδιοφωνικό σταθμό , όλα τά κρίσιμα άποδεικτικά μέσα , που θά βοηθήτόν έλπιδοφόρο Ύφυπουργό Δικαιοσύνης Γιργο
Κτσηρα νά άπαντα στήν νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, ή Δηλαδή: στήν προκειμένη περίπτωση ό ίατροδικαόποία έρριξε τρικάκια κατά των φερομένων βι - στής έπρεπε νά έξετάσει τό θομα, άπό τήν πρτη
αστν της Θεσσαλονίκης και νά άναπτύσσει ένο- ήμέρα πού ύπέβαλε τήν καταγγελία στήν άστυνοχλημένος την κυβερνητική έπιχειρηματολογία για μία , καί όχι τό θυμα νά ψάχνει τρείς μέρες τόν ία τό ζήτημα . Το βασικτερο έπιχείρημα ήταν ότι ή τροδικαστή. Στήν προκειμένη περίπτωση, ή λήψη
ΝΔ άλλαξε τόν ποινικό κδικα πού ψήφισε ή άρι- αϊματος άπό τό θυμα καί οι τοξικολογικές έξετάστερά τό καλοκαίρι του 2019 και αύστηροποίησε σεις έπρεπε νά είχαν γίνει άπό τήν πρτη στιγμή,
τίς ποινές για τόν όμαδικό βιασμό. Ή προηγού- και όχι νά περάσει μία έβδομάδα .
μενη νομοθετική ρύθμιση άφηνε στήν διακριτι
κή εύχέρεια του δικαστηρίου νά έπιβάλει στούς έπρεπε νά είχε έλέγξει τήν δήλωση που είχε ύποδράστες του είδεχθους έγκλήματος τήν ποινή της βάλει τό ξενοδοχείο στήν άρχή Προστασίας Προίσοβίου καθείρξεως . Μέ τήν νέα ρύθμιση ή δικαιοσύνη δεσμεύεται νά έπιβάλει τά ίσό βια δεσμά , έάν
στό άκροατήριο άποδειχθεί ό όμαδικός βιασμός .
σουν το δικαστήριο νά έπιβάλει τά ίσόβια δεσμά .
ΠΟΛΛΑΠΛΑ έρωτήματα προκαλεί ή
σχέσις πού είχε άναπτύξει ό ύπόδικος
τηλεπαρουσιαστής Μένιος Φουρθιτης
μέτόν ύπουργό Επικρατείας Γιργο Γεραπετρίτη , μετά τήν δημοσίευση άπότόν
πρην μάνατζερ τής Τζούλιας Άλεξανδράτου στοιχείων της τηλεφωνικής έπικοινωνίας πού είχαν κατά τό παρελθόν .
Ογνωστός μάνατζερ καί παρουσιαστής
είχε έγκάρδια έπικοινωνία όχι μόνο μέ
τόν στενό συνεργάτη τού Πρωθυπουργού
άλλά και μέ άλλα ύψηλόβαθμα στελέχη
τής ΝΔ , δπως τόν Νίκο Ρωμανό καί τον
Νίκο Σιγάλα, συνεργάτη του ύπουργού
Στήν προκειμένη περίπτωση, ή άστυνομία
σωπικν Δεδομένων για τήν άδεια έγκατάστασης καμερν σέ έσωτερικούς χρους , και μέ βάση αύτήν νά άπαιτήσει άπό τήν ίδιοκτησία του τήν
Αν και ή ΝΔ άπειχε άπό την ψή φιση του προ- χορήγηση τού όπτικου ύλικου . Στήν προκειμένη
ηγούμενου ποινικού κδικα , δέν τόν καταψήφι - περίπτωση, ή άστυνομία όφειλε νά έχει κατάσχει
σε, για γνωστούς διαπλεκόμενους λόγους , τό έπι - άπό τήν πρτη ήμέρα τά κινητά και τούς ύπολογιχείρημα του κ . Ύφυπουργού, όντως , είναι ένδια - στές των φερομένων δραστν , καί όχι νά άφήσει
φέρον. Πρόκειται όμως για έπιχείρη μα πολιτικν νά παρέλθουν είκοσι ήμέρες για νά τά άναζητήσει. Στήν πραγματικότητα, μέ βάση όσα γνωρίζουθετείς μιά αύστηρή διάταξη, ούτε νά γεμίζεις τόν με έως τρα, άπό τήν ήμέρα της καταγγελίας του
ποινικό κδικα μέ έπαπειλούμενες ποινές ίσοβίων θύματος τήν Πρωτοχρονιά, έως σήμερα, δόθηκε
καθείρξεων. Ώς πολιτεία, ς δημόσια άρχή, όφεί - άπειρος χρόνος στούς φερόμενους δράστες γιά
νά έξαφανίσουν κρίσιμα άποδεικτικά στοιχεία, πού
Συνέχεια στήν σελ 3
ΑΤοχτήστε τό 15ο CD
Συνέχεια σττήν σελ 4
ΒΕETHOYEN
Στό άρχείο οί δικογραφίες
Αβραμόπουλου,
Γεωργιάδη για Novartis
έντυπσεων , και όχι ούσίας . Δέν άρκει νά νομοΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Fake news
ό πολυσυζητη μένος
όμαδικός τάφος ίθαγενν
στον Καναδά!
λεις νά διευκολύνεις και σίγουρα νά μήν έμποδί ζεις τίς λοιπές δημόσιες έξουσίες νά συλλέγουν
Λεπτομέρειες στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
της Μαρίας Κορνάρου
Άποκαλύψεις
για κύκλωμα μαστροπείας
μέ θύματα μαθήτριες
Εκλεισενή συμφωνία
Viva Wallet -JP Morgan
ΗΤΑΝ Μάιος της περασμένης χρονιας
δταν ή συγκεκριμένη είδησις ξεκίνησε άπό τήν Βρεταννική Κολομβία του
Καναδά και έκανε τον γυρο του κόσμου: όμαδικός τάφος άνεκαλύφθη σέ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Τέσσερεις μαϊμούδες που τό έσκασαν μετά τήν
έμπλοκή σέ τροχαίο τού φορτηγού που τις μετέφε
ρε άναζητεί ή άστυνομία στήν Πενσυλβάνια τν
ΗΠΑ. Το φορτηγό πού μετέφερε 10 μαϊμούδες σέ
έργαστήριο στήν Φλόριντα συνεκρούσθη μέ άπορριμματοφόρο σέ αύτοκνητόδρομο ταχείας κυκλο
φορίας και άναποδογύρισε. Άν και δέν ύπήρξαν
τραυματισμοί, κάποιες άπό τις μαϊμούδες κατάφε ραν νά δραπετεύσουν. Οί δύο έξαύτν ένετοπίσθη
σαν, άλλά δέν έχουν άκόμη καταφέρει νά Τις συλλάβουν οί Αρχέ , έν άλλες δύο διαφεύγουν . Τό συγκεκριμένο είδος μακάκων έχει μεγάλη ζήτηση καθς χρησιμοποιούνται σέ έρευνε γιά έμβόλια γιά
τόν κορωνoϊό. Κάτι ήξεραν λοιπόν πού Τό έσκασαν
μόλις τους έδόθη ή εύκαιρία
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ οί άποκαλύψεις γιά την δράση
κυκλωμάτων μαστροπείας και έκμεταλλεύσεως άκόμη και μαθητριν , μετά την άποκάλυψη τού βιασμο
της 24χρονης Γεωργίας Μπίκα στήν Θεσσαλονίκη
τήν Πρωτοχρονιά. Ο πονικολόγος Νίκος Διαλυνδς
κατέθεσε στήν Είσαγγελία Εφετν Θεσσαλονίκης
ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ γιά την άπόκτηση του 48,5% της
Viva Wallet έναντι 1,2 δισ. εύρ φαίνεται ότι κατέληξε ή P Morgan μετά πολύμηνες συζητήσεις, Η
JP Morgan θά άποκτήσει συμφνως πρός πληροφο ρίες τά μερίδια πού κατέχουν τρία funds στή Viva:
Hedosophia (249%) , τό έπενδυτικό ταμείου του Λάτση
Συνέχεια στήν σελ. 2
Συνέχεια στήν σελ. 5
Ή Τουρκία
τν Βαλκανίων
καί τά Βαλκάνια
Συνέχεια στήν σελ . 3
τής Τουρκίας
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
του Θεοφάνη Μαλκίδη*
Όταν τόχιόνι δέν σκεπάζει, δυστυχς, τά πάντα .
Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ παρουσία του Έρντογάν στήν Άλβανία τήν ήμέρα όπου
έκει τιμάται ό Καστριτης-Σκεντέρμπεης , ο ήρωας τής άντίστασης τν
Χριστιανν έναντίον των Όθωμανν
κατακτητν , ύπενθύμισε για άκόμη
μία φορά τήν τουρκική παρουσία στά
Βαλκάνια .
. Τό 41% τής άξίας Της έχει χάσει ή μετοχή τού
Netflix , έναντι του ίστορικού ύψηλού που χτύτησε πρίν άπό περίπου δύο μήνε . Ο άριθμός τν
νέων συνδρομητν είναι όδυνηρά χαμηλός καί ό
άνταγωνισμός γιγαντνεται . Η άπάντησις Τής διοικήσεως τηής πλατφόρμας ήταν νά αύξήσει τίς τιμέ
γιά τους πελάτες τής Βορείου Αμερικής, κάτι πού
δέν άπεδείχθη πολύ καλή ίδέα , αν και τό Netilik
προσθέτει διαρκς περιεχόμενο. Πρίν άπό σχετικά
πολύ μικρό χρονικό διάστημα, τό Νetlix ήταν μία
άγαπημένη μτοχή γιά τους έπενδυτές, όμως αύτή
ή έποχή φαίνεται νά έχει παρέλθει άνεπιστρεπτί
σματα τής πανδημίας. Νά
μή σού π δτι θά άναβλη- Αττική) σέ κατάσταση πο θούν και δεκάδες θάνατοι! ΤΙ λιορκίας! Είναι δυνατόν νά
Όλη ή χρα ( δηλαδή ή
Χιονίζει τό Ίανουάριο! κοιμηθούν στόν δρόμο; Θά
Όποία κπληξις! Τεράστιο
θέμα! Θά ό κστρσειν και
πιθανόν νά κλείσουν oί δρό - κέρηδες στούς κτράκτορέ συμβαίνει σ αύτή τή χρα; μήν μπορούμε νά πάμε γιά
μοι. Καταστροφή! Θεομη
νία Πολικό ψύχο! Τραγω - Έκλεισε ή γέφυρα στού Καδία! Τί κάνι τό κράτος; Πού
είνα ό Δήμος; Τί κάνει ή Πe Σιγά μήν τρέχει κάτι στήν Χιόνισε στή Λήμνο καί τήν
ριφέρεια; Τ θά γίνουν οί ρe
πόρτερ τής τηλοψίας; θά
μείνουν σέ ξενοδοχείο; Θά
τους φιλοξενήσουν οί νταλιΕίναι δυνατόν νά τό στρ - χιονοπόλεμο στήν Πάρνηνει στήν Άθήνα και νά μήν
τους γιά νά μήν παγσουν ;
θα καί τήν Πεντέλη; TI; Χoνοπόλεμο στήν Γούβα καί
τόν Άγιο eωμά; Τρέ μπανάλ, μόν σερί! Άν δέν πας
"Ηδη άπό τίς άρχές τής δεκαετίες
του 1990 οί πολιτικές, οίκονομικές και
κοινωνικές άλλαγές στίς χρες της
λυφτάκη! Πρτη είδηση! χιονίζεα στήν Θεσσλονίκη;
ούκρανία! Νά δείς που σή- Σέριφο; Είναι δυνατόν νά
μερα θά μειωθούν τά κρού- χιονίζει στήν Αμοργό;
Συνόχεια στήν σελ. 4.
Συνέχεια στήν σελ. 3