Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΕΣΤΙΑ Ο
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕTΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα
24 Τανουαρίου 2022
Ξένης όσίας. Βαβύλα ίερομ. Φίλωνος έπισκ. Καρπασίας
Σελήνη 22ήμερν Ι Άνατολή ήλίου 7.36-Δύσις ήλίου 5.39
ΑΤΤΙΚΗ. Χονοπτσεις μέ ίσχυρούς βοριάδες. Θερμοκρασία Εως 4β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Χιονοπτσεις. Ανεμοι βόρειοι μέτριοι. Θερμοκρασία έως 3β.
Άριθμ. φύλ . 42167
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5 ε
Ή Κυβέρνησις άλλάζει γιά τρίτη φορά
τόν έκλογικό νόμο γιά νά τής
δσει αύτοδυναμία
<Παράθυρο ια έπαναφορά τουμπόνους Παυλόπουλου άνοιξεδ ύπουργός Εσωτερικν
ΑΙΣΘΗΣΗ έχει προκαλέσει ή παρέμβασις
του ύπουργού Εσωτερικν Μάκη Βορίδη
για τόν χρόνο των έκλογν και τήν έτοι μότητα του Ύπουργείου σέ πιθανή πρό - ή υβέρνησις θά έξαντλήσει την τετραεωρη έκλογική άναμέτρηση. Τό Υπουρ
γείο Εσωτερικν είναι πάντοτε έτομο γιά κούς μήνες .
έκλογέςν ήταν τό σχόλιό του σέ τηλεοπτι κή συνέντευξη , ύποστηρίζοντας δτι καύτή
τήν στιγμή δέν ύπάρχει σκέψη για άλλαγή τού έκλογικού νόμου , άφήνοντας έμμέ
σως πλήνσαφς άνοικτό τό ένδεχόμενο την άνάσα του ΠΑΣΟΚ πού μέσα σε όλίνα ύπάρξουν άλλαγές είς τό μέλλον , άκό
μη και τό άμεσο. Η νέα ήγεσία στό ΠΑΣΟΚ έχει άνατρέψει τό πολιτικό σκηνι κό, το όποϊο παύει νά είναι δικομματικό.
Τόσο ή ΝΔ όσο καιδ ΣΥΡΙΖΑ βλέπουν
νά ψαλιδίζονται τά ποσοστά που συνεκέ .
Αύτό είναι ένα βαθύ πρόβλημα πού έχει νά
ντρωναν στίς προηγούμενες δημοσκοπήσεις. Ακόμη και ή άναφορά του κ . Βορίδη άντιμετωπίσει ή άξιωματική άντιπολίτευστήν έπισήμανση του Πρωθυπουργοϋ, ότι
τοκομματικό τοπίο-Η δυναμική του ΚΙΝΑΛ άπειλεί ΝΔ καί ΣΥΡΙΖΑ-Πανδημία
και άκρίβεια τά άλλάζουν όλω .
Αυτό σημαίνει ότι θά πρέπει νά γίνει καί τρί
τη έκλογική άναμέτρηση, άφου στήν δεύτε
ρη θά ίσχύσει το έκλογικό σύστημα του κ .
Θεοδωρικάκου. Οτελευταίος, πέρυσι τόν
Ιανουάριο, είχε δηλσει μέσα στήν Βου
λή δτιδ έκλογικός νόμος ασυμβάλλει στήν
έμπέδωση ένός νέου δικομματισμού, έστω
καί μικρότερου σέ σχέση μέ το παρελθόνν Επίσης είχε πει δτι ή ύπαρξις δικομματισμού είναι κθετικό για την δημοκρα τία μας . ΌΟ τότε ύφυπουργός Εσωτερικν
Θεόδωρος Λιβάνιος είχε προσδιορίσει τό
ποσοστό αύτοδυναμίας κοντά στό 40%. Η
δέ άπλή άναλογική δέν δίδει αυτοδυναμία
ούτε και μέ τό ούτοπικό 47% . Εάν λάβουμε ύπ' όψιν τίς τελευταίες δημοσκοπήσεις,
σην είπε δ ύπουργός Έσωτερικν . Δέν
άνέφερε όμως ότι και ή ΝΔ άντιμετωπίζει
πρόβλημα , άφού άλλαξε τόν έκλογικό νο μο πρίν άπό έναν χρόνο για νά ξεπεράσει γικού νόμου πού θά όδηγήσει τό καλοκαί τόν σκόπελο τής άπλής άναλογικής πού
είχε φέρει ΣΥΡΙΖΑ. Ο τότε ύπουργός
Μπορεί αυτή τήν στιγμή νά μήν συζητείται άνοικτά ή έκνέου άλλαγή του έκλοτία , δέν πείθει όπως έπειθε πρίν άπό μεριΓιά τόν ύπουργό Εσωτερικν τό πρόβληματό άντιμετωπίζει μόνον δ ΣΥΡΙΖΑ, τού
βλέπει νά συντηρείται ή μεγάλη διαφορά Εσωτερικν Τάκης Θεοδορικάκος είχε έκλογική άναμέτρηση .Όμως, στό Μέγαπού έχει άπό την ΝΔάλλά καί νοιθει και
ρι τού 2023 (έάν τηρήσει τήν υπόσχεσή του
δκ. Μητσοτάκης) σέ τούλάχιστον διπλή
καταθέσει έναν έκλογικό νόμο πού έστη ρίζετο στόν δικομματισμό και έδιδε όρια- ήμέρα, έπαναφέροντας στό προσκήνιο τόν
κή αύτοδυναμία 151 έδρν μέ ποσοστά άνω
του 38%.Όμως ή έπάνοδος του ΠΑΣΟΚ
δέν είχε προβλεφθεί . Ακόμη καί δ φιλοκυβερνητικός Τύπος άναφέρεται ξεκάθαραστό τριτοκομματικό σκηνικό . Η έφημε - μοπού πρέπει νά απροσαρμοσθείν στό τρι
ρο Μαξίμου ήδη βλέπουνν τήν έπόμενη
γες έβδομάδες έχει δεί τά ποσοστά του νά
διπλασιάζονται. κΗ οινωνία έχει άπομακρυνθεί άπό τήν Αριστερά, δέν περιμένει
τίποτα άπό τήν Αριστερά και στήν πραγματικότητα περιμένει τήν έπίλυση τν προβλημάτων άπό την Κυβέρνηση τής Δεξιάς ρίς Τό Βήμαν είχε χθές τίτλο Πρός τρινόμο Παυλόπουλου , μέ τό μπόνους τν 50
έδρν στό πρτο κόμμα . Εάν ή ΝΔ θέλει
νά κατακτήσει τήν αύτοδυναμία θά άναγκα.
σθεί νά άλλάξει και πάλι τόν έκλογικό νό τοκομματικό τοπίο.
Συνέχεια στήν σελ . 3
του Μανλη Κοττάκη
Στις 30/01
Έφιαλτικό σενάριο
άντικυκλνος
μέ 15 πόντους χιόνι
στό Σύνταγμα καί
1,5 μέτρο στήν Κηφισιά
ΕΣΤΙΑ
Ό πειρασμός τής άμαρτίας
85όνα μετα ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ
Όστρατιωτικός, ό πολιτικός ό κυβeρνήτης
Η άποστολή της Ιεροσύνης είναι σημαντική
γορείται ότι άποτλάνησε και βίασε νεαρά μαθήτρια στούς καιρούς μας . Αρκεί και μόνο, νά έχει κανείς
του ποιμνίου του , δέν άποτελεί δυστυχς ένα με - τήν δυνατότητα νά παρακολουθήσει τήν χειροτομονωμένο γεγονός. Συνιστά ένα τριπλό χτύπημα: νία ένός κληρικού . Τό περασμένο καλοκαίρι είχα
στόν θεσμό της εροσύνης. Σέ έκκλησιαστικούς θε - αυτή τήν σπάνια εύκαιρία . Ο άγαπητός μου σεβασμούς, όπως τό κατηχητικό και τά Κέντρα νεότητας , σμιτατος Μητροπολίτης Παροναξίας Καλλίνικος ,
ο όποιος έκανε τά πρτα ποιμαντορικά του βήματα στήν πατρίδα μου, την Αίγινα, δίπλα στόν άεί Η ΣΥΛΛΗΨΙΣ του 7χρονου ίερέως, ο όποτος κατηΣπύρου Μελά
τήν υπαρξη των όποίων είχαμε ξεχάσει.
τηs Ελλάδος
Στήν συνοχή μιας τοπικής συνοικίας των
Αθηνων , στήν όποία τά τελευταϊα χρόνια τό Ισλάυ μνηστο γδρας, Σπετσν και Αίγίνης , Ίερόθεο , μέ
πλειοψηφει και ή Όρθοδοξία είναι ένας άπο τους ας ένός διάκου, του Μάρκου Κυδωνιέως , σέ Ιερέα.
τελευταίους φάρους Άντίστασης, και Ελληνικότη-Η τελετή έγινε στήν έκκλησία του Άγίου Αρσενίου,
τας! Δυστυχς ή έξέλιξη αύτή έρχεται σέ μιά στιγ - στήν Πάρο . Ό Μαρκος, γυιός Ιερέως , του πατρός
μή, που ούτε ή πολιτική ήγεσία άλλά ούτε δυστυχως Δημητρίου , μεγάλωσε άγαπωντας την Όρθοδοξία ,
και τμήμα της έκκλησιαστικής ήγεσίας δείχνουν να τήν Ελλάδα , τήν οίκογένεια και τήν Παράδοση . Τόν
άντιλαμβάνονται πόσο σημαντική είναι ή διαχρονι- έχω παρακολουθήσει ο ίδιος στό παρελθόν νά παίκή έπίδραση της Ιεροσύνης στήν έλληνική κοινωνία . Τήν ρα που σέ όλα τά δημοφιλή σήριαλ της
έλληνικής τηλεόρασης όλες οί έξελίξεις περιστρέ- λετή της μετάβασης στήν Ιεροσύνη έχει έναν χαφονται γύρω άπό τόν ένοποιητικό ρόλο του παπά
του χωριου. (Σασμός ,Αγριες Μέλισσες) , ο Αρχηγός τόν υπό χειροτονία διάκο σε κάθε φάση της λει
της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης είρωνεύτη κε τήν τουργίας στήν όποία πρωταγωνιστείν ς Ιερεύς,
παρουσία ίερέων στήν τελετή άγιασμού των Rafale , πρίν άκόμη χειροτονηθεί.
ένω είναι κοινό μυστικό πς και σέ άλλα ύψηλότερα
έπίπεδα τής έκκλησιαστικής ίεραρχίας μας ύπάρχειροπή πρός τόν πειρασμό καί τήν άμαρτία . Πει - στούς , δίδει άντίδωρο καί στό τέλος στέκεται έν ρασμό άντίστοιχο των λειτουργον της Καθολικής
έκκλησίας .
προσεκάλεσε στήν συγκινητική τελετή χειροτονί. Χιονισμένο τοπίο στήν Σύρο
ζει τσαμπούνα μέ τήν Πρεσβυτέρα του, μέ ένα φλασκί άπό κρασί σέ έκκλησάκι στήν Άντίπαρο. Ή τεΑτοχτήστε το 150 CD
(σελ. 3)
ΒΕΕΤHOYEN
ρακτήρα συγκινητικό. Όλοι οί 'Ίερείς συνοδεύουν
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Διαβάζει τό Εύαγγέλιο , μεταλαμβάνει τούς πι 164 έκατ. έτων
τό άρχαιότερο άπολιθωμένο
μπουμπούκι λουλουδιού
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
πιον του Μητροπολίτου, καί δίνει διαβεβαισεις για
Συνέχεια στήν σελ. 3
. Εγ δέν θέλω κεμπάπ σέ κάθε χωριό τής
Γαλλίαςν είπε ό ύποψήφιος πρόεδρος Ερίκ Ζεμμούρ καταχειροκροτούμενος , στήν λαϊκή άγορά τν Καννν . Μιλντας σημειολογικά για
τό είδος τού φαγητου που έφεραν οί Άραβες
στήν Γαλλία, έγινε δεκτός μέ θέρμη άπό τους παρισταμένους , έχοντας στο πλευρό του και τόν
δεύτερο εύρωβουλευτή τής Λέ Πέν, Ζερόμ Ρi-.
βιέρ, πού τήν έχει έπίσης έγκαταλείψει . Αύτά
τά πρην στελέχη τήςΛέ Πέν τήν κατηγορούν
ότι έγινε πολύ χαλαρή στά θέματα μεταναστεύσεως καί στά θέματα τής θρησκείας. Πρός τό πα
Σχόλια ύπέρ της Ρωσσίας
<παραίτησαν
Γερμανό ναύαρχο
Κρίσιμες διαβουλεύσεις
γιά την έξοδο άπό
τήν ένισχυμένη έποπτεία
Βερολίνο -Η παραίτησις τοϋ άρχηγού του Γερμανικού
Ναυτικού, άντινανάρχου Καίυ-Αχίμ Σαίνμπαχ, έδειξε
ότι οί περιπλοκές του ούκρανικού ζητήματος έκτείνονται πολύ πέρα άπό την γραμμή άντιπαραθέσεως του
Ντονμπάς . Ο Γερμανός άξιωματικός είτε μεγαλοφό νως αύτό πούσκέπτονται πάρα πολλοί στήν Εύρτη αί
ΔΙΗΜΕΡΟ διαπραγματεύσεων (κορυφήφ μέ τούς έπί
κεφαλής τν θεσμν για την 13η άξιολόγηση, πού
είναι συνδεδεμένη μέ την έξοδο τής χρας άπό τό καθε στς ένισχυμένης έποπτείας, θά έχει τό οίκονομικό έπι
τελείο . Μπορεί ή άξιολόγησις να μήν συνδέεται μέ τήν
έκταμίευση δόσεως , άλλά άποτελεί τόν προπομπό γιά
( σελ. 7)
νει 17-18% στήν πρόθεση ψήφου, έν ό Ζεμμούρ εύρίσκεται είς τό 13%. Ή ύποψηφία τής
Δεξιάς Βαλερί Πεκρέςς συγκεντρνει 17-18% γιά
τόν πρτο γupo , άλλά όλοι βρίσκονται πίσω
άπό τόν πρόεδρο Εμμανυέλ Μακρόν πού συγκε
ντρνει 24-25%.
Πλήγμα γιά
τήν ναυτιλιακή
βιομηχανία ό νέος
άναπτυξιακός νόμος
Συνέχεια στήν σελ .5
Συνέχεια στήν σελ . 2
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτη Καπράνου
. Ένα μαύρο διαμάντι 555.55 καρατίων , πού
θεωρείται ότι έχει κέξωγήινην προέλευση , παρουσιάζεται σέ δημοπρασία στό Ντουμπάι . Τό
μοναδικό μαύρο διάμάντι, που έχει λάβει τήν
όνομασία Enigma", πιστεύεται πς ήρθε άπό
τό διάστημα, είτε μετά άπό σύγκρουση μετεω
ριτν είτε άπό τήν σύγκρουση άστεροειδούς μέ
την Γή . Ένα φυσικό διαμάντι αύτού του μεγέθους θεωρείται ίδιαίτερα σπάνιο, μέ τούς είδικούς
νά έκτιμούν πς θά πωληθεϊ άντί 6,8 έκατ. δολ
λαρίων όταν τεθεί πρός πλησιν στό Λονδίνο
τόν Φεβρουάριο , έπει τα άπό τήν έκθεσή του
στό Ντουμπάι και τό Λός Άντζελες , Οι είδικοί
άποκαλούν τό διαμάντι κένα πραγματικό φυσικό φαινόμενον και δηλνουν έντυπωσιασμέ .
νοι άπό αύτό!
του Διαμαντή Σείτανίδη
Ήέποχή της είκόνας, οί ίνφλουένσερς καί άλα .
ΑΠΟΡΙΕΣ κι εύλογα έρωτήματα γεννά
ή άπόφασις της κυβερνήσεως-ή
όποία διά του έπί κεφαλής της δέν
φείδεται έπαίνων γιά τίς ξένες έπενδύσεις είς τήν χραν μας-νά άποκλείσει άπό τόν νέο Άναπτυξιακό
Νόμο σειρά έγχωρίων κεφαλαίων ,
δπως τά ρυμουλκά , τάναυαγωστικά,
τά άντιρρυπαντικά σκάφη, γενικά τά
πλοϊα έπιθαλασσίου άρωγής, τά όποια
άναμφιβόλως άποτελο ϋν ίσχυρό
λαιμό τυς , πού λέει και δ
σοφός (ekτός άπό τήν ήμέρα
τν έλογν ) λαό .
Παρακολουθ τά ΜΜΕ
λαδή (6s μού έπιτραπεί ή
καθημερινά Θά πίτε καύτή έλεύθερη μετάφραση ) τουs
<έπηρεαστέ ή τουs , Τέλος
πάντων , άσκούντες έπιρΠροσπαθ νά έίμαι μέσα ροή στήν κοινή γνμη . Κάπάπίθανους τύπους καί τυ μήσει . Δύσκολο έπίσης μού
είναι νά άσχοληθ μέ του
κάθε είδους κινδυνολόγουs,
oί δποίοι εύδοκιμούν πλέον στά ΜΜΕ άλλά και στά
σόσιαλ , έπηρεάζοντας , δυπισσες , τύς όποίους προ - στυχς, και αύτοί πολύ κόσμο τόν δποίο-δπως , γιά
παράδειγμα, στήν πανδημία- μπορεί νά πάρουν στό
είναι ή δουλειά σου , άλλά
δέν είναι μόνον αύπό.
Έκείνο , δμως , που δι απιστνω και πού μέ κάνeι νά θλίβομαι και νά άνησυχ , είνα τό κλίμα μίσους
τό όποιο διαμορφνεται
( σέ κοινωνικό και πολιτικό
στίς καταστάσεις oί όποίες
διαμορφνοντα.
Βεβαίως , μού είναι λίγο
δύσκολο νά παρακολουθήσω τους ίνφλουένσερs , δη
ωθεί ή έλαφρά σκηνή τν
ΜΜE, μέ στόχο, φυσικά , κά
ποια στιγμή νά τούς άποδοΣυνέχεια στήν σελ . 4
Συνέχεια στήν σελ 3