Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣΑ. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τρίτη
18 Ιανουαρίου 2022
Αθανασίου και Κυρίλλου πατριαρχν Άλεξανδρείας
Πανσέληνος 1 Ανατολή ήλίου 7.39-Δύσις ήλίου 5.38
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις και βορειοδυτικοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 12β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ηλιοφάνεια και βορειοδυτικοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 9β.
Αριθμ. φύλ . 42162
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5 ε
Καταργείται ή φορολογία στά έπιδόματα
έπικινδυνότητος των Ένόπλων Δυνάμεων
Μείωνε δραματικά τίς άποδοχές πιλότων μαχητικν, άνδρν είδικν δυνάμεων, βατραχανθρπων
Τόμέτρο θά άνακοινωθεί κατά τήν παραλαβή τν Rafale στήν Τανάγρα
ΣΤΗΝ ΑΡΣΗ μιας άδικίας τήν όποία ύφίστανται οί στρατιωτικοί τά τελευταία χρόνια έτοιμάζεται νά προβεί ή Κυβέρνησις . Πρόκειται για τήν φορολόγηση τν έπιδομάτων έπικινδυνότητος , τά όποία λαμβάνουν οί ίπτάμε νο, οί καταδρομείς άλεξιπτωτιστές , οί ύποβρύχιοι καταστροφείς, οί ναρκα.
λιευτές καίάλλοι στρατιωτικοί όλων τν Κλάδων τν Ενόπλων Δυνάμεων .
Τά έπιδόματα αυτά , όπως και τά έπιδόματα τνύπηρετούντων στίς παραμεθόριες περιοχές κατά τό ταρελθόν , έφορολογούντο αύτοτελς . Αρχικς μέ
10%, κάτι πού άργότερα ηύξήθη σέ 15%"Ετσι άποτελούσε ένα σημαντικό
έσοδο, ς έκ τούτου καί κίνητρο γιά την έθελοντική ένταξη τν στελεχν
στίς έπικίνδυνες αύτές ύπηρεσίες . Τά τελευταία χρόνια όμως τά έπιδόματα ένσωματθηκαν στόν μισθό , μέ άποτέλεσμα νά άνεβάζουν τήν κλίμακα φορολογήσεως τού στρατιωτικού και ούσιαστικς νά κέξαυλνονταν ,
καθς πλέον τό ποσόν του άναλογούντος φόρου έφθανε κατά περίπτωσιν
μέχρι τό 80% τού ύψους του έπιδόματος .
σως προηγούμενα έτη, τά όποια ύπέστησαν αύξηση φορολογήσεως , είχε
ς άποτέλεσμα σημαντική μείωση των άποδοχν τους . Καί τουτο ίσχύει
τόσο γιά τούς έν ένεργεία όσο και για τούς έν άποστρατεία στρατιωτικούς .
Καθς για τήν Κυβέρνηση οί φορολογικές έλαφρύνσεις άποτελούν
βασικό στοιχείο τής έξαγγελθείσης πολιτικής της, ή άποκατάστασις τν
οίκονομικν άποδοχν τν στελεχν τν 'Ενόπλων Δυνάμεων άποτελεϊ
προσδοκία τν στρατιωτικν τά τελευταία δύο χρόνια . Είχε μάλιστα έπισημανθεί ότι ή προθυμία για ένταξη στίς είδικές δυνάμεις ήταν μειωμένη
τά τελευταϊα έτη. Δέν μπορεί νά λεχθεί τό ίδιο και γιά τούς ίπταμένους της
ΠΑ, οί όποίοι ούτως ή άλλως άποφοιτούσαν άπό την Σχολή Ικάρων ς πι
λότοι μαχητικν. "Όμως και γιά αυτούς τό αίσθημα της άδικίας δημιουρ γούσε πιεστική αίσθηση και πικρία.
άποστράτων. Πρόκειται για μία πολυαναμενόμενη ένέργεια, μιάς και τούς
τελευταίους μήνες τά στελέχη ύφίσταντο άκόμη καί άναδρομικές κρατή σεις άπό ύπολογισμούς καί έπανυπολογισμούς τής φορολογίας έπί τν έπι
δομάτων τους. Συνολικς τά στελέχη βλέποντας να ένσωματνονται στό
θεί έπανειλημμένως άπό ένσεις στρατιωτικν, καθς και άπό τίς ένσεις είσόδημά τους το 2020 τά άναδρομικά τά όποία είσέπραξαν κατά τά άμέΣτό πάγιο αίτημα τν στρατιωτικν γιά άρση αύτής τής άδικίας και
έπάνοδο στό πρότερο καθεστς αύτοτελούς φορολογήσεως , φαίνεται πς
άπεφάσισε ή Κυβέρνησις νά άνταποκριθεί. Άλλως τε τό ζήτημα είχε τεΓιά τούς λόγους αύτούς τά Υπουργεία Εθνικής Άμύνης καί Οίκονομικν προσδιόρισαν τίς δημοσιονομικές δυνατότητες και έπεξεργάσθηκαν
την έπάνοδο τν έπιδομάτων στό πρότερο καθεστς . Εθεωρήθη δέ σημαντικό , ή σχετική έξαγγελία νά γίνει κατά τήν ύποδοχή τν νέων μαχητικν .
Συνέχεια στήν σελ .3
του Μανλη Κοττάκη
Στίς 23/01
Αρωμαν έκλογν
άπό την κατάργηση
της είσφοράς
άλληλεγγύης
ΕΚΔΟΣΙΣ Τ uΣ ΚΥΡΙΑΚ ΗΣ
Μέποιούς είστε, κύριοις
ΕΣΤΙΑ
Η ΕΥΡΩΠΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΕΙ
ΨΑΧΝΟΥΜΕ νά βρούμε τόν έχθρό άπέναντί μας. Κα - στίς διερευνητικές ; Επί άλλων κυβερνήσεων; Δέν
ταγράφουμε , κάθε μέρα, τίς προκλητικές δηλ - μάς το είπε . Άλλά ή θέση του αύτή έγινε αίτία νά δι σεις τν Τούρκων άξιωματούχων: του Προέδρου ακόπτουν τά τουρκικά κανάλια τή ροή τους γιά νά
Έρντογάν , των Υπουργν Άκάρ-Τσαβούσογλου-μεταδσουν τήν . έκτακτη είδηση. Καίνά δημιουρΣολού, του γκρίζου λύκου Μπαχτσελί, της γκρίζας γουν έντυπσεις για τήν έλληνική άποφασιστικότηλύκαινας Άκσενέρ κ.ο.κ. Άναδεικνύουμε μέ πηχυαί - τα καί προσήλωση στό Διεθνές Δίκαιο της Θαλάσους τίτλους τίς τουρκικές παραβιάσεις του έθνικο
έναερίου χρου μας . Επισημαίνουμε τίς παρενο-μίου Άθηνων , του Πολιτικού Τμήματος της Νομικής ,
χλήσεις των τουρκικν φρεγατν στό έρευνητικό ό όποϊος έλκύεται πολύ άπό τόν γαλλογερμανικό
πλοϊο Nautical Geo πού κάνει έρευνες για λογαρια- άξονα , χαρακτήρισε τήν πολιτική της Ελλάδος στό
σμό της Ελληνικής Δημοκρατίας στήν Κρήτη, στά ζήτημα της άναχαιτίσεως της Τουρκίας άπό τόνάγ
χωρικά μας ύδατα . Άσκούμε κριτική στίς μεγάλες νειπεριφερειακή δύναμη ς άνέφικτη, άτελέσφοδυνάμεις όταν κάνουν χειρονομίες υπέρ της γείτο- ρη καί άνέξοδη-. Καί οί δηλσεις αύτου του κυρίου
νος, όπως ή πρόσφατη άπόφαση γιά τόν EastMed . έγιναν πρωτο θέμα στόν τουρκικό Τύπο !
Σκέπτομαι όμως καμμιά φορά μέ βάση δσα παρατηρ νά συμβαίνουν γύρω μας: Ο έχθρός έν τέλει
είναι άπέναντι ή κινετται άραγε μέσα στις Υραμμες άπό τό κόμμα των κεμαλιστν τό όποιο πρωταγωνί μας; Μήπως τελικς ό έχθρός είναι μέσα στίς γραμ
μές μας καί άπέναντι τελικς είναι μόνον ό άντίπα - στησε -οι Νεότουρκοι- στήν καταστροφή της Σμύρλος; Τά φαινόμενα έχουν πυκνσει έσχάτως. Ύφυ - νης και στόν ξερριζωμό καί τήν δολοφονία χιλιάπουργός τν κυβερνήσεων Σημίτη μιλά στό ραδιό - δωνΕλλήνων . Ναί, όπως τό διαβάσατε! Σέ χρονιά
φωνο, σπάει τό άπόρρητο των διερευνητικν συνομιλιν και άποκαλύπτει ότι ή Έλλάς στό παρελθόν πουργός της χρας πάει στήν γείτονα καί λαμβάνει
eίσως-τό έπίρρημα πού χρησιμοποίησε-είχε ύπο - βραβείο άπό αυτούς που πρωταγωνίστησαν τό 1996
χωρήσει άπό τήν θέση μας για 12 μίλια χωρικά υδα - τα μια, διεκδικούν 158 νησιά του Αίγαίου σήμερα,
τα καί είχε δεχθεί τά δέκα . Έπί Σημιτη εγινε αυτο, νας του Μικρασιατικου Ελληνισμο . Από αυτα τα
Έπί των πρτων μνημονιακν κυβερνήσεων συνεργασίας ΝΔ-ΠΑΣΟΚ έγινε , όταν μετείχε και ό ίδιος
ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ τής είσφοράς
άλληλεγγύης για ίδιωτικό και δημόσιο
τομέα άλλά και συνταξιούχους άπό τό
2023 προωθεϊ τό Υπουργείο Οίκονομικν , είς μία άκόμη ένδειξιν ότι ή Κυβέρνησις έξετάζει τό ένδεχόμενο πρόωρων έκλογν . Ταυτοχρόνως έτοιμάζεταινάτεθεί σέ έφαρμογή έντός του έτους
ένα σύστημα μέ μπόνους σέ έπιλεγμέ νους τομείς του Δημοσίου μέσφ ένός πι λοτικού σχήματος χαμηλού κόστους .
Γιά τό 2023 ύπολογίζουν άρμόδιες πηγές
του Υπουργείου Οίκονομικν τήν άπό φαση περί καταργήσεως της είσφοράς
Η Εύρτη.
Αυτοκτονεί
σης .Ετερος καθηγητής, Όμότιμος του ΠανεπιστηΤό συνταρακτικό βιβλίο
rού Douglas Murrty
τν " Τime" για Τiς άπογοητευτικές
&οτυχίς τής τολυπολιτισμικότητος.
ήν μετανύστευση, Τήν Ελλεινη
ταυτότητος & τύ πλήγμα στήν καρδιά
Τήν ίδια ρα ό πρην Πρωθυπουργός της Ελλάδος μετέβη στήν Τουρκία για νά παραλάβει βραβεΐο
παζί Ατκτήστε τό 14ο CD
Συνέχεια στήν σελ. 2
ΒΕΤHOVEN
LEBENDARY RECORDINGS
που θυμόμαστε μέ όδύνη τό 1922 ό πρην ΠρωθυΠΕΝΝΙΕΣ
ΑΞΙΖΕΙΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕ
ένω στό μακρινό παρελθόν ήγήθηκαν της γενοκτο"USA Τοday'':
<Παρεξηγημένην
ή παιδοφιλία!
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
. Ένα δισεκατομμύριο δολλάρια διέθεστ ή Google
γιά τήν άγορά κτιριακού συγκροτήματος, όπου
στεγάζεται ένα μέρος των γραφείων της στό
.Λονδίνο. Παρά τό γεγονός ότι ή τηλεργασία άνθε
λόγω Τής πανδημίας , ό άμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός κατασκευάζει, έπίσης , έναν μνημειδη νέο χρο , έκτάσεως άνω τν 90.000 Τετραγωνικν μέτρων, στό Κίνγκς Κρός . Μέ τήν άπόκτηση
αυτν τν γραφείων, τά όποια έως σήμερα ένοικί
αζe ή Google θά έχει τήν δυνατότητα νά ύποδ
χθεί 10.000 έργαζόμενους στούς χρους της στήν
Βρεταννίον άνεκοίνωσε ή έταιρεία Τόσυγκρότημα
πού περιλαμβάνει Τρία κτίρια καί περιβάλλει μιά κεντρική δημόσια πλατέία έσχεδιάσθη άπό τόν"ταλό
άρχιτέκτονα Ρένζο Πιάνο . Φιλοξενεί καί άλλες έπιχειρήσεις , οί όποίες δέν θά έπηρεασθούν άπό τήν
άλλαγή του ίδιοκτήτου .
της Μαρίας Κορνάρου
Ύπέρ τής δημοσιονομικής
εύελιξίας τάσσεται
ή γαλλική προεδρία
Έλληνική συμμετοχή
σέ έκθεση γιά τόν
Μολιέρο στίς Βερσαλλίες
EXETΕ ποτέ σκεφθεϊ μήπως είστε
πολύ αύστηροί μέ τούς παιδόφιλους; Άν
όχι, θα έπρεπε. Αύτό τουλάχιστον ύπεστήριξε ή USA Today" σέ πρόσφατο
άρθρο της, τό όποίο μάλιστα άπεπειράθη
Ο ΓΑΛΛΟΣ ΥΠΟΙΚ Μπρουν Λέ Μέρ έτάχθη ύπέρ
της δημοσιονομικής εύελιξίας, που προωθούν οί χρες
του Νότου , μεταξύ τν δποίων και ή Ελλάς. Τό Σύμφωνο Σταθερότητος και Άναπτύξεως (ΣΣΑ) δέν είναι παρωχημένο στό σύνολότου, όμως όκανόνας για τό δημόσιο χρέος είναν , έκρινε κατά τήν διάρκεια τής πρτης
ΣΤΗΝ μεγάλη έκθεση
γιά τόν Μολιέρο <1622
2022 Lafabrique d ' une
gloire Nationale, στίς
Βερσαλλίες, συμμετέχουν ή Ανδρομάχη
Συνέχεια στήν σελ . 5
Ό Ούκρανικός
"Ιππος
Συνέχεια στήν σελ. 5
Συνέχεια στήν σελ. 7
του Κστα Κόλμερ
. Στό σκοτάδι άναγκάσθηκε νά βυθισθεί μιά
κωμόπολις στήν Άργεντινή σέ μιά προσπάθεια να ύποχρεσει τά έκατομμύρια σκαθάρια
που κατέκλυσαν τούς δρόμους της νά άναζητήσουν άλλού καταφύγιο . Ή κωμόπολις Σάντα
Ίζαμπέλ τν περίπου 2.500 κατοίκων στήν κεντρική έπαρχία Λά Πάμπα τής Αργεντινής ταλανίζεται έδ και μέρες άπό σμήνη σκαθαριν
που έχουν είσβάλει όπου βρήκαν καί άναπαρά
γονται σέ τεράστιους άριθμούς λόγω τής άσυνήθιστης ζέστης καί τν βροχοπτσεων . Αστυ
νομικοί θεωρούν τά σκαθάρια ύπαίτια γιά ζημίs που προεκλήθησαν στό άστυνομικό Τμήμα, σέ
κατοικίς καί όχήματα , άλλά και στήν άποχέτευση ένός πρατηρίου καυσίμων . Κάτοικοι τής κωμοπόλεως κατέγραψαν σέ βίντεο, πού άνήρτησαν στά μέσα κοινωνικής δικτυσεως, Τήν έπι δρομή τν σκαθαριν σέ διάφορα σημεία τν
κατοικιν τους , άκόμη καί στίς στέγες
ΜΑΤΑΙΟΠΟΝΟΥΝ όσοι έπενδύουν
στήν Ρωσσική είσβολή στήν Ούκρανία, όταν οί Ρσσοι μπορούν νά την
καταλάβουν έκ των ένδον , όπως οί
Αχαιοί τήν Τροία μέ τόν Δούρεο
"Ιππο . Τό έγκριτο πόρταλ Μάρκετ
Γουτς παροτρύνει τούς έπενδυτές
ν άγοράσουν "έπενδυτικά καταφύγια , όπως χρυσόν, Ελβετικά φράγκα
- άκόμη καί 1 0ετή Αμερικανικά όμόλογα (TB) των όποίων οί τιμές άνέρχονται άντιστρόφως της άποδόσεως ,
προεξοφλοϋντες Ρωσσική "είσβολήν στήν άνατολική Ούκρανία. Η
είσβολή θά ήταν πιθανή έπί Τσαρικού
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Ό25ος Μεσημβρινός οί Τούρκοι αίό Αναπτυξιακός
τν άξιωματούχων τής γε
τονος, κοθς ή Ελλάς-σοφς έχε συζητηθ ί μέχρι τό 2016
ποιούσα-έχει άποτρέψει
Πρίν άπό ένα χρόνο , τήν
21η Ίανουαρίου του 2021 ,
ή Εστίω άπεκάλυπτε την
πρόταση τν Τούρκων γιά πλήν έλαχίστων περιπτ - χέs όπου πραγματοποιούν
Κοινές περιπολίες έρεύνης
και διασσεως στόν είκοστό
πέμπτο Μεσημβρινό .
Όπως είναι γνωστό , δ
250ς Μεσημβρινό βρίσκ κάύδατα . Έγραpe ή έφημερί - είχε άναρτήσει στό τουίτερ
ται άφίσα στα δωμάτια όλων
σαν τό θέμα , τό όποίο δέν
μένου νά καταδείξει τά δρια
κτού νέου κανονισμού έρεύνης
και διασσεως . Τι έδειχναν
oί χάρτες; Καθόριζαν ότι ή
Τουρκία μπορεί νά πραγματοποι Επιχειρήσεις Εpευνας και διασσεως στά δι εθνή ύδατα πού βρίσκοντα
άπό τήν δική μαςς πλευρά
και άναφέρθηκον στίς περιοσεων - Τήν κείρηνική είσβο λήν τν τουρκικν ναυαγοσωστικν στά διεθνή (άπό γόs Μεταφορν Τής Τουρκίτήν δική μας πλευρά ) χωρoι δύο χρες Εpευνα καί δι
σωση . Μάλιστα , ό ύπουρas, Αντίλ Καρoίσμαήλογλου
δα μας, δτι coί Τούρκοι Ε- χάρτες-πρόκληση , προκει Συνέχεια στήν σελ. 4