Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
κ ΕΛΤΑ
Αξιοπιστία που διαρκεί στο χρόνο.
ΣΑΜΙΑΚΟΝ
ΧΡΟΝΑ)
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία nολιτική εφημερίδα nou αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΑΜΟΣ
δρυτές Διευθυντές: Μικαnn A Δούκας ( 1916-1932),
Κστας Μ. Δούκας ( 1932-1970) , Μκoήλ K . Δούκος (1970-1997 . Κστας Μ. Δούκας ( 1997-2007)
διοκτήτης . εκδότης: Δημήτρης Α. Κοσμιρλής . Διευθυντής : Μάνος Κ . Στεφανάκης
Σόμος, Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2022
Aρ. φύλου: 4309
Ε1,50
Επιστολή διαμαρτυρίας
για τη λειτουργία των ΑTM
Επιστροφή στα θρανία
και κορωνοϊός
ρηματίες του Πυθαγορείου και των κοντινν περοχν με tη Aεττουργία των ATM
χpnot n ουνοΛλaγή και το δύοκολο εο ξεκήηpα γa ηv εnovoλπουργα tων στολεiν, οφενός Λύγω tων οννεχν κρουσμάτων noυ ανανεύοντοι στις σxοήικές pονόδες όnως κοι στην
ματα χωρς να εκδoει κό .
μερνή αnoδέκτης δομορτupκν ono
στο nupόρεο κα τευς ΜΠό στο ΑΤΜ δυστυκς tως otuεα 11/14
ουτές nεροκές κοθς το δύο ΑTM nou
tptacoντοι εκεί δεν Aεnouoyουν ου - εoμα αυτού tva npτον νο
στο, nopoυοόοντος συνεχς npon
ματα Enonς μος ενημέρωοον 61 ουtό
Με τους κο0ς το xpήματο nρο0ρo .
νταν να τς ουγκεxpμένες ηλnpμές
το onoio τρο δεν έχουν στην 6όεon
των οφειλν , είτε 00εων tίτε τελων
οφev τους ooς το Δrμόσο, 600n nueoyopeiou είvo τουpστιn nεpoun Ετοι τmν npuτn nμέρα nemοuγίος των σοκν μονόδων, Δευτέρα 10 aνουορί , Τρίη. 11 ovοuopiου , εbaμε oυνολκά και γo tς 2 ημέρες 18 εmuτouς και
Ετο, τmν puτn nμtpo Λεmοupγίoς των σοκν μονόδων, Δευτέρα 10 vouopi Τpίτn 11 ovουopίou , εύομε συνohκό κο γo υς 2 nμέpες 18 εndδευτικούς και
Δημαιρεσίες Δήμου Ανατολικής
Σάμου-Eπανεξελέγη Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
ο Γ. Κολλάρος
όες ις nερηmoeς γα νοούτες μο0ητές κοθς κάnοο yοveί anoφooοoν να 6uo εκά Τmv Τετάρτη 12 1aνouopou είομε Ληoτερο κpούματα. Σις 25
μηνοτείoουν το noό τους tς nτες ημέρες στο aoλεο λόγu tοu φέβου νο -aoniκέt μονόδες δευτεροβό0μος εκπoδευonς oε tόμο , opia κo 9ουpvου
onon Na onμεwoei υ ελλεψεκ σε seif test nopatnpn0ηκov και στο νnoί μος nspouoστηκον 2 0ετικό κρούοματο εκnoδευτικν και 7 μοητν .
ελευθερiόδου . μος εnoήμανε noς tο τεσε εξονthnonov eno tm noροσευη το aonκν μονόδων κωpίς 6μως νο xρeootεί νο γνei oνοστολή λεπουργίος oo
αoνευμa oσ 7 Ιoνουορίοu . - Δυστυκς δεν στεinovε τικ anoenrsς τον ανο -κν τμημάτων. τounaοστον μέχpι τη στηyμή nou έxAgne την uλn tης nεφnμεpo.
ΕAnpn κ ο Yονες τολanopneηov γιa να βρουν . tins npooetτoντος nως n Σύμφωνα με ις ανακονσες των ειδν ο ήνος ίανουάριος 6ο ε μα συνε
ομή των τεστ διομορφθηκε ntoν στο 7 εuρ .
τonouenut την Κυρon 9 ανουpίou , εr ως anoκnεστικό θtμα τν εκoγή υνεχίστηκαν οι anouetες novω θετικν κρουσμάτων
μελν του npoεdpeioυ κοθς κα της Οικονομικής Enτpοnής aλna κοι της En- Τη δεύτερη ημέρα Aεπουργίος των σολείων ξεκοθάριο n κατόστοση oov opopό μα έξορoη κpουσμότων και αν ναι , Εngouμε σε βαθμό δαpίoιμο για τις μικρές
νο εξοpβωθεί στην npάξη σν το άνοημα τωνσολικν μονόδων θo οδηγήσε σε
ος onouoiες του nρτου 48ρου nou ooεinovταν σε θετικό κpούοματα . Έτο τmν δυνάμες του υνεονομκού συστήματος στο Νομό μας
o o Τι γίνεται με τα κολωνάκια της Παραλιακής:
ΚΥΡΙΟ AΡΘΡΟ
Κονδύληnανουράn Eτmν Ooνομκη | Η τaanωpia tωv οδογν που κνούντα στην κεντρική napoλακn oδo τς nputεύοuος έει κονε τnν
εnονεμφάνισή της opού το κολωνάκο nου τonoeετinκαν rρv ano 6 ρόνα, στε να υπόpε, ομαή
Το MeTΤoo>
της Σάμου
Ελιoooίος Μουρατζτης και Χpήστος | EAευτaiο κρούσμα npv τρεςσυυδόν μήνες Αογω της nopeneonς
Γρyou Eτάντοu Τthoς , στην Εnτpo .
Η ρα της Δικοοούνης με τmv εκδκοon tω unooe .
σεων γα σεξοusnές κακοnoioες tφ0ocε καθς η
Vποε την Τετόρτη , 12 Ιανουοίου, με κατηγορούμενο
Σε ουτή ο ropyoς κοΜepoς tnovέξε . στοδούδου . Και εδ αναμένεται ανο.
npoς δευκόλυνon . νotεpo και εν η εδρ
nov anό χρόνα όταν το 0υμο ήτον 11 ετν. Η uno.Δήμου Ανατοnκής tάμου εν χρtn τον ορομό αrόμη 5 μελν.
Συμμετοχή του Δήμου Ανατολικής
Σάμου στον 1ο Πανελλήνιο
Διαγωνισμό Συγγραφής και
Ερμηνείας Μονολόγου επί σκηνής
Ετο, με μα υno8εon nou cuvtpn στο νησί μος ξεκνά
σνστους Λoyou .
ατερότητος της κατηγορiος nou εξετά εται , γγα τmw
κυκλοφoρακή ίνηon σε tvo upδκό , κοθεστς
xρα. Μεταξύ συτν και ο Δήμος Ανατολικής Σόμου
όnως και κόθε σtonς με τον βιοσμό , εν nopouoa
ήτoν και n 2 φορές 12004 2008 , onuμnoνίης της
στonheioς Eoφi Μnεκoτpou , nou άvoξε τον οσκό
κοuνaων στο κέντρο των δύο δυpίδuν κυκλο
φορίοc σνόδου κo0ό5ου σε νο μην unopε κολωνάoo και το υnoono διερχόμενα αrματα
δυνατότηta στάθμευσης στον δρόμο οφου σε
ονόλoγn npimuon , Αόγ, στενόητoς tου κρου του oπένον pεύματος ανύλογο με tς ουνθήrες
πρωτότυπου μονολόγου
Η Εοφα Mηgxoτρου tri κnθεί ως μάρτυρος στν
nieς και ανομένετο, νο ετοστί npoox κο0ς
ως στόκο τη δημουργio μος καλύτερηnς εκόνος οοκό γa φωρτοεxφopτσος εnoγtAματκν
της nρuτεύουοος όοον οφορά τmν noponian ζνη
nμάτων 6ε ουγtεκριμένες ρες Το Δοδημοτικό.
θύματα σεξουαnν ή όλλων κατononσεων να μΡn
οουν και να κατογγείhouν, εν n κοntλo, n κoταγγείa
κατοίκου και επιoκέπtες tri σειpά ετν . Εκεm ουtό κ 2 Δήμ του νnoου. 00 npέng, μο με
Μου γa τη 1ομο Δήμου Ανατοnις toμοu , κ κυopopιακν μέτρων της noponισκής nou ono
tAεί κοι prpho της noλnς της tομοu. Ετm xpa
τonoeεtούτα τη Aευτέρο , 11 Moοu 2015, εν ος μος έxοuμε , δυστυκς , ουνηθίοεi κοα crodestί
στό την nρonyoύμενη εβδομόδα εν Σοφούλn . Ανομένουμε να εnδεoei
του nponονητή στολoioς αναμένεται να κοστήσει
6nς μος tme o npδρος της Ενωoης στον Δγωνοuό κοι οo tν Δημο | τεε nμέας έyrτ οτnmtό ou δεν ήταν ο κο το poβε E
κατηγopntnpiou κοι unepooonς εν μέοα στους.
ννει τον διαγωνομό, . Αξoνδρος καβός οε εnoφή nou toμε μο) του
18ης Μaίου 20151 , οφού δεν είν την anorouμενη Λοβάνοντοι μtpo nou έουν δpκεο στο xρόνο
ος 0οβαρές υnoetoες σεξουολκν κακοnοσεων με
κατηγορουμένους σθρπους του θεάτpου.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα