Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σάββατο
Ιανουαρίου
Κοδημερινή οικονομική ειδική ςgημερίδο Διακτηρύζεων -Δημοηρασιν)
Έτος 25ο
Αριθ. Φύλ.: 7571
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26 -Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 952233
ΟΑΕΔ:
Μέχρι 11/2
αιτήσειs για
πρόγραμμα
απασχόλησns
Ηλεκτροσόκ από
τουs λογαριασμούs
ρεύματοs
ανέργων
30 ετν και
Απανωτά σοκ προκαλούν στους οικιακούς
καταναλωτές οι λογαριασμοί ρεύματος , που
παρά τις κρατικές επιδοτήσεις δεν λένε να
ξεφουσκσουν . Αντιθέτως , από τις αλυσι
δωτές αυξήσεις που
πυροδότησε η ενεργει .
ακή κρίση, η επιβάρυνση για τα ελληνικά
νοικοκυριά , nou μετά
τον Αύγου στο άρχισε
να γίνεται μήνα με τον
μήνα όλο και πιο αισθητή , με την έλευση
του νέου έτους έχει
δυσβάσταχτη
καθς άρχισαν να καταφθάνουν οι λογαρια
χονδρεμπορική αγορά
κινήθηκαν πάνω από
τα 230 ευρ η μεγαβατρα , αγγίζοντας κά, στιγμή
ιστορικό ρεκόρ στα
415,94 ευρ!
Η εκτίναξη
Το μηνιαίο εππλέον
κόστος για ένα νοικο κυριό με κατανάλωση
600 κιλοβατωρν μόνο
για το ρεύμα και όχι
για το σύνολο του λο γαριασμού, υπολογίζε ται για τον Νοέμβριο
σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020 ,
περί τα 80 ευρ μετά
την αφαίρεση της κρα τικής επιδότησης των
39 ευρ. Χωρίς την
επιδότηση δηλαδή ο
καταναλωτής θα πλή ρωνε παραπάνω 119
ευρ. Τον Δεκέμβριο ,
Μέχρι την Παρασκευή 11 Φεβρουα.
ρίου , στις 15:00, θα
υποβάλλονται οι αιτή.
σεις επιχειρήσεων για
τον Β' κύκλο της δρά
συνέχεια στην 11
χονδρεμπορικής τιμής τικά , αφού αναφέροναπό τα 229 ευρμεγαβατρα του Νοεμβρίου
ευρ/μεγαβατρα , το
εππλέον κόστος για χεία της αγοράς θεωτην ίδια κατανάλωση
ρεύματος φτάνει στα
100 ευρ μετά την επ δότηση . Τα νούμερα κοκυριά κάνουν χρήση
μάλιστα είναι συντηρηΑΑΔΕ
Διακοπή
ται σε καταναλσεις
της τάξης των 600 κι235 λοβατωρν τον μήνα,
που σύμφωνα με στοιγίνει
καταναλσεις του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου , του πλέον
καυτού διμήνου κατά
λεπουργίαs
εφαρμογν
λόγω ενοποί.
ησns Δ.Ο.Υ.
ρούνται χαμηλές γα
χειμερινούς
μήνες που πολλά νοι.
το οποίο οι τιμές στη με την εκτίναξη της
συνέχεια στην 10
Έρχεται
νέο πλαίσιο
Για την περαιτέρω
αναβάθμιση της λειτουργίας της Φορολο
γικής Διοίκησης , και
με σκοπό την ποιοτι .
κότερη εξυτηρέτηση
φορολογούμενων, συνεχίζεται
για τιs άδειεs
| ειδικού σκοπού
των γονέων
υλοποίηση του σχε δίου αναδιάρθρωσης
των Δημόσιων Οικο
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9