Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΒΩΣ 1876
Σάββατο
15 Ιανουαρίου 2022
ΠΜ Παύλου οσ . του Θηβαίου καί Ιωάννου του καλυβίτου
Σελήνη 13 ήμερων ! Άνατολή ήλίου 7.40-Δύσις ήλίου 5.29
ΑΤΤΙΚΗ Ήλιοφάνεια και βορειοανατολικοί άνεμοι . Θερμ . έως 146.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αίθριος καιρός καί βορειοδυτικοί άνεμοι . Θερμ έως 10β.
Άριθμ. φύλ . 4216
Ετος 145ον
Τιμή 1,5 ε
Πειθαρχικό γιά φοιτητές:
Διαγραφή άπό τά Μητρα τν ΑΕΙ
Είς τό στόχαστρον οί ταραξίες, που άφήνονται έλεύθεροι καί συνεχίζουν άενάως
τήν ίδια παραβατική συμπεριφορά
ήταν σαφής, οί πρυτάνεις πρέπει νά συνεργάζονται μέ την
Πολιτεία στε να τελεινουμε
πιά μιά και καλή μέ τά φαινόμενα αύτάν . Προσέθεσε ότι οί πρυΣτήν συνέντευξη πού παρεχρησε στόν Αντένναν και
στόν δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου, ό κ . Μητσοτάκης
έρριξε γιά μία άκόμη φορά τό
μπαλλάκι τν εύθυνν και στίς τανικές άρχές κέχουν τά όπλα
πρυτανικές Άρχές . Το είχε πράξει και όταν έγίνοντο οί διαβου- ξει όμαλότης και ήρεμία μέσα
λεύσεις γιά την πανεπιστημιακή
άστυνομία , το κάνει και τρα.
Oί πρυτάνεις , όπως είπε, έχουν
ύποχρέωση βάσει τού νόμου
να έκπονοϋν σχέδια άσφαλεί - συνεχιζόμενη στάση άναμονής
ας για τά πανεπιστήμια. Έχουν
δμως και εύθύνες πού έκπορευ- πανεπιστήμια και τήν άστυνομία.
ουνται άπό τήν θέση πού καταλαμβάνουν . Ο Πρωθυπουργός
κή συμπεριφορά άλλά και νά καταλαμβάνουν θέση φοιτητού στό
ΝΑ ΠΕΤΑΞΟΥΝ τά πανεπιστήμια κέξω μέ τίς κλωτσιές τούς
παραβατικούς φοιτητές ζήτησε πανεπιστήμιο. κΕίναι δυνατόν κά
άπό τις διουκήσεις τν Ιδρυμάτων
όΠρωθυπουργός Κυριάκος Μη.
τσοτάκης . Σχολιάζων τά τελευ ταία γεγονότα στήν ΑΣΟΕΕ και
τό Άριστοτέλειο Πανεπιστήμιο,
ό Πρωθυπουργός όμίλησε εύθ ως για θεσμοθέτηση πειθαρχι
κού τν φοιτητν . Εξέφρασε δέ
την δυσφορία του νά συλλαμβάνο- ντας τό θέμα να άλλάξει ή νομονται συνεχς οί ίδιοι και οί ίδιοι
φοιτητές , δρισμένοι δέ έξ αύτν
νά είναι άνω τν 40 έτν, να άφή - πανεπιστημιακή κοινότητα και νά
νονται έλεύθεροι και όχι μόνο νά διαγράφονται οί φοιτητές άπό τά
συνεχίζουν την ίδια παραβατιποιος , ό όποΐος μονίμως μπαίνει
και τά σπάει , νά παραμένει φοιτητής: Γιατί δέν διαγράφεται; Δηλαδή, πείτέ μου σέ ποιό πανεπιστήμιο του κόσμου θά τά έκανες αύτά
και δέν θά σέ είχαν πετάξει έξω
μέ τίς κλωτσιέρ) είπε χαρακτηρι στικά ό Πρωθυπουργός, άνοίγοστήν διάθεσή του9 γιά νά ύπάρστά πανεπιστήμια .Ωστόσο μέσω
τν δηλσεων αυτν τούς έστε λε μήνυμα δτι δέν μπορεί άλλο
νά άνεχθεί δικαιολογίες και μία
θεσία γιά τό έπίμαχο αυτό ζήτημαπού μαστίζει έπί δεκαετίες τήν
άπέναντι σέ άτομα του περιθωρί
ου, οί όποϊοι είναι γνωστοί στά
Συνέχεια στήν σελ.3
Μητρα τν ΑΕΙ.
Στίς 16/01
του Μανλη Κοττάκη
ΕΣΤΙΑ
ΌΤζόνσον
ζητεί συγγνμη
άπό την Βασίλισσα
γιά νά γλυτσει
την παραίτηση
ΗΝΔ δέν είναι πιά Δεξιά
Η ΕΥΡΩΠΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΕΙ
Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ πάντοτε δίδει είδήσεις θάλάβουν χρα στό τέλος Τής τετραετίας ν. Παραστίς συνεντεύξεις του . "Οχι στό "πιάτον. Between τηρντας ότι ό Χατζηνικολάου συνέχισε νά χαμοthe lines . Πρέπει νά τόν άκο0ς προσεκτικά καί νά με - γελά ένοιωσε τήν άνάγκη νά καλύψει τήν παρ ' όλίλετάς τήν έπομένη τό άπομαγνητοφωνημένο κείμε- γον όμολογία του μέ τήν φράση ήταν προβοκατόνο της συνεντεύξες του κδιαγωνίως ( όπως λέμε ρικη ή άπάντηση αύτή γιατί περίμενα τό μειδίαμά
στήν δημοσιογραφική Υλσσα) γιά νά καταλάβεις .
Τόχαλαρό υφος μέ τόόποιο άπαντα στίς έρωτήσεις ζει πλήρως νόημα στήν έλληνική.
- βαριεστημένο καμμιά φορά όπως προκύπτει άπό
τήν γλσσα του σματος στό γενικό πλάνο-ξεγελά . ντως , δόθηκαν άπαντήσεις γιά άλλα θέματα πού καί
Ο Πρωθυπουργός έδωσε λοιπόν είδήσεις προχθες νά ήθελε νά μήν ακαρφωθείν ότι τόν βασανίζει τό
στόν Νίκο Χατζηνικολάου. Καί γιά τίς πρόωρες έκλοΥές καί γιά τήν στρατηγική συνεργασιν σέ περί - ενοεχόμενο διεξαγωγής πρόωρων έκλογων , ακαρπτωση πού δέν είναι αύτοδύναμος στίς έκλογές και φωθηκεν. Πρτον , γιατί άλλαξε τό χρονοδιάγραμγια τον πήχυ της αύτοδυναμίας καί για τήν ίδεολο- μα τον αυξήσεων σπόν καττατο μισθό , άπό τόν
γική φυσιογνωμία της ΝΔ καί για τό πος άντιλαμβά - μήναΙούλιο τό μετακίνησε στόν μήνα Μάιο. ΟΜηνεται τήν σχέση του μέ τόν κόσμο της περιφέρει - τσοτάκης είναι πολύ μεθοδικός και πολύ του προας. Γιά όλα . Γιά τίς έκλογές παρ' όλίγον να το0 Εε - Υράμματος, δέ τά άλλάζει αύτά χωρίς άποχροντα
φύγει νά πεϊ ότι θά διεξαχθούν προρως , Τήν ρα λόγο . Δεύτερον, γιατί άνακοίνωσε ότι δέν θά υίoπου άπαντούσε στήν έρτηση τοο Νίκου Χατζηνι - θετήσει τό μέτρο του ύποχρεωτικού έμβολιασμο 0
κολάου γιά τίς μεισεις στήν φορολογία τού ΕΝΦΙΑ για πολίτες ήλικίας πενήντα έτν. Φυλάει τά ρουχα
κόμπιασε -άν δείτε τό βίντεο-τήν στιγμή που έλεγε ότι αύτές θά ύλοποηθούν πρίν τις έκλογές. τέλους κινητής τηλεφωνίας για τούς νέους στούς
Από τό βίντεο φαίνεται πς ήταν έτοιμος νά προ- oποίους ύστερεί ή ΝΔ Τέταρτον , διότι πρίν άπό τίς
δοθεί , νά τίς προσδιορίσει χρονικς σύντομα, κάτι έκλογές θά άνακοινσει τίς μεισεις στήν φορολοπού κατάλαβε ό έμπειρος Νίκος Χατζηνικολάου. Ο γα του ΕΝΦΙΑ. Καί πέμππον, διότι μολονότι είπε ότι
Πρωθυπουργός κατανόησε ότι παρ' όλίγον νά "καρφωθείν μόνος καί μετά άπό ένα μακρόσυρτο έε, " τήν λογική των παραθύρωνο , Όμολόγησε ότι στό
φρέναρε και πρόσθεσε τό πολιτικς όρθόν απού
Η Ευpπη.
σας."Ετσι τό κάλυψε. Άν και ο άστείσμός δέν βγάΗ Ευρπη
Αυτοκτονεί
Σέ όλη τήν συνέντευξη του Πρωθυπουργου, πάμαζί
Ατοκτήστε τό 13ο CD
ΒΕETHOVEN
Λεπτομέρειες στήν σελ.5
LEGENDARY RECORDINGS
του. Τρίτον, γιατί άνακοίνωσε (προχθές ) μείωση το
ΑΞΙΖΕΙΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Υπό κράτησιν ό Τζόκοβιτς,
τη του πήραν καί την βίζα
οί Αύστραλοί!
Λεπτομέρειες στήν σελ.5
δέν είναι στίς προθέσεις του οι έκλογές , υtoθέτησε
Συνέχεια στήν σελ. 3
βασιλικά
άγάλματα
έντοπίσθηκαν
στό Λούξορ
Εύρωζνη: Έλλειμματικό
έμπορικό ίσοζύγιο
μετά όκτ έτη
<Καρφιάν Λαβρφ
γιά τήν παρουσία τν ΗΠΑ
στήν Αλεξανδρούπολη
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ΗΝΩΧΛΗΜΕΝΗ έμφανίζεται ή Ρωσσία γιά τυχόν
άξιοποίηση τού λιμανιού τής Άλεξανδρουπόλεως άπό
τίς ΗΠΑ καί τό ΝΑΤΟ προκειμένου νά μεταφερθεί
στρατιωτικός έξοπλισμός στήν Ούκρανία. Ο ύπουργός 'Εξωτερικν Σεργκέι Λαβρφ δήλωσε χθές στήν
πρτη μεγάλη συνέντευξη Τύπου γιά τό 2022 δτι σέ
Συνέχεια στήν σελ.5
(σελ. 7)
ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ήταν τό έμπορικό ίσοζύγιο τής
Εύρωζνης για τόν Νοέμβριο του 2021 , για πρτη
φορά έδ καί σχεδόν 8 χρόνια , συμφνως πρός τά
στοιχεία πού άνεκοίνωσε ή Eurostat. Άναλυτικά, το
έμπορικό ίσοζύγιο άγαθν στήν Εύρωζνη παρουσί .
ασε έλλειμμα 1,3% δισ. εύρ έναντι πλεονάσματος
Συνέχεια στήν σελ. 2
Πς οί γάτες δημιουργούν πρόβλημα στό δορυφορικό ίντερνετ!
Η SpaceX του
Ελον Μάσκ έχι
λανσάρει πρό γραμμα δορυφορικού ίντερνετ μέ τήν όνομασία Starlink μέπερισσότερους άπό 145.000 χρήστες σε όλον τόν κόσμο . Για τήν λειτουργία του δορυφορικού ντερνετ, οί καταναλωτές πρέπει νά τοποθετήσουν ένα
δορυφορικό πιάτο σέ κάποιο σημείο στό έξωτερ
κό του σπιτιού τους . Αύτά όμως τά πιάτα δημιουργούν θερμότητα μέ άποτέλεσμα νά προσελκύουν ζα όπως οί γάτες και τά περιστέρια που ψ χνουν Τρόπο νά ζεσταθούν Τόν χειμνα cΗ ύπηρεσία Starlink δουλεύει μια χαρά σπου οί yάτες δικν μου φίλων , Γιά νά
άνακαλύψουν ότι Τό πιάτο έκπίμπει λίγη θερμότητα Τις κρύες ήμέρεν έγραψε ένας χρήστης στό
twitter πού άπαθανάτισε Τέσσερεις γάτες νά κάθονται στό δορυφορικό του πιάτο. Βέβαια δέν έχι
γίει γνωστό άν ή παρουσία τν ζων προκαλεϊ
προβλήματα στό σήμα στόσο θά μπορούσαν νά
δημιουργούν φθορές στόν έξοπλισμό.
Ο Μάρξ, ό'Ένγκελς,
ή Επανάσταση του 21
καί τό νέο
έλληνικό κράτος
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου !
του Tίτου Ίο. Αθανασιάδη
ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ του έθνικού μας ίωβηλαίου των 200 χρόνων της Ελληνικής Επανάστασης και της έν συνεχεία ίδρυσης του νέου Έλληνικο
κράτους, θ' άσχοληθούμε μέ θέμα
όχι πολύ γνωστό στήν πλειονότητα
το0 Ελληνικο0 λαου. Άφορά τή θέση των πατέρων τού ίστορικού ύλισμο0 και τής προλεταριακής έπανάστασης , Καρόλου Μάρξ καί Φρειδερί κου "Ενγκελς , γιά τόν Εθνοαπελευθερωτικό Άγνα των Έλλήνων καί τό
Συνέχεια στήν σελ. 7
ΉΑύγή καί κάποιες παιδικές άναμνήσεις
Τήν Αύγήν Τήν άγόρα - μούσα . Άντίθετα , διάβαζα ρεή Καθημερινήν καί λίγο
ζαν o! γονείς κάποιων παάπό Τις έξήμισι που ξυπνου
σαμε γιά νά πάμε σχολείο,
έμαι είλικρινής δέν τήν διάβαζα Δέν εχε άρκετά άθλητικά, που τότε μέ ένδιέφe
ραν. ούτε τήν Καθημερι
(μαθητής τής Εκτης δημοτι - άργότερα , γνωρίστηκα καιί
κού ) τά <Νέo (τού πατέρα μέ τήν Αύγή , στήν έπο - εχαμε πληροφορηθ άπό τό
μου) , που καί άρκετά dθλη- χή τν προβληματισμν ραδιόφωνο δη κάπαγορεύe
Τικά έίχαν άλλά και τό δικαστικό χρονογράφημα H e φηβείας .
μις έχα κέφια και τό πρωτοσέλιδο Του Δημήτρη Ψeθ& .
ται ή κυκλοφορίαω και δ παΤέρας μας εχε άναφέρει την
και τν άναζητήσεων τής
Μέ τήν Αύγή , δμως , λξη Κίνημα , βγήκα -κατά
Τις έπτά - στόν δρόμο , καθς
συνδέθηκα συναισθηματικά
πόλης τά πρωινά στό σπί
γιά την μητέρα μου προτι
Άργότερα , στό Γυμνάσιο, άρχισε νά μέ ένδιαφέ - λίου του 1967. Τότε, άφού
τόξημέρωμα τής 21ης Απρι - μέ φναζ: κολλητό, μου
Συνόχεια στήν σελ. 4
Συνόχεια στήν σελ . 8
15-1-2022 ο