Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ Φ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή
14 Ιανουαρίου 2022
Άριθμ. φύλ. 42159
Ετος 145ον
ήμ Τιμή 1,5 Ε
Απόδοσις των Θεοφανείων
ΑΤΤΙΚΗ Ηλιοφάνεια και βόρειοι άνεμοι. Θερμοκρασία έως 11 .
Σελήνη 12ήμερων ! Ανατολή ήλίου 740-Δύσις ήλίου 5.28
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αίθριος καιρός και βορειοδυτικοί άνεμοι , Θερμοκρασία έως 8β.
Ό έτιβουλέας τν νησιν
βραβεύει τόν <σύντροφο> Παπανδρέου
μας Κιλιτσντάρογλου
Όπρην Πρωθυπουργός δέχεται διάκριση άπό αύτόν πού θεωρεί
μοναονέ ότι 156 νησιά καί νησίδες του Αίγαίου τελούν ύπό έλληνική κατοχή!
Ποιά είναι δηλαδή ή συμβολή
καθίσει στήν ίδια αίθουσα μέ αύτόν αυτή; Είναι τό γεγονός δτι δέν δριοπροκειμένου να βραβευθεί! Η τελετή θέτησε τήν ΑΟΖ μέ την Κύπρο; Είναι
τό ότι συζητούσε γιά συνεκμετάλλευση τν κοιτασμάτων στίς έλληνικές
θάλασσες μέ την Τουρκία, Η νά πάμε
σέ παλαιότερες πράξεις του , τότε πού
προωθούσε τό σχέδιο Άννάν για τήν
ΕΝΑΣ είναι ό κοινός παρονομαστής κό κόμμα) Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου .
τής πολιτικής, όλων τν τουρκικν
παρατάξεων. Καί τής ίσλαμικής και
τής κεμαλικής . Αύτός είναι οί διεκδικήσεις είς βάρος τηςΕλλάδος καί
της Κύπρου και ή άμφισβήτησις τής
έθνικής κυριαρχίας των . Δύσκολα
θά μπορούσε κανείς νά προσδιορίσει ποιός είναι δ χειρότερος. Αύτό Νά θυμίσουμε λοιπόν ότι κατ'
δ Γιργος Παπανδρέου θά έπρε - έπανάληψιν ό Κιλιτσντάρογλου θε πε νά τό γνωρίζει. Άν δέν τό έμαθε
όταν ήταν ύπουργός Εξωτερικν, θά
έπρεπε νά τό είχε συνειδητοποιήσει
όταν έξελέγη πρωθυπουργός . Είναι ληψιν , τελευταία δέ τό είπε στίς 9Ιας έκ τούτου άπαράδεκτο νά δέχεται
νά βραβευθεί μέ τό Διεθνές βραβείο
Φιλίας και Είρήνης άπό τόν άρχη-ξε ότι ή Τουρκία πρέπει νά άπαιτήγό τν κεμαλιστν (ρεπουμπλικανιάπό αύτήν. Ο δέ κ. Παπανδρέου θά
Δέν γνωρίζει άραγε ό κ. Παπανδρέου ότι δ άρχηγός του κόμματος των
κεμαλιστν ύπερβαίνει ρες-ρες ,
σέ πιό προκλητική ρητορική , άκόμη.
και τόν Ερντογάν , Η μήπως δέν τον
ένδιαφέρει ;
θά γίνει αύριο στό ΤΕD College πού
είναι ίδιωτικός όμιλος σχολείων καί
διοικείται άπό στελέχη του Ρεπουμπλικανικού κόμματος .
Είναι άξιοσημείωτο ότι ό Κιλι
τοντάρογλου θά προβεί στήν βρά- Κύπροή όταν καταργούσε τόν άγω βευση όχι μόνον ς άρχηγός τουρκικού κόμματος άλλά καί ς άντιπρόε - προς όφελος τν τουρκικν σχεδίων .
δρος τής Σοσιαλιστικής Διεθνούς Τό
βραβείο τού Δήμου Τσανκαγιά , άπονέμεται στόν Γιργο Παπανδρέου
για την συμβολή του στήν άνάπτυξη
τής παγκόσμιας είρήνης και της διε θνούς φιλίας!
γό Μτουργκάς-Άλεξανδρουπόλεως
ωρεί ότι 156 νησιά και νησίδες τού
Αίγαίου τελούν ύπό έλληνική κατοχήν! Το έχει δηλσει κατ' έπανά για άλλον άγωγό ; Μήπως συνιστά έξ
άλλου συμβολή στήν είρήνη ή έπιμονή μάχη γιά την ένταξη στήν Ε
της Τουρκίας, ένός κράτους ταραξία
πού άμφισβητεί τόν ίδιο τόν πυρήνα
νουαρίου 2020. Σέ άλλη δμιλία , στίς
20 Ιανουαρίου του 2020, ύπεστήρισει την Κρήτη και 14 νησίδες γύρω
Συνέχεια στήν σελ . 3
του Μανλη Κοττάκη
Στίς 16/01
Είς τό στόχαστρον
τν Τούρχων
ή Σαχελλαροπούλου
ΕΣΤΙΑ
Στόν ίσιο δρόμο ή Ποόεδρος
Η ΕΥΡΩΠΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΕΙ
ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ θαύματα στήν πολιτική μας ζωή; Καμμιά φορά, ναί.
Αρκει νά μήν έχουν τήν τύχη τής
λαϊκής ρήσεως: ένα θα0μα τρείς
ήμέρες , τό μεγάλο τέσσερεις . Ή
στήλη διαπιστνει μέ ίκανοποίηση
δτι τόν πρτο μήνα της νέας χρονιας ή Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου
στέλνει ίσχυρά μηνύματα στήν κοινωνία ότι άντι - οπρεπές γλωσσικό τους ίδίωμα πού διατήρησε την
λαμβάνεται -μέ καθυστέρηση έστω-ποιές είναι οί ίωνική μελωδικότητα κι άκούγεται άκόμα στά τραεύθύνες πού συνεπάγεται τό άξίωμά της έναντι γούδια καί τά παραμύθια τους , ή ίδιαίτερη μουσιτου"Εθνους. Η πρτη ένδειξη ήταν ή είκόνα της κή τους, οί δυναμικοίχοροί τους, ή τοπική γαστροΠαναγίας ς φόντο στό πρωτοχρονιάτικο μήνυ- νομία που έπιβινει στά οίκογενειακά τραπέζια.
μά της , μαζί μέ μία τεράστια έλληνική Σημαία . Ή Είναι τό πάθος μέ τό όποίο διατηρουν τήν ποντιδεύτερη ένδειξη είναι τό περιεχόμενο της όμιλί- ακή ταυτότητά τους . Κι αύτή , δέν όρίζεται μόνο
ας της για τόν Ποντιακό Έλληνισμό σέ έκδήλωση άπό τήν άδιαμφισβήτητη πολιτισμική ίδιαιτερότητου Ιδρύματος Λάτση πρίν άπό λίγες μέρες . Έκεί
έκανε σαφή, ξεκάθαρη άναφορά για πρτη φορά στήν έννοια της γενοκτονίας , ένω έπεκτάθηε
και σέ καυτά ζητήματα, όπως ή άπόπειρα έξισλαμι - σματος των προγόνων τους άπό έκει τή νοσταλγία
σμού τν Ποντίων άπό τό καθεστς των Νεότουρ- για έναν τρόπο ζωής πού δέν βιθηκε άπό τή νε κων . Γιά του λόγου τό άσφαλές, παραθέτω τό κεί - τερη γενιά, άλλά διατηρείται άκέραιος στή μνήμενο της σύντομης πλήν ούσιδους όμιλίας μας
και έπανέρχομαι . Είπε ή κυρία Σακελλαροπούλου:
.Δέν είναι μόνο ή καταγωγή πού καθιστά τούς μακρά, λαμπρή και όδυνηρή . Ή τραγική κατάληξή
Ποντίους τόν κρίκο πού έννει τή σύγχρονη Ελλάδα μ' έναν τόπο δισχιλιετους ίστορίας , τόπο πού άποίκησαν οί Μιλήσιοι έγκαθιδρύοντας έναν φωτεινό ίωνικό πολιτισμό, τόπο πού άνέδειξε, στά μεταγενέστερα χρόνια,
ένδοξες αύτοκρατορίες κι άκόμη
άντηχει άπό τούς θρύλους τους,
τόπο πού ποτίστηκε μέ αίμα ήρων
καί άγίων . Δέν είναι μόνο τό άρχαιΦΡΑΣΤΙΚΗ έπίθεση στήν Πρόεδρο
της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου έξαπέλύσε ή τουρκική Κυβέρνησις ήνωχλημένη για όσα δήλωσε άναφο
ρικς μέ την Γενοκτονία των Ποντίων
και τόν ξερριζωμό άπό την πατρίδα τους
οί έγκληματικές και δολοφονικές συμπεριφορές, οί γενοκτονίες είναι πράγματα τού έχουν συμβεί και έχουν χαρα κτηρισθεί έτσι, όχι μόνο άπό τή χρα
μας , άλλά και άπό άλλες χρες Η ίστορία ούτε παραχαράσσεται και πολύ περισσότερο δέν διαγράφεταν ήταν ή έξ
ίσου σκληρή άπάντησις τής Αθήνας στην
άκρως προκλητική άντίδραση τής Τουρκίας,Όχι μόνο δέν παρεδέχθη ότι έδολοφονήθησαν έκατοντάδες χιλιάδεςΕλλη
νες του Πόντου, άλλά έπαρουσιάσθη ς
Η Ευρπη
Αυτοκτονεί
Ατοκτήστε τό 13ο CD
τα των Ποντίων, άλλά καίμέ τήν προσππάθειά τους
νά συνδεθούν μέ τόίστορικό παρελθόν ένός τόπου μακρινου, τήν άναζήτηση τον χνων τοϋ περάBEETHOVEN
LEGENDARY RECORDINGS
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
μη του έθνους.
Η Βασίλισσα καθήρεσε
τόν πρίγκηπα Άντριου!
ΠΕΝΝΙΕΣ
Ήίστορία του Ποντιακού έλληνισμού ύπήρξε
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ο Μιά Τχνητή Σελήνηη κατεσκεύασε ή Κίνα, προ
κειμένου νά προετοιμάσει τς διαστημικέ άποστολέ. Ο χρoς (θάλαμος για τήν άκρίβεια) προσομοιάζει τις συνθήκες πού έπικρατούν στό φεγγά ρι, κυρίως τήν Ελλειψη βαρύτητος Οέπιστήμων
LiRuilin , άπό τό Πανεπιστήμιο Εξορύξεων και Te
χνολογίας τής Κίνας , δήλωσε ότι αύτός ό θάλαμος, που βρίσκεται στήν πόλη χυzhou, θά άρχί
σει νά λειτουργεί τους έπόμενους μήνες. Πρόκειται
γιά μοναδικό πρόγραμμα στό είδοoς του . Ή βαρύτης σέ αύτόν τόν είδικό θάλαμο , που θά περιλαμ βάνει και πέτρες άντίστοιχε μέ αύτές που ύπάρ χουν στό φεγγάρι, θά είναι έλάχιστη , δηλαδή τό
1/6 αύτής που ύπάρχει στή Γή, έν θά δημιουργηθεί και είδικό μαγνητικό πεδίο . Θά άναμένεται ,
δηλαδή , τά άντικείμενα και oί άνθρωποι νά αίωρούνται, όπως βλέπουμε νά συμβαίνει και στίς διαστημικές άποστολές
Αντεπίθεσις
του Πατριαρχείου
Αλεξανδρείας στήν Μόσχα
Μητσοτάκης Άπό την
1η Μαΐου ή νέα αύξησις
του κατωτάτου μισθού
ΚΑΙΜΑΚΩΝΕΤΑΙ ή σύγκρουσις του Πατριαρχεί
ου Άλεξανδρείας και κατ' έπέκτασιν του Οίκουμενι
κού Πατριαρχείου μέ τήν Ρωσσική Έκκλησία, με
τά την άπόφαση τής τελευταίας νά κείσβάλευν στήν
Αφρική ίδρύονταςΕξαρχί. Μέ έγκύκλιο πρός δλους
τούς Αφρικανούς ίερείς και τό όρθόδοξο ποίμνιο τν
Συνέχεια στήν σελ. 4
ΤΗΝ έπίσπευση τής αύξήσεως του κατωτάτου μισθού
άπό την 1η Μαΐου άνεκοίνωσε χθές δ Πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης , στήν συνέντευξη πού παρε χρησε στόν Νίκο Χατζηνικολάου και τήν έκπομπή
Ενπιος Ενωπίφν. Πρόκειται για τήν δεύτερη αύξηση έπειτα άπό τό 2% πού όδήγησε τόν έλάχιστο μισθό
(σελ. 5
Ήίσότητα
τν ρητορικν όπλων
Συνέχεια στήν σελ. 2
Γράφει ό Βύρων Ε Πολύδωρας
Λόγος τό τραύλισμα
έγινε καί νερομάνα ή στάλα >
(Κωστής Παλαμάς)
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
. Εν ή Ελλάς πλήττεται άπό τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες , στίς όποίες έδόθη τό μάλλον άτυχές όνομα Διομήδη, ή Αργεντινή άντιμετωπζει έναν πρωτοφανή γιάά την ίστορία της καύσωνα
μέ Τις θερμοκρασίες νά ξεπερνούν τούς 40 βαθμούς
Κελσίου. Μέ τήν θερμοκpασία νά κυμαίνεται στούς
45 βαθμούς Κελσίου σέ όρισμένα τμήματα Τής νοτιοαμερικανικής αύτής χρας, έκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έμειναν χωρίς ήλεκτρικό ρεύμα δόταν
κατέρρευσαν τά δίκτυα ήλεκτροδοτήσεως έντός καί
γύρω άπό τήν πικνοκατοικημένη πρωτεύουσα, τό
Μπουένος Άιρε Η ξηρασία πού όφείλεται στό φαινόμενο Λά Νινιά ήδη πλήττε τις σοδειέ, έν ή χρα άναδεικνύεται ς τό θερμότερο σημείο στόν πλανήτη έπικρατντας Τής Αύστραλία, όπου ό καιρός
στήν διάρκεια της νύχτας ψύχρανε
Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ θέλει
δύο πρωτόγονοι πρίν έλθουν σέ σύγκρουση μέ τά ρόπαλα ή ρίπτοντες
άλλήλοις κοτρνες και λιθάρια , νά
άπευθύνουν ό ένας στόν άλλον λόγους όξεις , καί ύβριστικούς . Αύτό
δέν ήταν κάποια προπαρασκευαστική πράξη. Ήταν φυσικό ένστικτο. Ο
Άριστοτέλης όρίζει στή Pητορικήν
του τά τρία στοιχεία του δικανικού ή
πολιτικού λόγου: ήθος (ποιός λέγει ) .
πάθος ( πως λέγει ) , λόγος (τί λέγει;).
Συνέχεια στήν σελ. 5
Μέσα στήν πανδημία κι ένας διαστημικός βράχος
ιστνεις δτι σέ πολλά σημεία ή ταινία θυμίζει τό σή του Άγίου Άθανασίου , έοp - μερα! Μόνο πού στήν ταινία
Ενaς μεγάλων διαστάσεων άστεροειδής , διαμέ τρου περίπου ένός χιλιομέ- μεγέθουp .
τρου , πλησιάζει τή Γή και
θά περάσει , στίς 18 Ίανουαρίου σέ άπόσταση άσφαλείας σχεδόν δύο έκατομμυ- Netiik, oloθάνεσαι- μοιραία ρίων χιλιομέτρων, περίπου
πενταπλάσια άπό τήν άπόσταση ΓήςΣελήνης-όχι πά
ντως καί τόσο μεγάλη γιά έγγονή σου, λές κσημαδιακή
έναν άστεροειδή αύτου του
ήμέραν . Αν τήν ίδια ήμέρα,
Άν έχεις δεί τήν ταινία τάζει δπατέρας Τής έγγονής ή γή καταστρέφεται! Αλλά
<Μήν κοιτάζεις ψηλάν, τήν
δποία μποράτε νά βρέτε στό
και υός σου και έόρταζε και
δ πατέρας σου, λές κοίτα
νά δες , μέρα πού διάλεξε δ
άστεροειδής νά περάσει άπό
μήπως κι αύτό τό σενάριο δέν περνά κάποιες φορ
άπό τό μυαλό μας; Ερχεται,
λοιπόν , κοντά μας-&λλά,
δπως μας διαβεβαινουν
μια μικρή &νατριχίλα Άν
έχεις δε τήν ταινία και στίς τήν γετονιά μαφ καί . .ξva 181ανουαρίου έχει γεννηθέή
βλέπεις τήν ταινία! Καί διαΣυνέχεια στήν σελ. 4
3-771108701144