Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ε ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ .
ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη
13 Ιανουαρίου 2022
Ερμύλου καί Στρατονίκου μαρτ.
Σελήνη 11 ήμερων ! Άνατολή ήλίου 7.40-Δύσις ήλίου 5.27.
ΑΓΤΚΗ Νεφσεις και βορειοανατολικοί άνεμοι Θερμοκρασία ως 6β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αίθριος καιρός και βόρειοι άνεμοι. Θερμοκρασία έως 4β.
Αριθμ. φύλ . 42158
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5 ε
Κίνδυνος στά δεξιά τής ΝΔ
Συσπείρωσις κυνήσεων μέ στόχο τήν ένιαία κάθοδο στίς προσεχείς έθνικές έκλογές
ύπόμορφή συνασπισμού - Πς κινείται ή <Ελληνική Λύση-Οί διεργασίες στά Άκροδεξιά
σει άποτελεσμάτων τόν πρτο λόγο έχει ή (Ελληνική
Λύσην τού Κυριάκου Βελόπουλου.
Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ βουλευτής Κωνσταντϊνος πικρή γεύσις τής διακοπής τής συνεργασίας μέ πρωτοΜπογδάνος άπεφάσισε νά διακόψει χθές τήν συνεργασία του μέ ραδιοφωνικό σταθμό του λιμένος . Επισήμως άνεκοίνωσε στούς άκροατές του δτι ή έξέλιξις αύτή είναι άν άπεχρησε ή άν έξωθήθηκε σέ άποχρηση άπό
είναι προϊόν άποκλειστικς δικής του έπιλογής καθς
έπιθυμεί νά άφοσιωθεί στό κοινοβουλευτικό έργο του .
Θεωρεί ότι ή περιφέρεια πού έκλέγεται, ή Α' Αθηνν,
είναι ή πλέονύποβαθμισμένη τής χρας, και πρός τούτο
σκοπεύει νά άναδείξει τά προβλήματά της μέ διαρκείς όποίου ή συνεργασία διακόπτεται μέ τόν έναν ή μέ τόν
παρεμβάσεις . Το κστάτους του άνεξαρτήτου βουλευτου τού δίδει τήν δυνατότητα να ζητεί και νά λαμβάνει μό. Προηγήθηκε άλλος πού δέν ζεί σήμερα.
τόν λόγο δποτε τό έπιθυμεί και όχι όποτε τό έπιτρέπει
δ Γενικός Γραμματεύς της Κοινοβουλευτικής ομάδος έξης δκύριος Μπογδάνος, του όποίου τό έπικοινωνιακό
του τέως κόμματός του, της ΝΔ .
Στό παρασκήνιο ήδη γίνονται συζητήσεις στε νά ένοποιηθούν δλα τά διάσπαρτα σχήματα .
Οίνεόκοποι πολιτικοί σχηματισμοί , πού κινούνται Δημιουργούνται ς φαίνεται τρείς πόλοι στά δεξιά
στά δεξιά τής ΝΔ (μέ έξαίρεση τήν Χρυσή Αύγήν καί
τό κόμμα Ελληνες γιά την Πατρίδω) , θά έχουν έναν δι
πλό στόχο: Πρτον, νά ένοποιηθούν και νά κατέλθουν
ς ένα ένιαϊο κόμμα στίς έκλογές ύπό μορφή συνασπι σμού δεξιν δυνάμεων, στε νά διεκδικήσουν μέ άξιο
σεις τήν είσοδό τους στήν Βουλή. Δεύτερον, νά άνατεθεί
στόν άνεξάρτητο Βουλευτή νά έκπροσωπήσει όλο τόν
χρο στό Κοινοβούλιο καίνά δμιλεϊς κοινοβουλευτι
κός έκπρόσωπός του μέχρι τις έκλογές "Εως ότου τό νέο
κόμμα-συνασπισμός έκλέξει μετεκλογικς σέ Συνέδριο
τόν νέο του άρχηγό. Η τυχόν κάθοδος πολλν διαφορετικν κομμάτων του λεγόμενου πατριωτικού χρου στίς
έκλογές θά διασπάσει την ψήφο κατά τόν άνεξάρτητο εχη, που στελέχωναν τόν κομματικό μηχανισμό τής
Βουλευτή καί θά διευκολύνει τό πρτο κόμμα καθς θά
ρίξει τό μέτρο της αυτοδυναμίας γιάτον σχηματισμό κυβουλία της ίδιοκτησίας. Γιά λόγους πού γίνονται εύκολα
άντιληπτοί..Ωστόσο τό ένδιαφέρον έν προκειμένω δέν
τής ΝΔ Οπρτος είναι όήδη κοινοβουλευτικός Κυριάκος Βελόπουλος, δ όποίος πάει καλά στίς μετρήσεις καί
δέν έχει ίδιαίτερο λόγο διαπραγματεύσεως μέ άλλα σχή
ματα . Ούτε έπίσης έχει λόγο νά κέμβολιάσευ τά ψηφ δέλτιά του μέλαμπερά πρόσωπα άγνστου έπιρροής. Ο
δεύτερος είναι ό πόλος στόν όποίο περιλαμβάνονται οί
κινήσεις Έμφιετζόγλου, Κρανιδιτη, Τζήμερου, Μπο Υδάνου, τού Ρεύματο , Κινήσεων Αποστράτων , κινήσεων πρην Βουλευτν , τν Ελευθέρων Άνθρπων)
και άλλων , οί όποίοι εύρίσκονται σέ συζητήσεις μεταξύ τους καιρό τρα . Τό Ρεύμων άποτελείται άπό στεέναν ραδιοφωνικό σταθμό όκύριος Μπογδάνος , αυτά δυστυχς είναι πλέον συνηθισμένα έπεισόδια στόν έλληνικό δημόσιο βίο . Δέν είναι άλλως τε δπρτος ραδιοφωνικός παραγωγός μέ παρέμβαση στήν πολιτική ζωή, του
άλλο τρόπο άπό τόν συγκεκριμένο ραδιοφωνικό σταθΤό ένδιαφέρον είναι τί θά πράξει άπό έδ και είς τό
βάρος αυξήθηκε μετά τήν διαγραφή του , ή όποία άπετέ
λεσε προϊόν δημόσιας άντιδικίας του μέ τον Υπουργό
Συμφνως μέ πληροφορίες, ή παραίτησίς του άπό
τά μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού δέν ήταν άπο - Εξωτερικν Νίκο Δένδια μέ άφορμή τήν παρουσία του
τέλεσμα δικής του έπιλογής μόνον , άλλά καιί προϊόν ς Βουλευτού στις έπετειακές έκδηλσεις στόν Γράμμο
εύγενικής συστάσεως της ίδιοκτησίας . Ωστόσο όίδι ος δέν θέλησε νά έπικοινωνήσει πρός τά έξω τήν έξέλι ξη καθς θεωρεί ότι ή συνεργασία πού είχε ήταν άψογη νιας Πατριωτικής Ενσεως Πρόδρομο Εμφιετζόγλου
καί γι' αύτό δέν ήθελε νά μείνει ς τελική έντύπωσις ή
ΝΔ έπί ήγεσίας Αντνη Σαμαρά σέ καίριες θέσεις γενικν διευθυντν , γραμματειν όργανωτικού (Θανάσης
Σκορδάς , Μανλης Αγελάκας , Κωνσταντίνος Τσιμά
ρας, Γιργος Λουλουδάκης κ.ά).
και στό Βίτσι. Στις δύο τελευταίες του έκπομπές δ κύρι
ος Μπογδάνος φιλοξένησε τόν Πρόεδρο τής Πανελλή- βερνήσεως . Πυροδοτείται έτσι λοιπόν μέ τήν παραίτηση Μπογδάνου και έπισήμως ή αύξησις της κινητικότητος στόν χρο πέραν της Δεξιάς στήν όποία σήμερα βά
και τόν Πρόεδρο της Νέας Δεξιάς Φαήλο Κρανιδιτη .
Συνέχεια στήν σελ. 3
Στίς 16/01
του Μανλη Κοττάκη
ΕΣΤΙΑ
Σόκ: Σταματούν
οί έρευνες για
ύδρογονάνθρακες
στήν Κρήτη
Τό ειρότερο δυνατό σενάριο
Η ΕΥΡΩΠΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΕΙ
άς χαρούν τρα τήν στρατηγική
της κάντικατάστασης ).
ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ πρός τίς έθνικές
έκλογές δέν θά συγκρουστούν
μόνον κόμματα ς φαίνεται. Θά
συγκρουστουν και συστήματα.
Μεταξύ τους . Ο βασικός έπι χειρηματικός καί μηντιακός συσχετισμός δυνάμεων πού έφερε τήν ΝΔ στήν έξουσία και τόν
κύριο Μητσοτάκη στήν πρωθυπουργία παραμένει μέν άναλλοίωτος, άλλά άλλάζουν οί ίσορροπίες έντός του . Μέ συνέπεια νά
διαμορφνεται ένα νέο έπικοινωνιακό τοπίο τό όποιο έπιδρά
στό ύπό άναδιάταξη πολιτικό. Ως πλέον ένδιαφέρουσα έξέλιξη τής περιόδου αύτής άξιολογω
τήν συνέντευξη πού έδωσε ό νέος Πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ Νϊκος Άνδρουλάκης στόν Alpha , με τήν Παναγιωτόπουλου φαίνεται ότι άποδίδεται άπό
όποία όχι μόνο διέλυσε τίς προσδοκίες που καλ- τους ίδιους σέ δάκτυλο <μεγάλουν τηλεοπτικου
λιεργούσαν άνοήτως τά πασοκογενή παιδάρια ανταγωνιστου στόν όποϊο χρέωσαν χθές έμμε
του Μαξίμου (ότι ή έκλογή του εύνοει τή ΝΔ και σως το κτύπημα (ή έκπομπή τους δίδει τήν πρωβλάπτει τόν ΣΥΡΙΖΑ) άλλά άναποδογύρισε και τό
τραπέζι . Ο κύριος Άνδρουλάκης έκανε λόγο για είις βάρος άλλων νεόκοπων σταθμν. ) Αναγκααάντικατάσταση της ΝΔ άπό μιά νέα σοσιαλδημο- στικς όμως ή όμάς τν Θεο
κρατική κυβέρνησην στόν άπόηχο της πρόσφα- δαστων δέν έξήντλησε τά βέλη της στόν υπουτης δήλωσης Τσίπρα γιά τό άθροισμα των ψή - λο άνταγωνισμό: Έστράφη κατά της Κυβέρνηφωνν των προοδευτικν δυνάμεων στίς έκλογές σης , κατά του ίδίου του ίδίου του Πρωθυπουργου
( όσοι στήν ΝΔ πανηγύριζαν γιά την έκλογή του ,
Aυτοκτονεί
ΣΕΠΡΟΩΡΗ άναστολή όδηγούνται οί
έρευνες γιαύδρογονάνθρακες στά δύο θα λάσσια οίκόπεδα νοτίως και δυτικς τής
Κρήτης όπου είχε άναλάβει νά δραστηριοποιηθεί ή κοινοπραξία τν έταιρειν
Total, ExxonMobil και ΕΛ.ΠΕ. Στό σχετικό σχέδιο έργασιν της κοινοπραξί
ας δέν περιλαμβάνεται ή διενέργεια σεισμικν έρευνν στήν Κρήτη, κατά τον
φετινό χειμνα . Πρέπει να σημειωθεί
δτι βάσει τής συμβάσεως παραχωρήσεως , ή κοινοπραξία όφείλει νά διεξαγάγει
τίς σεισμικές έρευνες έντός τής τριετί ας άπό την ύπογραφή πού έγινε τό 2019.
Πρίν όμως άναλύσουμε την
έπίδραση της συνέντευξης
Ανδρουλάκη στήν πολιτική σκακιέρα όφείλουμε νά έπισημάνουμε όρισμένα γεγονότα που φορτίζουν έπικινδύνως για πρτη
φορά τήν άτμόσφαιρα. Καί έπειτα νά δουμε και τίς ίσορροπίες .
Τό πρτο είναι ή δυναμική έπανεμφάνιση τν Μακεδόνων διασκεδαστων του Ράδιο Αρβύλαν,
οί όποιοι έναντίον τής θελήσες τους μεταλλάσσονται σέ πολιτικούς παράγοντες . Ή έπιχείρηση άποδυνάμωσής τους μέ το σκάνδαλο Στάθη
Η Ευρπη
Αυτοκτονεί
troeς Της mολropτηmo
Αποκτήστε τό 13ο CD
Συνέχεια στήν σελ . 3
ΒΕETHOYEN
LEGENOARY RECOROINGS
Πάνω άπό 100 ράντζα
τιά στόν "Αντέννα- στίς μετρήσεις τηλεθεάσεως
στό <Αττικόν!
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
έων διασκεΛεπτομέρειες στήν σελ. 3
Tiie Tines view on the Eigin
Marbles: Unit ing Greeces Heritage
τής έπιστροφής
τν Γλυπτν
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
του Παρθεννος
μέσυμβολικό
τίμημα
οι Times
του Λονδίνου
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Δυσμενή σενάρια
γιά τόν προϋπολογισμό
Είσπήδησι9 τού Πατοιαρχείου
Μόσχας στήν Άφρική
. Μιάντουζίνα δόσεις έμβολίου γιά τήν Covid-19 πρό
λαβε νά κάνει παράνομα σέ διάστημα μικρότερο του
ένός χρόνου ένας συνταξιούχος στήν Ινδία. Ο84χρονος
Μπραχαμντέβ Μαντάλ έμβολιάσθηκε 12 φορές σίμόλις
11 μήνες καίμάλιστα έκανκ δύο δόσεις σέ διάστημα μισής
ρα, ή μία άπό Τήν άλλη Τήν ίδια μέρα Η έξήγησες
του , Ήθελε λέει, νά νιθει Ισχυρότρο τόν όργανισμό
του κατά τήν διάρκεια τής πανδημίας κι όπως ύπεστήριξε μέ τά έβόλια κατάφερε νά ξεφορτωθί τους πόνους
στις άρθρσεις που τόν ταλαιπωρούσαν έδ καί όκτ
χρόνια Ο πολυεμβολιασμένος Ίνδός κατάφερε νά κλείσει ραντεβού γιά ξτρα δόσεις του έμβολίου χρησιμοποιντας Τς ταυτότητες άλων άνθρπων καί λέγοντας Ψέματα στους άρμοδίους στά Εμβολιαστικά κάντρα
Τρα άντιμετωπίζα σειρά κατηγοριν
ΑΚΡΙΒΕΙΑ, πληθωρισμός και ύγειονομική κρίσις
προκαλούν μία σειρά από άβεβαιότητες στήν έκτέ λεση του προϋπολογισμού καί ρίχνουν σκιά στά βα σικά μεγέθη τής οίκονομίας, δπως διετυπθησαν τόν
περασμένο Νοέμβριο στόν προϋπολογισμό του 2022.
Το στοίχημα νά αύξηθεί τό ΑΕΠ κατά 4,5% και τό
πρωτογενές έλλειμμα νά συγκρατηθεί στό 1,2% του
ΑΕΠ , όπως προβλέπει ό προϋπολογισμός, μπορεί
Συνέχεια στήν σελ. 2
Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ του Πατριαρχείου τής Μόσχας να
ίδρύσει Εξαρχίες στήν Αφρική, πού είναι δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Άλεξανδρείας , έχει προκαλέσει όξύτατες άντιδράσεις τόσο άπό τό Φανάρι δσο και
κυρίως άπό την Αλεξάνδρεια. Σπανίως τό Πατριαρχείο
Αλεξανδρείας χρησιμοποιεί τόσο σκληρή γλσσα σε
άνακοίνωσή του, καθς κάνει λόγο γιά άντικανονική
καί άντιεκκλησιαστική είσπήδηση του Πατριαρχείου
Συνέχεια στήν σελ. 4
(σελ. 7)
Ή κάναγκαστική
όμοσπονδίαν
του Α. Π Δημόπουλου *
EΧΟΥΝ περάσει 27 περίπου χρόνια
άπό τόν λεγόμενο απόλεμο τής Βοσνίας . Καί ή Όμοσπονδία της Βοσνίας-Έρζεγοβίνης, τό τρι-εθνικό κρά
τος Βοσνίων , Κροατν καί Σέρβων , τό
όποιο γέννησε ό πόλεμος και οί συμφωνίες του Dayton , πού άκολούθησαν , θά κλείσει τό 2022 τριάντα χρόνια ζωής-τόσα πέρασαν άπό τήν δι άλυση της τότε Γιουγκοσλαβίας . Καί
μπορεί , μέ ίστορικούς δρους , τριάντα
χρόνια , νά είναι λίγα γιά νά προκαθορίσουν τήν πορεία ένός κράτους (συγκριτικά , γιά έμας, πού άναπολο0με
τά διακόσια χρόνια τής άνεξαρτησίας
Συνέχεια στήν σελ 3
Παρά θν άλός
του Δημήτρη Καπράνου
. Ακόμη μία φορά, ό Πάπας Φραγκίσκος άπεφάσισε νά
κσπάσειν τό πρωτόκολλο . Προχθς τό βράδυ ό ποντφικας μετέβη σέ δισκοπωλείο , στό κέντρο Τής Ρμης κοντά στήν πλατεία όπου βρίσκεται τό Πάνθεον eλησε
νά έπισκεφθ τους ίδιοκτήτες του καταστήματος, μέτους
όποίους είχε άναπτυξει φιλικς σχέσεις Τρίν ένλεγε Πά
πας Τήν περίοδο, δηλαδή, κατά τήν όποία έρχόταν γιά
λίγς έβδομάδες στήν Ρμη, άπό τήν Άργεντινή . Τους
εχε πεί ότιθά πήγαινε καί πάλι νά τους δεί και άπόψε
βρήκε Τήν εύκαιρία νά τηρήσει τήν ύπόσχεσή του Εμεκμέσα στό κατάστημα 12 λεπτά καί γiριστ στό Βατ κανό μέ ένα δρο πού του έκανε τό ζυγάρι τν ίδιοκτητν τού καταστήματος: έναν δίσκο λασσικής μουσικής Όπως πάντα έτσι και γιά Τήν μετακίνησή του
αύτή ό Πάπα Φραγκίσκος έπέλεξε ένα αύτοκίνητο, Τό
όποιο σίγουρα δέν μπορεί νάχαρακτηρισθεί πολυτελέ
ΗΝαυτιλία άντεπεξέρχεται μέ έπιτυχία στήν κρίση
ποιούν Ελληνες tφοπλιστές
και ναυτιλιακοί δμιλοι έλλη
νικν συμφερόντων σέ έτός
ναυτιλίας δραστηριότητες
(τουρισμό ,ξενοδοχεία , μαρίνεs , φωτοβολτακά κ.λπ.).
Όταν, δμως , παίζουν στό
γήπεδό τους οί συμπατριτες μας ναυτίλοι είναι
άλλά παράλληλα έπενδύουν κυρίως σέ άγορές πλοίων (άπό δεύτερο χέρι ) , χω
Η Εμπορική Ναυτιλία
είναι ό μοναδικός κλάδος Τής λαπροχρησαν και προχωoίκονομίας που άντεπεξέρχε - ρούν σέ έπενδύσεις .
τα μέ έπιτυχία στήν σκληρή δοκιμασία τής πανδημίος .
Την ρα πού δλες ο άγορές είνα νά θυμόμαστε δτι στήν Υελίες πρός τά ναυτηγεία
ύπέστησαν κατάρρευση, και
δλοι οί κλάδοι τής οίκονομί - βρίσκονται οί Έλληνες έφο - κά, δέν μπορεί νά παραγνω
as μετρούν άπλειε , of έπιχειρηματίς τής ναυτλίας μέ
τρησαν κέρδη έν παράλληΚαί όταν μιλάμε γιά ρis φυσικά νά πάψουν νά
Έμπορική Ναυτιλία καλό
προχωρούν και σέ παραγπρτη θέση παγκοσμίως Τής Απω Άνατολής . Φυσιπλιστέ , oί όποίοι όχι μόνο
στάθηκαν δρθιο στήν κρίση
ρίσει κανείς και τίς έπενδύσεις , Τίς δποίες πραγματοΣυνέχεια στήν σελ. 4