Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη
12 Ιανουαρίου 2022
Τατιανής μάρτ. Εύθασίας , Μερτίου μαρτ .
Σελήνη 10 ήμερων 1 Άνατολή ήλίου 7.41-Δύσις ήλίου 5.26
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις , βροχές και βορειοανατολικοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 7β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κακοκαιρία και βόρειοι άνεμοι . Θερμοκρασία έως 6β
Αριθμ. φύλ . 42157
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5 ε
ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟ 12,9% ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
Ο Διεθνής Όργανισμός Μεταναστεύσεως
μας έγκαλεί, γιατί φυλάμε τά σύνορά μας!
Υπερβολικά καί κάμφλεγόμεναν τάμέτρα της Ελλάδος γιά την άντιμετπιση των ρον
Αλλά 7η στήν Εύρπη σέ φιλοξενία αίτούντων άσυλο
τής Μαρίας Κορνάρου
αίτουντες άσυλο πού μένουν στήν χρα μας
άνέρχονται σχεδόν στίςς 200 χιλιάδες, κα
ταλαμβάνοντας τήν 7η θέση στήν Εύρπη ,
στήν Εύρπη διά της Ελλάδας!-Ψέγει τήν λείου γιά άναπομπή τν αίτήσεων άσύλου
χρα μας γιά τήν προσπάθειά της νά άντιμε , πρός τρίτες κάσφαλείς χρεφ και της Δα τωπίσει τό δυσανάλογο μεταναστευτικό βά ΟΙ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ μετανάστες
που διαμένουν στήν χρα μας άντιπροσω-άμέσως μετά τίς μεγάλες χρες του Εύρωπα.
πεύουν τό 12,9% του πληθυσμού , πλησιάζο ντας τά άντίστοιχα ποσοστά τής Γαλλίας και
προσπερνντας κατά 2% έκείνα τής γειτονικής Ιταλίας. Αύτά άποκαλύπτει ή νέα έκ θεσις του Διεθνούς Όργανισμού Μεταναστεύσεως για τό 2022 .
νίας για τήν άναγκαστική μεταφορά αίτούντων άσυλο σέ τρίτες χρες . Μέτρα πού
ϊκού Νότου, Ίταλία καί Ισπανία. Πάντως , οί
ροές στήν δίοδο τής Ανατολικής Μεσογείου
παρουσίασαν σημαντική μείωση , Επί πλέον, ή Ελλάδα άποτέλεσε τήν δεύτερη χρα
τής Εύρπης σέ έκτοπισμούς πληθυσμν , μέ
13 χιλιάδες να άναγκάζονται νά έγκαταλεί
Ψουν τίς έστίες τους άπό φυσικές καταστροφές, όπως πυρκαίές και πλημμύρες
Η ένλόγφ έκθεσις παρ ότι άναγνωρίζει
ρας μας γιά έπιστροφή μεταναστν στήν κρίνονται , κατά τόν ΔΟM, άντίθετα μέ την
Τουρκία στίς άρχές τού 2021, άλλά και για Συμφωνία της Γενεύης του 1951 γιά τούς
φύλαξη τν συνόρων της μέ τεχνολογία πρόσφυγες καί έπικίνδυνα νά ύπονομεύήχητικν κανονιν , πρός όφελος-κατά παραδοχή τού ΔΟΜ- όχι μόνο τής ίδιας άλλά
και όλόκληρης τής ΕΕ, χαρακτηρίζονται
κόπερβολικν και κάμφιλεγόμενων μέτρα,
πού προκαλούν κάνησυχίες γιά τόν άντί σουν τό παγκόσμιο σύστημα προστασία.
Τό μεγαλύτερο ποσοστό , 446,614 χιλιάδες , προέρχεται άπό την Άλβανία , ένω άκολουθούν ή Γερμανία μέ 116,644 , ή Γεωργία μέ 85 χιλιάδες, ή Βουλγαρία μέ 74 χλιά- τήν θέση της χρας μας στήν πρτη γραμδες και ή Ρωσσία μέ 55χιλιάδες . Συνάμα , οί
λία και τήν Ισπανία, καθς και τήν πρωταγωνιστική θέση της Ανατολικής Μεσογειακής διόδου γιά την άφιξη στήν Εύρπη-κτυπό τους στούς αίτούντες άσυλο . Οί προάς άναλογιστούμε δτι τό 70% τν γυναικν
μεταναστν την περίοδο 2018-2020 έφθασε λίζονται μέ τά μέτρα τοϋ Ηνωμένου Βασι
Η άντίδρασις όμως τής Ελλάδος και
άλλων εύρωπαϊκν χωρν γιά νά διαφυλάξουν τά σύνορά τους δέν είναι διόλου άβάσιμη . Η Εύρπη έρχεται πρτη παγκοσμίως στόν μεταναστευτικό πληθυσμό, καθς
σπάθειες τής έλληνικής πλευράς παραλλημήν του μεταναστευτικού , μαζί μέ την 'ΙταΣυνέχεια στήν σελ . 3
Στό τραπέζι
μετατάξεις προϊόντων
σέχαμηλό ΦΠΑ
του Μανλη Κοττάκη
Στίς 16/01
Σύριγγες στήν κάλτη
ΕΣΤΙΑ
Η ΕΥΡΩΠΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΕΙ
ΜΕ ΡΩΤΗΣΕ χθές στό ραδιόφωνο του Αlpha ό άγαπητός συνάδελφος Τάκης Χατζής τίπιστεύω ότι θά
κάνει ή Κυβέρνηση μέ τόν ύποχρεωτικό έμβολια- θηκαν άπό τίς άναστολές καί τίς περικοπές μισθν
σμό στίς ήλικίες άνω των πενήντα έτων . Νομίζω πς άνάγκασε τόν Υπουργό Ύγείας Θάνο Πλεύρη νά
δέν χρειάζεται νά τό φιλοσοφήσει πολύ κανείς για άπειλήσει πς όσοι δέν έμβολιαστουν θά άπολυνά άπαντήσει . Ή πολιτεία έχει δρόμο νά διαλέξει θούν άπό τό Δημόσιο . Κάτι που είναι πολιτικός έφι για νά καταλάβει άν πρέπει νά προχωρήσει στό μέ κτό μέν , άλλά πιθανότατα θά καταπέσει στά δικατρο του ύποχρεωτικοϋ έμβολιασμου.Εχει μέθοδο. στήρια δέ . Τόγνωρίζει άριστα άλλως τε ό νομομαθής
Είναι τά στατιστικά . Μετά τήν έκπνοή της προθε - Υπουργός , ό όποιος μετά τήν άνάληψη τού χαρτοσμίας για τόν ύποχρεωτικό έμβολιασμό των πολιτν
άνω των έξήντα έτν και μετά τήν μελέτη του πο- τικότητα του ύποχρεωτικού έμβολιασμου. Τά"datav
σοστοϋ τν ύγειονομικν , πού παρά τήννομοθετι - λοιπόν όπως άποκαλουν οι όρθολογιστές στίς συκή ρύθμιση γιά τόν ύποχρεωτικό έμβολιασμό προτί - σκέψεις του Μαξίμου τά δεδομένα , θά πουν στήν
μησαν τήνάναστολή καθηκόντων, ή Κυβέρνηση θά Κυβέρνηση άν έχει νόημα νά έπιχειρηθεί ό ύποέχει μία πολύ καθαρή είκόνα γιά τήν άνταπόκριση χρεωτικός έμβολιασμός τν άνω των πενήντα. Καί
στήν έπιβολή. Καίγια τόν φόβο ή τήν άπάθεια μέ τήν μάλιστα σέ μιά περίοδο όπου ύπάρχει ρωγμή έμπι όποία ύποδέχθηκε μιά κατηγορία πολιτν το έπα - στοσύνης των τριπλο-εμβολιασμένων πρός τό σύπελούμενο πρόστιμο τν 100 εύρ μηνιαίως . (Δέν στημα, καθς ή Πολιτεία τούς έχει θέσει στήν ίδια
θέλω νά σάς πω μέ τίάστρονομικά ποσοστά άπέρ- μοϊρα μέ τούς άνεμβολίαστους, ζητντας άδιακρίριψαν τό μέτρο του προστίμου οί πολίτες στίς μυστικές μετρήσεις που έγιναν- γ' αυτό και δέν δη- δημόσιο χρο. Η βασική άρχή πού θά έπρεπε νά
μοσιοποιήθηκαν! ) Δέν είμαι πρόχειρος σέ στατιστι κά, άλλά άπό όσα άκουγα κατά καιρούς ούτε οί μι - αυτές τίς περιπτσεις είναι ότι έξαγγέλλεις μόνον
σοί πολίτες άνω των έξήντα έτων δέν πειθάρχησαν ό,τι μπορείς νά έπβάλεις και ό,τι μπορείς νά έφαρ πρός τίς υποδείξεις μέ βάση τά δεδομένα που είχαν μόσεις, Αν έξαγγέλλεις μέτρα μέ ποινές πού άψητεθεί ύπ ' όψιν μας. Σέ κάθε περίπτωση θά άναμέ- Φούν οι πολίτες, οί συνέπειες δέν είναι άπλως ύγεινουμε τόν τελικό άριθμό, γιατί μπορει καί νά έχου- ονομικές, είναι και θεσμικές . Καί άπλνονται ς Ιός .
με διαφοροποιήσεις πού δέν γνωρίζουμε.
Τό αυτό συνέβη περίπου και μέ τούς άνεμβολίαστους ύγειονομικούς . Τό γεγονός ότι δέν πτοήHAΚΡΙΒΕΙΑ τρομάζει την Κυβέρνηση
πού έπεξεργάζεται σενάριο για μετατάξεις προϊόντων εύρείας καταναλσεως
σέχαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ γιά μι κρόχρονικό διάστημα . Οί όριστικές άποφάσεις δέν έχουν ληφθεί άκόμη καθς
δέν έχει άποτιμηθεί τό δημοσιονομικό
κόστος πού θά προκαλέσει ή μείωσις του
ΦΠΑ σέ σειρά προϊόντων , έν δέν έχει
ύποβληθεί σχετικό αίτημα στήν Κομ μισσιόν πού θά πρέπει νά δσει τό κπρά σινο φ για να προχωρήσει ή Κυβέρνησις σέ μετατάξεις τν προϊόντων . Η
Κυβέρνησις άντιλαμβάνεται ότι τό πρόβλημα τν άνατιμήσεων δέν άποκλιμακνεται δπως άνέμενε τό προηγούμενο
ΑΕύpτη.
Η Ευρπη.
Αυτοκτογεί
φυλακίου του άμφισβήτησε on camera τήν συνταγμαμαζί
Aτυκτήστε τό 13ο CD
Συνέχεια στήν σελ. 2
ΒΕETHOYEN
τως άπό όλους ράπιντ τέστ για τήν πρόσβαση στόν
LEGENDARY RECORDINGS
Τέλος έποχής για τό Hiton
όπως το ξέρουμε
διέπει τίς άποφάσεις μιας στιβαρής πολιτείας σέ
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Λεπτομέρειες στήν σελ. 2
Ο Μηχανισμός
τν Αντικυθήρων
κάποκαλύπτεν τά μυστικά του
Συνέχεια στήν σελ. 8
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Σύγχυσις στήν Κυβέρνη ση
για την ύποχρεωτικότητα
του έμβολιασμού
Αναρχικοί άπειλούν
τόν Πρόεδρο της Ενσεως
τν Είσαγγελέων
. Απλήρωτος άπό τόν Αύγουστο, πού οί Ταλιμπάν
κατέλαβαν τήν έξουσία, έχει μείνει ό Άφγανός πρέσβuς
στήν Κίνα Τζαβίντ Αχμάντ Καέμ, ό όποίος μέ άνάρτηση στό Twitter άνήγγειλε ότι έγκαταλείπει τήν θέση
του Ο Καέμ άναφέρει ότ πολλοί διπλωμάτες στήν πρ
σβεία έχουν ήδη άποχωρήσει. Υπάρχουν πολλοίλ
γο, προσωπικοί καιί έπαγγελματικοί, άλλά δέν θέλω να
τους άναφέρω έδν έγραψε ό ίδιος άναφορικά μέ τήν δική του άπόφαση νά άφήσει τήν θέση του Στήν έπιστολή του ό Καέμ είπε ότι ένα νέο πρόσωπο έχει διορισθεί
στήν πρεσβεία, άναφερόμενος σέ αύτό μόνο ς κκ Σα
ντάατ Τόάφγανικό Υπουργείο Εξωτερικν δέν άπήντησε άμεσα σέ αίτημα γιά σχόλιο σχετικά μέ τόν διάδοχο του Καέμ. Ο έπρόσωπος του κινεζικού ύπουρ
γείου Εξωτερικν Γουάνγκ Γουενμπν έδήλωσε σέ τα
κτική ένημέρωση τν δημοσιογράφων ότι ό Καέμ έχει
άναχωρήσε άπό τήν Κίνα χωρίς όμως νάδίδει λεπτομέρειες γιά τό πότε έφυγεή που Τήγε.
ΕΝΤΕΛΩΣ διαφορετικές άπόψεις έκφράζουν κυβερνητικά στελέχη σχετικός μέ τό πρόστιμο πού θά έπι
βληθεί μετά τίς 16Ιανουαρίου στούς πολίτες άνω των
60 έτν πού είναι άνεμβολίαστοι . Όπως είχε άνακοι νόσει ό Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τίς 16Ιανουαρίου όσοι δέν έχουν κλείσει ραντεβού θά ατιμωρηθούν
ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ οι έπιθέσεις άτόμων του άντιεξουσιαστικού χρου τό τελευταίο διάστημα . Είτε πρό κειται για τόν Ρουβίκωνων είτε γιά άλλες άναρχικές
δμάδες , οί έπιθέσεις στοχεύουν κυρίως μέλη τής πα
νεπιστημιακής κοινότητος, τά ίδια τά ίδρύματα, άκόμη
και τόν πρόεδρο τής Ενσεως Είσαγγελέων Ελλάδος.
(σελ. 7)
Ή βίαιη κλιματική
μετάβαση όδηγε
στήν καταστροφή
Συνέχεια στήν σελ.3
Συνέχεια στήν σελ. 4
<Τελευταία Ύπόμνησην
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Κατράνου
του Δρος Προδρόμου Εμφιετζνου*
Ή Έλλάς στό προσκήνιο
. Εληνς έπιστήμονε, ς Επί τό πλείστον άπό τό Πανεπιστήμιο της Κρήτης, κατοχύρωσαν μία σημαντική
έφεύρεση πού έπιτρέπει τήν έλαχιστοποίηση τής άντα
νακλάσεως άτπό γυάλιες έτιφάνειες έως και 99% . Μα
σειρά άπό έντομα , και κυρίως τά τζιτζίκια, άπετέλεσαν έμπευση γιά τήν έπιστημονική κοινότητα λόγω
τν διάφανων φτερν τους που έχουν σημαντικέ άντιανακλαστικές Ιδιότητε . Αύτό είναι άποτέλεσμα έξελικτικής πορείας χιλιάδων χρόνων κατά τους όποίου τά
έντομα άνέπτυξαν αύτήν τήν δυνατότητα προκειμένου
νάμήν τάέντοπίζουν οί θηρευτές πάνω άπό τά δέντρα .
όταν ύπάρχει φς . Τά φτερά του Τίτζικα έχουν κάποις μικροσκοπικές μορφολογικς άπολήξεις, οι όποs
δημιουργούν την πολυπόθητη άντι-ανακλαστικότητα
ΤΑΣΗΜΑΔΙΑ άρχισαν νά φαίνονται . Η
τιμή του φυσικού άερίου δέν μεινεται, άντίθετα αύξάνεται . Ο πληθωρισμός δέν μεινεται , άντίθετα αύξάνεται. Οι κέπιδοτήσεις δέν είναι δυνατόν νά έπιλύσουν τή διατάραξη της
διεθνούς οίκονομικής ίσορροπίας , καί
καμμία χρα -πλήν της δικής μας-δέν
είναι διατεθειμένη νά όδηγήσει τον
λαό της στήν άμεση καταστροφή για
χάριν μελλοντικής μεισεως του CO2
Ή αύξηση της τιμής του ήλεκτρικού
Κάθε φορά που κάθομα νά
κινητό έρχόταν στόν ύπο
φείο μου . Κάθισε κάτω κα
και πολλά χρόνια , ύπάρχει γράψω , δίπλα μου , βρί - λογιστή του παππού γιά δές δν μού λέ . Καί χωρίs
ένα χάλκινο όμοίωμα τού
Μηχανισμού τν Αντικυθήρων . Τό Έλληνικό Ίνστιτούτο Ναυτικής Τεχνολο - πι , που λέγαμε παλιά στά
γίαs (ΕΛΝ.Τ) ίχε παραγγείλει μία σειρά άπό τέτοια
δμοιματα καί τά είχε διανείμει σέ μέλη καί φίλους του .
σκεται τό άντίγραφο αύτό,
που σέ πολλές περιπτσεις
λειτουργεί και ς πρές πα
να παίξει τά ήλεκτρονι- πολλά λόγια, μπαίνει στό
κά παιγνίδια, μέ ρτησε τί
είναι αύτή ρόδα . Καί δταν
τής είπα δτι πρόκειται γιά
τόν άρχαιότερο ύπολογι
google και μού βρίσκει δημοσιεύματα σχετικά μέ την
λύση τού μυστηρίου του
Μηχανισμού τν Αντικυ χωριά μας. .
Κάποια στιγμή, ή έγγο- στή τού κόσμου , προσπά- θήρων άπό μιά όμάδα tπ νή μας, πού πρίν άποκτή-θησε νά βρεί πς δουλεύσει τό δικό της λάπτοπ και
στημόνων του Βρεταννικού
ε Προχθές , ήλθε στό γρα Συνόχεια στήν σελ 4
Συνέχεια στήν σελ. 3