Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΙΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
Γραφεία Εμμ. ΜΠενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΤΡΙΤΗ 11 ΙAΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022
μww.dimoprasion.gr
email:dimonews @dimoprasion.gr
AP. ΦΥΛΛΟΥ 27951
Non paper
αποκαλύπτει τις
επιφυλάξεις των
ΗΠΑ για τον
EastMed
Δύσκολη εξίσωση ο νέος ΕΝ ΦΙΑ
Η ενσωμάτω ση του συμπληρωματικού φόρου στην κλίμακα του κύριου φόρου αφορά μόνο τα φυσικά πρόσω πα
αναφέρουν ότι η άσκηση αναδειχνύε ται ιδιαίτερα δύσχολη υπόθεση . Οι
αρμόδιες υπηρεσί
ες μαζί με την ομάδα εργασίας που έ Σε διευχρινίσεις προχρησε το Στέιτ
Ντιπάρτμεντ για το ηon paper, το οποίο
φέρεται να διατύπωνε στα εμπλεκόμ ενα
μέρη τις επιφυλάξεις των HΠA σχετικά
με την οικονομική και περιβαλλοντική
βιωσιμότητα του αγωγού φυσικού αερίου
χει συσπαθεί επιχειρούν να συνθέ σουν ένα ιδιαίτερα
δύσκολο παζλ , το οποίο θα περιλαμβάνει τις νέες αντικειμενικές αξί.
ες των ακινή των,
ενσωμάτωση
του συμπληρωματι χού φόρου στον κύριο φόρο χαι όλα
τα παραπάνω να
δίνουν ένα τελικό
EastMed.
Απαντντας σε ερτηση των Ελλήνων
ανταποκριτν , εκπρόσωπος του Στέιτ
Ντιπάρτμεντ ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν δε - ΕΝΗ3
Εβδομάδα
αποφάσεων για τα
μέτρα: Σενάρια
για χαλάρωση
καθς οδεύουμε
προς κορύφωση
των κρουσμάτων
αποτέλεσμα που θα είναι σε απόλυτους α Εεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση
για τα απο καλυπτήρια του νέου ΕΝΦΙΑ
που θα φέρει εκτός των άλλων χαι μεσο
σταθμική μείωση της τάξεως του 3% έως
4% για το 2022. Σύμφωνα με τις υπάρ .
χουσες πληροφορίες η νέα κλίμακα για
τον υπολογισμό του ΕΝ ΦΙΑ βρίσκεται
στο τελικό στάδιο διαμόρφωσής της και
θα είναι έτοιμη μέσα στο επόμενο χρον
κό διάστημα.
Βασική επιδίωξη του υπουργείου Οικονομικν είναι αυτή να είναι έτοιμη το αρ γότερο έως το τέλος Ιανουαρίου ή στις αρχές Φεβρου αρίου, έτσι στε να πάρει τον
δρόμο προς την Βουλή η τελική ρύθμση
μέσα στο επό μενο μήνα.
Πηγές από το υπουργείο Οικονομικν
ριθμούς χατά 60 εκατ. μιχρότερο από το
περυσινό και ταυτόχρονα να μην προκύπτουν υπέρμετρες επι βαρύνσεις στις περισχές εκείνες που υπάρχουν σημαντικές
αυξήσεις τις αντικει μενικές τιμές.
Από όποια πλευρά και αν το δει κανείς, η άσκηση αυτή μόνο
εύχολη δεν μπορεί να χαρα - A 2
Διανύουμε μία εβδομάδα αποφάσεων
για τα μέτρα , αλλά και κορύφωσης των
χρουσμάτων .
Συνεδριάζει, την Τετάρτη ( 12/01 ) , η ε πιτροπή των ειδικν για την αξιολόγηση
των τελευταίων επιδημιολογικν και στη
συζήτηση φαίνεται πως μπαίνει το ενδε χόμενο χαλάρωσης των περιοριστικν μέ
τοων για τον κορονοίό.
Ο κυβερνη τικός εκπρό- V
Τιμές ακινήτων: Που σημεινονται οι
μεγαλύτερες μεισεις και αυξήσεις
Ενενήντα επτά
θαλάσσ1 1
σίφωνες και 9
ανεμοστρό βιλοι
στην Ελλάδα το
Αποδόσεις έως και 350% το 2021 για
το Χρηματιστήριο Αθηνν
Ελαφρά κάμψη σημείωσαν κατά τη
διάρκεια του τελευταίου τριμήνου (ο .
κτβριος - Νοέμβριος- Δεκέμβριος 2021)
οι τιμές που ζητούν οι πω λητές ακινήτων
σε σχέση με το πρτο εννεάμηνο του έ.
τους , σύμφωνα με τα αποτελέσματα μεγάλης έρευνας του δικτύου της newdeal
real estate group στην Ατική , που δεί .
χνει ότι επικρατούν μικτές τάσεις σχετι.
κά με τις τιμές των ακινή των .
Μεθετικό πρόσημο παραμένουν οι δη
μοφιλείς περιοχές που ξεκίνη σαν το ρά
λι αλλά και όσες είχαν μείνει πολύ πίσω.
Οπως αναφέρεται στην έρευνα , η διακύμανση είναι διαφορετική από περιοχή σε
περιοχή ακόμη και από γειτονιά σε γειτονια.
Σύμφωνα με την έρευνα της newdeal
real estate group οι μεγαλύτερες μεισεις
τιμν σημειθηκαν στις περιοχές : Παλλήνη- 11,7% , Νέα Μάχρη-9,8% , Αθήνα
(Ψυρρή )-9,6% , Σχινιάς-8,9% , 'Αλιμος
(Τράχωνες) -6,7% , Παλαιά
Μπορεί ο Γενικός Δείχτης Τιμν να έκλεισε με κέρδη 10,43% το 2021, όμως η πλειοψηφία των κερδισμένων μετοχν ( 115 έκλεισαν με κέρδη και 34 με απλειες) κατέγραψε αποδόσεις υψηλότερες του Γενικού Δείχτη και 17 τίτλοι πέτυχαν άνοδο μεγαλύτερη
του 80% , ση μεινοντας κέρδη έως και 350% .
Μεγάλος πρωταγωνιστής του 2021 ήταν η μεσαία κεφαλαιοποίηση, ο δείκτης της οποί
ας σημείωσε άνοδο 34,72%, έναντι ανόδου 11,07% του δείχτη της υψηλής κεφαλαιοποίη
σης και ανόδου 10,78 % του τραπεζικού δείχτη .
Τα μεγαλύτερα κέρδη , από τους επιμέρους δείχτες , κατέγραψε ο δείκτης της Τεχνολογίας με άνοδο 96,54%.
Με χέρδη υψηλότερα του Γενικού Δείκτη Τιμν έκλεισαν οι δείκτης των Βιομηχανι
χν Προϊόντων (+27,23%) , των Τηλεπικοινωνιν ( +24,73%) , της Υγείας (+24,66%),
του Πετρελαίου ( +16,15%), των Τροφίμων ( + 14,64% ) και των Ταξιδιν
(+ 13,31%).
Στην Ελλάδα το 2021 καταγράφηκαν
97 υδροσίφωνες (σίφωνες θαλάσσης) και
εννέα ανεμοστρόβιλοι ( σίφωνες ξηράς ),
οι οποίοι προκάλεσαν υλικές ζημιές .
Οι περισσότεροι σίφωνες εμφανίστηκαν
τον Οκτβριο ( 24 ) και τον Ιανουάριο
( 23 ) , αλλά οι πιο καταστροφικοί χαταγρά φηκαν τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο .
Οι περισσότεροι υδροσίφωνες παρατηρή θηκαν στα Δωδεκάνησα (21 ) , στο Δυτικό
Αιγαίο (15) , στο Βόρειο Ιόνιο ( 13) , στην
Κρήτη ( 12 ) , στο Κεντρικό Ιόνιο ( 8) και
στο Θρακικό Πέλαγος (4).
www.dimoprasion.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα