Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τρίτη
Ιανουαρίου
Κιθιμερινή οικονομική ειδική εgημρίδα Διακρύξεων: Δημοιρσιν
Έτος 24ο
Αριθ. Φύλ.: 7567
Τιμή : 1.009
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 952233
Πλειστηριασμοί:
Πάνω από 1.100 ακίνητα
Έρχονται
οι Προσυμ.
πληρωμένεs
δηλσειs
ΦΠΑ από
την εφορία
στο σφυρίν αυτή την εβδομάδα
αΦωτιά πήραν οι
ηλεκτρονικοί πλειστη.
κοκυριό με χρέη μπο
ρεί να Υλιτσει τον
ολόκληρο το 2022 και
έως ότου συσταθεί ο
την εβδομάδα που έρ- περιβόητος φορέας
χεται προγραμματίζε - Απόκτησης και Επανα ται να βγουν στο μίσθωσης Ακινήτων.
' Αρκεί να βεβαισει
στην τράπεζα και την
Γραμματεία
ιδιωτικού Χρέους rpοσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά
πως ανήκει στην κατηγορία των ευάλωτων
ριασμοί με το ακαλη- πλειστηριασμό
μέρα.
χρονιάς . Μόνο γι ' αυτή
σφυρί ακίνητα κάθε
είδους , οικόπε δα , καπροσυμπλήΣτην
ρωση των δηλσεων
ΦΠΑ με βάση τα δεδομένα των ηλεκτρονικν
προχωράει η ΑΑΔΕ
εντός του 2022 . Το
μέτρο μπορεί να ξεκινήσει πλοτικά για
ορισμένους κλάδους
συνέχεια στην 11
Ειδική
μευσης , βιομηχανικοί
χροι ακόμη και ξενοβιβλίων
δοχεία .
Στη λίστα περιλαμβάνονται και διαμερίή
οποία αν συνιστούν
την κυρια κατοικία
ενός ευάλωτου- νοι .
μπαίνει
κυριό ευάλωτο είναι τα
ίδια με αυτά
ισχύουν για την επιδότηση ενοικίου και
προσδιορίζονται στον
νόμο 4472/2017.
Συγκεκριμένα είναι
τα εξής:
A) Εισοδηματικά
Το συνολικό εισό .
δημα να μην υπερβαί
νει τις 7.000 ευρ για
μονοπρόσωπο νοικο
κυριό, προσαυξανό ριού . Στη μονογονεκή
οικογένεια για
πρτο ανήλικο , μέλος
του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000
ευρ . Στα νοικοκυριά
τέκνα, ορίζεται προνοικοκυριν.
σματα
μονοκατοικίες ,
Μάλιστα σχεδιάζεται
έως και την σύσταση
του Φορέα που υπολονα πάρει
ασάρκα και οστά στο
τέλος της χρονιάς, να
δοθεί και επιδότηση
στεγαστικού δανείου
έως και 210 ευρ τον
γίζεται
κοκυριού
αrpοστάτευτα
Λογαριασμοί ρένο- στη διαδικασία εφόσον ο ιδιοκτήτης προσκομίσει τις
απαραίτητες βεβαισεις , Αυτή την εβδορεύματοs:
Τι θα γίνει με
τis επιδοτήσειs
για τα "ρολόγια
σε άλλο όνομα
για κάθε απροστά.
τευτο τέκνο. Το συνοεισόδημα δεν
μπορεί να υπερβαίνει
τις 21.000 ευρ ετη ανεξαρτήτως
της σύνθεσης του νοι
συνέχεια στην 10
μήνα.
Ποιοι γλιτνο υν τον
πλειστηριασμοί φτάνουν τους 1.125!
Ένα αευάλωτο- νοιπλειστηρια σμό
σίως .
Τα κριτήρια για να χαρακτηριστεί ένα νοικο
για κάθε
μέλος του νοικοκυεπιπλέον
Ηλεκτρονικά
η δήλωση
απαλλαγής
τέλουs κινητής
Τι θα γίνει με τις επιδοτήσεις για τα αρο λόγια σε άλλο όνομα:
Μεγάλη αγωνία έχει
κυριεύσει ενοικιαστές
σε σχέση με
λάβουν την επδότηση
ρεύματος για τους λο γαριασμούς
καθς αν και αφορούν την κύρια κατοι .
κίας τους δεν έχουν
αρολόι. το όνομα
συνέχεια στην 2
άν θα
- καρτοκινητής
τηλεφωνίas
Σελίδα 9