Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
lanatolh
ΤΡΙΤΗ
ΙAΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022
Εος ιδρύσεως 1932
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου 1 www.anatolh.com
Αριθμός φύλλου
ίδρυτής : MΧΑΗΛ ΚΟΣΥΡΗΣ
Διευθυντής ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
19.230
Σελίδα 28
Σελίδα 23
Ψηλές τιμές θα Πιάσει φέτοςτο ελαιάλάδο Χτυπησε ακαμπανάκίνστον ΑΟΑN Πρντο Ρουφ
. Χωρίς σοβαρή
συμπτωματολογία
Η εκλογή Αρχεπισκόπου
και χωρίς νοσηλείες
εξελίσσεται η Ο
Διπλό ενδιαφέρον για τη Μητρόπολη Πέτρας
στα παιδιά
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ
Σήμερα Τρίτη ή και αύ .
pio Τετάρτη η Αγία και
Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείο a.
ναμένετα να εκλέξει τον
νέο Αρχεπίσκοπο Κρή
της Η τακτική συνεδρί
αση της Αγίος και Ιερά
Συνόδου του Οικουμεν.
κού Πατριαρχείου έχει Peθύμης Auλοποτάμου
προγραμματιστεί για τις
1. 12 και 13 Ιανουαρίου.
θυμζουμε ότι προηγή Τρπpοouno εστάλη από διατάξεων .
θηκε το Τριπρόσωno, nou
καταρτίστηκε στις 28 Δε . Oκουμενικό Πaτριαρχείο νοδος του Οικουμεν κεμβρίου μετά από ψη
φοφορία από την Ιερά Ε . ελληνική κυβέρνηση.
παρχιακή Σύνοδο της Εκ
κλησίας της Κρήτης Το Κρητης θα εnλεγεί anό npoτάσεως εκλέγει έναν ντονη δημοσιότητα Ενδε .
τριπρόσωπo anoτελούνο
μητροηολίτης Ρεθύμνης χείο μεταξύ των τριν τρν υποψηφίων Αρχι . noia διάγουμε κα των no και Αυλοποτάμου Ευγέ nou anapτίζouν το τρ . επiσκono Κρήτης κα a . κλων npoβλημάτων Στο
νιος με επτά ψήpους , ο
μητροηολίτης Κισάμου eκλογής του Αρχιεπισκό . εκλεγέντος στον Προε δοδοχη του 19/8 600
και Σελίνου Αμφυλόχιος nou Κρήτης γίνεται συμ - δρεύοντα της Ιερός E. κΕνη του 2006 η δημόσα
με επτά φήφους και ο μη φωνα με τις διαταξεις napχιακis Συόδου της δημοσιευματα και ο συη
τροπολίτης Πέτρας και nou oρίζονται στο άρ . Εκκλησίας Κρήτης Μη .
Χερρονήσου Γερόσμος 0 52 του Νόμου 4310 τpoπολίτη Λάμτης Συ . ηεις nερί noλτκν κ.
με πέντε ψήpους
Η Σύνοδος έγνε υπό στησε το.pepo 9 του ναίο . Επίσης ενημερνε
την Toοεδοία του μητρο - . 41491961 41) Περ, σχετικά την Ελληνικη κυ- των Κοητκν Αυτή την
Πολίτη Λeμης Συβρίτου καταστατικού Νauου της βέρνηση και το Υnoup - oορά με εξoρέσεις δημο
και Σφακίων Εφηναίου , εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκ . γείο Πaδείος nou είνα Φοpa
εν μετά την εκλογή ο κλησίας και άλλων τινν αρμόδιο
. 253 μαθητές
και 53 εκπαιδευτικοί
απουσίασαν
Κισάμου κα Σελίνου
Πίτρας και Χερρονήσου
από τα σχολεία
Η καταγροφή
του Ν. Λασιθίου
την Εκκλησία Κρήτης στο
Η Αγία και Ιερά Σύ
στα ΜΜΕ
Είναι ελήθεια πως η nοκού Πατριαρχείου , κατά pούσα εελαγή Apχεnoκό
την nρτη Συνεδρία της nou δεν χαρακτηρίστηκε
νέος αρχιεπίσκοnoς μετά από τη λήψη της enό αντιmopαθέσεις και .
Σελίδα 5
, και γνωστοποήθηκε στην
ΕΜΒΟΛΙΟ CovID 19
το Οικουμενικό Πατριαρ - εκ των προτεινομένων Κτκό της εnoχής την ο.
rpόσωno Η διαδικασία νακοιννει το όνουα του naρελβόν τόσο κατά την
όλλων naρασκηνίων ήταν
στο nροοκήνο , κρατντος
αμείωτο το ενδιαφέρον
2014 , το οnοio αντικατέ - βρίτου και Σφακίων Ειp .
για την
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΣΙΟΙΟΥ
Για να απαλλαγείει
από ανεπιθύμητους.
επισκέπτες.
ΠΑΤΡΩΝΑΚΗΣ
Υpοήpουρvoouν
Αρχος Μιχα ήλ
Μίνι Μάρκετ
K. Καραμανλή
ΕΠΙΣΗΜΟΣ
ΣΥΝΕΡΤΑΤΗΣ
ΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΗΣ ΤΗΝΝ
ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΕΣ
-ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΟΙΝΟΝ
και Καλή ρoνa
Τονο IRES
- ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΧΩΡΩΝ
Αιος Νiκόλοος . Τηφuvο και Φα 25410-12327
Επίσης σας ενημερνουμε
ότι από τέλος Ιανουαρίου
θα μας βρίσκετε στην οδό Κριτσάς 7
6945-515ε27 και 6087-550.054
Ο 28410 33271

Τελευταία νέα από την εφημερίδα