Next

Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΣΑΒΒΑΤΟ 8-ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 27950
www.dimoprasion .gr
email:dimonews @dimoprasion .gr
Γραφεία Εμμ. ΜΠενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
Ακάθεκτη η
πορεία του
Πληθωρι σμού στηv
ευρωζνη 5% τον
Δεκέμβριο
Νέο ανάχωμα στις αυξήσεις της
ενέργειας επιχειρεί n κυβέρνηση
Στα 400 εκατ οι ενισχύ σεις για τον Ιανουάριο , ανησυχία για την Παγκό σμια αναταραχή
γειακής χρίσης.
Τόσο για την
χρατική επιχορήγηΟ πληθωρισμός στην Ευρωζνη αυξήθηκε
τον Δεκέμβριο στο 5% από 4,9% τον Νοέμβριο , σε
νέο υψηλό επίπεδο-ρεκόρ για την περιοχή και υ.
ψηλότερα από το 4,7% που ανέμεναν αναλυτές ,
Τα στογχεία αυτά είναι άβολα για την Ευρωπαϊ κή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚT), η οπο ία υποεκτιμά
σταθερά τις πληθωριστικές πιέσεις και έχει δεχθεί
πυρά για αωτό από οοισμένους αξιωματούχους της
Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνω σε η
Eurostat, στην αιχμή των αυξήσεων παρέμειναν οι
τιμές ενέργειας , που σημείωσαν
άνοδο 26% σε σχέση με ένα χρόνο ΣΕΡΜ
ση όσο και για τις
εκπτσεις της ΔΕΗ και τις χρεσεις
στο φυσικό αέριο
από την ΔΕΠΑ.
Πρόκειται για ένα
γενναίο , αλλά ταυτόχρονα ρεαλιστι .
κό σχέδιο ενισχύσε ων. Που βοηθά το
παρόν , αλλά δεν
Πράσινο φως από τις
Βρυξέλες για το
πλαίσιο χορηγήσεων
θέτει σε κίνδυνο το
μέλλον .
Το βάρος δίνε
Περιφερειακν
ενισχύσεων 2022-2027
προφανς ,
στην ανακούφιση
των νοικοκυριν
μας , Συνδράμου με
όμως , και τις επι χειρήσεις στε να παρα μείνουν σε τροχιά
ανάπτυξης , διατηρντας τις πολύτιμες θέσεις εργασίας . Και , κυρίως , για να μην
αυξηθεί το κόστος παραγωγής και αυτό να
μετακυληθεί , με τη σειρά του , στις τιμές
0ι αναθεορημένες ΚΕ που εγκρίθηκαν α.
πτοντας σημαντικό μέρος των αυξήσεων
στους λογαριασμούς ρεύματος . Και θα
παρακολουθεί διαρκς το φαινόμενο με
χρι την αποκλιμάκω σή τουν , αναφέρει σε
δήλωσή του ο πρωθυπουργός για την πε
ραιτέρω ενίσχυση νοικο κυριν χαι επι .
χειρήσεων από τις επιπτσεις της ενερ
<1 ια έναν ακόμη μήνα η κυβέρνηση
πό την Επιτροπή στις 19 Απριλίου 2021 χαι τ
θηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2022 , επιτρέ
πουν στα κράτη μέλη να στηρξουν τις πλέον
μειονεκτικές ευρωπαϊκές περιφέρειες για να καλύψουν την υστέρηση χαι να μεισουν τις ανισότητες όσον αφορά την οικονομική ενημερία , το εισόδημα και την ανεργία στόχοι συνοχής που
βρίσκονται στο επίχεντρο της Ενωσης. Παρέχουν
επίσης αυξημένες δυνατότητες στα κράτη μέλη
να στηρίξουν τις περιφέρειες που αντιμετωπί
ζουν μεταβατικές ή διαρθρωτικές προκλήσεις, όπως η μείωση του πληθυσμού , στε να συμβάλουν πλήρως στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.
Ταυτόχρονα, οι αναθεωρημέ . ΕΑ 3
θα στηρίξει νοικοχυριά, αγρότες , αλλά
τρα και τις επιχειρήσεις μας απέναντι
στην παγκόσμια αναταραχή στις τιμές
ενέργειας . Μόνο τον μήνα Ιανουάριο, θα
διαθέσει ακόμη 400.000.000 ευρ , καλύ
των προϊόντων.
Το πρόγραμ μα αυτό σύ. 2
Αγωνία στο λιανεμπόριο για την
πορεία των εκπτσεων
Στοίχημα να φτάσουν τον Προ Πανδημίας τzίρο των 5,5 δισ.
Ταμείο Ανά καμψης: 55
έργα, ύψους 3,35 δισ.
ευρ, εντάσσονται
Εθνικό Σχέδιο

Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος του Εμπορικού
και Βιομηχανικού Επι μελητηρίου Πειραιά και του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβούλιου Αττικής Β. Κορχίδης
με αφορμή την έναρξη των χειμερινν ε πτσεων , από την Δευτέρα 10 Ιανουαρίου
Σε 3,35 δισ. ευρ ανέρχεται ο προύπολογι
σμός των 55 έργων, τα οποία εντάσσονται στο
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μετά α
πό έγκριση του αρμόδιου μα το Πρόγραμμα Αναπληρωτή Υπουργού Οικυνο μικν, Θεόδωρου
Το Εθυκό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 βρίσκεται σε πλήρη εξλιξη. με
τις εντάξεις των έργων να αυξάνονται διαρκς, Υ.
πενθυμίζεται πως 48 έργα , ύψους 276 διο. ευρ, . .
χουν, ήδη , ενταχθεί και ανακοινωθεί σε δύο χρονικές φάσεις . Τα 12 πρτα ( 1,42 δισ.
ευρ ) τον Ιούλιο του 2021 και τα υ.
Το Περιφερειακό Ετιμελη τηριακό Συμβούλιο Αττικής ενημερνει πως σύμφωνα
με το νόμο 4177/2013 , οι τακτικές χειμερι νές εκπτσεις θα διαρκέ
σουν από τη Δευτέρα 10 Ια - ΣΛΑ .

Τελευταία νέα από την εφημερίδα